ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 14 лютого 2018 року                                                                      № 125

 

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови  облдержадміністрації від 03 квітня 2013 року № 135

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2017 року № 789 «Про перелік структурних підрозділів облдержадміністрації»:

 1. Внести зміни та доповнення до Положення про управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 03 квітня 2013 року № 135 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                         

  В. КОРОВІЙ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

03 квітня 2013 року № 135

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

від 14 лютого 2018 року № 125)


 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління у справах національностей

та релігій облдержадміністрації

(нова редакція)

 

1. Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядковане голові облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне Міністерству культури України.

Управління є правонаступником прав та обов’язків відділу у справах релігій облдержадміністрації та відділу у справах національностей облдержадміністрації.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Управління є:

 

1) реалізація державної політики у сфері міжнаціональних та міжконфесійних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання;

 

2) контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування;

 

3) сприяння гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин;

 

4) сприяння задоволенню національно культурних, освітніх потреб та розвитку етнічної самобутності українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Україною;

 

5) сприяння у межах компетенції реалізації гарантованого громадянами права на свободу совісті. Створення віруючим умов і можливостей для сповідування їх релігії, мати вільнодоступні місця богослужінь або релігійних зібрань, об’єднувати у релігійні громади, інші релігійні організації;

 

6) запобігання будь-яким проявам релігійної винятковості та нетерпимості до віруючих інших віросповідань, зневажливого ставлення до почуттів громадян, розпалювання ворожнечі й ненависті на релігійному ґрунті;

 

7) запобігання втручанню державних органів і об’єднань громадян у проваджувану відповідно до чинного законодавства діяльність релігійних організацій, а також втручанню релігійних організацій у діяльність державних органів і об’єднань громадян та інших організацій;

 

8) сприяння участі місцевих релігійних організацій у міжнародних релігійних форумах, діловим контактам із зарубіжними організаціями.

 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) надає адміністративні послуги;

 

4) вносить пропозиції щодо проекту обласного  бюджету;

 

5) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

6) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно – правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

7) бере участь у погодженні проектів нормативно – правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно – правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

9) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

 

11) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

12) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

13) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

 

14) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

15) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

16) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

18) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

19) в межах своєї компетенції та повноважень забезпечує реалізацію державної політики по запобіганню та протидії корупції;

 

20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

21) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

22) забезпечує захист персональних даних;

 

23) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку;

24) вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального, міжконфесійного  та етнокультурного розвитку  регіону,  розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних, міжконфесійних відносин;

 

25) координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань  міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

 

26) контролює дотримання законодавства щодо прав національних меншин, про свободу совісті та релігійні організації,  узагальнює практику його застосування;

 

27) вивчає ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному та міжнаціональному середовищі області, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови облдержадміністрації та Міністерства культури України;

 

28) вживає у межах своєї компетенції заходів щодо запобіганню проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні;

 

29) здійснює в межах своєї компетенції заходи з реалізації Європейської Хартії регіональних мов або мов національних меншин щодо релігійних питань, координує діяльність, пов’язану з виконанням вимог її положень, подає голові облдержадміністрації та Міністерству культури України відповідну інформацію;

 

30) надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо свободи совісті та  релігійні організації, забезпечення прав національних меншин;

 

31) здійснює реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству та видає дублікати статутних документів релігійних громад;

 

32) надає погодження релігійним громадам для здійснення іноземними священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних організацій проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів, або іншої канонічної діяльності;

 

33) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють в регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні цілі, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;

 

34) розглядає в установленому законодавством порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;

 

35) вживає в межах своєї компетенції заходів до вирішення питань розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулись в Україну, готує та подає голові облдержадміністрації та Міністерству культури України свої пропозиції із зазначених питань, у тому числі щодо залучення інвестицій;

 

36) сприяє:

збереженню та розвитку  етнічної культурної та релігійної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-духовних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних міжцерковних питань, проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих;

діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримує розвиток етнічної самобутності національних меншин;

участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодженню їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;

проведенню благодійних акцій та виконанню програм, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин України та українців, які проживають за межами України;

будівництву, ремонту та реставрації культових будівель, створенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

забезпеченню культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, культурними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

 

37) здійснює відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

5. Управління має право:

 

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадмі-ністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних держадміністрації;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції   з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством культури України.

Начальник Управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Управління за погодженням з головою облдержадміністрації.

 

8. Начальник Управління:

 

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

 

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Управління;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

 

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

 

11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області;

 

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Управління;

 

14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління;

 

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

 

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

 

17) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

18) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Управління;

 

19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

9. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації та Міністерством культури України.

 

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

11. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

12. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

13. У разі припинення Управління як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

14. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

                

 Голова обласної державної

          адміністрації                                                                      

     В. КОРОВІЙ