ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 12 лютого 2018 року                                                                      № 110

  

Про внесення змін та доповнень до Положення про 
Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 14 листопада 2014 року № 687


        Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2017 року № 789 «Про перелік структурних підрозділів облдержадміністрації»:

       Внести зміни та доповнення до Положення про Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 листопада 2014 року № 687, виклавши його в новій редакції, що додається.Голова обласної державної

          адміністрації                                                                  

         В. КОРОВІЙ

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Розпорядження голови
                                                                           облдержадміністрації
                                                                           14 листопада 2014 року № 687
                                                                           (у редакції розпорядження 
                                                                           голови облдержадміністрації
                                                                           від 12 лютого 2018 року № 110)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

(нова редакція)

 1. Департамент цивільного захисту обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, уповноваженим органом управління Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – територіальна підсистема цивільного захисту), підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС).

 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 3. Основними завданнями Департаменту є:

 1) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 

2) аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених чинним законодавством повноважень облдержадміністрації щодо реалізації державної політики з питань дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян та оборонної роботи. 

 

4. Департамент у своїй діяльності виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) надає адміністративні послуги;

 

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

 

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

 

7)  вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

 

8) забезпечує, в межах своїх повноважень, ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках, проекти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

 

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

 

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

16) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної і місцевої рад;

 

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

 

20) постійно інформує населення з питань цивільного захисту;

 

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

23) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

27) забезпечує захист персональних даних;

 

28) здійснює збирання інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 

29) розробляє заходи цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території області і реагування на них;

 

30) організовує та забезпечує роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та методичне керівництво роботою цих комісій в районах і містах обласного значення, організовує роботу спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

 

31) забезпечує організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення;

 

32) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час і в особливий період;

 

33) координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

34) здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

 

35) забезпечує готовність пунктів управління місцевих органів виконавчої влади;

 

36) забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування регіональної системи централізованого оповіщення, її сталого функціону-вання у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

 

37) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми у вищі ступені готовності;

 

38) забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

 

39) веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, приймає участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах;

 

40) розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

 

41) здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), забезпечує роботу евакуаційної комісії області;

 

42) розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

 

43) організовує створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

 

44) організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

 

45) організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координує роботу з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях;

 

46) розробляє та забезпечує реалізацію регіональних програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

 

47) забезпечує навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

 

48) визначає обсяги замовлення, погоджує План комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області, контролює організацію та якість навчального процесу;

 

49) подає пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо:

затвердження Статуту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області; 

погодження призначення начальника навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області;

визначення регіональної складової функціональних програм навчання у сфері цивільного захисту;

 

50) координує діяльність структурних підрозділів з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

 

51) готує голові обласної державної адміністрації пропозицій щодо:

включення до проекту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту області;

віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

утворення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;
оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення, організація під час розроблення та виконання такого плану взаємодії з органами військового управління;

розподілу коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

 

52) організовує взаємодію з розташованими на території області регіональними структурами і підрозділами Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного департа-менту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби України, правозахисними і громадськими організаціями та сприяє їх діяльності;

 

53) проводить моніторинг стану забезпечення законності і 
правопорядку та вжиття невідкладних заходів з метою недопущення 
порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації;

 

54) забезпечує взаємодію органів виконавчої влади області у питаннях здійснення спільно з правоохоронними органами області цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню;

 

55) готує пропозиції з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

 

56) ініціює розгляд на засіданнях колегії обласної державної адміністрацій питань цивільного захисту, оборонної роботи та стану боротьби із злочинністю та правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян;

 

57) сприяє діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та активізації профілактичної роботи з питань боротьби із злочинністю;

58) забезпечує разом з правоохоронними органами області проведення спільних міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, заходів за участю громадськості з актуальних проблем боротьби із злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії, зокрема з підготовки і навчання кадрів та підвищення їх кваліфікації;

 

59) забезпечує проведення постійного моніторингу оцінювання діяльності правоохоронних органів, на основі аналізу основних статистичних показників, вивчення громадської думки, якісної характеристики стану боротьби із злочинністю в області та інформування населення з цих питань через засоби масової інформації;

60) сприяє практиці залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій, висвітлення їх роботи у засобах масової інформації;

 

61) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню відбору та призову на строкову військову й альтернативну службу;

 

62) приймає участь у межах своїх повноважень в:

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

перевірці наявності та утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, що підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період; 

розгляді місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок, стану оборонної роботи та підтримання правопорядку;

в заходах щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення; 

у підготовці узгоджених пропозицій та прийняття в межах наданих повноважень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної 
ситуації в області;

 

63) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

5. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вирішенні окремих питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків, сили територіальної підсистеми цивільного захисту, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами місцевих органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) в роботі з районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами організаціями та установами порушувати перед їх керівництвом питання щодо правоохоронної діяльності, а також питання їх взаємодії з місцевими правоохоронними структурами, належне виконання покладених на них обов’язків в питаннях запобігання злочинності та зміцнення правопорядку;

 

6) визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем оборонної роботи місцевих органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ;

 

7) заслуховувати:

інформацію посадових осіб структурних підрозділів цивільного захисту районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, давати їм обов’язкові для виконання вказівки щодо усунення порушень вимог цивільного захисту;

інформацію посадових осіб органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території регіону, про виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту громадян, які мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнених у запас чи відставку, пенсіонерів та членів їх сімей;

 

8) скликати в установленому порядку та проводити наради, навчання, семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

 

9) порушувати клопотання перед головою обласної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань;

10) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій;

 

11) брати участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок.

 

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з ДСНС в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором Департаменту за погодженням з головою облдержадміністрації.

 

8. Директор Департаменту:

 

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

 

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

 

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації та сесіях обласної Ради питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

9) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерст-вами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

 

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

 

11) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати  праці його працівників;

 

12) розпоряджається коштами у межах, затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, шляхом підписання договорів господарського та цивільно-правового характеру;

 

13) здійснює добір кадрів;

 

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

 

15) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

 

18) погоджує призначення та звільнення з посади керівників профільних структурних підрозділів районних державних адміністрацій та міст обласного значення;

 

19) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

20) забезпечує планування, організацію та проведення внутрішнього аудиту підприємств, установ, організацій, які фінансуються через Департамент, щодо законності фінансової та бюджетної звітності;

 

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

9. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, керівником ДСНС.

 

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

11. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

12. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов’язаним з ними особами.

 

13. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

14. Департамент, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органі Державної Казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                      

     В. КОРОВІЙ