РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

19 листопада 2021 року

Вінниця

     № 817

 

Про затвердження Положення про

Сектор з питань запобігання та

виявлення корупції Вінницької

обласної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 131 Закону України «Про запобігання корупції», Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  26  вересня   2012 року № 887, Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань  запобігання  корупції  від 27 травня 2021  року № 277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 року за № 914/36536:

 

 1. Затвердити Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Вінницької обласної державної адміністрації, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної державної

адміністраці

Сергій БОРЗОВ

 

 

                                                                             ЗАТВЕРЖДЕНО

 Розпорядження Голови обласної

державної адміністрації

 19 листопада 2021 року № 817

 

  

ПОЛОЖЕННЯ

про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Вінницької обласної державної адміністрації

 

 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Сектор) утворюється Головою обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 131 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), у межах повноважень забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

 1. Сектор є структурним підрозділом обласної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, підзвітний і підконтрольний Голові обласної державної адміністрації.

 

 1. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, міжнародними договорами, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

 

 1. Основними завданнями Сектору є:

 

  1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

 

  2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Голові обласної державної адміністрації відповідних пропозицій;

 

  3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

 

  4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови обласної державної адміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

 

  5) перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

 

  6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, зокрема на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

 

  7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, зокрема на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

 

  8) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

 

  9) інформування Голови обласної державної адміністрації, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції  у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 

 1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) бере в межах компетенції участь у підготовці пропозицій до проєктів обласних програм;

 

4) може вносити пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

 

5) бере в межах компетенції участь у підготовці звітів Голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання Голові обласної державної адміністрації;

7) забезпечує захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 

8) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проєкти угод, договорів, меморандумів тощо;

 

9) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

10) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сектор;

 

12) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

13) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

14) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

15) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

  16) розробляє проєкти розпоряджень Голови обласної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції;

 

  17) надає працівникам апарату, структурним підрозділам обласної державної адміністрації методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

 

  18) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в обласній державній адміністрації, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери її управління;

 

  19) здійснює координацію діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) підприємств, установ та організацій, які належать до сфери  управління обласної державної адміністрації;

 

20) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

 

21) за результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого року, наступного за звітним;

 

  22) у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також завідувача сектору повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів;

 

  23) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить Голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків;

 

  24) забезпечує підготовку антикорупційної програми обласної державної адміністрації, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;

 

  25) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми обласної державної адміністрації, а також надає пропозиції щодо внесення змін до неї;

 

  26) щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою обласної державної адміністрації;

 

  27) візує проєкти розпоряджень (наказів) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;

 

  28) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує Голову обласної державної адміністрації та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

 

  29) надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 

  30) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у обласній державній адміністрації (працювали або входять чи входили до складу утвореної у обласній державній адміністрації конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до частини першої статті 51-2 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

 

  31) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

 

  32) надає працівникам обласної державної адміністрації або особам, які проходять у ній службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

 

  33) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

 

  34) здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

 

  35) інформує Голову обласної державної адміністрації, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог  Закону  працівниками обласної державної адміністрації;

 

  36) здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону;

 

  37) повідомляє у письмовій формі Голову обласної державної адміністрації про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками обласної державної адміністрації з метою забезпечення дотримання вимог  частин другоїчетвертої  та  п’ятої  статті 651 Закону;

 

  38) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником обласної державної адміністрації корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

 

  39) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

 

  40) у разі ненадсилання відділом з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень інформує Національне агентство для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

 

  41) веде облік працівників обласної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

 

42) здійснює інші повноваження, покладені на Сектор, відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Сектор має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, робити чи отримувати їх копії;

З метою забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття необхідних заходів, відповідні посадові особи на вимогу Сектору зобов’язані невідкладно подавати такі матеріали;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) уносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи  обласної державної адміністрації у відповідній сфері;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити навчання, семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

  6) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, зокрема Голову, заступників Голови обласної державної адміністрації;

 

  7) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

 

  8) вносити Голові обласної державної адміністрації подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідного органу, винних у порушенні Закону;

 

  9) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, зокрема повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;

 

  10) отримувати від посадових та службових осіб обласної державної адміністрації письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон;

 

  11) надсилати за підписом завідувача Сектору запити до структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань;

 

  12) ініціювати перед Головою обласної державної адміністрації питання щодо проведення перевірки стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери  управління обласної державної адміністрації;

 

  13) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів обласної державної адміністрації і надавати інформацію про них Голові обласної державної адміністрації;

 

  14) витребувати від структурних підрозділів обласної державної адміністрації інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою обласної державної адміністрації;

 

  15) вести листування з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції  сектору;

 

  16) надавати на розгляд Голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи Сектору.

 

 1. Сектор у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань.

 

 1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу. У разі відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору, визначений завідувачем сектору.

 

 1. Завідувач Сектору:

 

1) здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

 

2) подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації Положення про Сектор;

 

3) планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

 

4) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

 

5) звітує перед Головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

 

6) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

 

8) уносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проєкти відповідних рішень;

 

9) подає керівнику апарату обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

10) забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку та виконавської дисципліни;

 

11) уносить Голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо структури Сектору;

 

12) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

 

 

Завідувач Сектору з питань

запобігання та виявлення

корупції обласної державної

адміністрації

Олег ГУСАК