ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 14 лютого 2018 року                                                                      № 121

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів  Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 травня 2017 року № 336

 

          Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови  облдержадміністрації від 08 листопада 2017 року № 789 «Про перелік структурних підрозділів облдержадміністрації»:

           Внести зміни та доповнення до Положення про Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого   розпорядженням   голови  облдержадміністрації від 15 травня  2017 року  № 336,  виклавши його в новій редакції, що додається.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                   

        В. КОРОВІЙ

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       Розпорядження голови 

                                                                       облдержадміністрації

                                                                       15 травня 2017 року № 336

                                                                       (у редакції розпорядження

                                                                       голови облдержадміністрації

                                                                       від 14 лютого 2018 року  № 121)

  

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 

1. Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству аграрної політики та продовольства України і Міністерству екології та природних ресурсів України.

Департамент є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та зобов’язань Департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації та Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації.

 

 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Департаменту є:

 

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, хмелярства, харчової і переробної промисловості (далі – сфери агропромислового виробництва), технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва;

 

2) забезпечення державної політики щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі.

 

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів стратегій, програм соціально-економічного, культурного розвитку області та відповідних державних і регіональних цільових програм з питань агропромислового виробництва та охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

 

4) бере участь у реалізації затверджених у встановленому законом порядку програм з розвитку агропромислового виробництва, раціонального використання земель, лісів і здійсненні заходів при проведенні державного моніторингу стану навколишнього природного середовища, здійснює їх фінансування та моніторинг ефективності використання коштів;

 

5) забезпечує надання адміністративних послуг;

 

6) здійснює аналіз дотримання підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

7) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

 

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

9) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законодавством випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень в сфері агропромислового виробництва та з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання відтворення та охорони природних ресурсів;

 

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдерж-адміністрації та забезпечує підготовку матеріалів для щорічного інформу-вання обласною державною адміністрацією обласної Ради та населення про стан розвитку агропромислового виробництва і навколишнього природного середовища на території Вінницької області;

 

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договори, меморандуми, протоколи зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

 

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень у сфері агропромислового виробництва, про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, проводить оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації, сприяє аграрній та екологічній  освіті, діяльності об’єднань громадян тощо;

 

19) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері агропромислового виробництва, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

 

20) в межах компетенції бере участь у контролі органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень у сфері агропромислового виробництва, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

 

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

22) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

 

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

25) в межах своєї компетенції та повноважень забезпечує реалізацію державної політики щодо запобігання та протидії корупції;

 

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

27) забезпечує захист персональних даних;

 

28) вносить Міністерству аграрної політики та продовольства України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

 

29) складає баланси забезпечення сільськогосподарськими і продовольчими ресурсами та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

 

30) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаро-виробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

 

31) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного спрямування з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

 

 32) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного і профілактичного харчування;

 

33) розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також сприяє у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

 

34) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

 

35) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах;

 

 36) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромисло-вого виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, розвитку машинобудування для агропромислового виробництва;

 

37) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

 

38) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

 

39) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчаль-ними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

 

40) створює належні умови для формування і розвитку сільсько-господарських дорадчих служб, вносить облдержадміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

 

41) здійснює заходи щодо розвитку малого аграрного підприємництва різних організаційних форм (фермерських господарств, кооперативних об’єднань, особистих селянських господарств та інших), проводить моніторинг їх діяльності;

 

42) сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

43) вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Міністерства аграрної політики та продовольства України, законами України про державний бюджет на відповідний рік та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

 

44) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

 

45) подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

46) здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільсько-господарської продукції та сприяння просуванню сільськогоспо-дарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

 

47) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропро-мислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

 

48) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

 

49) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

 

50) координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

 

51) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

 

52) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

 

53) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

 

54) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

 

55) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

 

56)  забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

 

57) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

 

58) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогоспо-дарських тварин;

 

59) забезпечує проведення атестації та допуску до відтворення  сільськогосподарських тварин;

 

60) забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

 

61) здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

 

62) надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

 

63) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

 

64) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та терито-ріального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсів та енергозберігаючих технологій;

 

65) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

 

66) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

 

67) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

 

68) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропро-мислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

 

69) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

70) забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови облдерж-адміністрації щодо укладання договорів оренди водних об’єктів;

 

71) забезпечує підготовку та укладання договорів оренди водних об’єктів на підставі розпоряджень голови облдержадміністрації;

 

72) веде єдиний реєстр водних об’єктів області;

 

73) забезпечує підготовку та продаж земельних ділянок водного фонду або прав на них на конкурентних засадах;

 

74) укладає договори щодо проведення землевпорядних та земле-оціночних, інженерних, гідрологічних та топографо-геодезичних робіт земельних ділянок водного фонду, право оренди яких реалізується на земельних торгах з відповідними суб’єктами господарювання;

 

75) укладає угоди щодо припинення договорів оренди земельних ділянок;

 

76) розглядає та здійснює реєстрацію декларацій про відходи, поданих суб’єктами господарювання, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць;

 

77) забезпечує надання адміністративних послуг шляхом видачі дозволів на:

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи;

 здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

 

78) приймає рішення щодо відмови у видачі дозволів, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру;

 

79) затверджує проекти нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

 

80) погоджує місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників забруднюючих речовин;

 

81)  погоджує технологічні нормативи використання питної води;

 

82) здійснює нормування гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти для комунальних споруд повного біологічного очищення;

 

83) встановлює умови скидання шахтних, кар’єрних, рудникових, дренажних вод у водні об’єкти;

 

84) погоджує індивідуальні (оперативні) регламенти скидання (випуску) вод із рибницьких ставків;

 

85) забезпечує проведення державної екологічної експертизи:

державних інвестиційних програм, проектів схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей економіки;

 проектів генеральних планів населених пунктів, схем районного планування;

документації з перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;

проектів нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;

документації з впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу;

документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі;

екологічних ситуацій, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючих об'єктів та комплексів, в тому числі військового та оборонного призначення, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, місцевих виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад;

 

86) погоджує селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

 

87) погоджує відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків, а також вовка і лисиці не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

 

88) бере участь у підготовці відповідних матеріалів для визначення облдержадміністрацією:

окремих територій, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів, з метою запобігання загибелі тварин;

видів диких тварин та порядку проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності;

 

89) здійснює розгляд матеріалів та надає пропозиції щодо погодження облдержадміністрацією:

зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

вирубування дерев і чагарників, у разі виникнення додаткової потреби, на земельних лісових ділянках, що переведені у власність або надані у користування без права вирубування;

норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

лімітів на використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних матеріалів;

лімітів на використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісокористувань;

надання у користування мисливських угідь;

встановлення місць, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопою тварин, а також інших умов, що обмежують загальне водокористування на водних об’єктах;

 

90) здійснює погодження матеріалів:

пропозицій користувачів мисливських угідь щодо лімітів полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду;

строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядку його здійснення, а також норму добування мисливських тварин;

пропускної спроможності мисливських угідь;

проектів організації та розвитку мисливського господарства;

проектів землеустрою щодо відведення (надання) земельних ділянок;

робочих проектів землеустрою;

щодо проведення робіт на землях водного фонду пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглиблення дна для судноплавства, видобування корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчистки русел річок, каналів і дна водойм, прокладання кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи;

добування піску і гравію у водоохоронній зоні за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок;

меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;

заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування додатково в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки;

збільшення, у разі необхідності, ширини лісосіки під час проведення суцільних рубок головного користування;

про надання відстрочення на заготівлю та вивезення сировини;

щодо проведення рубок формування і оздоровлення лісів, у разі проведення зазначених рубок у деревостанах, не запроектованих лісовпорядкуванням;

проведення санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

 

91) здійснює підготовку матеріалів щодо внесення облдерж-адміністрацією подання про:

розподілення коштів екологічного податку, що надходять до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

встановлення переліку забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на відповідній території;

затвердження програми оздоровлення атмосферного повітря, здійснення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря;

 

92) забезпечує виконання повноважень облдержадміністрації у сфері поводження з відходами, у тому числі:

приймає участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;

бере участь у  розробленні та здійсненні регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм;

здійснює координацію та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

приймає участь у координації роботи райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань організації, збирання і видалення твердих побутових відходів (крім небезпечних);

приймає участь у здійсненні контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для навколишнього природного середовища;

приймає участь у здійсненні контролю за діяльністю об'єктів поводження з відходами;

приймає участь у розробленні та затвердженні схем санітарного очищення населених пунктів;

сприяє створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів;

приймає участь в залученні та об'єднанні на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для фінансування будівництва нових, розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів, їх маркетингу тощо;

організовує складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;

бере участь в роз’ясненні законодавства про відходи серед населення, створенні необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

бере участь в роботі щодо надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом;

організовує роботу щодо погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

організовує роботу з внесення пропозицій щодо залучення коштів, необхідних для здійснення заходів у сфері поводження з відходами;

визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, рівня їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та вжиття заходів для визначення власника відходів (у разі отримання звернення (повідомлення) про безхазяйні відходи);

 

93) забезпечує здійснення інших повноважень облдержадміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства;

 

94) забезпечує в межах своїх повноважень розгляд питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

 

95)  забезпечує ведення списку регіонально рідкісних та таких, що занесені до Червоної книги України, видів рослин та тварин та угруповань, занесених до Зеленої книги України;

 

96) проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань організації територій та об’єктів природо заповідного фонду місцевого значення та надає пропозиції щодо їх заповідання;

 

97) проводить техніко-економічний та гірничо-екологічний аналіз діяльності гірничодобувних підприємств області;

 

98) забезпечує моніторинг та аналітичне супроводження процесів, що відбуваються в гірничодобувній галузі економіки області;

 

99) надає консультації з питань надрокористування;

 

100) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самовряду-вання щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

 

101) бере участь в роботі з ліквідації наслідків екологічних аварій;

 

102) забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території області;

 

103) бере участь у створенні обласної системи державного екологічного моніторингу, забезпеченні організаційної інтеграції суб’єктів системи моніторингу регіонального рівня;

 

104) виконує функції регіонального обласного центру моніторингу довкілля (збір, зберігання та аналіз інформації про стан довкілля, інформування про екологічний стан області та у випадку виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру);

 

105) взаємодіє з інформаційно-аналітичним центром центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

106) бере участь в організації робіт при розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

 

107) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

5. Департамент має право:

 

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдерж-адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом облдержадміністрації, іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством екології та природних ресурсів України у встановленому законом порядку.

Директор Департаменту може мати  заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

 

8. Директор Департаменту:

 

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

 

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

 

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

 

11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законі інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області;

 

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

 

14) здійснює добір кадрів;

 

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, застосовує заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

 

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

9. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Міністерством аграрної політики та продовольства України або Міністерством екології та природних ресурсів України.

 

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямків його діяльності, утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії) та заступників директора Департаменту, а також інших працівників. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення. Склад колегії затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту. Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

 

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту та вирішення інших питань можуть утворюватися наукові ради і комісії. Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

14. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.

 

15. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

16. Департамент, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 Голова обласної державної

          адміністрації                                                                   

        В. КОРОВІЙ