ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 12 лютого 2018 року                                                                      № 108

 

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 грудня 2014 року № 808

 

           Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»,  розпорядження голови облдержадміністрації 08 листопада 2017 року № 789 «Про перелік структурних підрозділів облдерж-адміністрації»:

 Внести зміни та доповнення до Положення про Департамент будів-ництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 грудня 2014 року № 808, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                  

         В. КОРОВІЙ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

26 лютого 2014 року № 808

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

від 12 лютого 2018 року № 108 )  

        

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 1. Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон України) з питань, що належать до його компетенції.

Департамент виконує функції замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення на території області, є уповноваженим органом містобудування та архітектури, органом охорони пам’яток культурної спадщини – об’єктів архітектури і містобудування, які знаходяться на балансі Департаменту.

Департамент є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та зобов’язань управління капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації і управління містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації.

 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 3. Основними завданнями Департаменту є:

 1) забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва, у сфері містобудування та архітектури на території області;

           2) виконання завдань з будівництва, реконструкції, ремонту та реставрації житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, культурно-побутового й   іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

           3) сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

           4) реалізація державної політики щодо забезпечення житлом відповідних категорій громадян згідно з чинним законодавством;

 5) забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва, в сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при розробленні та реалізації затвердженої містобудівної документації.

 4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, розпоряджень голови облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

 3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у будівельній галузі області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

 

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

 

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

 

7) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

 

          8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

9) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

          10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

          11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

          12)  бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

 

          13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдерж-адміністрації;

 

14) в межах своєї компетенції  та повноважень забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

          15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

          16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

          18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

 

          19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

 

          20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

          21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

          22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

23) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

 

          24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

         

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

          26)  забезпечує захист персональних даних;

 

27) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

 

          28) готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд облдержадміністрації;

29) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-вишукувальних  робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

 

          30) здійснює фінансування будівництва та придбання житла для громадян, які згідно з чинним законодавством мають право на його отримання та виконує функції замовника будівництва цих об'єктів;

 

          31) забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-вишукувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

 

32) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

 

          33) здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

 

          34) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

 

35) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори, разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

 

36) одержує дозвільні документи на виконання будівельно-монтажних робіт;

 

37) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

 

38) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;

 

39) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;

 

40) передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

 

41) передає будівельній організації, у погоджені нею терміни, документи про дозвіл відповідних органів на:

виконання будівельно-монтажних робіт;

відведення земельної ділянки під будівництво;

проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

вирубування лісу і пересадження дерев;

перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

 

          42) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

 

           43) погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів;

 

          44) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

 

          45) бере участь в попередній перевірці будівельної готовності об’єктів будівництва;

         

46) вживає заходів щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; пред’являє відповідному органу завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти;

 

47) передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам, установам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

 

48) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

         

          49) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

         

          50) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним організаціям звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

 

          51) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

 

          52) вносить облдержадміністрації пропозиції щодо створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

 

          53) надає на договірних засадах за погодженням з головою облдержадміністрації послуги замовника та інші послуги, пов’язані з будівництвом, підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам;

 

          54) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію завдань у сфері будівництва;

 

55) організовує розроблення і подання на затвердження обласної Ради містобудівних програм;

 

56) організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

 

57) готує пропозиції щодо розроблення або внесення змін і затвердження  схеми планування території області;

 

58) здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території області;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забудови та іншого використання територій;

 

59) визначає державні інтереси для їх врахування під час розроблення  містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

 

60) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

 

61) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

 

62) приймає у межах компетенції та на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

 

63) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

 

64) координує діяльність:

уповноважених органів містобудування та архітектури районних держадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, здійснює методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища  і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

 

65) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування та з питань виконання  уповноваженими органами містобудування та архітектури покладених на них повноважень;

 

66) інформує населення про плани розміщення найважливіших об’єктів містобудування;

 

67) методично забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному, районному рівнях та на рівні міст обласного значення, організовує створення, забезпечує розвиток та функціонування геоінформа-ційної системи управління містобудівного кадастру області;

 

68) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

 

69) організує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

 

70) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

 

71) здійснює інші повноваження та функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;

 

72) є органом охорони пам’яток культурної спадщини – об’єктів архітектури і містобудування, які знаходяться на балансі Департаменту, використовує спеціальний фонд державного бюджету, що формується для цієї мети із надходжень від використання пам’яток архітектури, облікованих на балансі Департаменту;

 

73) здійснює підготовку рішень щодо планування території на регіональному рівні;

 

74) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

5. Департамент має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдерж-адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), органів місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації та райдержадміністрацій у відповідних галузях;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

          6) залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва, розроблення містобудівної документації та розвитку будівельної індустрії, а також створювати структурні підрозділи та групи технічного нагляду за будівництвом, інші підрозділи з надання консультативних, інформаційно-дорадчих та інших послуг у галузі будівництва в районах і населених пунктах за погодженням з головою облдержадміністрації;

 

7) набувати у власність будь-яке рухоме та нерухоме майно та розпоряджатися ним за згодою з вищестоящим органом;

 

8) розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

 

 6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінрегіоном України.

Директор Департаменту може мати заступників, в тому числі заступника директора – начальника управління містобудування та архітектури – головного архітектора області, які призначаються на посаду та звільняються директором Департаменту за погодженням з головою облдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.

 8. Директор Департаменту:

 

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

          2) подає на затвердження голові  облдержадміністрації положення про Департамент;

 

          3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

 

          4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

 

          5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

 

          6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

 

          8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

 9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

          10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-вання, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

 

          11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

          Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області;

 

          12) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

          13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою  облдержадміністрації кошторису Департаменту;

 

          14) здійснює добір кадрів;

 

15) призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту та керівників державних підприємств, які входять до сфери управління Департаменту;

 

          16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

 

          17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

 

          18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

19) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту;

 

          20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 9. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації та Мінрегіоном України.

10. Для вирішення окремих питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації. Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

 11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій та інших питань у сфері будівництва, містобудування та архітектури в Департаменті можуть створюються відповідні ради і комісії.

Склад цих органів та положення про них затверджуються в установленому порядку.

З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Департаменті утворюється архітектурно-містобудівна рада, яка провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого Мінрегіоном України.

 12. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департа-менту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 14. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 15. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим пов’язаним з ними особам.

 16. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 17. Департамент є органом управління майном Державного підпри-ємства «Архітектурно-будівельний інжиніринг».

 18. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостій-ний баланс, рахунки в органах казначейства, інших банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші відповідні штампи і печатки, власні бланки.

  

  Голова обласної державної

            адміністрації                                                                     

В. КОРОВІЙ