РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 115 від 18 лютого 2019 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

18 лютого 2019 року                                           № 115

 

Про координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху 

 

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 435 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 481 «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року», з метою координації діяльності та вирішення проблемних питань, пов’язаних з безпекою дорожнього руху:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) склад координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху;

2) Положення про координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдерж-адміністрації від 16 квітня 2007 року № 148 «Про обласну координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху» та від 27 травня 2016 року № 385 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 16 квітня 2007 року № 148».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Броварника В.М.

    

Голова обласної державної

             адміністрації                                                

                  В. КОРОВІЙ

 

 

                                                   

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

            Розпорядження голови

            облдержадміністрації 

            від 18 лютого  2019 року № 115

 

С К Л А Д
координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху 

БРОВАРНИК 
Василь Михайлович

заступник голови облдержадміністрації, голова координаційної ради

 

МЕЛЬНИК

Сергій Миколайович            

 

начальник  управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, заступник голови координаційної ради (за згодою)

 

МАРУЩАК-ФЕДОРЕНКО    

Тетяна Іллівна

головний спеціаліст відділу експлуатації та розвитку дорожнього господарства та інфраструктури управління дорожнього господарства облдержадміністрації, секретар координаційної ради

 

БАБІЙ
Олег Васильович

начальник управління дорожнього госпо-дарства облдержадміністрації

 

ДАНИЛЬЧЕНКО

Віктор Миколайович

в.о. начальника управління транспорту облдержадміністрації

 

КОРОЛЬЧУК

Ігор Євгенович

начальник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (за згодою)

КОСТЕНКО

Володимир Володимирович

директор Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (за згодою)

 

МАРУНЬКО
Володимир Васильович

начальник Управління Держпраці у Вінницькій області (за згодою)

 

МАРУСЯК
Надія Дмитрівна

заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

 

МЕЛЬНИК 
Андрій Юрійович

голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку (за згодою)

 

СОКОЛОВСЬКИЙ
Олексій Дмитрович

начальник управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області (за згодою)

 

УСЕІНОВ                                 Редван Серверович

начальник Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції (за згодою)

 

_______________________

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Розпорядження голови

                                                                                  облдержадміністрації 

                                                                                  від 18 лютого 2019 року № 115

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху

 

1. Координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху (далі – координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації у сфері безпеки дорожнього руху.

 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації і цим Положенням.

 

3. Основними завданнями координаційної ради є:

1) забезпечення координації дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і господарювання, з вирішення проблемних питань, пов’язаних з безпекою дорожнього руху;

2) підготовка пропозицій щодо:

формування і реалізації в області державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема, безпеки руху на автомобільних дорогах і залізничних переїздах;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації в області державної політики у сфері безпеки дорожнього руху;

підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і господарювання, у сфері безпеки дорожнього руху;

сприяння у забезпеченні урахування громадської думки під час підготовки, організації виконання нормативно-правових документів та програмних документів з питань безпеки дорожнього руху;

удосконалення нормативно-правової бази та програмних документів з питань безпеки дорожнього руху.

 

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності і господарювання, завдань у сфері безпеки дорожнього руху;

2) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у сфері безпеки дорожнього руху;

3) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і господарювання, з питань, що належать до її компетенції;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та програмних документів з питань, що належать до її компетенції;

5) за результатами своєї роботи готує пропозиції, рекомендації.

 

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і господарювання, інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів та фахівців у сфері безпеки дорожнього руху (за згодою);

3) утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

 

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

7. Склад координаційної ради затверджує голова облдержадміністрації. До складу координаційної ради входять голова, заступники голови, секретар та інші члени координаційної ради. Головою координаційної ради є заступник голови облдержадміністрації.

 

8. Формою роботи координаційної ради є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання координаційної ради проводить її голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

 

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях координаційної ради забезпечує її секретар.

 

10. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

 

11. На своїх засіданнях координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

 

12. Пропозиції та рекомендації координаційної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів – вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

13. Пропозиції, рекомендації координаційної ради фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, надсилається всім членам координаційної ради.

Член координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

14. Пропозиції та рекомендації координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття розпорядчого документу або доручення, проект якого вносить структурний підрозділ облдержадміністрації відповідно до своїх повноважень.

 

15. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності координаційної ради здійснює управління дорожнього господарства облдержадміністрації.

 

___________________