РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 948 від 29 грудня 2021 року

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 грудня 2021 року

Вінниця

     № 948

 

 Про затвердження Положення

про Учнівську раду Вінниччини

 

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про основні засади молодіжної політики», з метою сприяння участі учнівської  молоді Вінниччини у формуванні, реалізації державної молодіжної політики в регіоні, активізації її громадської активності, налагодження конструктивної і ефективної взаємодії між органами учнівського  самоврядування та органами державної влади:

 

 1. Затвердити Положення про Учнівську раду Вінниччини, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації

Сергій БОРЗОВ

 

 Додаток

до розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

29 грудня 2021 року № 948

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Учнівську раду Вінниччини

 

 1. Учнівська рада Вінниччини (далі – Учнівська рада) є консультативно-дорадчим органом регіонального рівня, який утворюється при обласній державній адміністрації з метою організації забезпечення ефективного механізму співпраці учнівського самоврядування з місцевими органами виконавчої влади, вирішення актуальних проблем, підтримки їх ідей та розвитку учнівського самоврядування області.

 

 1. Учнівська рада у своїй діяльності керується Конституцієюі законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами обласної державної адміністрації, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також цим Положенням.

 

 1. Діяльність Учнівської ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

 

 1. Учнівська рада не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій.

 

 1. Основними завданнями Учнівської ради є:

 

1) розвиток учнівського самоврядування та Учнівської ради області;

 

2) формування патріотичних цінностей в учнівської молоді Вінниччини;

 

3) розвиток співпраці з профільними структурами в регіоні, Україні та за кордоном щодо спільних проєктів та ініціатив;

 

4) розробка програм дій учнівської молоді в контексті соціальної активності та права участі в суспільному житті на місцевому і державному рівнях;

 

6) активізація громадської активності учнівської молоді Вінниччини;

7) розвиток і виховання в учнівської молоді таких якісних навичок та вмінь, як цілеспрямованість, ініціативність, наполегливість, толерантність, винахідливість, оригінальність, відповідальність, готовність до прийняття рішень та ін.;

 

8) формування соціального та громадського досвіду особистості, розвиток та реалізація творчого потенціалу учнівської молоді;

 

9) пропагування здорового способу життя та змістовних форм дозвілля в учнівському середовищі;

 

10) забезпечення розвитку та діяльності учнівського самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства;

 

11) забезпечення діалогу між учнівським самоврядуванням, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими органами, закладами, організаціями, що працюють із дітьми та учнівською молоддю;

 

12) подання пропозицій стосовно визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері щодо проведення відповідної роботи та вирішення питань на регіональному і місцевому рівнях у зазначеній сфері;

 

13) захист прав та інтересів учнівської молоді, зокрема стосовно організації освітнього процесу;

 

14) підвищення правової обізнаності учнівства Вінниччини;

 

15) розроблення рекомендацій щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері спільно з місцевими та регіональними організаціями й подання їх на розгляд місцевих рад.

 

 1. Учнівська рада складається із делегатів (учнів), які обираються з представників учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти у територіальній громаді.

 

 1. Для формування складу Учнівської ради Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації спільно з президією Учнівської ради не раніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати загальних зборів утворює робочу групу.

 

 1. Протягом 21 календарного дня після інформування органів учнівського самоврядування та органу управління освітою територіальної громади останні повинні провести вибори одного представника (делегата) та подати його кандидатуру на розгляд робочої групи.

 

 1. Орган учнівського самоврядування територіальної громади має право делегувати представника відповідно до таких вимог:

 

1)  вік делегата (учня) – 14–17 років;

 

2)  навчання учня на денній формі;

 

3) період навчання складатиме не менше 1 календарного року з дня проведення загальних зборів;

 

4) учень є членом учнівського самоврядування територіальної громади.

 

 1. Упродовж 7 календарних днів обраний делегат зобов’язаний надати робочій групі довідку про навчання (учнівський квиток) та витяг з протоколу засідання учнівського самоврядування територіальної громади щодо визначення делегата від територіальної громади.

 

 1. У разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам цього Положення робоча група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення Загальних зборів у письмовій та електронній формі інформує про це учнівське самоврядування територіальної громади та орган управління освітою щодо усунення таких невідповідностей протягом 7 календарних днів.

 

 1. За результатами перевірки документів, поданих учнівським самоврядуванням територіальних громад, робоча група за 7 календарних днів до дати проведення загальних зборів складає список делегатів учнівської ради, які братимуть участь у загальних зборах, та список делегатів, яким відмовлено щодо участі у загальних зборах.

 

 1. Список делегатів до складу учнівської ради, які братимуть участь у загальних зборах, інформація про дату, час та місце проведення загальних зборів, погоджується з Департаментом гуманітарної політики обласної державної адміністрації та оприлюднюється на його офіційному вебсайті та/або обласної державної адміністрації, або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за три робочі дні до проведення.

 

 1. Під час проведення загальних зборів, які відкриває уповноважений представник робочої групи, з числа делегатів до нового складу учнівської ради обирається: лічильна комісія, голова та секретар; заслуховується інформація чинного голови про діяльність учнівської ради за попередній рік та оголошується обрання нового складу президії Учнівської ради.
 2. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення загальних зборів, підписується головою та секретарем і подається Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації.

 

 1. Персональний склад Учнівської ради затверджується розпорядженням Голови обласної державної адміністрації, за поданням Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації.

 

 1. Права та обовʼязки делегатів, членів Учнівської ради:

 

1) усі делегати Учнівської ради є рівними в своїх правах;

 

2) кожен делегат Учнівської ради має право на повагу його честі та гідності;

 

3) кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

 

4) делегати Учнівської ради мають право брати участь у її діяльності, вільно обирати і бути обраними до її керівних органів;

 

5) делегати Учнівської ради можуть співпрацювати з органами самоврядування інших закладів освіти та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

 

 1. Координатор учнівського самоврядування територіальної громади призначається органом управління освітою територіальної громади.

 

 1. Учителі-координатори зобов’язані:

 

1) координувати роботу їх делегата;

 

2) сприяти всебічному розвитку свого делегата;

 

3) розвивати та підтримувати авторитет організації;

 

4) супроводжувати свого делегата на загальних зборах;

 

5) надавати всебічну підтримку своєму делегатові у всіх робочих питаннях.

 

 1. Вищим керівним органом Учнівської ради є загальні збори, до яких входять усі делегати. Загальні збори проводяться не менше ніж 2 рази на рік.

 

 1. Загальні збори є правоможними за присутності не менше половини від загальної кількості делегатів Учнівської ради.

 

 1. Компетенцією загальних зборів є:

 

1) унесення змін і доповнень до Положення і плану роботи Учнівської ради;

 

 • розгляд звітів рад старшокласників Вінниччини;

 

3) оцінка діяльності Учнівської ради та її органів;

 

4) вибори президії Учнівської ради;

 

5) прийняття рішень;

 

 • вирішення інших питань, що пов’язані із діяльністю Учнівської ради.

 

 1. Усі рішення, що були прийняті під час загальних зборів Учнівської ради, є рекомендаціями до виконання та приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах делегатів і підписуються секретарем, головою і координатором Учнівської ради.

 

 1. Президія Учнівської ради є виконавчим органом, який координує діяльність Учнівської ради між черговими та позачерговими сесіями загальних зборів.

 

 1. До складу Учнівської ради входять за посадами: голова Учнівської ради, заступник голови, секретар, голови комітетів, які обираються терміном на 1 рік з числа делегатів Учнівської ради.

 

 1. Координатор Учнівської ради призначається Департаментом гуманітарної політики обласної державної адміністрації.

 

 

 1. Учнівську раду очолює голова, який здійснює керівництво, несе відповідальність за її діяльність, виконання покладених завдань та обов’язків.

 

 1. Голова Учнівської ради обирається терміном на 1 рік шляхом таємного голосування на установчій сесії Учнівської ради більшістю голосів з числа присутніх.

 

 

 

 1. Повноваження голови Учнівської ради:

 

1) головує на сесіях та на засіданнях комітетів Учнівської ради;

 

2) представляє Учнівську раду у відносинах із іншими органами самоврядування, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими органами, установами, закладами;

 

3) звертається із заявами, зверненнями, здійснює публічні виступи від імені Учнівської ради, що не суперечать меті та завданням Учнівської ради;

 

4) координує роботу голів комітетів;

 

5) уносить пропозиції президії Учнівської ради щодо скликання чергових та позачергових сесій;

 

6) скріплює підписом рішення Учнівської ради та пропозиції і матеріали її виконавчих органів;

 

7) ініціює розгляд питань та прийняття рішень для їх схвалення президією, загальними зборами Учнівської ради;

 

8) уносить пропозиції на сесії Учнівської ради про своє усунення із займаної посади за власною письмовою заявою;

 

9) уносить на розгляд сесії клопотання щодо виведення делегата зі складу Учнівської ради на підставі його незадовільної роботи та звертається до органу учнівського самоврядування територіальної громади, представника якого  виведено зі складу, щодо делегування нового делегата;

 

10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

 

 1. Повноваження голови Учнівської ради припиняються достроково у разі:

 

1) відставки;

 

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

 

3) усунення рішенням загальних зборів.

 

 1. Для здійснення підготовки, попереднього розгляду питань та організації роботи за окремими напрямами, віднесеними до повноважень Учнівської ради, створюються профільні комітети:

 

1) комітет «Освіти та аналізу» – сприяє забезпеченню безпечного освітнього середовища, відстоює права учнів при порушеннях в освітньому процесі зі сторони адміністрації та педагогів. Проводить аналіз квартальних та річних звітів рад старшокласників територіальних громад;

 

2) комітет «Соціальних взаємодій» – сприяє розвитку учнівського волонтерства. Працює над формуванням в учнівської молоді навичок доброчинності та турботи про тих, хто знаходиться поруч. Організовує благодійні акції на  допомогу дітям з особливими освітніми потребами, ветеранам війни і праці, притулкам, учасникам АТО/ООС тощо. Генерує ідеї щодо проведення благодійних заходів, долучення до соціальних проєктів;

 

3) комітет «Культурно-масовий» – організація  культурно-масового життя учнівської молоді Вінниччини. Залучення учнів до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художної самодіяльності тощо;

 

4) комітет «Зовнішніх взаємодій» – забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування області. Інформує про заходи, які відбуваються в Учнівській раді. Висвітлює оновлення на сторінках Учнівської ради в соціальних мережах. Сприяє підвищенню інтересу учнівської молоді до її діяльності;

 

5) комітет «Національно-патріотичного виховання та рухової активності» – реалізовує Стратегію національно-патріотичного виховання молоді, пропагує  здоровий спосіб життя. Сприяє: реалізації державної політики і програм з питань розвитку фізичної культури та спорту; проведенню заходів спортивно-оздоровчого  та національно-патріотичного напрямків.

 

 1. Комітети і їх персональний склад затверджується на установчій сесії загальних зборів.

 

 1. Припинення діяльності Учнівської ради відбувається за рішенням загальних зборів, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від загальної кількості делегатів.

 

 

Директор Департаменту

гуманітарної політики

обласної державної адміністрації

Олександр МЕЛЬНИК