ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

НАКАЗ

 

31.05.2023

Вінниця

№ 776

 

 

Про розроблення проєкту Програми комплексного

відновлення Вінницької області на 20232027 роки

 

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні  адміністрації»,  статті 151  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 1159 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них», з метою запровадження комплексного відновлення населених пунктів області та їх подальшої відбудови

НАКАЗУЮ:

1. Розробити проєкт Програми комплексного відновлення Вінницької області на 2023–2027 роки (далі – проєкт Програми).

2. Визначити Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації головним розробником проєкту Програми.

3. Утворити робочу групу з розроблення проєкту Програми у складі згідно із додатком та затвердити Положення про неї, що додається.

4. Управлінню містобудування та архітектури обласної військової адміністрації забезпечити:

1) оприлюднення цього наказу та проєкту Програми на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації та на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

2) проведення громадського обговорення проєкту Програми та узагальнення пропозицій громадськості, які подаються протягом 60 днів з дня оприлюднення цього наказу;

3) оприлюднення на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації та на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва результатів розгляду пропозицій громадськості до проєкту Програми протягом семи календарних днів з дня їх розгляду.

5. Структурним підрозділам обласної військової адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районним військовим адміністраціям, виконкомам сільських, селищних та міських рад забезпечити надання до 01 липня 2023 року Управлінню містобудування та архітектури обласної військової адміністрації пропозицій, вихідних даних, відомостей відповідних кадастрів, які будуть враховані в проєкті Програми, та сприяти в її розробленні.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника обласної військової адміністрації Олександра Піщика.

  

Начальник обласної

військової адміністрації                                            

              Сергій БОРЗОВ

 

 

 

Додаток 

до наказу начальника обласної військової адміністрації

31.05.2023 № 776

 

Склад

робочої групи з розроблення проекту Програми комплексного

відновлення Вінницької області на 20232027 роки

 

ЗДІТОВЕЦЬКИЙ

Сергій Георгійович

 

заступник начальника обласної військової адміністрації, співголова робочої групи

КАВУНЕЦЬ

Андрій Володимирович

заступник начальника обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO), співголова робочої групи

 

ПІЩИК

Олександр Володимирович

 

заступник начальника обласної військової адміністрації, співголова робочої групи

РЕКУТА

Олександр Сергійович

 

начальник Управління містобудування та архітектури обласної військової    адміністрації – головний архітектор області, заступник співголів робочої групи

 

СТРАТІЙ

Володимир Олександрович

 

 

заступник начальника Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації - начальник відділу планування та забудови території, секретар робочої групи

 

БУНЯК

Володимир Володимирович

 

директор Департаменту гуманітарної політики обласної військової

 

ВОЙТОВИЧ

Артем Володимирович

начальник Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації

 

ВОЙЦІЦЬКИЙ

Юрій Романович

позаштатний радник голови Вінницької обласної Ради (за згодою)

 

ГРИНЧУК

Андрій Володимирович

начальник Управління будівництва обласної військової адміністрації

 

ДЬЯКОНОВИЧ

Ілля Мар’янович

начальник  Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг (за згодою)

 

ЗАДОРОЖНА

Ольга Іванівна

директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації

 

ЗОНОВА

Марія Володимирівна

начальник Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації

 

ЗУБЧИК

Богдан Васильович

директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації  

КОПАЧЕВСЬКИЙ

Микола Анатолійович

директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації  

МАТУСЯК

Сергій Володимирович

заступник Вінницького міського голови (за згодою)

 

СІДОРОВ

Олег Васильович

директор Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації

 

ЦЕХАНОВСЬКИЙ

Ігор Леонідович

 

директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації

 

ШВЕД

Руслан Володимирович

начальник Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області (за згодою)

 

ШЕВЧУК

Руслан Богданович

начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою) 

ЮЗВАК

Світлана Юріївна

директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації

 

ЯРМОЛЕНКО

Світлана  Анатоліївна

директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

 

Заступник начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної військової адміністрації –

начальник відділу планування

та забудови території                                                      

 Володимир СТРАТІЙ       

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної військової адміністрації

31.05.2023 № 776

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про робочу групу з розроблення проєкту  Програми комплексного відновлення Вінницької області на 20232027 роки

 

1. Це положення визначає порядок діяльності робочої групи з розроблення проєкту Програми комплексного відновлення Вінницької області на 2023–2027 роки (далі – Робоча група). Робоча група є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою розробки, реалізації та внесення змін до Програми комплексного відновлення Вінницької області на 2023–2027 роки (далі – проєкт Програми) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 1159 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них».

2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами начальника обласної військової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Метою створення Робочої групи є:

визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних напрямів, реалізація яких є необхідними у відновленні області;

надання аналітичної, інформаційної, консультативної допомоги під час розроблення проєкту Програми.

4. Основним завданням Робочої групи є розгляд, узагальнення та врахування пропозицій державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості під час розроблення проєкту Програми.

5. Робоча група має право:

звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій з питань, що належать до її компетенції, одержувати від них в установленому порядку необхідну інформацію, документи та матеріали;

запрошувати на засідання представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій, громадськості.

6. Робоча група утворюється наказом начальника обласної військової адміністрації у складі співголів робочої групи, заступника співголів робочої групи, секретаря та членів робочої групи. Очолюють Робочу групу заступники начальника обласної військової адміністрації, заступником співголів Робочої групи є начальник Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації.

До складу Робочої групи входять представники структурних підрозділів  обласної військової адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, територіальних громад, підприємств, установ та організацій області (за згодою).

 7. Формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням співголови. Про дату, час та місце засідання Робочої групи її члени інформуються шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту.

8. Засідання Робочої групи ведуть співголови Робочої групи, а за їх відсутності – заступник співголів Робочої групи.

9. Підготовка матеріалів до розгляду Робочою групою, а також ведення діловодства (протоколу), покладаються на секретаря Робочої групи. Секретарем є представник Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації.

10. Засідання Робочої групи вважається правоможним, якщо у ньому бере участь не менше як половина її членів.

11. Члени Робочої групи мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, що подаються на розгляд Робочої групи;

наводити свої аргументи, висловлювати міркування з питань, що розглядаються;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування.

12. Рішення Робочої групи схвалюється простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні.

13. Результати засідання Робочої групи оформляються протоколом, який підписують співголови та секретар Робочої групи.

14. Рішення Робочої групи доводиться її секретарем до відома та виконання членам Робочої групи.

 

Заступник начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної військової адміністрації –

начальник відділу планування

та забудови території                                                    

   Володимир СТРАТІЙ