РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 916 від 29 листопада 2019 року

     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 листопада 2019 року

Вінниця

№ 916

 Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2017 року №787 

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 (зі змінами), Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 707, з метою сприяння участі студентської молоді Вінниччини у формуванні, реалізації державної молодіжної політики в регіоні, активізації її громадської активності, налагодження конструктивної і ефективної взаємодії між студентами області, органами студентського самоврядування та органами державної влади: 

1. Внести зміни до Положення про Студентську раду Вінниччини, затвердженого розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2017 року № 787, виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І. Івасюка. 

 

Голова обласної державної

 адміністрації                                          

            Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

   

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

08 листопада 2017 року № 787

(у редакції розпорядження голови облдержадміністрації

29 листопада 2019 року № 916)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Студентську раду Вінниччини 

І. Загальні положення 

1. Студентська рада Вінниччини (далі – Студентська рада) – є консультативно-дорадчим органом при голові облдержадміністрації. 

2. Мета роботи Студентської ради – забезпечення ефективного механізму взаємодії студентства з органами влади, підтримка реалізації їх ідей та вирішення актуальних проблем, розвиток учнівського/студентського самоврядування. 

3. Студентська рада здійснює комунікацію з учнівством/студентством області через органи учнівського/студентського самоврядування відповідного закладу освіти. 

4 Завданнями Студентської ради є: 

 • розвиток учнівського/студентського руху та Студентської ради області;
 • забезпечення діалогу між учнівством/студентством області, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими органами, закладами, установами, організаціями, що працюють із учнями та студентами;
 • проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів в учнівському/студентському середовищі;
 • подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері, щодо проведення відповідної роботи та вирішення питань на регіональному і місцевому рівнях у зазначеній сфері;
 • забезпечення розвитку та діяльності учнівського/студентського самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства;
 • захист прав та інтересів учнівства/студентства Вінниччини, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • активізація громадської активності учнівства/студентства Вінниччини;
 • підвищення рівня правової освіти учнівства/студентства;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей у учнівської/студентської молоді області;
 • залучення учнівської/студентської молоді до процесів формування громадянського суспільства, як основи розбудови правової держави;
 • розроблення рекомендацій щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері спільно з місцевими та регіональними організаціями та подання їх на розгляд місцевої ради;
 • пропагування здорового способу життя та змістовних форм дозвілля в учнівському/студентському середовищі;
 • сприяння залученню цільового фінансування закладів освіти на виконання учнівських та студентських програм. 

5. Студентська рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) розглядати пропозиції органів учнівських/студентських рад та звернення учнів/студентів з питань, що належать до їх компетенції;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань Студентської ради;

6) доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена облдержадміністрація, обласна Рада, а також право участі в засіданнях обласної Ради, її депутатських комісій, робочих груп, конкурсних комісій, утворених облдержадміністрацією, обласною Радою, об’єднаними територіальними громадами з розгляду питань, що належать до компетенції Студентської ради. 

6. Студентська рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної Ради та цим Положенням. 

7. Студентська рада здійснює свою діяльність в інтересах учнівства/студентства області. 

8. Діяльність Студентської ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності. 

9. Делегати Студентської ради при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед учнівським/студентським самоврядуванням Вінниччини. 

10. Голова Студентської ради інформує про свою діяльність голову облдержадміністрації, щорічно звітує перед департаментами облдержадмі-ністрації: соціальної та молодіжної політики, освіти і науки про виконання Студентською радою покладених на неї повноважень, вносить пропозиції з питань удосконалення роботи Студентської ради та її взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами, навчальними закладами. 

11. Студентська рада при здійсненні своїх повноважень взаємодіє з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадмі-ністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, іншими органами влади, установами, закладами, організаціями. 

12. Делегати Студентської ради можуть співпрацювати з органами учнівського/студентського самоврядування інших навчальних закладів України та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру. 

ІІ. Порядок формування Студентської ради 

1. Для формування складу Студентської ради Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації спільно з діючою Президією Студентської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення звітно-виборчої конференції утворює робочу групу. 

2. Протягом 14 календарних днів з моменту інформування адміністрації закладів освіти та органів учнівського/студентського самоврядування про порядок набору делегатів до Студентської ради, органи учнівського/студентського самоврядування мають створити всі умови для інформування учнів/студентів про проведення звітно-виборчої конференції та розповсюдити форму заявки кандидатів до Студентської ради, розроблену Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації. 

3. Органи учнівських/студентських самоврядувань мають право делегувати представників відповідно до таких вимог:

навчання учня/студента на денній формі;

період навчання складатиме не менше одного календарного року з дня проведення звітно-виборчої конференції;

є діючим членом учнівського/студентського самоврядування закладу освіти. 

4. Студентська рада складається з делегатів, які визначаються органами учнівського/студентського самоврядування навчальних закладів: вищої освіти (інститути, університети), фахової передвищої освіти (коледжі й технікуми), професійної (професійно-технічної) освіти. 

5. Орган учнівського/студентського самоврядування навчальних закладів: вищої освіти (інститути, університети), фахової передвищої освіти (коледжі й технікуми), професійної (професійно-технічної) освіти обирає до Студентської ради двох делегатів. 

6. Делегати, які обираються до Студентської ради, зобов’язані надати Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, не пізніше ніж через 30 календарних днів після отримання інформації про формування складу Студентської ради, довідку про навчання (студентський квиток, завірений у встановленому порядку) та витяг з протоколу засідання органу учнівського/студентського самоврядування, щодо визначення делегатів від закладу освіти. 

7. У разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам цього положення, робоча група, не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення звітно-виборчої конференції, у письмовій та електронній формі інформує про це адміністрацію та учнівське/студентське самоврядування закладу освіти, з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом 7 календарних днів. 

8. За результатами перевірки документів, поданих учнівськими/ студентськими самоврядуваннями, робоча група за 7 календарних днів до звітно-виборчої конференції складає список делегатів Студентської ради, які братимуть участь в звітно-виборчій конференції та список делегатів, яким відмовлено в участі у звітно-виборчій конференції, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови в звітно-виборчій конференції є:

невідповідність документів, поданих учнівськими/студентськими самоврядуваннями закладів освіти, вимогам цього положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в звітно-виборчій конференції. 

9. Список делегатів до складу Студентської ради, які братимуть участь в звітно-виборчій конференції, інформація про дату, час та місце проведення звітно-виборчої конференції, погоджена з облдержадміністрацією, оприлюднюється на офіційному веб-сайті місцевої держадміністрації, облдержадміністрації та/або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за три робочі дня до проведення. 

10. Під час проведення звітно-виборчої конференції, яку відкриває уповноважений представник робочої групи, з числа делегатів до нового складу Студентської ради обирається: лічильна комісія, голова, секретар звітно-виборчої конференції, заслуховується інформація діючого голови про діяльність Студентської ради за попередній рік та оголошується обрання нового складу Президії Студентської ради. 

11. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення звітно-виборчої конференції, підписується головою та секретарем звітно-виборчої конференції і подається Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації. 

12. Персональний склад Студентської ради затверджує голова облдержадміністрації.  

ІІІ. Права та обов’язки делегатів Студентської ради 

1. Права та обов’язки делегатів Студентської ради реалізуються у порядку, визначеному Конституцією та Законами України, наказами та нормативно-правовими актами відповідних центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної Ради та Положенням про Студентську раду.

2. Делегат Студентської ради має право:

 • брати участь у діяльності Студентської ради;
 • висувати кандидатів, обирати та бути обраним на керівні посади;
 • вносити на розгляд зборів питання, пов’язані з діяльністю Студентської ради, вживати заходів для їх вирішення;
 • безпосередньо брати участь у виробленні і реалізації поставлених завдань;
 • вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання стосовно визначених проблем;
 • вносити пропозиції щодо покращення діяльності Студентської ради;
 • отримувати інформацію щодо діяльності Студентської ради;
 • подавати пропозиції, звернення та скарги;
 • з власної ініціативи припинити членство в Студентській раді;
 • брати участь у розробці документів, що регламентують питання, пов’язані з діяльністю Студентської ради;
 • брати участь у формуванні календарного плану заходів на наступний рік.

   IV. Делегат зобов’язаний: 

 • вільно володіти державною мовою;
 • дотримуватися мети, завдань та принципів діяльності Студентської ради;
 • брати участь в організації заходів Студентської ради, спрямованих на реалізацію поставлених завдань;
 • відвідувати сесії Студентської ради;
 • брати участь в обговоренні проектів Студентської ради;
 • дбати про зміцнення авторитету Студентської ради та його органів;
 • дотримуватися норм моралі та етики;
 • виконувати рішення керівних органів Студентської ради, прийнятих в межах їхньої компетенції;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені цим Положенням та іншими документами, виданими Студентською радою. 

V. Керівні органи Студентської ради та їх діяльність 

1. Студентська рада працює сесійно. 

2. Повноваження Студентської ради:

внесення пропозицій щодо змін Положення Студентської ради  Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

прийняття рішень та рекомендацій, спрямованих на виконання мети, завдань і організації діяльності Студентської ради;

проведення громадських обговорень проектів нормативно-правових актів, учнівських/студентських слухань із соціально важливих питань, що стосуються учнів/студентів;

заслуховування та затвердження звітів голови Студентської ради, членів Президії та інших представників про діяльність Студентської ради;

обрання та переобрання голови Студентської ради, його заступника;

призначення секретаря Студентської ради за поданням голови Студентської ради;

формування комітетів Студентської ради та призначення їх голів за поданням голови Студентської ради. 

3. Рішення Студентської ради носять рекомендаційний характер і приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні делегатів Студентської ради та підписуються головою Студентської ради. 

4. Питання на розгляд сесії можуть вносити голова, члени Президії та делегати Студентської ради. 

5. Голова облдержадміністрації, голова обласної Ради, їх заступники, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та інших органів, установ, організацій, які здійснюють роботу з учнями/студентами, представники громадських організацій можуть ініціювати внесення додаткових питань на розгляд сесії Студентської ради. 

6. У міжсесійний період працює виконавчий орган Студентської ради – Президія Студентської ради:

1) до складу Президії Студентської ради входять за посадами:

голова Студентської ради, заступник голови, які обираються терміном на один рік з числа делегатів Студентської ради;

прес-секретар обирається на один рік простою більшістю голосів з числа кандидатів, які пройшли конкурсний відбір;

керівники комітетів та секретар обираються на один рік простою більшістю голосів з числа делегатів Студентської ради.

2) повноваження Президії Студентської ради:

призначення дати проведення чергової (за необхідністю – позачергової) сесії;

затвердження питань для розгляду на сесії та проектів рішень Студентської ради;

затвердження планів та звітів роботи комітетів Студентської ради;

визначення форм і методів діяльності щодо виконання мети та завдань Студентської ради;

розробка стратегії Студентської ради на наступний рік. 

7. Студентську раду очолює Голова, який здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на Студентську раду завдань і за здійснення нею своїх повноважень:

1) голова Студентської ради та його заступник обираються шляхом таємного голосування на сесії Студентської ради простою більшістю голосів присутніх на сесії делегатів;

2) два представники органів учнівського/студентського самоврядування закладів вищої освіти (інститути, університети), фахової передвищої освіти (коледжі й технікуми), професійно-технічної освіти мають право голосу тільки в тому випадку, якщо у закладів освіти навчається на денній формі не менше 2 тис. студентів. Якщо навчається у закладів освіти менше 2 тис. студентів, то право голосу має 1 делегат;

3) умови та порядок проведення виборів голови Студентської ради розробляються Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації; 

8. Голова Студентської ради:

головує на сесіях та на засіданнях Президії Студентської ради;

представляє Студентську раду у відносинах з іншими органами учнівського/студентського самоврядування, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, громадськими організаціями, іншими органами, установами, закладами;

виголошує заяви, звернення, виступи від імені Студентської ради, що не суперечать меті та завданням Студентської ради та цьому Положенню;

координує роботу своїх заступників та голів комітетів;

вносить пропозиції Президії Студентської ради щодо скликання чергової та позачергової сесії Студентської ради;

скріплює підписом рішення Студентської ради та пропозиції і матеріали виконавчих органів Студентської ради;

ініціює розгляд питань та прийняття рішень для їх схвалення Президією, сесією Студентської ради;

вносить пропозиції на сесії Студентської ради про своє виключення з займаної посади за власною письмовою заявою;

виносить на розгляд сесії клопотання щодо виведення делегатів зі складу Студентської ради Вінниччини на підставі його незадовільної роботи та звернення до органу учнівського/студентського самоврядування навчального закладу представника, якого було виведено зі складу щодо делегування нового делегата;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням. 

9. Повноваження голови Студентської ради припиняються достроково у разі:

відставки;

неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

виключення Студентською радою голови в разі незадовільної роботи;

голова Студентської ради продовжує свої повноваження до моменту його переобрання на сесії Студентської ради. 

10. Для здійснення підготовки, попереднього розгляду питань та організації роботи за окремими напрямами, віднесеними до повноважень учнівського/студентського самоврядування, у Студентської ради створюються виконавчі органи – комітети:

1) комітет освітньої-правової діяльності – реалізація наукових проектів, тренінгів, семінарів, конференцій щодо захисту прав студентів, підвищення правової освіти та культури учнівської/студентської молоді тощо. Стажування у департаментах облдержадміністрацій: освіти і науки, з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами;

2) комітет культурно-масової роботи – організація студентського дозвілля та сприяння реалізації інтересів молоді шляхом створення гуртів, товариств (проведенням мистецьких вечорів, розважальних конкурсів, спортивних заходів, дискотек тощо). Стажування в управліннях облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту;

3) комітет із соціальних питань – залучення молоді до організації та проведення заходів благодійного, соціального, екологічного, патріотичного змісту тощо. Стажування в департаментах облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики, агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, охорони здоров’я, Службі у справах дітей облдержадміністрації, управлінні у справах національностей та релігій облдержадміністрації;

4) комітет з міжнародної діяльності – долучення студентства Вінниччини до міжнародних студентських організацій, сприяння міжнародній співпраці та обміну студентів, сприяння отриманню та участь в реалізації грантів міжнародних фондів тощо. Стажування у департаментах облдержадміністрацій: міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, фінансів.

5) персональний склад комітетів затверджується на сесії Студентської ради.

11. Комітет очолює голова, який обирається простою більшістю голосів на сесії Студентської ради на один рік з числа делегатів Студентської ради:

1) два представники органів учнівського/студентського самоврядування закладів вищої освіти (інститути, університети), фахової передвищої освіти (коледжі й технікуми), професійно-технічної освіти матимуть право голосувати тільки в тому випадку, якщо у навчальному закладі навчається на денній формі не менше 2 тис. студентів. Якщо навчається у навчальному закладі менше 2 тис. студентів, то право голосу має 1 делегат;

2) голова комітету відповідно до напрямку роботи комітету:

організовує роботу комітету та звітує про її виконання;

інформує голову Студентської ради про поточну діяльність комітетів;

ініціює розгляд питань на Президії;

вносить питання та доповідає на сесії Студентської ради;

здійснює інші заходи, спрямовані на виконання мети та завдань Студентської ради. 

12. Організаційне забезпечення діяльності Студентської ради здійснює секретар Студентської ради, який обирається простою більшістю голосів на сесії Студентської ради на один рік з числа делегатів Студентської ради. 

VI. Обрання прес-секретаря Студентської ради 

1. Прес-секретар – особа, яка надає консультації з питань зв'язків із засобами масової інформації і допомагає Студентській раді зберегти позитивний імідж у суспільстві та уникнути негативної співпраці з представниками ЗМІ та іншими дотичними організаціями. 

2. Прес-секретар входить до складу Президії Студентської ради. 

3. У своїй роботі прес-секретар керується законодавством України. 

4. Прес-секретар не несе відповідальності за некоректне висвітлення, перекручення у ЗМІ інформації щодо діяльності Студентської ради або її керівництва, що сталися не з його вини. 

5. Прес-секретар підпорядковується безпосередньо Президії Студентської ради. 

6. Прес-секретар призначається терміном на один рік з числа кандидатів, які пройшли конкурсний відбір:

1) конкурс проводиться в два етапи:

перший етап – до визначеної дати всі кандидати мають виконати умови конкурсу, які оприлюднені Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

другий етап – підготовка та подання матеріалу щодо звітно-виборчої конференції, яка відбудеться на першій сесії новообраного складу Студентської ради.

Умови конкурсного відбору:

студент/студентка закладу вищої освіти;

вільно володіє державною мовою;

попередній досвід роботи в медіа-середовищі;

наявність портфоліо виконаних робіт.

Обов’язки та вимоги до прес-секретаря:

вміння аналізувати інформацію;

швидко реагувати на різні ситуації в інформаційному просторі;

об’єктивність, творчість та новаторство;

написання матеріалів різного формату;

виробництво медіа-продукції;

несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених обов`язків;

представляти інтереси Студентської ради в ЗМІ;

2) обрання прес-секретаря відбувається шляхом таємного голосування на першій сесії простою більшістю голосів;

3) два представники органів учнівського/студентського самоврядування закладу вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, мають право голосу тільки у тому випадку, якщо у закладі освіти навчається на денній формі не менше 2 тис. студентів. Якщо у закладі освіти навчається менше 2 тис. студентів, то право голосу має 1 делегат. 

VII. Організація роботи Студентської ради 

1. Сесія Студентської ради проводиться не рідше щопівроку. 

2. Дата проведення чергової, за необхідністю – позачергової сесії, визначається за рішенням Президії Студентської ради, за поданням Голови. 

3. Студентська рада є правомочною в разі участі у її сесії простої більшості від складу Студентської ради. 

4. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються сесією Студентської ради не менше 2/3 голосів та вступають в силу після їх затвердження розпорядженням голови облдержадміністрації. 

5. Стажування делегатів Студентської ради Вінниччини проводиться виключно в органах державної влади, виконавчих органах місцевого           самоврядування, об’єднаних територіальних громад.

6. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Студентської ради покладається на департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики, освіти і науки.

 

 

Директор Департаменту соціальної

та молодіжної політики

облдержадміністрації

Наталя ЗАБОЛОТНА