ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

12 травня 2021 року

Вінниця

     № 415

 

 

Про внесення змін до Положення

про Департамент з питань оборонної

роботи, цивільного захисту та взаємодії

з правоохоронними органами Вінницької

обласної державної адміністрації


       
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови  Кабінету  Міністрів  України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 30 липня 2020 року № 488 «Про затвердження переліку структурних підрозділів обласної державної адміністрації та їх граничної чисельності» (зі змінами):

 

Унести зміни до Положення про Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 08 січня 2020 року № 3, виклавши його у новій редакції, що додається.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                                                                                               Сергій БОРЗОВ

 

 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                               Розпорядження Голови
                                                                               обласної державної адміністрації
                                                                                  08 січня 2020 року № 3

                                                                               (у редакції розпорядження

                                                                               Голови обласної державної

                                                                               адміністрації

                                                                               12 травня 2021 року № 415)

                                                                              

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту

та взаємодії з правоохоронними органами

Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 

 1. Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкований Голові обласної державної адміністрації і у межах Вінницької області забезпечує виконання завдань, покладених на обласну державну адміністрацію у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян.

Департамент є постійно діючим органом управління Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – територіальна підсистема ЄДС ЦЗ), підзвітний та підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС).

 

 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

 1. Повне найменування Департаменту – Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Вінницької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування – Департамент цивільного захисту.

 

 1. Основними завданнями Департаменту є:

 

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, безпосереднє керівництво діяльністю у сфері цивільного захисту в межах компетенції на території області;

2) забезпечення визначених чинним законодавством повноважень щодо реалізації державної політики у сфері оборонної роботи та заходів щодо охорони громадської безпеки, додержання громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

 

 1. Департамент у своїй діяльності виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) надає адміністративні послуги;

 

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

 

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку області;

 

7) уносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

 

8) забезпечує у межах своїх повноважень ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку області;

 

10) розробляє проєкти розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках, проєкти нормативно-правових актів з питань оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

 

11) бере участь у підготовці звітів Голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

12) бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у Департаменті;

 

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Голові обласної державної адміністрації;

 

15) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

16) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та місцевих рад;

 

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

 

20) постійно інформує населення з питань оборонної роботи, цивільного захисту та дотримання прав і свобод громадян;

 

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самовряду-вання;

 

23) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює функції постійно діючого органу управління цивільного захисту територіальної підсистеми;

 

29) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, здійснює контроль за виконанням її рішень, здійснює функції робочого органу (секретаріату) такої комісії, організовує методичне керівництво роботою місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

 

30) організовує роботу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій;

 

31) забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

 

32) організовує та забезпечує роботу ради оборони Вінницької області, здійснює контроль за виконанням її рішень;

 

33) забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми до дій за призначенням;

 

34) розробляє та подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації плани діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, інших планів у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

 

35) організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

 

36) забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування регіональної системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та реконструкцію;

 

37) здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

 

38) готує пропозиції щодо утворення регіональних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює координацію та контроль їх готовності до дій за призначенням;

 

39) здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

 

40) забезпечує надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

 

41) організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

 

42) здійснює координацію діяльності, контролює організацію та якість навчального процесу навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області, визначає потреби у навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, погоджує План комплектування слухачами;

 

43) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

 

44)  подає пропозиції Голові обласної державної адміністрації щодо:

затвердження Статуту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області Вінницької області;

погодження кандидатури на посаду начальника навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області Вінницької області;

визначення регіональної складової функціональних програм навчання у сфері цивільного захисту;

 

45) забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

 

46) організовує роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

47) організовує виконання вимог законодавства із створення, використання, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту щодо:

обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

перевірки стану захисних споруд,

визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організація його укриття;

підготовки рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

 

48)  виконує повноваження обласної державної адміністрації щодо розгляду проєктних документацій:

 на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

щодо будівництва фортифікаційних та оборонних споруд для оперативного обладнання території області;

 

49) організовує створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

 

50)  розробляє проєкти регіональних програм, вносить їх у встановленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг їх реалізації:

в оборонній сфері та в галузі забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

з питань будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через державний кордон;

 

51) підтримує у готовності пункти управління обласної державної адміністрації, забезпечує їх обладнання засобами управління, організацію оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі;

 

52) розробляє та вживає заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, в особливий період;

 

53) виконує у межах визначених повноважень функції з управління майном, що передано до сфери його управління;

 

54) у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми забезпечує:

організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовку розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організацію функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою у випадку загрози і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовку пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

 

55) у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми забезпечує:

організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовку розпорядчих документів щодо переведення територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організацію робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих її наслідків;

участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організацію безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходів, що здійснюються;

 

56) у режимі надзвичайного стану – виконання завдань відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

 

57) здійснює виконання визначених для обласної державної адміністрації повноважень щодо керівництва підготовкою території області до оборони;

 

58) організовує та проводить у межах компетенції заходи щодо надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;

 

59) сприяє у межах компетенції:

 проведенню заходів щодо підготовки молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом;

створенню належних умов для функціонування місцевих пунктів пропуску через державний кордон України;

здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

практиці залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій, висвітлення їх роботи у засобах масової інформації;

 

60) забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади у питаннях здійснення, спільно з правоохоронними органами області, цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню;

 

61) ініціює розгляд на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань оборонної роботи, цивільного захисту та стану боротьби із злочинністю та правопорушеннями, забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

 

62) організовує у межах компетенції проведення спільних з правоохоронними органами області міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, заходів за участю громадськості з актуальних проблем боротьби із злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії;

 

63)  бере участь у межах своїх повноважень у:

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичай-них ситуаціях у мирний час та в особливий період; 

розгляді місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок, стану оборонної роботи та підтримання правопорядку;

заходах щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення у межах компетенції;

підготовці узгоджених пропозицій та прийняття у межах наданих повноважень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної 
ситуації в області;

організації проведення засідань та роботи ради оборони Вінницької області;

роботі штабу територіальної оборони області;

контролі за виконанням заходів із забезпечення підрозділів територіальної оборони;

контролі за виконанням заходів структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, органами місцевого самоврядування з підготовки території області до оборони;

 

64)  координує діяльність:

 місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

структурних підрозділів з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

 

65) готує Голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

 включення до проєкту обласного бюджету витрат на:

 здійснення заходів у сфері оборонної роботи та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

 розвиток і функціонування цивільного захисту області;

 будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон;

 віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх ДСНС України, а також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

утворення та внесення змін до складу:

ради оборони Вінницької області;

штабу територіальної оборони області;

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

оголошення окремих місцевостей (територій області) зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

погодження проєкту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення, організація під час розроблення та виконання такого плану взаємодії з органами військового управління;

 

66) здійснює інші передбачені законом повноваження у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та  взаємодії з правоохоронними органами.

 

 1. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), об’єднань громадян для вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту;

 

2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

 

3) уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян, скликати та проводити наради, навчання, семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами місцевих органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) здійснювати повноваження обласної державної адміністрації щодо перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства з питань що належать до компетенції Департаменту;

 

6) визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем оборонної роботи місцевих органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ;

 

7) заслуховувати:

посадових осіб структурних підрозділів з оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, давати їм обов’язкові для виконання вказівки щодо усунення виявлених порушень;

посадових осіб органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території регіону, про виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту громадян, які мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнених у запас чи відставку, пенсіонерів та членів їх сімей;

 

8) порушувати клопотання перед Головою обласної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань;

 

9) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності з питань оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

 

10) брати участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок.

 

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, які забезпечують реалізацію державної політики з питань оборони, цивільного захисту, національної безпеки, забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян, протидії злочинності, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з ДСНС в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

 

 1. Директор Департаменту:

 

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

 

5) уживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

 

6) звітує перед Головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

 

7) уносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації та сесіях обласної Ради питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

 

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

9) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

 

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту.

 

11) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

12) розпоряджається коштами у межах, затвердженого Головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, шляхом підписання договорів господарського та цивільно-правового характеру;

 

13) здійснює добір кадрів;

 

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

 

15) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

 

18) погоджує призначення та звільнення з посади керівників профільних структурних підрозділів районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

 

19) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

20) забезпечує планування, організацію та проведення внутрішнього аудиту в Департаменті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Департаменту, щодо законності фінансової та бюджетної звітності, здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм тощо;

 

21) забезпечує функціонування, взаємозв’язок та підтримку всіх елементів системи внутрішнього контролю, що спрямовані на досягнення визначеної мети, стратегічних та інших цілей, завдань, планів і вимог діяльності Департаменту, а також підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління Департаменту;

 

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 1. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Головою обласної державної адміністрації, керівником ДСНС.

 

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає Голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 1. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує Голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

 1. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов’язаним з ними особами.

 

 1. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 1. Департамент, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органі Державної Казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                                                                                                                                              Сергій БОРЗОВ

 

 

Директор Департаменту

Директор Департаменту Зубчик Богдан Васильович

Зубчик Богдан Васильович

Іконка геолокація

Адреса: вул. Монастирська (Володарського), 26, м. Вінниця, 21100

Іконка телефон

Приймальня: (0432) 67-11-38