ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 12 лютого 2018 року                                                                      № 109

 

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 03 грудня 2015 року № 739

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від  08 листопада 2017 року № 789 «Про перелік структурних підрозділів облдержадміністрації»:  

 Внести зміни та доповнення до Положення про Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 03 грудня 2015 року         № 739, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                        

   В. КОРОВІЙ

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

03 грудня 2015 року № 739

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

від 12 лютого  2018 року № 109)

 

 П О Л О Ж Е Н Н Я

про Департамент соціальної та молодіжної політики

Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Вінницької обласної державної адміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики) та Міністерству молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт).

 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

 3. Департамент забезпечує виконання на території області повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, а також виконання повноважень з питань соціального становлення та розвитку молоді, поліпшення становища сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 4. Основними завданнями Департаменту є:

 1) визначення пріоритетів соціального розвитку у зазначених сферах; здійснення аналізу проблемних питань й підготовки пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, молодіжної, сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми; забезпечує реалізацію заходів у визначених сферах;

 2) реалізація державної політики та виконання програм у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

 3) реалізація державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, учасників антитерористичної операції, громадян, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, організація ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

 4) реалізація державної політики та виконання програм, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, забезпечення соціальної підтримки багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми; координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;

 5) організація роботи в області щодо соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;

 6) координація діяльності місцевих органів влади виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у визначених сферах;

 7) забезпечення сприяння:

органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій;

громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань, які відносяться до сфери діяльності Департаменту;

міжнародному співробітництву з питань молоді, сімей, гендерної політики, протидії торгівлі людьми та соціального захисту населення.

 5. Департамент відповідно визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту та здійснює контроль за їх реалізацією;

 2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку області та вживає заходів до усунення недоліків;

 5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку регіону;

 6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

 7) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Департамент;

 8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 9) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що відносяться до сфери діяльності Департаменту;

 10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

12) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

 

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

15) готує (бере участь у підготовці) проекти та укладає угоди, договори, меморандуми, протоколи зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;

 

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

20) координує і контролює роботу структурних підрозділів райдержадміністрацій з питань молоді, сім’ї та у сфері соціального захисту населення;

 

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері діяльності Департаменту;

 

22) здійснює повноваження, делеговані обласною Радою;

 

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

27) забезпечує захист персональних даних;

 

28) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації, Мінсоцполітики та Мінмолодьспорту;

 

29) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, облдержадміністрації, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту;

 

30) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, молодіжної, сімейної, гендерної політики, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження та протидії насильству в сім’ї, торгівлі людьми, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання облдержадміністрації, Мінсоцполітики та Мінмолодьспорту;

 

31) координує і контролює роботу структурних підрозділів райдержадміністрацій соціального захисту населення стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;

 

32) нагороджує цінними призами, грошовими винагородами, грамотами, дипломами, медалями переможців та призерів обласних конкурсів, фестивалів, лідерів та активістів громадських організацій, що працюють у сфері діяльності Департаменту;

 

33) співпрацює зі структурними підрозділами облдержадміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень в межах компетенції Департаменту;

 

34) взаємодіє з громадськими об’єднаннями, у сфері діяльності Департаменту;

 

35) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та просвітницьку роботу, зокрема через друковані, аудіовізуальні та електронні засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

 

36) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва облдержадміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; контролює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством;

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

вивчає стан трудової міграції на території області;

забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

 

37) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:

державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно хворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, іншим соціально вразливим верствам населення;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

здійснює організаційно-методичне керівництво роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

 

38) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

здійснює координаційно-методичні функції та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян;

організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до             05 травня відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

організовує своєчасне подання документів на присвоєння жінкам почесного звання України «Мати-героїня» у встановленому порядку та забезпечує організацію виплати винагороди жінкам, яким присвоєно таке звання;

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

 

39) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

вивчає потребу в області у соціальних послугах, подає пропозиції облдержадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб у сфері діяльності Департаменту;

здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів та установ;

забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

координує у межах своєї компетенції діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги; 

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги соціально вразливим верствам населення;

у межах компетенції Департаменту організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

в межах компетенції координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», їх соціальній адаптації;

 

40) у сфері надання соціальних послуг населенню:

визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

спрямовує та координує діяльність обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді;

організовує і координує роботу щодо соціальної підтримки та надання соціальних послуг молодим сім’ям, сім’ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, жертвам насильства в сім’ї та торгівлі людьми;

здійснює контроль за діяльністю обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Жмеринського обласного соціального гуртожитку, Козятинського обласного соціального центру матері та дитини, Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, Вінницького обласного молодіжного центру праці, спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

41)  щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального захисту та підтримки сімей;

надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

здійснює моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у різних сферах життя суспільства;

надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;

здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

координує та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

подає пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, визначає потребу у створенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї та організовує роботу з їх створення, надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

 

42)  щодо оздоровлення та відпочинку дітей:

координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування;

організовує та проводить державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх форм власності, надає відповідну методичну допомогу;

здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

 

43) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;

координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

 

44) у сфері сприяння соціальному становленню та розвитку молоді:

створює умови для розширення можливостей розвитку економічного, інтелектуального, фізичного та творчого потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу Вінниччини для її активної участі у всіх сферах життя області;

організовує проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних інформаційних, творчих, просвітницьких, мистецьких, патріотичних заходів (олімпіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, пленерів тощо);

сприяє розвитку мережі установ інформаційного, культурно-просвітницького спрямування та неформальної освіти для молоді;

забезпечує проведення профілактичних заходів з питань формування здорового способу життя молоді, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних хвороб;

надає в установленому порядку підтримку дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, залучає їх до розробки й виконання програм та здійснення заходів у сфері молодіжної політики;

сприяє в установленому порядку працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді, діяльності молодіжних центрів праці, організації діяльності молодіжних трудових загонів та в межах компетенції розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями та здійснює моніторинг реалізації програм молодіжних громадських організацій, які отримали фінансування за кошти Держбюджету;

організовує у встановленому порядку подання проектів претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, відбір кандидатур та їх подання на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері молодіжної політики, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

реалізує програми, заходи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяє інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;

 

45) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

 

46) забезпечує ведення інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту та власний сегмент локальної мережі;

 

47)здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

6. Департамент має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних держадміністрацій з питань, що належать до його повноважень;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінсоцполітики та Мінмолодьспорту в установленому законодавством порядку.

 9. Директор Департаменту:

 1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

 

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

 

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи;

 

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з Мінсоцполітики Мінмолодьспорту, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдерж-адміністрації;

 

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у територіальному органі Мін’юсту у Вінницькій області;

 

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

 

14) здійснює добір кадрів;

 

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

 

16) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

 

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

19) розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Департаменту чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

 

20) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

 

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації або Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту.

 11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту за погодженням з головою облдержадміністрації.

 12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія.

Персональний склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

 13. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.

 14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 16. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.

 17. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 18. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                   

        В. КОРОВІЙ