РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 719 від 04 жовтня 2021 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04 жовтня 2021 року

Вінниця

     № 719

        

 Про внесення змін до Статуту

Державного підприємства

«Архітектурно-будівельний інжиніринг»

 

         Відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про управління об’єктами державної власності»: 

 1. Унести зміни до Статуту Державного підприємства «Архітектурно-будівельний інжиніринг», затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації 04 серпня 2020 року № 503, виклавши його у новій редакції (додається). 
 1. Директорові Державного підприємства «Архітектурно-будівельний інжиніринг» Олександру Літянському забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг». 
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови обласної державної адміністрації Олександра Піщика.

 

 Голова обласної державної

адміністрації                                                            

              Сергій БОРЗОВ

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО    

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації 

04 жовтня 2021 року № 719

 

 

СТАТУТ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ»

(нова редакція)

  

 1. I. Загальні положення

 

 1. Статут Державного підприємства «Архітектурно-будівельний інжиніринг» (далі – Статут) є документом, який регламентує діяльність Державного підприємства «Архітектурно-будівельний інжиніринг» (далі – Підприємство).

 

 1. Найменування Підприємства:

повне найменування українською мовою: Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг»;

скорочене найменування: ДП «АБІ».

 

 1. Підприємство засноване на державній власності та входить до сфери управління Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Орган управління) і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. При виконанні основних завдань Підприємство підзвітне і підконтрольне Органу управління.

 

 1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 

 1. Усі поняття та терміни, що вживаються у цьому Статуті, вжито у розумінні та значенні відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів.

 

 1. II. Мета і предмет діяльності Підприємства

 

 1. Основною метою діяльності Підприємства є здійснення функцій замовника будівництва та технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального і соціального призначення в області та за її межами, а також здійснення іншої господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством.

 

 1. Предмет діяльності:

виконання функцій замовника із:  капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житла, культури, охорони здоров’я, соціальної сфери, освіти, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, об’єктів культурно-побутового призначення та інших;  реставрації, реконструкції та капітального ремонту об’єктів історико-культурної спадщини з метою збереження історичної забудови області;  капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства; реконструкції та реставрації аварійних об’єктів житлово-комунального господарства; будівництва, реконструкції;

 

виконання функцій з:

внесення пропозицій щодо реалізації технічної політики з упровадження прогресивних проєктних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій;

здійснення інжинірингової діяльності в галузі будівництва, зокрема надання консультаційних послуг;

забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з будівництва, реконструкції згідно із встановленими нормативами;

 забезпечення реєстрації в органах державного  архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок виконання (підготовчих) будівельних  робіт, контролю декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та отримання дозволів на виконання будівельних робіт, сертифікатів відповідності об’єктів, сертифікати  відповідності закінчених будівництвом об’єктів;

здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством. Підприємство має право здійснювати будь-яку діяльність, зокрема, що підлягає обов’язковому ліцензуванню, за умови отримання відповідної ліцензії (дозволу) у порядку, передбаченому чинним законодавством;

 

 1. Підприємство здійснює свою діяльність за такими напрямами:

 

1) забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, що спрямовуються на будівництво житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення;

 

2) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам і стандартам під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації, капітального та поточного ремонту будинків та споруд, здійснення оздоблювальних реставраційних, упорядкувальних та дизайнерських робіт, а також контроль за відповідністю обсягу та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам, стандартам та іншими нормативним актам;

 

3) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на Підприємство завдань.

 

III. Статус Підприємства

 

 1. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та органах казначейської служби, штамп і печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також інші реквізити відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України й цього Статуту, який затверджується Органом управління.
 2. Підприємство набуває різних майнових та особистих немайнових прав, бере на себе зобов’язання, може бути позивачем і відповідачем у господарському, третейському, адміністративному судах України.

 

 1. Підприємство має право відкривати рахунки в банківських установах відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Підприємство для досягнення своєї мети згідно з чинним законодавством України має право укладати від свого імені правочини (договори, угоди) тощо.

 

 1. Підприємство має право найму працівників згідно із законодавством України.

 

 1. Підприємство діє на принципах повного самофінансування та госпрозрахунку, самостійно відповідає за результати своєї діяльності, за виконання своїх зобов’язань перед юридичними і фізичними особами та Органом управління.

 

 1. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу управління. Держава та Орган управління не несуть відповідальності за зобов’язання Підприємства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

 

 1. Підприємство за погодженням з Органом управління має право створювати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків та самостійно затверджувати положення про них.

 

 1. IV. Майно Підприємства

 

 1. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти та інші активи, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

 

 1. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

 

 1. Джерелами формування майна Підприємства є:

 

1) майно, передане йому органами державного управління, іншими підприємствами, установами, організаціями;

 

 2) доходи, одержані від усіх видів господарської діяльності;

3) основні фонди, що передані Підприємству, та визначені його самостійним балансом;

 

4) доходи від цінних паперів;

 

5) кредити банків та інших кредиторів;

 

6) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

 

7) майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством порядку;

 

8) інші джерела не заборонені законодавством.

 

 1. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством. Відчуження, передача в заставу, списання засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Підприємством, а також передача їх в оренду здійснюється за погодженням з Органом управління у порядку, встановленому законодавством. Одержані унаслідок відчуження зазначеного майна кошти використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

 

 1. Збитки, завдані Підприємству унаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами відшкодовуються Підприємству винними особами добровільно або за рішенням суду в установленому законодавством порядку.

 

 1. Підприємство володіє, користується та розпоряджається майном за погодженням з Органом управління, вчиняючи щодо нього будь-які дії згідно із законодавством.

 

 1. V. Права та обов’язки Підприємства

 

 1. Підприємство для виконання своїх функцій має право:

 

1) за погодженням з Органом управління  створювати на території України та за її межами філії і представництва, а також самостійно визначати і передавати їм основні засоби і оборотні кошти, що належать Підприємству;

 

2) застосовувати прогресивні форми оплати праці, які сприяють росту продуктивності виробництва, підвищенню якості робіт та послуг;

 

3) одержувати кредити банківських установ;

 

4) одержувати поворотну та безповоротну допомогу юридичних та/або фізичних осіб;

 

5) самостійно планувати свою поточну діяльність, визначати стратегію та основні напрями розвитку з урахуванням належним чином доведених державних замовлень;

 

6) укладати угоди (контракти) підряду на проєктні роботи, капітальне будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів та експлуатаційне утримання;

 

7) взаємодіяти у процесі виконання покладених на Підприємство завдань з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами;

 

8) укладати з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування та форми власності та фізичними особами-підприємцями контракти (договори) на виконання робіт з будівництва, реконструкції, та інші договори відповідно до законодавства;

 

9) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

 

10) порушувати питання щодо відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями  та притягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб згідно із чинним законодавством України;

 

 11) брати участь та проводити процедури закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення виконання будівництва, реконструкції, ремонту і експлуатаційного утримання об’єктів будівництва, реконструкції, здійснення технічного нагляду за об’єктами будівництва та реконструкції відповідно до чинного законодавства України;

 

12) користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

 

 1. Обов’язки Підприємства:

 

1) при визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно врахувати державні та місцеві програми,  укладені контракти, державні замовлення та інші договірні зобов’язання;

 

2) Підприємство:

забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

 вживає заходів щодо удосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

сприяє впровадженню прогресивних проєктних рішень, нових матеріалів, сучасних енергозберігальних технологій, ефективних методів організації робіт тощо;

готує розрахунки й обґрунтування потреби у фінансових ресурсах на черговий рік;

організовує мобілізацію коштів відповідно до законодавства;

враховує державні контракти, державні замовлення та інші зобов’язання і забезпечує їх виконання;

забезпечує дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та гарантування екологічної безпеки;

забезпечує реалізацію положень законодавства України про державну таємницю, мобілізаційну підготовку, цивільну оборону і охорону праці;

подає статистичну і бухгалтерську звітність відповідним уповноваженим державним органам та установам у повному обсязі за встановленими формами.

 

 1. Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий облік, надає фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та звітності.

 

 1. VI. Орган управління

 

 1. До виключної компетенції Органу управління належить:

здійснення функцій щодо управління майном Підприємства;

затвердження Статуту Підприємства, змін та доповнень до нього;

здійснення контролю за виконанням Статуту Підприємства;

здійснення контролю за ефективністю використання і збереження державного майна, закріпленого за Підприємством;

погодження у встановленому порядку питань щодо відчуження, надання в заставу, передачу у користування (оренду), списання з балансу майна Підприємства;

погодження тарифів на роботи (послуги), що надаються (виконуються) Підприємством;

погодження організаційно-управлінської структури і штатного розпису Підприємства;

затвердження основних напрямків діяльності Підприємства, його планів, річних результатів діяльності, порядку розподілу прибутку та відшкодування збитків;

призначення та звільнення з посади директора Підприємства;

погодження преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру директорові Підприємства;

погодження питань щодо укладання договорів на отримання кредитів, позик, фінансової допомоги;

контроль за господарською діяльністю Підприємства;

прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

 

 1. Орган управління не має права втручатись в оперативну і господарську діяльність Підприємства.

 

VII. Управління Підприємством

 

 1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на підставі поєднання прав Органу управління щодо господарського використання державного майна і участі трудового колективу.

Управління Підприємством здійснюється директором, який призначається Органом управління.

 

 1. Призначення директора Підприємства здійснюється Органом управління на умовах, визначених у контракті, в якому зазначаються строк контракту, права, обов’язки  і відповідальність директора, умови та розмір його матеріального забезпечення, порядок та умови розірвання контракту й звільнення з посади.

 

 1. Орган управління реалізує свої права щодо управління Підприємством через його директора, який підконтрольний та підзвітний Органу управління, а також шляхом:

затвердження річних фінансових планів;

забезпечення проведення аудиторських перевірок;

ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні;

здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Директор Підприємства:

здійснює керівництво Підприємством; несе персональну відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності Підприємства;

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє інтереси Підприємства в будь-яких установах, підприємствах, та організаціях незалежно від форми власності, судах відповідно до чинного законодавства;

розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

укладає від імені Підприємства договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків та органах казначейської служби;

несе персональну відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з Органом управління заступників директора, головного бухгалтера;

приймає на роботу, призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства відповідно до законодавства, що регулює трудові відносини;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення  до працівників  Підприємства;

установлює і затверджує перелік відомостей, що становлять службову і комерційну таємницю;

погоджує з Органом управління накази про свою відпустку, закордонні відрядження та про відрядження у межах України. Забезпечує  невідкладне повідомлення;

затверджує штатний розпис і структуру Підприємства за погодженням з Органом управління;

видає накази щодо діяльності Підприємства, визначає режим його роботи та функціональні обов’язки працівників; затверджує положення про структурні підрозділи, філії та представництва;

затверджує у встановленому законодавством порядку фінансову та статистичну звітність;

здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.

 

 1. У разі зміни директора Підприємства – обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

 

VIII. Трудовий колектив Підприємства

 

 1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

 

 1. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства. Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

 

 1. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів, які проводяться не рідше одного разу на рік. Рішення зборів приймається простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування. Загальні збори визначають своїх уповноважених представників для підписання колективного договору і контролю за його виконанням.

 

 

 1. Загальні збори трудового колективу Підприємства:

 

1) розглядають і схвалюють проєкт колективного договору;

 

2) заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

 

3) беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці;

 

4) беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства.

 

 1. IX. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

 

 1. Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

 

 1. Чистий прибуток, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків за кредитами банків, сплату передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Підприємства.

 

 1. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, централізовані капітальні вкладення і кредити.

 

 1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Питання соціального розвитку, включно з поліпшенням умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

 

 1. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із законодавством України.

 

 1. X. Ліквідація і реорганізація Підприємства

 

 1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Органу управління, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

 

 1. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу управління і Підприємства. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом. У випадку банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

 

 1. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 1. Підприємство вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про припинення його діяльності або реорганізацію.

 

 1. При реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

 

 1. XI. Внесення змін та доповнень до Статуту

 

 1. Унесення змін та доповнень до Статуту здійснюється за ініціативою Підприємства або Органу управління.

 

 1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Органом управління та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                   

                                     Сергій БОРЗОВ