ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 12 лютого 2018 року                                                                      № 111

  

Про внесення  змін до Положення про апарат облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації

 від 22 квітня 2009 року № 150

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні                                 адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року         № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підроз-ділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій»:

           1. Внести зміни до Положення про апарат облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 квітня 2009 року № 150, виклавши його в новій редакції, що додається. 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Бойка В.О.  

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                

           В. КОРОВІЙ

  

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

22 квітня 2009 року № 150

(у редакції розпорядження голови облдержадміністрації  

                                                                             12 лютого 2018 року №111)

 П О Л О Ж Е Н Н Я

про апарат облдержадміністрації

 1. Апарат облдержадміністрації (далі – Апарат) є організаційно-поєднаною сукупністю структурних підрозділів і посад, що забезпечує здійснення облдержадміністрацією повноважень, встановлених актами законодавства.

 2. Апарат утворюється головою облдержадміністрації, який визначає його структуру та затверджує Положення.

 3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, регламентом облдержадміністрації, розпоряд-женнями голови облдержадміністрації, наказами керівника Апарату та цим Положенням.

 4. Основними завданнями Апарату є:

здійснення правового, кадрового, організаційного, інформаційно-аналітичного, методичного, та матеріально-технічного забезпечення діяльності облдержадміністрації;

документування управлінської інформації та організації роботи з документами, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;

перевірка виконання законодавчих та нормативно-правових актів, розпоряджень голови облдержадміністрації;

надання методичної і практичної допомоги райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування.

 5. Порядок здійснення Апаратом своїх повноважень визначається Регламентом облдержадміністрації, Інструкцією з діловодства в облдержадміністрації, відповідними положеннями про структурні підрозділи Апарату, посадовими інструкціями його працівників. Робота Апарату та його структурних підрозділів планується у порядку, що встановлений регламентом облдержадміністрації.

 

 6. Апарат очолює керівник, який призначається на посаду головою облдержадміністрації в порядку передбаченому законодавством про державну службу.

Керівник Апарату може мати заступника, який призначається на посаду в порядку передбаченому законодавством про державну службу.

 

 7. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

 8. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 1) забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів керівника Апарату. За дорученням голови облдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень та за дорученням керівника Апарату проекти наказів з основної і адміністративно-господарської діяльності, з кадрових та інших питань. Подає нормативно-правові акти голови облдержадміністрації на державну реєстрацію до відповідного органу юстиції та забезпечує їх оприлюднення;

 

2) перевіряє за дорученням голови облдержадміністрації дотримання чинного законодавства та виконання указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях; вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та   надає практичну допомогу у її поліпшенні; забезпечує взаємодію керівництва облдержадміністрації з структурними підрозділами, райдержадміністраціями;

 

3) опрацьовує документи, що надходять до Апарату облдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти резолюцій голови, першого заступника, заступників голови та керівника апарату облдержадміністрації; 

 

4) аналізує спільно з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації соціально-економічний і суспільно-політичний стан в області, розробляє та подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; готує проекти звітів про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, а також про реалізацію повноважень, делегованих обласною радою;

 

5) на основі  пропозицій  заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації готує і подає на розгляд голови облдержадміністрації проекти планів роботи та інших заходів;

 

6) здійснює організаційне забезпечення засідань колегії облдерж-адміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться за участю голови облдержадміністрації та його заступників;

 

7) веде облік кадрів, формує і організовує роботу з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях;

 

8) організовує особистий прийом громадян і розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадмі-ністраціях, органах місцевого самоврядування, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

 

9) забезпечує ведення діловодства із застосуванням сучасних автоматизованих систем як звичайного, так і з грифами обмеженого доступу в Апараті. Здійснює контроль за виконанням документів в облдержадміністрації, їх зберігання та передачу до Державного архіву Вінницької області. Перевіряє стан цієї роботи в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях;

 

10) здійснює оперативне доведення до виконавців розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, інших службових документів;

 

11) за дорученням голови облдержадміністрації перевіряє діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів сільських, селищних, міських рад з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, надає їм методичну та практичну допомогу, узагальнює та поширює передові форми і методи їх роботи);

 

12) забезпечує взаємодію облдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами установами та організаціями;

 

13) аналізує розпорядження голів райдержадміністрацій, накази  керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, рішення виконав-чих комітетів міських рад міст обласного значення з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;

 

14) готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації щодо скасування:

розпоряджень голів райдержадміністрацій що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами,,

наказів керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

15) готує проекти подань голови облдержадміністрації до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів до сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної рад, сільського, селищного, міського голови;

 

16) організовує в установленому чинним законодавством контроль за матеріально-технічним забезпеченням організації і проведення виборів та референдумів;

 

17) готує проекти подань голови облдержадміністрації до центральних органів виконавчої влади про відповідність займаним посадам керівників їх територіальних органів;

 

18) готує проекти подань голови облдержадміністрації до власників підприємств, установ, організацій чи уповноважених ними осіб про притягнення до відповідальності їх керівників в разі порушення ними чинного законодавства; 

 

19) забезпечує впровадження в облдержадміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації;

 

20) готує матеріали щодо відзначення колективів підприємств, організацій, установ, закладів, їх працівників та жителів області державними нагородами та відзнаками облдержадміністрації та обласної Ради;

 

21) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності голови облдержадміністрації та його заступників;

 

22) забезпечує дотримання законодавства з питань державної таємниці та службової інформації;

 

23) здійснює організаційну підтримку, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного Реєстру виборців;

 

24) забезпечує впровадження в Апараті облдержадміністрації системи технічного захисту інформації;

 

25) надає інформаційно-консультативну та організаційну допомогу з питань здійснення повноважень облдержадміністрації в галузі запобігання корупції, визначених чинним законодавством;

 

26) забезпечує реалізації права кожного громадянина на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Апаратом облдержадміністрації своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

 

27) приймає участь в організації перебування в області іноземних делегацій, а також делегацій області за кордоном;

 

28) веде статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

 

29) спільно з Департаментом фінансів облдержадміністрації готує проекти документів щодо чисельності, структури і фонду оплати праці працівників облдержадміністрації і райдержадміністрацій;

 

30) веде облік забезпеченості структурних підрозділів облдерж-адміністрації та райдержадміністрацій приміщеннями, транспортними засобами, відповідним обладнанням та вносить пропозиції з цих питань голові облдержадміністрації;

 

31) здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності працівників Апарату. Вирішує в установленому порядку питання соціального захисту працівників Апарату;

 

32) організовує роботу  з  бронювання  військовозобов'язаних   та контроль  за  веденням  їх обліку,  забезпечує подання відповідної звітності,  подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

 

33) забезпечує якісне ведення бухгалтерського обліку і звітності, розрахунків із заробітної плати, відряджень, поштових і канцелярських видатків, виконання кошторису  на утримання Апарату, проведення у  визначені  строки  інвентаризацій  грошових,  матеріальних та інших цінностей в Апараті;

 

34) здійснює діяльність спрямовану на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності облдержадміністрації, її Апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, їх структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, закладів, які належать до сфери управління облдержадміністрації, поліпшення внутрішнього контролю;

 

35) організовує чергування відповідальних чергових в облдержадміністрації у вихідні, святкові дні та неробочий час;

 

36) виконує за дорученням голови та керівника Апарату облдержадміністрації інші функції, передбачені чинним законодавством.

 

9. Апарат має право:

 

1) в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіяти із структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними підроз-ділами центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями;

 

2) залучати спеціалістів структурних підрозділів облдерж-адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ,  організацій, представників  громадськості (за погодженням з їхніми керівниками) до здійснення  перевірок з питань та підготовки відповідних матеріалів;

 

3) запитувати в установленому порядку інформацію, статистичні дані та інші матеріали від структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, органів державної статистики;

 

4) для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи Апарату та вирішення інших питань в Апараті можуть створюватися ради і комісії.

 

10. Керівник Апарату:

 

1) організовує роботу Апарату, несе  персональну відповідальність за виконання покладених на Апарат завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

 

2) здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в Апараті та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

 

3) контролює дотримання вимог Регламенту облдержадміністрації та  інших документів, що регулюють організацію роботи Апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації;

 

4) формує проекти планів роботи облдержадміністрації, її Апарату, затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату і контролює їх виконання;

 

5) забезпечує своєчасну та якісну підготовку проектів розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, інших службових документів та матеріалів з питань, що належать до компетенції Апарату;

 

6) забезпечує своєчасне доведення документів центральних і місцевих органів влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації до виконавців;

 

7) координує діяльність структурних підрозділів Апарату, забезпечує їх взаємодію із структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами  міських рад (міст обласного значення) з питань, віднесених до компетенції Апарату;

 

8) вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо розподілу обов'язків між головою та його заступниками;

 

9) відповідно до повноважень затверджує положення про структурні підрозділи Апарату;

 

10)  відповідає за ведення діловодства, організацію та забезпечення режиму секретності, правил роботи з таємними документами, за стан обліку та звітності в Апараті;

 

11) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

 

12) видає накази з питань, які належать до його компетенції, що є обов'язковими для виконання працівниками Апарату, несе персональну відповідальність за правомірність прийнятих рішень, організовує і контролює їх виконання.

 

13) здійснює контроль за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання Апарату, вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання;

 

14) укладає договори від імені облдержадміністрації з питань правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Апарату;

 

15) контролює в межах своєї компетенції дотримання керівниками структурних підрозділів та працівниками Апарату вимог законів України „Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації” та  „Про  запобігання корупції”;

 

16) організовує виконання заходів із мобілізаційної підготовки на території області у разі введення особливого періоду;

 

17) забезпечує охорону державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців і проведення роботи з ними;

 

18) погоджує замовлення на проведення у залах облдержадміністрації засідань колегій, нарад, зборів та інших заходів структурними підрозділами облдержадміністрації,  обласними управліннями, установами та організаціями;

 

19) координує роботу щодо організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація;

 

20) забезпечує додержання вимог чинного законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки в Апараті;

 

21) виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

 

11. У разі відсутності керівника апарату, його обов'язки виконує заступник керівника апарату.

 

12. Управління, відділи та сектори Апарату здійснюють свої повноваження на підставі відповідних положень, які затверджуються керівником Апарату облдержадміністрації.

 

13. Керівники та інші працівники структурних підрозділів Апарату призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату облдержадміністрації у порядку, встановленому законом та положеннями про ці підрозділи.

 

14. Працівникам Апарату видаються службові посвідчення встановленого зразка.

 

15. Працівники Апарату зобов’язані дотримуватися етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього службового розпорядку, сумлінно та вчасно виконувати свої посадові обов’язки.

 

___________________________