Основними завданнями Департаменту є:
1) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади;
2) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова;
3) забезпечення проведення державної політики в інформаційній та видавничій сферах області;
4) співпраця із засобами масової інформації різних форм власності;
5) створення умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер на території області;
6) забезпечення комунікативної політики влади та громадськості;
7) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів на території області;
8) проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
9) сприяння місцевим органи виконавчої влади у забезпечення взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) аналізує, узагальнює і прогнозує розвиток ситуацій в інформаційному просторі регіону;
2) забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах;
3) подає голові облдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали, вносить пропозиції щодо формування і реалізації інформаційної політики в регіоні;
4) сприяє розбудові громадянського суспільства;
5) організовує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту;
6) виконує доручення голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту;
7) готує матеріали до доповідей голови облдержадміністрації відповідно до компетенції Департаменту;
8) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;
9) здійснює заходи, спрямовані на розвиток та захист національного інформаційного простору, підтримку засобів масової інформації, видавничої справи та книгорозповсюдження.
10) забезпечує взаємодію облдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;
11) аналізує та прогнозує розвиток суспільно значущих процесів в області;
12) дає роз’яснення громадянам за дорученням голови обласної державної адміністрації виданих ним розпоряджень з питань які в компетенції Департаменту;
13) співпрацює із засобами масової інформації, видавництвами, підприємствами поліграфії та книгорозповсюдження;
14) інформує редакції засобів масової інформації про діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів;
15) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери області;
16) вживає заходів для доведення до відома населення через засоби масової інформації змісту законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
17) забезпечує висвітлення державними та комунальними засобами масової інформації офіційної точки зору вищих посадових осіб держави, позиції керівництва облдержадміністрації з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики;
18) здійснює моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції;
19) сприяє розвитку видавничої справи з метою задоволення потреб населення у друкованій продукції;
20) готує пропозиції до проектів місцевих бюджетів та програм соціально-економічного розвитку області з питань підтримки засобів масової інформації і суб’єктів видавничої справи;
21) вносить суб’єкти видавничої справи в установленому законодавством порядку до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;
22) надає консультаційні послуги з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру;
23) надає засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційно-практичну та консультаційну допомогу;
24) сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у видавничу діяльність;
25) вживає у межах своїх повноважень заходів до провадження зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
26) бере участь в організації міжнародних заходів, пов’язаних з діяльністю в інформаційній та видавничій сферах, які проводяться на території області;
27) сприяє розвитку конкуренції в інформаційній та видавничій сферах;
28) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб’єктів підприємництва у видавничій та інформаційній сфері;
29) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики в інформаційній та видавничій сферах;
30) вживає заходів щодо розвитку національної складової мережі Інтернет, розширення спектра засобів і вдосконалення методів оприлюднення у мережі Інтернет об’єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, правової, науково-технічної та інших видів інформації про область;
31) забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту облдержадміністрації та оприлюднення в Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток на території області та держави в цілому;
32) здійснює методологічне забезпечення діяльності державних та комунальних друкованих засобів масової інформації на території області;
33) готує і подає Держкомтелерадіо України аналітичні матеріали про висвітлення у засобах масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави;
34) подає Держкомтелерадіо України пропозиції щодо вдосконалення системи управління в інформаційній та видавничій сферах;
35) забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку області, а також стосовно інших питань;
36) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;
37) здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації;
38) аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань регіону;
39) розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови облдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;
40) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;
41) вживає в межах своєї компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреб в інформації;
42) аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз’яснення або спростування;
43) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
44) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
45) розглядає за дорученням голови обласної державної адміністрації звернення громадян, установ, організацій, що належать до компетенції Департаменту;
46) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
47) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
48) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
49) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
50) забезпечує захист персональних даних;
51) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.