ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 14 лютого 2018 року                                                                      № 120

 

 Про внесення змін та доповнень до Положення про службу у справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації

від 15 жовтня 2007 року № 378

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2017 року № 789 «Про перелік структурних підрозділів облдержадміністрації»:

 Внести зміни та доповнення до Положення про службу у справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпоряджен-ням голови облдержадміністрації від 15 жовтня 2007 року № 378, виклавши його в новій редакції, що додається.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                          

В. КОРОВІЙ

 

 

                                                

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

облдержадміністрації

15 жовтня 2007 року № 378

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

від 14 лютого 2018 року № 120)

 


П О Л О Ж Е Н Н Я
про службу у справах дітей
Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 1. Служба у справах дітей обласної державної адміністрації (далі – Служба) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядкована голові облдержадміністрації, підзвітна та підконтрольна Міністерству соціальної політики України (Мінсоцполітики України).

 

 2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

 

 3.Основними завданнями Служби є:

 

1) реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

 

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо влаштування  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання: усиновлення, встановлення опіки та піклування над ними, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

 

6) ведення державної статистики щодо дітей;

 

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

 

8) проведення роботи з соціально-правового захисту дітей,
запобігання бездоглядності та  правопорушенням серед них, із
соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій
дітей,  контроль  та координація діяльності служб у справах дітей;

 

9) здійснення координації та методологічного забезпечення діяльності служб у справах дітей місцевих органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування;

 

10) сприяння розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених  батьківського  піклування;

 

11) забезпечення роботи Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей  потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах;

 

12) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній
території становища дітей, їх  соціального  захисту;

 

 13) якісна, ефективна та вчасна робота зі зверненнями громадян.

 

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією з питань щодо захисту прав дітей;

 

2) аналізує стан та тенденції розвитку у  галузі захисту прав дітей у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

 

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

 

4) організовує розроблення і здійснення на території області заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності;

 

5) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

6) здійснює діяльність щодо усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

 

7) здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

 

8) подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

9) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

10) здійснює контроль  за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту
для дітей незалежно від форми власності, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних та патронатних сім'ях;

 

11) разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

 

12) надає організаційну і методичну допомогу центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

 

13) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, уповноваженим підрозділом органів внутрішніх справ заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність;

 

14) розробляє і подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

 

15) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

 

16) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

17) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

18) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

19) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

20) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

21) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

22) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдерж-адміністрації;

 

23) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

24) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

25) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

 

26) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

27) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є служба у справах дітей;

 

28) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

29) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

30) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

31) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

32) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

33) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

34) забезпечує захист персональних даних;

 

35) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

 

36) забезпечує роботу Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та  дітей, позбавлених   батьківського   піклування,   сімей  потенційних усиновлювачів,  опікунів, піклувальників,   прийомних   батьків, батьків-вихователів, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;

надає, змінює параметри та припиняє право доступу операторів регіонального рівня;

є відповідальною за підключення та подальшу  роботу  каналів
зв'язку з мережею Інтернет;

забезпечує навчання операторів місцевого рівня;

забезпечує ведення Єдиного банку даних;

здійснює контроль за повнотою унесення і своєчасним
поновленням відомостей операторами місцевого рівня та  операторами
регіонального рівня;

відповідає за здійснення заходів із захисту інформації при
роботі операторів регіонального рівня з Єдиним банком даних;

 

37) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

5. Служба має право:

 

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

 

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

 

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 

4) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдерж-адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

 

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

 

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

 

7) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

 

8) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

 

9) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про доцільність направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

 

10) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи праців-ників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

 

11) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

 

12) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення таких причин;

 

13) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;

 

14) визначати потребу регіонів в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

 

15) розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

16) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

 

17) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

 

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

 

6. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством соціальної політики України в установленому законом порядку.

 

8. Начальник Служби може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Служби за погодженням з головою облдержадміністрації.

 

9. Начальник Служби:

 

1) здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих їй закладів, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Службу;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов'язки між ними;

 

4) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Служби, керівників закладів, які належать до сфери її управління;

 

5) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

 

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

 

7) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

 

8) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

 

9) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

 

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

11) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

12) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-вання, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

 

13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

 

14) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

15) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Служби;

 

16) здійснює добір кадрів;

 

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Служби;

 

18) за погодженням з головою облдержадміністрації призначає на посаду і звільняє з посади заступника начальника Служби;

 

19) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Служби, які не є державними службовцями;

 

20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

 

21) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

22) погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій;

 

23) розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Служби чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

 

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації.

 

11. Вирішення питань, пов'язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі Служби.

 

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника Служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника Служби.

Засідання колегії проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Служби.

 

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у Службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Служби.

 

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

15. Штатний розпис та кошторис Служби затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника Служби відповідно до законодавства.

 

16. Служба не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів Служби та іншим, пов’язаних з ними особам.

 

17. У разі припинення Служби як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

18. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

                 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                      

     В. КОРОВІЙ