ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 травня 2014 року № 232


Про обласну раду церков і релігійних організацій при
голові обласної державної адміністрації


Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 29 Закону України “Про свободу совісті та релігій організації”, з метою забезпечення удосконалення механізму державно-церковних відносин, прискорення розв’язання актуальних питань діяльності релігійних організацій, запобіганню проявам у будь-якій формі релігійної винятковості і нетерпимості та у зв’язку з кадровими змінами в облдержадміністрації та в релігійних організаціях області:

1. Затвердити склад обласної ради церков і релігійних організацій при голові облдержадміністрації, що додається.

2. Затвердити Положення про обласну раду церков і релігійних організацій при голові облдержадміністрації, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 11 листопада 2005 року № 499 “Про Раду церков і релігійних організацій при голові обласної державної адміністрації” та від 20 січня 2014 року № 6 “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 листопада 2005 року № 499”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Щербаківську Л.М.Голова обласної державної
адміністрації А.ОЛІЙНИК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 20 травня 2014 року № 232


П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласну раду церков і релігійних організацій
при голові облдержадміністрації

1. Обласна рада церков і релігійних організацій при голові обласної державної адміністрації (далі – Рада) є представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах.

2. Рада утворюється з метою об'єднання зусиль, релігійних організацій по національно-духовному відродженню України, координації міжконфесійного діалогу, участі в розробці проектів нормативних актів з питань відносин між державою та релігійними організаціями, здійснення колективних заходів добродійного характеру.

3. Рада будує свою роботу на засадах рівності і рівноправ'я, поважного ставлення до внутрішніх настанов і традицій усіх офіційно діючих в Україні релігійних організацій.

4. Рада є незалежною від будь-яких політичних партій, рухів, інших громадських формувань та їх керівних центральних органів.
Рада не втручається у внутрішні справи релігійних і громадських організацій.

5. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими актами законодавства та міжнародними договорами України у тій частині, що стосується релігійних організацій.

6. Основні завдання Ради:

6.1. Обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовка взаємоузгоджених пропозицій з вдосконалення чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійних організацій.
6.2. Об'єднання зусиль релігійних організацій у добродійній діяльності.
6.3. Сприяння міжконфесійному взаєморозумінню та злагоді.
6.4. Активізація участі релігійних організацій у духовному відродженні області та України, зміцненні гуманістичних засад суспільства.
6.5. Організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо з питань духовності, застосування і додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
6.6. Сприяння всебічному висвітленню релігійного життя в області місцевими та центральними засобами масової інформації.

7. Для забезпечення виконання своїх завдань Рада:

7.1. Звертається до місцевих органів виконавчої влади, а також до керівних органів громадських і релігійних організацій з відповідними пропозиціями.
7.2. Одержує в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади інформацію з питань, які вносяться на розгляд Ради.
7.3. Залучає до роботи на громадських засадах релігієзнавців, експертів – правників, інших фахівців з питань, що вносяться на розгляд Ради.
7.4. Приймає звернення до громадськості.
7.5. Використовує для підготовки питань, що вносяться на розгляд Ради, теоретичні розробки відповідних релігійних, громадських чи державних інституцій, інші матеріали інформаційного, консультативного чи рекомендаційного характеру.
7.6. Створює на громадських засадах робочі групи з актуальних напрямів діяльності (відродження духовності, морального виховання, експертно-консультативної роботи, добродійництва та милосердя, міжцерковної злагоди, видавництва та зв’язків із засобами масової інформації тощо).

8. У роботі Ради можуть брати участь наступні категорії учасників: члени Ради, спостерігачі, запрошені особи.

9. Членами Ради є релігійні управління діючих в області релігійних об’єднань (конфесій), статути яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку, представлені в Раді своїми керівниками.

10. Членство в Раді є добровільним. Підставою для вступу до складу Ради є письмова заява релігійного об’єднання (конфесії). Заява подається до Секретаріату Ради.

11. До заяви додаються такі документи:
довідка про релігійне об’єднання (конфесію) із зазначенням наступних відомостей:
офіційної назви об’єднання (конфесії);
про державну реєстрацію власного статуту (положення);
про власну організаційну структуру та кількість членів;
про основні положення власного віровчення;
стислий опис історії діяльності об’єднання (конфесії) в області.
Копії своїх статутних документів, зареєстрованих у Державному органі України у справах релігій.

12. Рішення щодо поданої заяви про членство вирішується членами Ради на засіданні Ради.
Питання про надання статусу члена певному релігійному управлінню (конфесії) вирішується чинними членами Ради шляхом консенсусу.

13. Вихід релігійних управлінь (конфесій) із складу Ради є вільним.

14. Членство у Раді релігійного управління (конфесії) – члена Ради може бути призупинено за рішенням Ради у випадку безпідставної відсутності уповноваженого представника члена Ради на трьох чергових засіданнях Ради поспіль, про що головуючий у Раді письмово повідомляє керівництво відповідного Члена Ради.

15. Член Ради, членство якого призупинено, не враховується у загальному складі Ради під час визначення кворуму на засіданнях Ради та не бере участь у голосуваннях Ради.

16. Кожен член Ради, членство якого призупинено в порядку п. 14 цього Положення, може відновити своє членство в Раді у повному обсязі шляхом проголошення на черговому засіданні Ради заяви про такій свій намір, про що негайно робиться відповідний запис у протоколі засідання Ради.

17. Керівники релігійних управлінь (конфесій), які є членами Ради мають право:
17.1. Особисто або через своїх повноважних представників брати участь у засіданнях Ради та інших органів Ради;
17.2. Делегувати своїх представників до Секретаріату Ради та інших робочих органів Ради;
17.3. Отримувати в установленому порядку всю інформацію, що стосується діяльності Ради;
17.4. Бути проінформованими та письмово запрошеними на засідання Ради та інші заходи, що здійснюються за участю Ради;
17.5. Інформувати Секретаріат Ради та чинного Головуючого про святкові дні своєї конфесії;
17.6. Мати інші права, що випливають з цього Положення та чинного законодавства України.

18. У випадку неможливості особистої участі керівника управління (конфесії) – члена Ради в її роботі, член Ради може бути представлений своїм повноважним представником, про що має бути повідомлений чинний Головуючий.

19. Члени Ради повинні дотримуватися вимог цього Положення та чинного законодавства України.

20. Запрошені особи – представники релігійних центрів, які не увійшли до складу Ради або не отримали статус спостерігача, а також представники державних органів, громадських організацій та засобів масової інформації.

21. Представники релігійних центрів, які не входять до складу Ради, можуть отримати статус спостерігача на підставі відповідної заяви та рішення Ради.
Спостерігачі мають право дорадчого голосу.

22. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

23. На засіданні Ради можуть бути присутні – члени Ради, спостерігачі та інші запрошені особи – представники релігійних центрів, які не увійшли до складу Ради, а також представники державних органів, громадських організацій та засобів масової інформації.
Головують на засіданнях члени Ради почергово.

24. Засідання Ради не можуть призначатися на п’ятницю, суботу та неділю, а також дні релігійних свят кожної конфесії – члена Ради, за умови, що зацікавлений член Ради письмово повідомить головуючого або Секретаріат Ради про конкретну дату такого релігійного свята не пізніше ніж за місяць до його початку.

25. Засідання Ради вважається правомочним, якщо усі члени Ради повідомлені і на ньому присутні більше половини її членів.

26. Рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.
Рішення вважається прийнятим, якщо його ухвалено усіма керівниками (повноважними представниками) релігійних організацій – членів Ради, шляхом консенсусу.

27. Секретар Ради обирається на одному із її чергових засідань.

28. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради покладається на управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації.

_____________________________
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 20 травня 2014 року № 232


С К Л А Д
обласної ради церков і релігійних організацій
при голові облдержадміністрації
ОЛІЙНИК
Анатолій Дмитрович
голова облдержадміністрації
ЩЕРБАКІВСЬКА
Людмила Михайлівна
заступник голови облдержадміністрації
САЛЕЦЬКИЙ
Ігор Олександрович
начальник управління у справах
національностей та релігій облдержадміністрації
ЛАВРОВСЬКА
Олена Борисівна
заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації
МИТРОПОЛИТ СИМЕОН
керуючий Вінницьким єпархіальним управлінням Української православної церкви (за згодою)
АРХІЕПИСКОП
ІОНАФАН
керуючий Тульчинським єпархіальним управлінням Української православної церкви (за згодою)
АРХІЄПИСКОП АГАПІТ
керуючий Могилів-Подільським єпархіальним управлінням Української православної церкви (за згодою)
МИТРОПОЛИТ РОМАН
керуючий Вінницьким єпархіальним управлінням Української автокефальної православної церкви (за згодою)
ЄПИСКОП МИХАЇЛ
керуючий Вінницьким єпархіальним управлінням Української православної церкви Київського патріархату (за згодою)
МИКОЛА ДУРКАЛЕЦЬ
протопресвітер Вінницького протопресвітерства Української Греко-католицької церкви (за згодою)
ЄПИСКОП-ОРДИНАРІЙ
ЛЕОН ДУБРАВСЬКИЙ
керуючий Кам’янець-Подільською дієцезією Римсько-католицької церкви (за згодою)
ГЛАЗОВ
Павло Данилович
голова Піліпоновської старообрядницької релігійної громади Покрова Пресвятої Богородиці Руської православної старообрядницької церкви (за згодою)
НОВОСЕЛЕЦЬКИЙ Ісаак Петрович
голова Вінницької іудейської громади (за згодою)
ХОРОВІЦ Шауль
равин, голова релігійної громади “Бейс Менахем Любавич” (за згодою)
ПОЧАПСЬКИЙ
Леонід Петрович
старший пресвітер Вінницького обласного об’єднання церков євангельських християн баптистів (за згодою)
ЯКОБЧУК
Михайло Йосипович
єпископ, пресвітер Вінницького обласного управління об’єднаної церкви християн віри євангельської (за згодою)
ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Михайло Сергійович
президент Подільської конференції Української уніонної церкви адвентистів сьомого дня (за згодою)