Положення про департамент

 

Ознайомитися з положенням про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації можна тут.  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації
24 жовтня  2012 року № 615

(у редакції розпорядження 
    голови облдержадміністрації
     26 лютого 2018  року № 155 )

 

 

Положення про Департамент інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю  Вінницької облдержадміністрації

(нова редакція)

 1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадсь-кістю облдержадміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Держкомтелерадіо України, Міністерству інформаційної політики України.

 

 1. Департамент є правонаступником Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації і Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

 

 1. Департамент керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами Держкомтелерадіо України, а також цим Положенням.

 

 1. Основними завданнями Департаменту є:

 

1) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади;

 

2) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова;

3) забезпечення проведення державної політики в інформаційній та видавничій сферах області;

 

4) співпраця із засобами масової інформації різних форм власності;

 

5) створення умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер на території області;

 

6) забезпечення комунікативної політики влади та громадськості;

 

7) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів на території області;

8) забезпечення проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики; 

 

9) сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.

 

 1. Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) аналізує, узагальнює і прогнозує розвиток ситуації в інформа-ційному просторі регіону;

 

2) забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

 

3) подає голові облдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали, вносить пропозиції щодо формування і реалізації інформаційної політики в регіоні;

 

4) сприяє розбудові громадянського суспільства;

 

5) організовує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадмі-ністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту;

 

6) виконує доручення голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту;

 

7) готує матеріали до доповідей голови облдержадміністрації відповідно до компетенції Департаменту;

 

8) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їх інформаційних потреб;

 

9) здійснює заходи, спрямовані на розвиток та захист інформаційного простору регіону, підтримку засобів масової інформації, видавничої справи та книгорозповсюдження;

 

10) забезпечує взаємодію облдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції; 

 

11) аналізує та прогнозує розвиток суспільно значущих процесів в області;

 

12) дає роз’яснення громадянам за дорученням голови облдержадмі-ністрації щодо виданих ним розпоряджень з питань які в компетенції Департаменту;

 

13) співпрацює із засобами масової інформації, видавництвами, підприємствами поліграфії та книгорозповсюдження;

14) інформує та анонсує про важливі події та діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів редакції засобів масової інформації;

 

15) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери області;

 

16) вживає заходів щодо інформування населення через засоби масової інформації про закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпорядження голови облдержадміністрації;

 

17) забезпечує висвітлення засобами масової інформації офіційної точки зору вищих посадових осіб держави, позиції керівництва облдержадміністрації з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики;

 

18) здійснює моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції;

 

19) сприяє розвитку видавничої справи з метою задоволення потреб населення у друкованій продукції;

 

20) готує пропозиції до проектів місцевих бюджетів та програм соціально-економічного розвитку області з питань, що належать до його компетенції;

 

21) надає інформацію з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру;

 

22) надає засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційно-практичну та консультаційну допомогу;

 

23) вживає у межах своїх повноважень заходів до провадження зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

 

24) бере участь в організації міжнародних заходів, пов’язаних з діяльністю в інформаційній та видавничій сферах, які проводяться на території області;

 

25) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб’єктів підприємництва у видавничій та інформаційній сфері;

 

26) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики в інформаційній та видавничій сферах;  

 

27) вживає заходів щодо розвитку національної складової мережі Інтернет, розширення спектра засобів і вдосконалення методів оприлюднення у мережі Інтернет об’єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, правової, науково-технічної та інших видів інформації про область;

 

28) забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту облдержадміністрацій та оприлюднення в Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток на території області та держави в цілому;

 

29) здійснює методологічне забезпечення діяльності друкованих засобів масової інформації на території області;

 

30) готує і подає Держкомтелерадіо України, Міністерству інформаційної політики України аналітичні матеріали про висвітлення у засобах масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави;

 

31) подає Держкомтелерадіо України та Міністерству інформаційної політики України пропозиції щодо вдосконалення системи управління в інформаційній та видавничій сферах;

 

32) забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку області, а також стосовно інших питань; 

 

33) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади; 

 

34) здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації;

 

35) аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань регіону;

36) розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови облдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;

 

37) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

 

38) вживає в межах своєї компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;

 

39) аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз'яснення або спростування;

 

40) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

41) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

42) розглядає за дорученням голови облдержадміністрації звернення громадян, установ, організацій, що належать до компетенції Департаменту;

 

43) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

44) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

45) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої    він є;

 

46) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

47) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

48) забезпечує захист персональних даних;

 

49) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

 1. Департамент має право: 

 

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

 

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної, районних державних адміністрацій у відповідній галузі;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

5) одержувати в установленому законодавством порядку обов’язкові, безоплатні примірники друкованих видань, що видаються або виготовля-ються видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами області;

 

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

 

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадмі-ністрації, її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Держкомтелерадіо України в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором  Департаменту за  погодженням  з головою облдержадміністрації.

 

 1. Директор Департаменту:

 

1) керує діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і здійснення ним своїх функцій, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування роботи облдержадміністрації; 

 

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

 

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

 

7) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

8) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту;

 

9) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області;
10) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

 

11) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проекти відповідних рішень;

 

12) здійснює добір кадрів;

 

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців Департаменту;

 

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

 

15) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

16) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 

17) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. 

 

 1. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації або відповідним центральним органом виконавчої влади.

 

 1. З метою узгодженого вирішення питань з організації взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з об‘єднаннями громадян, аналізу розвитку суспільно-політичних процесів, забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері, створення умов розвитку інформаційної сфери в Департаменті може створюватися колегія. Склад колегії Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за поданням його директора.

 

 1. Для розгляду наукових рекомендацій та інших важливих пропозицій щодо напрямків розвитку інформаційної сфери в Департаменті можуть створюватися консультативно-дорадчі органи.

Склад цих органів та положення про них затверджує директор Департаменту.

 

Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

 1. Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників Департаменту затверджує голова облдержадміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, після попередньої їх експертизи у Головному фінансовому управлінні облдержадміністрації.

 

 1. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.

 

 1. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 1. Департамент є юридичною особою, має мають самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                          

В. КОРОВІЙ

 

Директор Департаменту

ЮЗВАК Світлана Юріївна

 

Адреса: 21100, м. Вінниця,

вул. Театральна, 14

Телефон: (0432) 52-09-92

E-mail: [email protected]

"Гаряча лінія" Департаменту

Телефон: (0432) 52-09-92