Розпорядження №493 від від 20 листопада 2013 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 листопада 2013 року № 493


Про утворення обласної ради представників
національно-культурних товариств


Відповідно до Закону України “Про національні меншини в Україні”, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою підвищення ролі національно-культурних товариств, створення належних умов для подальшого розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності представників різних національностей, які мешкають на території області, їхньої інтеграції в українське суспільство:

1. Утворити обласну раду представників національно-культурних товариств у складі згідно з додатком та затвердити Положення про неї, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 20 травня 2008 року № 188 “Про обласну раду представників національно-культурних товариств”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Спірідонову Л.М.


Голова обласної державної
адміністрації І. МОВЧАН
Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 20 листопада 2013 року № 493С К Л А Д
обласної ради представників національно-культурних товариств

 

СПІРІДОНОВА
Любов Михайлівна
заступник голови облдержадміністрації, голова ради
РАТИНСЬКА
Алла Петрівна
заступник начальника управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації, начальник відділу у справах національностей, заступник голови ради
СТЕЦЕНКО
Ірина Юріївна
головний спеціаліст відділу у справах національностей управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації, секретар ради
АБУШОВ
Теймур Аловсат огли
голова громадської організації “Вінницька міська громада азербайджанців “Атеш” (“Вогонь”) (за згодою)
БЕЖНАР
Еліна Валеріївна
голова Вінницької міської організації “Товариство греків” (за згодою)
ВАСИЛЮК
Світлана Михайлівна
директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
ВОЙЦІЦЬКИЙ
Юрій Романович
голова громадської організації “Кресов’яци” (за згодою)
ГАРБУЛИНСЬКИЙ
Сергій Вікторович
заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації
ГРИГОРІЧЕНКО Володимир Дмитрович
голова Вінницької міської організації “Рома Поділля” (за згодою)
ЄГОЯН
Самвел Сергійович
голова обласної громадської організація “Вірменська діаспора Вінниччини” (за згодою)
ЗАЯ
Анжела Емануїлівна
заступник голови ассирійського національного конгресу Вінницької області (за згодою)
КАДОЧНІКОВ
Олег Петрович
голова Вінницької обласної громадської організації “Російсько-український культурно-просвітницький центр “Співвітчизники” (за згодою)
КОЧЕЛАБА
Володимир Анатолійович
голова Вінницького обласного земляцтва білорусів (за згодою)
ЛАНОВИК
Лариса Ярославівна
голова Козятинської районної організації “Чеське культурно-освітнє товариство “Голендерські чехи” (за згодою)
ЛИСИЙ
Володимир Григорович
начальник управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області (за згодою)
ЛІСОГУРСЬКА
Тетяна Іванівна
заступник начальника управління загальної середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
МЄДВЄДЄВА
Маргарита Дмитрівна
заступник голови Барського районного культурно-освітнього товариства поляків (за згодою)
НАРСІА
Мерабі Патікоєвич
голова Вінницької обласної грузинської громади “Арго” (за згодою)
ОСТАПЕНКО
Наталя Сергіївна
начальник управління з питань державних соціальних гарантій Департаменту соціальної політики облдержадміністрації
РИГОРИЧЕНКО
Юрій Миколайович
голова Вінницької обласної громадської організації “Чачуно алав” (“Правдиве слово”) (за згодою)
СКАКУН
Дмитро Олександрович
голова Вінницького обласного доброчинного товариства “Польський дім” ім. Томаша Марека Леонюка (за згодою)
СУСІДЕНКО
Олексій Валентинович
заступник начальника управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації
ТРАХТЕНБЕРГ
Рита Петрівна
голова Вінницького обласного відділення єврейського агентства “Сохнут – Україна” (за згодою)
ФЕДИК
Володимир Степанович
заступник начальника управління лікувально-профілактичної допомоги населенню, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації
ЦОДІКОВИЧ
Олександр Аронович
голова Вінницького обласного товариства єврейської мови та культури (за згодою)
ЧАЙКОВСЬКА
Наталя Борисівна
голова Козятинської районної громадської організації “Центр польської культури ім. Тимоша Падури” (за згодою)
ЧИЖ-ДЕСЯТНИК
Таміла Миколаївна
оглядач Державної організації “Вінницька обласна державна телерадіокомпанія “ВІНТЕРА” (за згодою)
Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації О. ПРОКОПЧУК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 20 листопада 2013 року № 493
П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласну раду представників національно-культурних товариств


1. Обласна рада представників національно-культурних товариств (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації, утвореним з метою сприяння підвищенню ролі громадських організацій національних меншин у процесі реалізації державної політики та прийняття органами виконавчої влади рішень щодо розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин області, поглиблення демократичних засад українського суспільства та забезпечення міжнаціональної злагоди в Україні.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
3.1. Сприяння формуванню толерантності та злагоди у міжнаціональних відносинах.
3.2. Аналіз реалізації законодавства у сфері забезпечення прав національних меншин.
3.3. Сприяння представникам національно-культурних товариств області у проведенні культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів, концертів, днів національних культур, виставок декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, охорони пам’яток мистецтва та культури, увічнені пам’яті видатних діячів культури та мистецтва національних меншин, проведенні культурно-мистецьких заходів, спрямованих на гармонійне поєднання культур української нації та національних меншин України.
3.4. Створення умов для вільного розвитку мов національних меншин області, задоволенню їх освітніх потреб.
3.5. Розвиток етнокультурних і гуманітарних зв’язків громадських організацій національних меншин з країнами їх етнічного походження.
3.6. Сприяння захисту та інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство;
3.7. Сприяння видавничої діяльності національних меншин.
3.8. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації подій з життя національних меншин.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Аналізує стан, тенденції та перспективи етнонаціонального розвитку, становище національних меншин, які проживають на території області.
4.2. Вносить пропозиції облдержадміністрації з питань етнокуль-турного розвитку національних меншин, які мешкають на території області.
4.3. Вносить пропозиції щодо організації та проведення обласних конференцій, семінарів, круглих столів з питань національних меншин.
4.4. Бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на підтримку та розвиток культур національних меншин області.

5. Рада має право:
5.1. Утворювати у разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи.
5.2. Залучати посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, працівників наукових та інших установ і організацій, творчих спілок (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належить до її компетенції.
5.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення інформацію, документи і матеріали необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.
Голова, заступник голови, секретар та члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Склад Ради затверджується головою облдержадміністрації.

7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Ради є правоможним, якщо на них присутні більше половини її членів.
Головує на засіданнях Ради її голова, а в разі його відсутності – заступник голови.
Рішення Ради приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує її голова та секретар.
Окрема думка члена Ради, який голосував проти прийнятого рішення, викладається у письмовій формі і додається до рішення Ради.

8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
Рішення Ради у разі потреби надсилаються структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування.

9. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради здійснює управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації.

______________________________