Розпорядження № 119 від 19 лютого 2021                                    

Положення

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  19 лютого 2021 року

Вінниця

№ 119

 

Про внесення змін до Положення про

Управління розвитку територій та

інфраструктури Вінницької обласної

державної адміністрації, затвердженого

розпорядженням Голови обласної державної

адміністрації від 05 вересня 2019 року № 686

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 30 липня 2020 року № 488 « Про затвердження переліку структурних підрозділів обласної державної адміністрації та їх граничної чисельності» (зі змінами):

1. Унести зміни до Положення про Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 05 вересня 2019 року № 686, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 30 липня 2020 року № 485 «Про внесення змін до Положення про управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 05 вересня 2019 року № 686».

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                                Сергій БОРЗОВ                                                                                                                                                                                                       

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

05 вересня 2019 року № 686

(у редакції розпорядження

Голови обласної державної

адміністрації

19 лютого 2021 року № 119)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління розвитку територій та інфраструктури

Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Вінницької обласної державної адміністрації, що утворюється Головою обласної державної адміністрації.

Управління підзвітне та підконтрольне Голові обласної державної адміністрації, Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству енергетики України та Міністерству інфраструктури України, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства енергетики України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Повне найменування управління – Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування – Управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації.

4. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, благоустрою населених пунктів, зв’язку, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

2) організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату в області у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, благоустрою населених пунктів, зв’язку, охорони навколишнього природного середовища;

3) організація роботи щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, зв’язку;

4) організація роботи щодо налагодження міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодія між підприємствами галузей житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, зв’язку та споживачами їх послуг;

5) організація роботи з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону, державних та регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, зв’язку, охорони навколишнього природного середовища;

6) здійснення аналізу стану і тенденцій розвитку сфер житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, благоустрою населених пунктів, зв’язку, охорони навколишнього природного середовища для формування напрямів інвестиційної політики області;

7) підготовка пропозицій щодо реформування і розвитку сфер житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, благоустрою населених пунктів, зв’язку, охорони навколишнього природного середовища, спрямованих на виконання законів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

8) участь у підготовці відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції управління;

9) розробка проєктів нормативно-правових актів у сферах житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, благоустрою населених пунктів, зв’язку, охорони навколишнього природного середовища у законодавчо визначених випадках;

10) сприяння розвитку науки, впровадження нових технологій, підвищення технічного рівня надання житлово-комунальних та інших видів послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

11) виконання окремих функцій органу управління підприємств, установ та організацій, які є спільною власністю територіальних громад області, згідно з наданими повноваженнями;

12) спрямування та контроль роботи відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій;

13) методологічна допомога та координація діяльності роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, благоустрою населених пунктів, зв’язку;

14) унесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, благоустрою населених пунктів, зв’язку, охорони навколишнього природного середовища;

15) забезпечення методичного керівництва нормування та погодження загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності;

16) вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, благоустрою населених пунктів, зв’язку, охорони навколишнього природного середовища;

17) взаємодія з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством енергетики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України з питань координації роботи житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, зв’язку, охорони навколишнього середовища.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів профільних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного комплексу, зв’язку, у разі покладання на нього функції замовника;

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) відповідно до визначених галузевих повноважень надає адміністративні послуги; 

5) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6) аналізує стан та тенденції розвитку у галузях житлово-комунального господарства, енергетики, зв’язку у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

7) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів обласного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

8) забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проєкту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та участі у їх виконанні;

9) забезпечує у межах повноважень ефективне і цільове використання бюджетних коштів; 

10) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

11) розробляє проєкти розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень;

12) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

13) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

14) бере участь у підготовці звітів Голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради; 

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Голові обласної державної адміністрації;

16) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції;

17) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; 

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

21) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

22) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

23) здійснює повноваження, делеговані обласною Радою обласній державній адміністрації, відповідно до встановленого порядку;

24) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

27) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

28) забезпечує захист персональних даних;

29) уносить обласній державній адміністрації пропозиції щодо утворення, ліквідації та реорганізації юридичних осіб у відповідних сферах управління;

30) здійснює інші передбачені законом повноваження, зокрема галузеві;

31) забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлово-комунального господарства;

32) розробляє і реалізує регіональні програми, бере участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у сфері житлово-комунального господарства;

33) створює та підтримує конкурентне середовище при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечує контроль у сфері діяльності природних монополій у межах своїх повноважень; 

34) сприяє функціонуванню підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягненню рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг;

35) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

36) проводить моніторинг цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та стану розрахунків за надані житлово-комунальні послуги;

37) уживає заходів щодо дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг;

38) здійснює моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку споживачів послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання;

39) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

40) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення; 

41) розглядає спільно з органами місцевого самоврядування питання щодо передачі у комунальну власність державного майна, зокрема житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

42) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

43) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

44) здійснює аналіз стану сфери житлового господарства;

45) здійснює заходи щодо ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

46) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю делегованих повноважень у частині дотримання чинного законодавства з питань ведення квартирного обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;

47) розробляє і реалізує обласні програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання;

48) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків; здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

49) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

50) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

51) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією; 

52) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

53) вирішує інші питання у сфері теплопостачання відповідно до компетенції та законів України;

54) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм підвищення енергоефективності та енергозбереження; 

55) здійснює аналіз стану паливно-енергетичного комплексу, сфер енергозбереження, енергоефективності та зв’язку;

56) бере участь у розробленні планів розвитку систем розподілу і постачання електричної енергії та природного газу на підпорядкованій території;

57) сприяє зменшенню обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності;

58) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення моніторингу стану розрахунків за спожиті енергоносії;

59) сприяє впровадженню систем енергетичного менеджменту та енергомоніторингу в бюджетних та комунальних установах;

60) вирішує інші питання у сферах енергетики, енергозбереження, енергоефективності та зв’язку відповідно до компетенції та законів України;

61) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; 

62) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення правил і норм;

62) ініціює перед відповідними органами питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

64) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, санітарно-захисних зон об’єктів водовідведення;

65) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборону використання питної води для промислових потреб; відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам; відповідає за належне забезпечення населення системами водовідведення; 

66) розробляє та реалізує проєкти зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;

67) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

68) вирішує інші питання у сферах питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до компетенції та законів України;

69) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

70) бере участь у проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»;

71) забезпечує інформування населення про здійснення заходів з благоустрою територій населених пунктів;

72) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, галузі поховання;

73) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за додержанням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у сфері благоустрою територій, галузі поховання;

74) вирішує інші питання у сферах благоустрою населених пунктів, галузі поховання відповідно до компетенції та законів України.

75) розглядає та здійснює реєстрацію декларацій про відходи, поданих суб’єктами господарювання, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць;

76) здійснює видачу дозволів на:

 викиди речовин, що забруднюють атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи;

 здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

77) приймає рішення щодо відмови у видачі дозволів, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру;

78) затверджує  реєстрові  картки об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

79) погоджує місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників речовин, які забруднюють, і затверджує ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

80)  погоджує технологічні нормативи використання питної води;

81) встановлює умови скидання шахтних, кар’єрних, рудникових, дренажних вод у водні об’єкти;

82) видає висновок з оцінки впливу на довкілля та реалізує інші повноваження уповноваженого територіального органу у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства;

83) погоджує селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

84) погоджує відстріл та відлов вовків, безпритульних собак і котів, сірих ворон, сорок, граків, а також вовка і лисиці не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях, у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

85) бере участь у підготовці відповідних матеріалів для визначення обласною державною адміністрацією:

окремих територій, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів, з метою запобігання загибелі тварин;

видів диких тварин та порядку проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності;

86) здійснює розгляд матеріалів та надає пропозиції щодо погодження обласною державною адміністрацією:

зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

вирубування дерев і чагарників, у разі виникнення додаткової потреби, на земельних лісових ділянках, що переведені у власність або надані у користування без права вирубування;

норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

лімітів на використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних матеріалів;

лімітів на використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісокористувань;

надання у користування мисливських угідь;

встановлення місць, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопою тварин, а також інших умов, що обмежують загальне водокористування на водних об’єктах;

87) здійснює погодження матеріалів:

дозволів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин);

положень про об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення;

положень про ботанічний сад місцевого значення;

проєктів організації територій ботанічного саду, дендрологічного парку, зоологічного парку місцевого значення;

проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва;

передачі під охорону підприємствам, установам, організаціям і громадянам (з оформленням охоронного зобов’язання) території та об’єктів природно-заповідного фонду або їх частини, що створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок, що вони займають;

пропозицій користувачів мисливських угідь щодо лімітів полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду;

строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядку його здійснення, а також норму добування мисливських тварин;

пропускної спроможності мисливських угідь;

проєктів організації та розвитку мисливського господарства;

проєктів землеустрою щодо відведення (надання) земельних ділянок;

робочих проєктів землеустрою;

щодо проведення робіт на землях водного фонду пов’язаних з будівництвом  гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглиблення дна для судноплавства, видобування корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчистки русел річок, каналів і дна водойм, прокладання кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи;

добування піску і гравію у водоохоронній зоні за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок;

меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;

заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування додатково в межах не використаного за попередні роки обсягу наявної розрахункової лісосіки;

збільшення, у разі необхідності, ширини лісосіки під час проведення суцільних рубок головного користування;

про надання відстрочення на заготівлю та вивезення сировини;

щодо проведення рубок формування і оздоровлення лісів, у разі проведення зазначених рубок у деревостанах, не запроєктованих лісовпорядкуванням;

проведення санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

88) здійснює підготовку матеріалів щодо внесення обласною державною адміністрацією подання про:

розподілення коштів екологічного податку, що надходять до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

встановлення переліку речовин, які забруднюють, за якими здійснюється регулювання їх викидів на відповідній території;

затвердження програми оздоровлення атмосферного повітря, здійснення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря;

створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загального та місцевого значення;

89) забезпечує виконання повноважень обласної державної адміністрації у сфері поводження з відходами, а саме:

бере участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних технологій та технологій енергозбереження;

бере участь у  розробленні та здійсненні регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм;

здійснює координацію та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

бере участь у координації роботи районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань організації, збирання і видалення твердих побутових відходів (крім небезпечних);

бере участь у здійсненні контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для навколишнього природного середовища;

бере участь у здійсненні контролю за діяльністю об’єктів поводження з відходами;

бере участь у  розробленні та затвердженні схем санітарного очищення населених пунктів;

сприяє створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів;

бере участь в залученні та об’єднанні на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для фінансування будівництва нових, розширення та реконструкції наявних об’єктів поводження з відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів, їх маркетингу тощо;

організовує складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;

бере участь у роз’ясненні законодавства про відходи серед населення, створенні необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

бере участь у роботі щодо надання дозволів на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом;

організовує роботу щодо погодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

організовує роботу з внесення пропозицій щодо залучення коштів, необхідних для здійснення заходів у сфері поводження з відходами;

визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, рівня їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та вжиття заходів для визначення власника відходів (у разі отримання звернення (повідомлення) про безхазяйні відходи);

90) забезпечує здійснення інших повноважень обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства;

91) забезпечує у межах своїх повноважень розгляд питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

92)  забезпечує ведення списку регіонально рідкісних та таких, що занесені до Червоної книги України, видів рослин та тварин та угруповань, занесених до Зеленої книги України; 

93) проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань організації територій та об’єктів природо заповідного фонду місцевого значення та надає пропозиції щодо їх заповідання;

94) проводить техніко-економічний та гірничо-екологічний аналіз діяльності гірничодобувних підприємств області;

95) забезпечує моніторинг та аналітичне супроводження процесів, що відбуваються в гірничодобувній галузі економіки області;

96) надає консультації з питань надрокористування;

97) уносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

98) бере участь в роботі з ліквідації наслідків екологічних аварій;

99) забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території області;

100) бере участь у створенні обласної системи державного екологічного моніторингу, забезпеченні організаційної інтеграції суб’єктів системи моніторингу регіонального рівня;

101) виконує функції регіонального обласного центру моніторингу довкілля (збір, зберігання та аналіз інформації про стан довкілля, інформування про екологічний стан області та у випадку виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру);

102) взаємодіє з інформаційно-аналітичним центром центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

103) бере участь в організації робіт при розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

104) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районних та обласної державних адміністрацій в сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та зв’язку, охорони навколишнього природного середовища;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством енергетики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України в установленому законодавством порядку.

Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

 9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації Положення про управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед Головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи; 

7) може входити до складу колегії відповідної місцевої державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законі інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

12) подає на затвердження Голови обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису управління у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого Головою обласної державної адміністрації кошторису управління;

14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників галузевих структурних підрозділів райдержадміністрацій, керівників галузевих підприємств, установ та організацій, що є об’ктами спільної власності територіальних громад області;

17) скасовує накази керівників галузевих структурних підрозділів районних державних адміністрацій, що суперечать законодавству та актам органів виконавчої влади вищого рівня;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління; 

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює в управлінні визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Головою обласної державної адміністрації, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством енергетики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії) та заступників начальника управління, а також інших його працівників. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Склад колегії затверджується Головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу начальника управління.

12. Для реалізації основних напрямів діяльності управління, розгляду наукових рекомендацій і пропозицій та вирішення інших питань можуть утворюватися наукові ради і комісії. Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

13. Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників управління визначає Голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує Голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                28 лютого 2002 року № 228.

15. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов’язаним з ними особам.

16. У разі припинення управління як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

17. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші відповідні штампи, власні бланки.

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                                                                                       Сергій БОРЗОВ