РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

08 грудня 2021 року

Вінниця

     № 858

 

 Про затвердження Порядку організації

та здійснення заходів фінансового контролю згідно

із Законом України «Про запобігання корупції»

в апараті, структурних підрозділах обласної

державної адміністрації, підприємствах, установах,

організаціях, які належать до сфери її управління

 

 Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України  «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 20 cерпня 2021 року № 539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021 року за № 1303/36925, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 01 вересня 2021  року  №  644  «Про  внесення  змін  до  розпорядження  Голови  обласної  державної  адміністрації  від  17  червня 2021 року № 504», з метою забезпечення вчасного та належного здійснення заходів фінансового контролю в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління: 

 1. Затвердити Порядок організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління, що додається. 
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                        

      Сергій БОРЗОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО     

                                                                                 Розпорядження Голови

                                                                                 обласної державної адміністрації

          08 грудня 2021 року № 858

 

 Порядок

організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління

 

 1. Цей Порядок визначає механізм організації перевірки подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави (далі – декларація), повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління. 
 1. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України«Про запобігання корупції» (далі – Закон) та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актах. 
 1. Перевірка факту подання декларацій покладаються на Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (далі – Cектор), уповноважений підрозділ (уповноважену/відповідальну особу) з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу обласної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, які належать до сфери її управління, визначений його керівником (далі – відповідальний підрозділ (особа). Цей обов’язок повинен бути закріплений у посадовій інструкції відповідальної особи або визначений розпорядчим документом керівника структурного підрозділу обласної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, які належать до сфери її управління. 
 1. Відповідальний підрозділ (особа) структурного підрозділу обласної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, які належать до сфери її управління, перевіряє факт подання декларацій у такі строки: 

             1) щорічні декларації суб’єктів декларування (осіб, які продовжують виконувати функції держави або місцевого самоврядування, або осіб, які припинили виконувати функції держави або місцевого самоврядування) – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій; 

2) декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану  з  виконанням  функцій  держави  або  місцевого самоврядування – упродовж десяти робочих днів після спливу строку у 30 календарних днів з дня припинення суб’єктом декларування зазначеної діяльності;

 3) декларації осіб, які входять (включені, залучені, обрані, призначені) до складу конкурсних або дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Законів України «Про державну службу»,  інших законів (крім іноземців – нерезидентів, які входять до складу таких комісій) – протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці другому частини третьої статті 45 Закону.

Перевірка факту подання декларацій здійснюється шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК).

       5. Декларація особи, яка претендує на заняття посади уповноваженої на виконання функцій держави, подається до призначення на відповідну посаду. 

 1. Декларація при звільненні не подається у таких випадках: 

1) особа, яка припинила діяльність, пов’язану  з  виконанням  функцій  держави  на одній посаді, продовжує здійснювати відповідну діяльність на іншій посаді; 

2) особа, яка припинила діяльність, пов’язану  з  виконанням  функцій  держави  або  місцевого самоврядування, упродовж 30 календарних днів з дня припинення діяльності знову розпочала здійснення відповідної діяльності. 

 1. Особи, які входять (включені, залучені, обрані, призначені) до складу конкурсних або дисциплінарних комісій, також подають щорічну декларацію (осіб, які продовжують виконувати функції держави, або осіб, які припинили виконувати функції держави) та декларацію при звільненні у разі, якщо особи припиняють діяльність у складі відповідних конкурсних або дисциплінарних комісій. 
 1. Відділ з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації з урахуванням компетенції: 

1) щороку до 20 січня, наступного за звітним роком, надають Cектору список працівників (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та посади) апарату (структурних підрозділів) обласної державної адміністрації станом на 31 грудня звітного року, а також контактні дані таких осіб: працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та для догляду за дитиною  без  збереження  заробітної  плати;  працівників,  які звільнилися з посад або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням  функцій  держави  у  звітному  році; 

2)  протягом двох робочих днів після призначення (звільнення) працівників апарату (структурного підрозділу) обласної державної адміністрації надають Cектору копію відповідного наказу керівника. 

 1. Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, у разі разових виплат працівникам апарату, структурного підрозділу обласної державної адміністрації на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, протягом двох робочих днів інформують Сектор. 
 1. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату, які є розробниками проєкту розпорядчого документа про створення конкурсних та дисциплінарних комісій (внесення змін до її складу), щороку до 20 січня, наступного за звітним роком, надають Сектору список членів таких комісій, а у разі входження (включення, залучення, обрання, призначення) або припинення діяльності у складі комісії – протягом двох робочих днів після входження (припинення діяльності). 
 1. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, що належать до сфери її управління, за результатами проведення перевірки факту подання щорічних декларацій, з урахуванням компетенції, інформують Cектор у визначені ним терміни за формою згідно з додатком. 
 1. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: 

 1) у разі наявності випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій їх працівниками, членами конкурсних та дисциплінарних комісій, інформують Cектор протягом одного робочого дня, з наданням необхідних матеріалів, зазначених в Порядку  перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до  Закону України  «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання   корупції  про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 20 cерпня 2021 року № 539/21; 

2) у разі виявлення випадків неподання чи несвоєчасного подання повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, інформують Cектор протягом одного робочого дня. 

 1. Інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації здійснюється Cектором упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту, у визначеному НАЗК порядку.

Інформування НАЗК про виявлені випадки неподання чи несвоєчасного подання повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації здійснюється Сектором протягом одного робочого дня з дня виявлення такого факту. 

 1. Інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування в підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, здійснюється його відповідальним підрозділом (особою) упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту, у визначеному НАЗК порядку.

Інформування НАЗК про виявлені випадки неподання чи несвоєчасного подання повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування в підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, здійснюється його відповідальним підрозділом (особою) протягом одного робочого дня з дня виявлення такого факту. 

 1. При звільненні працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління (членів конкурсних та дисциплінарних комісій), які є суб’єктами декларування, рекомендовано надати їм під підпис лист – ознайомлення про необхідність у визначені терміни подати декларації осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням  функцій  держави  та осіб, які припинили діяльність, пов’язану  з  виконанням  функцій  держави, а також про інші обмеження, визначені Законом. 
 1. Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, здійснюють контроль щодо виконання підлеглими працівниками вимог фінансового контролю згідно із Законом.

  

Завідувач Сектору з питань

запобігання та виявлення корупції

обласної державної адміністрації                     

                              Олег ГУСАК


Додаток                       

до Порядку організації та здійснення заходів

фінансового контролю згідно із Законом України

«Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах

обласної державної адміністрації, підприємствах, установах,

організаціях, які належать до сфери її управління

 

Інформація

про стан подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

станом на _____________________________________________________________________________________________

(найменування органу)

 

ПІБ

суб’єкта декларування

Загальна кількість суб’єктів декларування

Кількість декларацій типу «щорічна»

працівників органу

Кількість декларацій типу «щорічна» членів конкурсних та дисциплінарних комісій

Кількість суб’єктів декларування, які подали декларацію

Примітка

продовжують виконувати функції держави або місцевого самоврядування

 

припинили виконувати функції держави або місцевого самоврядування

 

осіб, які продовжують виконувати функції держави або місцевого самоврядування

 

осіб, які припинили

виконувати функції держави або місцевого самоврядування

1

2

3

4

5

6

7

8

 

*

**

**

**

**

*

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

     (Назва посади керівника відповідального підрозділу (відповідальної особи)

 

_____________________

             (підпис)

 

___________________________________

                    (ім’я та прізвище)

 * графу не заповнювати, в останній стрічці вказати загальну кількість (ВСЬОГО)

** вказати який вид декларації зобов’язаний подати суб’єкт декларування, вказаний у стовпці 1

 

 Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення

корупції обласної державної адміністрації                                                            

                 Олег ГУСАК