ЗАТВЕРЖДЕНО                     

Розпорядження Голови               

обласної державної адміністрації      

17 лютого 2021 року № 96             

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про  Департамент гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

 

 Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкований Голові обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Міністерству освіти і науки України (далі – МОН), Міністерству молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт), Міністерству культури та інформаційної політики України (далі – МКІП), а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній службі якості освіти України.

 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, Мінмолодьспорту, МКІП, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 2. Основними завданнями Департаменту є:

1) часть у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності; фізичної культури і спорту та у галузі культури;

2) забезпечення розвитку системи освіти, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, фізичної культури і спорту з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

3) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

4) створення у межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

6) забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

7) здійснення моніторингу та контролю за дотриманням актів законодавства:

з питань освіти і науки, виконання навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

за виконанням Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту, Єдиної спортивної класифікації України та інших нормативів з фізичної культури і спорту;

8)координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

9) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у галузі фізичної культури та спорту;

10) управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

11) здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;

12) участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;

13) формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;

14) сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам області;

15) сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із  збереженням і захисту національних інтересів.

16) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, зокрема за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

17) організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

18) участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

19) аналіз стану та тенденцій соціально-економічного розвитку освіти і науки,  фізичної культури і спорту, галузі культури в області;

20) здійснення разом з відповідними структурними підрозділами обласної, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, громадянами, громадськими об’єднаннями заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;

21) організація та проведення заходів, які передбачені календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

22) сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

23) здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі;

24) забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

25) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного продукту;

26) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

27) забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

28) захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

 1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво і контролює діяльність органів управління освітою області (у межах повноважень, визначених законом), у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки,  інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією;

2) координує роботу органів управління освітою області (у межах повноважень, визначених законом), Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти», централізованих бухгалтерій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської та учнівської молоді, забезпечує рівний доступ до якісної освіти;

3) аналізує стан освіти, наукової,  науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності дітей, молоді в області, розробляє відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує і контролює виконання цих програм;

4) бере участь у прогнозуванні потреб області у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координує роботу між професійними (професійно-технічними) навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладання договорів про підготовку робітничих кадрів;

5) виконує повноваження з управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти щодо:

розробки та виконання регіональних програм підготовки  кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

організації діяльності регіональних рад професійно-технічної освіти;

оперативного управління майном закладів освіти;

матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти, аналізу та контролю за провадженням їх фінансово-господарської діяльності;

проведення моніторингових досліджень потреб регіонального ринку праці, формування та розміщення регіональних замовлень з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

контролю за виконанням показників регіонального і державного замовлення з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

надання МОН пропозицій щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

складання середньострокового прогнозу потреби у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці;

контролю за організацією навчально-виробничого процесу у закладах освіти, створення на їх базі навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням), сприяння впровадженню сучасних виробничих технологій;

призначення на посаду директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, за результатами конкурсу шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів освіти;

6) тимчасово виконує окремі повноваження засновника стосовно закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління МОН до завершення процедури передачі з державної у комунальну власність: вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, що мають статус окремих юридичних осіб і визначені у додатку 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», зокрема вищі навчальні заклади, які з 2020 року набувають статусу закладу фахової передвищої освіти та коледжів, відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб, що входять до складу вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації (університетів, академій, інститутів) і в установленому законодавством порядку будуть виділені з їх складу з набуттям статусу окремої юридичної особи з метою подальшої передачі їх для фінансування з відповідних місцевих бюджетів щодо:

здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти;

формування та затвердження обсягів фінансування з відповідного місцевого бюджету для надання здобувачам освіти фахової передвищої освіти та вищої освіти;

розподілу відповідно до законодавства коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти;

здійснення контролю за організацією освітнього процесу у закладах освіти, сприяння впровадженню сучасних освітніх технологій;

забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та побуту працівників закладів освіти та здобувачів освіти;

забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та вимог стандартів освіти відповідного рівня;

реорганізації чи ліквідації закладу освіти з урахуванням положень законодавства;

забезпечення можливості продовження здобувачами освіти навчання за обраними ними спеціальностями;

дотримання відповідно до законодавства про працю прав працівників, які вивільнюються;

забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування, зокрема спеціального навчально-реабілітаційного супроводу та вільного доступу до інфраструктури закладу освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;

здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

створення та затвердження персонального складу наглядових рад закладів освіти;

оголошення та проведення конкурсів (конкурсного відбору) на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти;

призначення на посаду керівників закладів освіти за результатами конкурсів (конкурсного відбору) шляхом укладення контракту, укладення додаткових угод до таких контрактів;

звільнення з посад керівників закладів освіти у зв’язку із закінченням строку дії контракту, а також у разі дострокового розірвання контракту відповідно до законодавства;

ведення та зберігання трудових книжок і особових справ керівників закладів освіти;

заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти;

проведення моніторингових досліджень потреб регіонального ринку праці, формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітників;

здійснення контролю за виконанням показників регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітників;

складення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітниках на регіональному ринку праці;

7) організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОН повноважень,  навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області, Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів,  а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

8) сприяє розвитку мережі навчальних закладів області, утворює у межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

погоджує концепцію діяльності за заявленою освітньою послугою у сфері професійної (професійно-технічної), позашкільної, загальної середньої та дошкільної освіти, а також вносить пропозиції обласній державній адміністрації щодо погодження концепції діяльності за заявленою освітньою послугою у сфері вищої освіти, для чого може утворювати відповідний дорадчий орган із залученням представників вищих навчальних закладів, наукових установ, громадськості та студентства;

9) уносить на розгляд до МОН пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів – технікумів, коледжів;

10) організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території області, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;

11) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

12) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;

13) бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників: навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області, Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів –  технікумів, коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, і подає МОН  відповідні матеріали;

14) аналізує стан виконання керівниками навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області, Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів – технікумів, коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

15) вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;

16) забезпечує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує у практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

17) впроваджує у практику рекомендовані МОН нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

18) уносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

19) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

20) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

21) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема, дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

22) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

23) співпрацює з  відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попереджені вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

24)  організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

25) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми  власності та соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового процесу;

26) здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проєкти будівництва навчальних закладів та наукових установ;

27) сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження у практику нових технологій та їх складових частин, зважаючи на потреби області, вживає заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави  і суспільства;

28) сприяє розвитку наявних та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

29) бере участь за дорученням МОН у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;

30) бере участь у визначенні інвестиційного попиту області у новітніх технологіях та високотехнологічних підприємствах на основі окреслених державою пріоритетів; бере участь у визначені доцільності виконання і фінансування  інноваційних проєктів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб області;

31) контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;

32) уживає у межах своєї компетенції заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

33) розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

34) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки,  інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проєктів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, що належать до його компетенції;

35) подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і  технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств області;

36) створює регіональну базу даних про технології та їх складові, забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби області з метою залучення інвестицій;

37) здійснює підготовку інформаційних матеріалів щодо інноваційного потенціалу області та можливостей щодо залучення інвестицій для створення високотехнологічних підприємств;

38) бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

39) здійснює координацію роботи вищих навчальних закладів та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в області;

40) готує пропозиції до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечення їх виконання;

41) розробляє і подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді;

42) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та МОН;

43) сприяє у межах своїх повноважень виконанню програм (проєктів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

44) координує у межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

45) здійснює разом із органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

46) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері;

47) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді;

48) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

49) уживає у межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

50) разом з органами охорони здоров’я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;

51) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

52) уживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;

53) організовує оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в школах-інтернатах, в оздоровчих таборах та за кордоном;

54) забезпечує роботу обласної медико-педагогічної комісії, комплектування спеціальних шкіл-інтернатів та дошкільних навчальних закладів (груп) дітьми та підлітками;

55) забезпечує розробку перспективних і поточних планів роботи з науково-педагогічними і керівними кадрами;

56) здійснює в установленому порядку фінансування спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, спортивних споруд, інших підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, може надавати фінансову підтримку спортивним федераціям, асоціаціям, спортивним товариствам та їх спортивним школам і спорудам, обласному відділенню Національного Олімпійського комітету України та іншим визначеним законодавством України організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечує контроль разом з відповідними органами за станом їх фінансової та виконавчої дисципліни, веденням обліку і звітності;

57) сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для розвитку фізичної культури та спорту;

58) забезпечує організацію і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

59) сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

60) сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у проведенні ними фізкультурно-масової та спортивної роботи;

61) сприяє міжнародному співробітництву з питань фізичної культури та спорту;

62) формує і затверджує календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів згідно із Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік;

63) здійснює контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в області;

64) затверджує положення про змагання;

65) здійснює у межах своїх повноважень організацію роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

66) здійснює заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

67) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних і обласних стипендій, грошових винагород олімпійським та параолімпійським чемпіонам, членам національних збірних команд України, талановитим спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту області;

68) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту в області;

69) забезпечує організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

70) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

71) бере участь у створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об’єктів спортивного призначення, сприяє вирішенню максимально-сприятливих умов, зокрема житлово-побутових, для кандидатів на участь в Олімпійських і Параолімпійських іграх, членам національних збірних команд України та області, їх тренерам, провідним спеціалістам галузі;

72) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів, може виступати замовником будівництва спортивних об’єктів;

73) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

74) реєструє спортивні рекорди та досягнення області, подає в установленому порядку Мінмолодьспорту документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами області;

75) сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

76) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

77) сприяє залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту;

78) комплектує склад збірних команд області з видів спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів області у державних та міжнародних змаганнях, забезпечує автотранспортне обслуговування спортивних заходів, міжнародне перевезення спортивних команд, делегацій, окремих спортсменів, обладнання та інше;

79) залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

80) організовує і удосконалює систему відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл, відділень за видами спорту, а також штатних спортивних команд резервного спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;

81) уживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;

82) в установленому чинним законодавством порядку укладає відповідні угоди, виступає засновником некомерційних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, спортивно-оздоровчих таборів та комплексів, ліцеїв-інтернатів фізичної культури та спорту, училищ олімпійського резерву, центрів олімпійської підготовки;

83) сприяє діяльності цільових благодійних фондів, діяльність яких є підтримка фізкультурно-спортивних програм, активізація фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів;

84) сприяє обласному центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

85) нагороджує цінними призами, грошовими винагородами, грамотами, дипломами, медалями переможців та призерів обласних змагань, їх тренерів, переможців та призерів чемпіонатів та першостей України, переможців, призерів та учасників чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор, інших міжнародних змагань та їх тренерів, активістів фізичної культури і спорту, ветеранів спорту, громадський актив;

86) створює умови для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, державної мовної політики, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які поживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва та його відродженню, відродженню та розвитку народних художніх промислів;

захисту прав споживачів національного культурного продукту;

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і мистецтв;

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

збереження та поповнення фільмофонду;

сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв,  державної мовної політики;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку у сфері культури, мистецтв та державної мовної політики;

87) формує та подає у встановленому порядку МКІП  відповідно до компетенції пропозиції щодо:

формування державної політики у сферах культури та мистецтв; вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, зокрема,  стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій  у сферах культури та мистецтв, державної мовної політики державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

88) подає МКІП інформацію про музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

89) забезпечує участь у:

розробці проєктів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм;

розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики;

реалізації міжнародних проєктів та програм у сферах культури та мистецтв, державної мовної політики;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

90) надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, державної мовної політики незалежно від форм власності;

91) контролює  збереження і переміщення культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;

92) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах.

93) збирає та обробляє статистичні дані у сферах культури та мистецтв,  державної мовної політики;

94) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і мистецтв та державної мовної політики;

95) здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координація діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень;

96) проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів та інші заходи у сфері  культури та мовної політики;

97) здійснює управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками  державного   чи   місцевого значення, віднесеними до сфери управління обласної державної адміністрації;

98) обліковує проведення гастрольних заходів і подає МКІП відомості про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;

99) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури та мовної політики;

100) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

101) здійснює внутрішній фінансовий контроль та моніторинг наявності матеріально-технічної бази закладів культури області;

102) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

103) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проваджує в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

104) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в Департаменті;

105) надає адміністративні послуги;

106) уносить пропозиції до проєкту обласного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

107) розробляє проєкти розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

108) бере участь у межах компетенції у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

109) бере участь у межах компетенції у розробленні проєктів розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

110) бере участь у підготовці звітів Голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

111) бере участь у підготовці самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання Голові обласної державної адміністрації;

112) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

113) бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

114) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

115) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

116) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

117) здійснює контроль за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

118) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

119) контролює органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, надає їм методичну допомогу;

120) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

121) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

122) забезпечує  у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

123) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);

124) проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

125) забезпечує захист персональних даних;

126) надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу;

127) розробляє планові показники для подання фінансовим органам до складання проєкту бюджету на утримання установ освіти області;

128) здійснює розрахунок коштів обласного бюджету; розробляє та контролює складання кошторисів установ обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, їх фінансування за кодами економічної класифікації;

129) здійснює фінансування установ обласного підпорядкування, що ведуть самостійно бухгалтерський облік, а також здійснює контроль за виконанням ними кошторисів;

130) забезпечує своєчасне проведення розрахунків, що виникають в процесі виконання кошторисів підприємствами, установами і окремими особами;

131) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Департаменті;

132) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3) уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі; уносити до МОН, Мінмолодьспорту, МКІП, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) за дорученням Голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проєктів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;

7) створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з МОН впроваджувати їх у практику.

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з МОН, Мінмолодьспорту та МКІП в установленому законодавством порядку.
 3. Директор Департаменту має заступників, яких він призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до законодавства про державну службу.
 4. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації положення про Департамент, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед Головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, фізультури і спорту, у галузі культури;

8) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

9) уносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проєкти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

12) спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освітою та підзвітних установ;

13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

14) видає накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

15) подає на затвердження Голови обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

16) розпоряджається коштами у межах затвердженого Головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

17) здійснює добір кадрів;

18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

19) призначає на посади та звільняє  з посад працівників Департаменту;

20) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та їх заступників органів управління освітою, фізкультури і спорту, відповідно, районних державних адміністрацій, Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти», навчальних закладів, керівників місцевих органів управління у галузі культури, а також підприємств, установ, організацій у галузі культури, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації та інших структурних підрозділів;

21) призначає на посаду директорів професійних (професійно-технічних) закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, за результатами конкурсу шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

22) розглядає і затверджує граничну чисельність, кошториси, штатні розписи, звіти та баланси закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;

23) заохочує, преміює та притягає до  дисциплінарної відповідальності призначених директорів професійних (професійно-технічних) закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;

24) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

25) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті  інформації з обмеженим доступом;

26) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.
 2. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці і висококваліфіковані спеціалісти, керівники відділів з питань фізичної культури і спорту районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, представники фізкультурно-спортивних товариств та інших громадських організацій керівники підприємств  установ та організацій у сфері культури і мистецтв.

Склад колегії затверджується Головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії затверджується наказами директора Департаменту.

 1. При Департаменті може створюватися Регіональна громадська експертна комісія, уповноважена приймати дорадчі рішення з питань ліцензування певної освітньої діяльності з позиції необхідності її започаткування у регіоні, з урахуванням демографічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури, виробничої та невиробничої сфери, місцевого ринку праці та освітніх послуг.
 2. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися наукова рада та комісії у складі учених і висококваліфікованих спеціалістів.
 3. Склад ради і комісій та положення про них затверджує Голова облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

  15. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституціїта законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Головою обласної державної адміністрації, МОН України, Мінмолодьспорту України та Міністерством культури та інформаційної політики України.

 1. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає Голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 3. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує Голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту та відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 4. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 5. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 6. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                         

                    Сергій БОРЗОВ