ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

18 червня 2019 року       № 456

 

 Про внесення змін до Статуту державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» 

 

Відповідно до статей 57, 58 Господарського кодексу України, статей 6, 19 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», затвердженого розпорядження голови облдержадміністрації від 05 грудня 2018 року №  926, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Броварника В.М.

 

Голова обласної державної

адміністрації

В. КОРОВІЙ

 

 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Розпорядження голови

                                                                                 облдержадміністрації

від 04 вересня 2018 року № 689

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

                                                                                 від        червня 2019 року №       )

 

 

СТАТУТ

Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг

у Вінницькій області»

Ідентифікаційний код 42434474

(Нова редакція)

 

 

м. Вінниця - 2019

1. Загальні положення

1. Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі – Підприємство) є юридичною особою публічного права, засноване на державній власності і належить до сфери управління Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Засновник, Орган управління майном).

При виконанні основних завдань Підприємство підзвітне і підконтрольне Органу управління майном.

2. Найменування Підприємства:

1) повне українською та англійською мовами: Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (State Enterprise «Local highways service in Vinnytsia region»);

2) скорочене українською та англійською мовами: ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (SE «Local highways service in Vinnytsia region»).

3. Місцезнаходження Підприємства та його юридична адреса: вул. Соборна 15-А, м. Вінниця, 21050.

4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами міністерств та відомств України, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

2. Юридичний статус

1. Підприємство є юридичною особою та має закріплене за ним на праві оперативного управління майно.

Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня державної реєстрації і здійснює їх через свої виконавчі органи, які діють відповідно до установчих документів, затверджених Органом управління майном та у спосіб, встановлений чинним законодавством України.

2. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків та органах державної казначейської служби України, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України, ідентифікаційним кодом та своїм найменуванням. Підприємство, у разі потреби, може мати кутовий та інші штампи, бланки.

3. Підприємство є неприбутковою організацією з моменту включення його до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Отримані доходи не можуть бути розподілені серед засновників (учасників, членів), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання та розвиток, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті.

4. Підприємство є одержувачем бюджетних коштів, що спрямовуються на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Вінницької області.

5. Підприємство утримується у межах кошторису видатків, затвердженого Органом управління майном, виходячи із законодавчо встановлених нормативів на утримання служби замовника, за рахунок коштів, передбачених у зведеному кошторисному розрахунку вартості:

нового будівництва, реконструкції, капітального та поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

6. Підприємство самостійно організовує роботу з питань статутного спрямування.

7. Підприємство має право найму працівників згідно із чинним законодавством України.

8. Підприємство має право укладати договори та угоди, набувати майнові права та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем, відповідачем чи третьою особою у судах.

9. Держава та Орган управління майном не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави та Органу управління майном, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

10. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.

Підприємство, за погодженням із Органом управління майном, може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які діють відповідно до положення про них, погодженого з Органом управління майном та затвердженого наказом директора Підприємства.

11. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Органу управління майном та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. У разі припинення юридичної особи, активи передаються Органу управління майном або зараховуються до доходу бюджету.

 3. Мета і предмет діяльності

1. Основною метою діяльності Підприємства є виконання функцій замовника та технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточних ремонтів і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

2. Предмет діяльності Підприємства:

виконання завдань в рамках єдиної державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожнього господарства, що формується Міністерством інфраструктури України та реалізується Державним агентством автомобільних доріг України, в частині  розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в межах фінансових ресурсів, що спрямовуються в дорожнє господарство згідно з чинним законодавством України;

визначення, у межах повноважень, напрямів використання коштів, що надходять на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів;

надання пропозицій головному розпоряднику коштів щодо включення до переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, проектів з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

організація і проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення виконання будівництва, реконструкції, ремонту і експлуата-ційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до чинного законодавства України;

сприяння Органу управління майном у реалізації його повноважень, завдань та функцій;

впровадження заходів з організації будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм, стандартів та переліків об’єктів, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд;

виконання функцій одержувача коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

організація внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням коштів, що надходять на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з урахуванням положень чинного законодавства України;

забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення згідно зі встановленими нормативами;

аналіз на регіональному рівні інформації про стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та безпеки дорожнього руху;

організація проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості автомобільних доріг загального користування місцевого значення, відповідних інженерних мереж і споруд, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості;

 внесення пропозицій щодо підготовки та організації виконання державних та місцевих програм з питань підвищення рівня безпеки дорожнього руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення на обласному рівні;

організація на регіональному рівні виконання програм розвитку та функціонування (з питань, що належать до компетенції) об’єктів дорожнього сервісу у випадках, передбачених чинним законодавством України;

розробка і здійснення у взаємодії з іншими органами, установами та організаціями заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

внесення пропозицій щодо реалізації технічної політики з впровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій;

участь у підготовці пропозицій щодо визначення об’єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

впровадження заходів щодо організації охорони автомобільних доріг місцевого значення відповідно до вимог чинного законодавства України;

впровадження та забезпечення функціонування автоматизованих систем управління, зв’язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення;

організація необхідних заходів у разі виникнення стихійного лиха;

проведення мобілізаційної підготовки автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

взаємодія з структурними підрозділами облдержадміністрації, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

виконання функцій балансоутримувача автомобільних доріг загального користування місцевого значення у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

облік та паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення, інженерних комунікацій і споруд;

надання статистичної та іншої звітності відповідним уповноваженим органам;

здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством України.

4. Майно Підприємства

1. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

3. Джерелами формування майна Підприємства є:

державне майно, передане Підприємству Органом управління майном;

доходи, одержані від виконання функцій замовника та технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточних ремонтів і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

поворотна і безповоротна фінансова допомога та фінансові кредити, надані банківськими установами, або резидентами і нерезидентами, що мають відповідно до законодавства статус небанківських фінансових установ чи іншими кредиторами, які одержані за рішенням Органу управління майном і використані виключно для фінансування видатків, передбачених кошторисом, на утримання Підприємства, для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4. У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу управління, Підприємство зберігає право оперативного управління на закріплене за ним майно. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

5. Підприємство здійснює володіння, користування землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

6. Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за рішенням Органу управління майном, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.

7. Передача під заставу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, здійснюється у спосіб, встановлений чинним законодавством України, за погодженням із Органом управління майном.

8. Списання з балансу основних фондів, амортизація яких відбулася не повністю, а також застосування методу прискореної амортизації основних фондів Підприємства, може проводитись лише за погодженням із Органом управління майном.

9. В установленому законодавством порядку Орган управління майном та інші уповноважені законом органи державної влади здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням закріпленого за Підприємством державного майна.

10. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5. Права та обов'язки Підприємства

1. Підприємство для виконання своїх функцій має право:

самостійно планувати свою поточну діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до галузевих, науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації, з урахуванням належним чином доведених завдань;

управляти державним майном закріпленим за ним на праві оперативного управління;

застосовувати прогресивні форми оплати праці, які сприяють росту продуктивності праці, підвищенню якості робіт та послуг;

укладати з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування та форми власності та фізичними особами-підприємцями угоди (договори, контракти) на придбання товарів, робіт та послуг, в тому числі пов’язаних з проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом автомобільних доріг загального користування місцевого значення та їх експлуатаційним утриманням відповідно до чинного законодавства України;

одержувати у юридичних та/або фізичних осіб поворотну та безповоротну фінансову допомогу, а також фінансові кредити у банківських та небанківських фінансових установах чи в інших кредиторів;

вимагати від філій і представництв (у разі їх створення) звіти про їх діяльність в установлений строк та за встановленою формою;

представляти свої інтереси в будь-яких підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування;

порушувати питання щодо відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями (порушення правил експлуатації доріг і дорожніх споруд, псування майна дорожнього господарства, створення перешкод і безпечного руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення тощо) та притягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб згідно із чинним законодавством України;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

брати участь, у межах своєї компетенції та порядку, визначеному чинним законодавством України, у заходах, пов’язаних із з’ясуванням причин дорожньо-транспортних пригод, аварій і катастроф на автомобільних дорогах місцевого значення, а також проводити службові розслідування;

вимагати дотримання законодавчих і нормативних актів з питань дорожнього руху та міжнародних угод і видавати відповідні накази для забезпечення їх виконання;

взаємодіяти у процесі виконання покладених на Підприємство завдань з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами та організаціями з питань функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

одержувати в установленому порядку від місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з функціонуванням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання основної мети та предметів діяльності Підприємства;

брати участь у розробленні проектів програм, що стосуються розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також з питань підвищення на них рівня безпеки дорожнього руху;

звертатися до Органу управління майном з пропозиціями щодо удосконалення нормативно-правових та методичних документів згідно з напрямками діяльності Підприємства;

реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України.

2. Підприємство зобов’язане:

складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік, що підлягає затвердженню Органом управління майном до 1 вересня року, що передує плановому;

організовувати належне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення та підтримувати безпечні та безперебійні умови руху на них, в межах фінансових ресурсів, що направляються на відповідні цілі, згідно з чинним законодавством України;

здійснювати заходи для підвищення техніко-експлуатаційних параметрів і економічних характеристик автомобільних доріг загального користування місцевого значення, створення їх мережі, що відповідає  сучасним вимогам учасників дорожнього руху;

розробляти перспективні плани розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

сприяти впровадженню прогресивних проектних рішень, нових матеріалів, сучасних енергозберігаючих технологій, ефективних методів організації виконання робіт та надання послуг;

розробляти пропозиції до програми дорожніх робіт на черговий рік для затвердження в установленому порядку і забезпечувати її виконання;

готувати розрахунки і обґрунтування потреби у фінансових ресурсах на майбутні періоди;

організовувати мобілізацію коштів на фінансування дорожніх робіт відповідно до чинного законодавства України;

забезпечувати розрахунки з виконавцями робіт та надавачами послуг у межах надходження коштів з усіх джерел;

здійснювати моніторинг за дотриманням правил користування автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, вести їх облік, а також облік інтенсивності руху транспортних засобів на них згідно з нормативними документами;

враховувати умови державних контрактів, державних замовлень та інші зобов’язання і забезпечувати їх обов’язкове виконання;

забезпечувати дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

забезпечувати режимно-секретну діяльність;

забезпечувати реалізацію положень законодавства України про державну таємницю, мобілізаційну підготовку, цивільну оборону і охорону праці;

надавати Органу управління майном (у разі потреби) оперативну інформацію про техніко-експлуатаційний стан доріг і споруд, дорожньо-транспортні пригоди, стихійні явища і надзвичайні ситуації, а також про виконання завдань з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання  автомобільних  доріг загального користування місцевого значення;

здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати та подавати за встановленими формами у повному обсязі відповідним державним органам фінансову та статистичну звітність, а також інші дані, визначені чинним законодавством України.

 6. Управління Підприємством

 1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту директором, який призначається Органом управління майном.

2. Призначення директора Підприємства на роботу здійснюється Органом управління майном на умовах, визначених у контракті, в якому зазначаються строк контракту, права, обов'язки і відповідальність директора, умови та розмір його матеріального забезпечення, порядок та умови розірвання контракту та звільнення з посади.

3. Директор Підприємства несе відповідальність за стан та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах фінансових ресурсів, що спрямовуються в дорожнє господарство області згідно з чинним законодавством України.

 Директор Підприємства:

здійснює керівництво Підприємством;

несе відповідальність за результати господарської діяльності Підприємства;

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

розпоряджається коштами та майном відповідно до Статуту та чинного законодавства України;

укладає від імені Підприємства договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків та органах Державної казначейської служби України;

затверджує штатний розпис і структуру Підприємства, за погодженням з Органом управління майном;

приймає на роботу, призначає на посади та звільняє з посад працівників  Підприємства відповідно до чинного законодавства України, що регулює трудові відносини;

обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

видає накази, доручення, розпорядження щодо діяльності Підприємства та дає вказівки, які не суперечать чинному законодавству України, організовує та перевіряє їх виконання, визначає режим його роботи та функціональні обов’язки працівників. Акти директора є обов'язковими для всіх працівників Підприємства;

забезпечує проведення колективних переговорів, укладання Колективного договору та внесення змін до нього;

затверджує за погодженням із Органом управління майном положення про структурні підрозділи, філії та представництва (в разі створення);

затверджує у встановленому законодавством порядку фінансову та статистичну звітність;

встановлює і затверджує перелік відомостей, що становлять службову і комерційну таємницю;

погоджує із Органом управління майном накази про свої відпустки, закордонні відрядження та про відрядження в межах України. Забезпечує невідкладне повідомлення Органу управління майном про свою тимчасову втрату працездатності;

вирішує інші питання діяльності Підприємства в межах та порядку, що визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

7. Трудовий колектив Підприємства

1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

2. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних заса­дах, відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чин­ного законодавства.

Відносини між директором Підприємства та трудовим колективом регулюються Колективним договором.

4. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів (конференція), які проводяться не рідше одного разу на рік.

Рішення зборів приймається простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

5. Загальні збори трудового колективу Підприємства:

розглядають і схвалюють проект колективного договору;

заслуховують інформацію про виконання сторонами Колективного договору;

беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці;

беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства.

6. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті виконання його функцій та предметів діяльності.

Форми і системи оплати праці, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Підприємством самостійно у Колективному договорі, з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Органом управління майном.

7. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі - після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8. Питання поліпшення умов праці працівників Підприємства та її оплати вирішуються трудовим колективом, за участю керівника Підприємства та за погодженням з Органом управління майном, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

8. Зовнішньоекономічна діяльність

1. Підприємство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності згідно із чинним законодавством України, здійснює ділові контакти з іноземними підприємствами, установами, організаціями, з питань, що належать до його компетенції.

2. Підприємство має право здійснювати будь-які не заборонені законодавством України зовнішньоекономічні угоди за напрямами своєї діяльності, за погодженням з Органом управління майном.

9. Ліквідація та реорганізація

1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Органу управління майном, із дотриманням вимог антимонопольного законодавства України, а у випадках передбачених законом - за рішенням суду.

2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.

Склад ліквідаційної комісії затверджується Органом управління майном. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторів визначається чинним законодавством України.

3. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується забезпечення дотримання їх прав та інтересів згідно з чинним трудовим законодавством України.

4. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації

В. КОРОВІЙ