ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      від 06 лютого 2018 року                                                                         № 84

 

 Про затвердження Порядку відбору об’єктів вулично-дорожньої

мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання

на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується

в сферу дорожнього господарства

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Затвердити Порядок відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства, що додається.

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Броварника В.М.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                              

        В.КОРОВІЙ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації 

                                                                                       06 лютого 2018 року № 84

 

П О Р Я Д О К

відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства

 1. Цей Порядок визначає процедуру відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів (далі - Об’єкти), з метою подальшого розподілу на них субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі - Субвенція) у розмірі, встановленому рішенням сесії обласної Ради «Про обласний бюджет» на відповідний рік, але не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідного місцевого бюджету.

 2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085, Технічних правилах ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94, затверджених Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству 27 грудня 1994 року, Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженому наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за N 189/8788,  Технічних правилах ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 14 лютого 2012 № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 365/20678, іншому чинному законодавстві України.

 3. Головний розпорядник Субвенції, в частині її спрямування на фінансове забезпечення виконання робіт на Об’єктах, визначається рішенням обласної Ради «Про обласний бюджет» на відповідний рік.

 4. Відбір Об’єктів, запропонованих до фінансування за рахунок коштів Субвенції місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими їх балансоутримувачами здійснюється в термін до 01 березня поточного бюджетного року Комісією, склад якої затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

 5. На підставі прийнятого Комісією рішення Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадмі-ністрації формує Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі - Перелік), із зазначенням обсягів бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення, який затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації в термін до 31 березня поточного бюджетного року.

До Переліку можуть бути включені Об’єкти на яких планується виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та їх утримання, в тому числі облаштування місць для паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю у кількості, визначеній Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Перелік Об’єктів формується із зазначенням обсягів бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення, в межах розміру Субвенції, передбаченої на такі цілі в рішенні сесії обласної Ради «Про обласний бюджет» на відповідний рік.

 6. Затверджений Перелік направляється облдержадміністрацією на погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

          Затверджений та погоджений Перелік надсилається головному розпоряднику Субвенції і Департаменту фінансів облдержадміністрації, витяг з Переліку (за потреби) - замовникам робіт на Об’єктах, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації.

Внесення змін до затвердженого та погодженого Переліку здійснюється відповідно до процедури, встановленої пунктами 4-6 цього Порядку.

 7. Не допускається включення до Переліку Об’єктів, на яких планується виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту без створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм.

При відборі Об’єктів необхідно враховувати міжремонтні строки служби для капітального та поточного середнього ремонту дорожніх одягів, які наведено відповідно в Додатку 2 до пункту 1.4 та Додатку №4 до пункту 1.7 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за
N 189/8788.

 8. Розроблення проектно-кошторисної документації, затвердження проектів будівництва і проведення експертизи, закупівля робіт, авторський та технічний нагляд під час виконання робіт на Об’єктах та прийняття їх в експлуатацію здійснюється відповідно чинного законодавства України.

 9. Об’єкти оцінюються за критеріями відбору (за виключенням перших двох) з розрахунку один критерій один бал та формуються методом простого ранжування величин - розміщення Об’єктів за ступенем важливості, а саме у порядку убування їх значущості, в залежності від набраних балів.

Пріоритетним критерієм, за наявності якого відбувається першочергове включення Об’єкту до Переліку є реалізація невідкладних заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Критеріями відбору Об’єктів для включення до Переліку є:

розроблена та затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація (умова допуску до відбору);

забезпечення співфінансування з місцевого бюджету та/або інших джерел не заборонених законодавством в розмірі, не менше 50 відсотків від суми фінансування за рахунок коштів Субвенції (умова допуску до відбору). Кожних 10 відсотків співфінансування понад встановлений цим Порядком його мінімальний розмір оцінюється одним додатковим балом;

реалізація невідкладних заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності;

важливість ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту з точки зору рівня завантаженості проїзної частини рухом та пропускної здатності;

результат оцінки (величина індексу) транспортно-експлуатаційного стану ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту;

            виконання робіт з капітального та поточного середнього ремонту;

дотримання міжремонтних строків служби для капітального та поточного середнього ремонту дорожніх одягів;

віднесення до перехідних Об’єктів, з високим ступенем готовності (понад 70 % усіх будівельно-монтажних робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією);

межування ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту з автомобільними дорогами загального користування державного чи місцевого значення;

 спрямованість ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту до закладів охорони здоров’я, об’єктів соціально-культурного призначення та місць масового перебування населення;

віднесення до ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту, по якій здійснюється проїзд громадського транспорту та шкільних автобусів.

 10. Місцеві органи виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інші балансоутримувачі разом із запропонованими до фінансування Об’єктами подають Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації наступні документи:

пояснювальну записку щодо першочерговості виконання робіт на Об’єкті, з врахуванням критеріїв, визначених цим Порядком;

проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому законодавством порядку;

експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

довідку про належність Об’єкта до комунальної власності та знаходження його на балансі відповідного органу місцевого самоврядування, іншого балансоутримувача;

завірену копію технічного паспорту відповідної вулиці (дороги);

копію рішення відповідного органу місцевого самоврядування про забезпечення співфінансування виконання робіт на Об’єкті;

угоду про передачу міжбюджетного трансферту з місцевого бюджету обласному.

 11. Кошти Субвенції, а також співфінансування місцевих бюджетів обласному та/або інших джерел не заборонених законодавством, спрямовуються головним розпорядником коштів замовникам робіт на Об’єктах.

 12. Фінансування видатків здійснює Департамент фінансів облдержадміністрації відповідно до Переліку та з врахуванням затвердженого розпису обласного бюджету.

У разі невиконання (неповного виконання) робіт на Об’єкті та невикористання Субвенції і співфінансування місцевих бюджетів обласному на їх фінансове забезпечення та/або інших джерел не заборонених законодавством, зазначені кошти повертаються головним розпорядником до обласного бюджету.

 13. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

_________________________