ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 14 лютого 2018 року                                                                      № 119

 

 Про внесення змін та доповнень до Положення про управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05 серпня 2015 року № 456

    

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від  08 листопада 2017 року № 789 «Про перелік структурних підрозділів облдержадміністрації»:

 

Внести зміни та доповнення до Положення про управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05 серпня 2015 року         № 456, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

 


Голова обласної державної

          адміністрації                                                                     

      В. КОРОВІЙ

  

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Розпорядження голови
                                                                           облдержадміністрації
                                                                           05 серпня 2015 року № 456
                                                                           (у редакції розпорядження 
                                                                           голови облдержадміністрації
                                                                           від 14 лютого 2018 року № 119)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління культури і мистецтв

Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 1. Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом облдерж-адміністрації, підпорядковане голові облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне Міністерству культури України (далі – Мінкультури) з питань, що належать до його компетенції.

 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної Ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 3. Основними завданнями Управління є:

 - забезпечення реалізації державної політики в галузі культури;

 - забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

 3) забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

 4) здійснення аналізу стану та тенденцій розвитку галузі культури;

 5) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного продукту;

6) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

7) сприяння збереженню культурної спадщини;

 8) забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

 9) захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

          1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

          2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) надає адміністративні послуги;

 

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

          5) аналізує стан та тенденції розвитку галузі культури та вживає заходів до усунення недоліків;

 

          6) здійснює підготовку проектів програм розвитку галузі культури області;

 

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

 

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

10) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі культури;

 

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

13) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдерж-адміністрації;

 

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

19) забезпечує доступ до публічної інформації розпорядником якої воно є;

 

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

22) здійснює повноваження делеговані органами місцевого самовряду-вання;

 

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

27) забезпечує захист персональних даних;

 

28) створює умови для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів національного культурного продукту;

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і мистецтв;

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

збереження та поповнення фільмофонду;

сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;

 

29) формує та подає у встановленому порядку Мінкультури  відповідно до компетенції пропозиції щодо:

формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій  у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Держав-ного реєстру національного культурного надбання;

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

 

30) подає Мінкультури інформацію про:

музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;

 

31) забезпечує участь у:

розробці проектів програм соціально-економічного розвитку держав-них цільових і регіональних програм;

розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики;

реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конфе-ренцій, тощо;

 

32) надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини та державної мовної політики незалежно від форм власності;

 

33) контролює збереження і переміщення культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;

 

34) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах;

 

35) збирає та обробляє статистичні дані у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;

 

36) виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфіка-цію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

 

37) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і мистецтв, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;

 

38) здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану з виконанням вимог її положень;

 

39) забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

 

40) забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

 

41) забезпечує виготовлення, складання і передачу Мінкультури наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

 

42) забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

 

43) визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

 

44) встановлює режим використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

 

45) проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів та інші заходи у сфері  культури, охорони культурної спадщини та мовної політики;

 

46) погоджує програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

 

47) погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

 

48) погоджує розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;

 

49) погоджує відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

 

50) видає дозволи на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

 

51) видає дозволи на відновлення земляних робіт;

 

52) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;

 

53) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини” дозволів або з відхилення від них;

 

54) укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини;

 

55) здійснює контроль за виконанням Закону “Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

 

56) призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

 

57) здійснює управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками  державного   чи   місцевого значення, віднесе-ними до сфери управління облдержадміністрації;

 

58) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”;

 

59) обліковує проведення гастрольних заходів і подає Мінкультури відомості про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;

 

60) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини та мовної політики;

 

61) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

 

62) здійснює внутрішній фінансовий контроль та моніторинг наявності матеріально-технічної бази закладів культури області;

    

 

63) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

5. Управління має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадмі-ністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних держадміністрацій у відповідній галузі;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінкультури в установленому законодавством порядку.

Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

 

8. Начальник Управління:

 - здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

- подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Управління;

 - затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

 - планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

 - вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

 - звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

 - може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

 - вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень;

 - може брати участь у засіданнях органів місцевого самовряду-вання;

 - представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-вання, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

 - видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області;

 - подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 - розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису;

 - здійснює добір кадрів;

 - організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління;

 - погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників місцевих органів управління у галузі культури, а також підприємств, установ, організацій у галузі культури, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

 - розглядає і затверджує кошториси, штатні розписи, звіти та баланси закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;

 - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

 - забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 - здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, в ньому утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), заступників начальника за посадою, а також інших працівників Управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації та керівники підприємств установ та організацій у сфері культури і мистецтв.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника Управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Управління.

 

10. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Мінкультури.

 

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

12. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

13. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

14. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення Управління як юридичної особи ( у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                         

  В. КОРОВІЙ