РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 893 від 21 листопада 2018 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

21 листопада 2018 року                                                 № 893

 

Про затвердження Антикорупційної програми Вінницької обласної державної адміністрації на 2018-2019 роки

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Затвердити Антикорупційну програму Вінницької обласної державної адміністрації на 2018-2019 рік (далі - Програма), що додається.

 2. Структурним підрозділам облдержадміністрації інформувати  про стан виконання Програми завідувача сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, для аналізу, узагальнення та подальшого інформування керівництва облдержадміністрації до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 3. Завідувачу сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації Сільницькому А.В. подати Програму на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 4. Сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації (Сільницький А.В.) до 20 січня 2019 року та до 20 січня 2020 року узагальнену інформацію про стан виконання Програми надати Національному агентству з питань запобігання корупції.

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови обласної

         державної адміністрації                                              

            А. ГИЖКО

         

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

                                                                  від 21 листопада 2018 року № 893

 

                                                                                                                                                    

Антикорупційна програма

Вінницької обласної державної адміністрації на 2018-2019 роки

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації

1. Нормативно-правовою базою для розроблення Антикорупційної програми є:

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

інші акти чинного законодавства України у сфері запобігання і протидії корупції та з питань державної служби.

 2. Відповідальність за координацію здійснення передбачених Програмою заходів покласти на завідувача сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації.

Метою цієї антикорупційної програми (далі – Програма) є створення в облдержадміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (Закон N 1700-VII).

Проблему передбачається розв'язати шляхами, що надаються у додатках 1, 2, а саме:

належного впровадження та ефективного застосування нового антикорупційного законодавства органами місцевої виконавчої влади;

підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції в усіх сферах діяльності органів місцевої виконавчої влади;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

посилення взаємодії об'єднань громадян з органами державної виконавчої влади у сфері формування і реалізації антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів;

забезпечення реалізації державної антикорупційної політики із залученням представників громадянського суспільства.

 

 II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють 

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, а також усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, розпорядження голови облдержадміністрації від 23 лютого 2017 року № 120 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації» та розпорядження голови облдержадміністрації від 11 жовтня 2017 року «Про проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації» проведено комплекс заходів щодо здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.

Для виконання поставлених завдань складено робочий план оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації. За результатами проведення оцінки корупційних ризиків складено звіт (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 3) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 4).

При ідентифікації корупційних ризиків у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апарату здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури; системи внутрішнього контролю; управління персоналом; проведення процедур закупівель; надання адміністративних послуг; дотримання вимог, обмежень, заборон та інших питань, які випливають з їх діяльності, що надаються у додатках 2, 3, 4.

 

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в облдержадміністрації 

Програмою передбачаються конкретні завдання і заходи, спрямовані на забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в облдержадміністрації.

Виконання в облдержадміністрації Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність облдержадміністрації;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням принципів етичної поведінки державних службовців облдержадміністрації;

забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державних службовців облдержадміністрації;

сформувати у державних службовців облдержадміністрації ідею абсолютної нетерпимості до корупції.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в облдержадміністрації викладені у додатку 1 до Програми.

 

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

Для забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службовців апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів  уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводиться відповідна робота.

Продовжено практику роботи з проведення семінарів-навчань з державними службовцями апарату облдержадміністрації та її структурними підрозділами, а також забезпечено участь у семінарах-навчаннях за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

План навчань, затверджений розпорядженням голови облдержадмі-ністрації від 05 грудня 2017 року № 880 та погоджений головою Національного агентства України з питань державної служби, головою облдержадміністрації та головою обласної Ради за постійно діючими програмами для «Уповноваженних осіб з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області» та для «Уповноваженних осіб з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад (ОТГ)», для «Начальників структурних підрозділів облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області».

З метою підвищення рівня правової культури державних службовців у сфері запобігання корупції у рамках Програми згідно із планом завідувачем сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації планується щоквартально проведення короткострокових тематичних семінарів.

До навчань будуть залучені керівники та державні службовці структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. Після проведення навчань рекомендовано провести тестування (анкетування) серед державних службовців на знання ними вимог чинного законодавства та правил етичної поведінки державних службовців.

 

V. Моніторинг, оцінка виконання та періодичний перегляд Програми 

Моніторинг, оцінка виконання Програми проводиться першим заступником голови облдержадміністрації, поточний моніторинг стану її реалізації – сектором з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

За результатами оцінки Програми, а також з урахуванням змін і доповнень чинного законодавства України, голові облдержадміністрації вносяться пропозиції щодо перегляду Програми.

Оцінка ефективності реалізації Антикорупційної програми здійснюєть­ся за наступними критеріями:

своєчасність виконання заходів Програми;

повнота їх реалізації та впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику;

досягнення в результаті виконання Програми (заходу програми) цілей і завдань, визначених для кожного заходу;

повнота охоплення, рівень заінтересованості та задоволеності потреб ці­льової аудиторії у результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Антикорупційної програми, реалізації її заходів.

 Відповідальні виконавці в межах компетенції подають уповноважено­му підрозділу щоквартальну інформацію про стан виконання заходів, визначе­них Антикорупційною програмою.

 Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації:

здійснює облік та аналіз інформації, отриманої за результатами моніторингу виконання заходів Програми;

забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформацій до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня 2019 року та до 15 лютого 2020 року, інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Програми.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеної оцінки результатів їх здійснення, а також після проведення додаткової оцінки корупційних ризиків до Програми можуть вноситись зміни та/або доповнення.

Після прийняття Антикорупційної стратегії України та державної програми щодо її реалізації до Антикорупційної програми будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду приймає голова облдержадміністрації за висновками Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій стосовно її удосконалення (конкретизації).

 

                                 _______________________

 

                                                                                   Додаток 2  до Програми

                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                   Перший заступник голови

                                                                                   облдержадміністрації    

                                                                                   _____________ Гижко А.П.

                                                                                      21 листопада 2018 року

З В І Т

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності облдержадміністрації

 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, комісією з оцінки корупційних ризиків, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від  23 лютого 2017 року                 № 120.

Головою комісії визначено керівника апарату облдержадміністрації  Бойка В.О., до її складу включено представників апарату облдержадмі-ністрації: юридичного відділу, відділу з питань персоналу, фінансово-господарського відділу, завідувача сектору з питань запобігання корупції; Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації та залучено завідувача сектору з питань аудиту апарату облдержадміністрації як консультанта комісії. Всього до складу комісії увійшло 7 фахівців.

Також до роботи комісії залучалися інші працівники облдержадмі-ністрації, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 3) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 4).

 

Голова комісії –

керівник апарату

облдержадміністрації                                                                   

         В.БОЙКО

 

 

Додаток 1

до Програми

 

З А Х О Д И

з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації

 

№ з/п

Перелік завдань та заходів 

Строк виконання 

Відповідальні за виконання

 

Забезпечення виконання заходів антикорупційної програми

1

Проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями,

вчиненими в таких умовах.

Постійно

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації;

апарат  облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації

2

Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.            

 

 

 

 

пов’язаних з корупцією.

Постійно

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації;

структурні підрозділи облдержадміністрації

3

Забезпечення оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

 

Постійно

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації

 

 

Заходи щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах

4

Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 роки

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації;

структурні підрозділи облдержадміністрації

 

Забезпечення доброчесності на публічній службі, підвищення рівня правової культури та правової свідомості 

5

Проведення роз’яснювальної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування стосовно заборон і обмежень, установлених антикорупційним законодавством, щодо відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях із можливими корупційними ризиками, що дозволить зменшити кількість випадків скоєння особами, уповноваженими на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

2018-2019 роки

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації;

структурні підрозділи облдержадміністрації

6

Забезпечення неухильного дотримання посадовими особами публічної служби загальних правил етичної поведінки державних службовців.

2018-2019 роки

Апарат  облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації

7

 Поширення серед працівників облдержадміністрації методичних матеріалів (пам’яток) щодо застосування антикорупційного законодавства.

2018-2019 роки

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації

8

Забезпечення підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади.

2018-2019 роки

Відділ з питань персоналу апарату облдержадміністрації;

структурні підрозділи облдержадміністрації

9

Проведення семінарів та інших освітніх заходів з державними службовцями з питань внесення змін та доповнень до антикорупційного законодавства.

2018-2019 роки

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації

 

Забезпечення ефективного фінансового контролю 

10

Організація роботи щодо подання декларацій встановленому ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та проведення перевірки своєчасності подання декларацій та забезпечення роз’яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю.

 

 

 

 

У строки, визначені Порядком перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

 

Постійно.

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації;

структурні підрозділи облдержадміністрації

 

 Заходи щодо усунення виявлення корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання

11

Забезпечити дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

Постійно

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації;

структурні підрозділи облдержадміністрації

 

Заходи щодо удосконалення системи внутрішнього контролю

13

Здійснення внутрішнього аудиту діяльності апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

2018 рік

Сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації;

завідувач сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації

 

 

Щодо прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,

у тому числі стосовно здійснення закупівель за бюджетні кошти

14

Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України  «Про публічні закупівлі».

 

Постійно

Апарат  облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації

15

Проведення семінарів-вебінарівз питань державних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації та підпорядкованих закладів із комплексного запровадження системи електронних закупівель PROZORRO та інтерактивної системи моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.

2018-2019 рік

Департамент фінансів

облдержадміністрації;

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації;

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

16

Проведення моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, виділених області для виконання загальнодержавних програм та використання коштів при проведенні публічних закупівель.

 

 

2018-2019 рік

Департамент фінансів

облдержадміністрації;

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Відкритість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

17

Забезпечення інформування громадськості у засобах масової інформації про комплексні заходи протидії корупції, які організовуються та виконуються органами виконавчої влади.

 

 

 

2018-2019 рок

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

18

Аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2018-2019 роки

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації

 

Сприяння проведенню та вдосконаленню антикорупційної експертизи

19

Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах останніх для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об’єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані в конкретному нормативно-правовому акті та у подальшій роботі.

2018-2019 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації

 

  

Завідувач сектору з питань запобігання

корупції апарату облдержадміністрації                                                                                                   

    А.СІЛЬНИЦЬКИЙ

 


Додаток 3

до Програми

 за результатами оцінки корупційних ризиків

              у діяльності облдержадміністрації

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків

у діяльності Вінницької обласної державної адміністрації,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення

чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

Ризик пов'язаний з наданням адміністративних послуг через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги

Особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги, необґрунтовано великі строки надання адміністративних послуг, встановлення надмірного переліку документів

Складність процедур надання багатьох адміністративних послуг та недосконалість нормативно-правової бази, наявності дискреційних повноважень, особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою сприяють корупційним порушенням під час надання адміністративних послуг

Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси, фінансові втрати

Ризик пов'язаний з наданням адміністративних послуг через вплив посадових або інших осіб при надані дозволів або проведення конкурсу

Недоброчесність посадових осіб органу влади

Зловживання службовим становищем. Правова деформація посадової особи

Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси, фінансові втрати

Кадровий ризик.

Необізнаність державного службовця щодо повідомлення спільної роботи близьких осіб

Неповідомлення посадовими особами про пряме підпорядкування близьким їм особам  або про таке пряме підпорядкування близьким особам

Неповідомлення при проходженні конкурсу інформації про близьких осіб.

Порушення вимог етики державного службовця.

Відсутність контролю.

 

Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу

Кадровий ризик.

Необізнаність про наявність потенційного конфлікту інтересів або умисне його приховування у кандидата при прийняті на посаду. Необізнаність про можливість притягнення до відповідальності

 

Сприяння прийняттю на державну службу осіб при наявності потенційного конфлікту інтересів шляхом неповідомлення про це конкурсній комісії

Неповідомлення кандидатом на посаду про конфлікт інтересів.

Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу

Кадровий ризик.

Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб та надання переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади

 

Вплив на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу

Зловживання службовим становищем. Неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів

 

 

Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу

Фінансово-господарський ризик.

Надання переваг при призначенні стимулюючих виплат працівникам та керівництву, з якими суб’єкт пов’язаний приватним інтересом

 

Надання переваг при призначенні стимулюючих виплат, матеріальної допомоги, з якими суб’єкт призначення пов'язаний приватним інтересом, що сприяти вчиненню діяння під впливом конфлікту інтересів

Недотримання вимог положення про преміювання державних службовців та працівників які виконують функції обслуговування

Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу

Фінансово-господарський ризик.

Можливість поділу предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі

 

Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі

Зловживання службовим становищем. Наявність дискреційних повноважень.

Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу,  можливі фінансові втрати

Фінансово-господарський ризик.

Можливість формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою

Формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою

Недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Наявність умов для варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

Неналежний контроль за розробкою та створення тендерної документації

 

Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу,  можливі фінансові втрати

Кадровий ризик.

Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку, декларування недостовірної інформації

 

Порушення вимог фінансового контролю щодо неподання ти несвоєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірної інформації через необізнаність про необхідність здійснення цих заходів або через технічні збої Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані

 

Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу

Організаційний ризик

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьким)

Не забезпечено роботу анонімної форми звернень громадян

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, кадрові втрати

Кадровий ризик

Недостатній контроль за правильним застосуванням законодавства щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища

 

Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посаду органі влади

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Кадровий ризик

Відсутність у посадових осіб належних знань антикорупційного законодавства щодо визначення поняття конфлікту інтересів та заходів з його врегулювання, що може призвести до неповідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів

 

Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення. Правова деформація свідомості посадової особи

Притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Недоброчесність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах

Існує можливість зловживання представницькими інтересами з боку осіб, які приймають участь в судових засіданнях, стороною яких є облдержадміністрація на користь суб'єктів господарювання чи інших осіб

Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, кадрові втрати

 Можливе викривлення результатів внутрішнього аудиту, з метою задоволення особистих інтересів посадовою особою

Можливе зловживання службовим  становищем: вчинення чи не вчинення дій під час проведення внутрішнього аудиту, з метою задоволення особистих інтересів посадовою особою

Наявність впливу особистих чи сімейних обставин посадової особи на проведення дослідження або оцінки.

Незабезпечення організаційної незалежності підрозділу внутрішнього аудиту.

Наявність стосунків з особами, які перешкоджають незалежності посадової особи та впливають на її спроможність виконувати службові обов’язки якісно та неупереджено чи негативно впливають на довіру до результатів її роботи.

 Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення

Викривлення результатів дослідження чи оцінки об’єкту аудиту та прийняття неякісних, неефективних управлінських рішень на їх основі.

Зниження ефективності діяльності органу.

Притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Недоброчесність посадових осіб органу влади під час роботи зі зверненнями громадян

Неправомірна відмова в реалізації права громадянина на звернення

Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Невідповідність чинному законодавству положень про структурні підрозділи облдержадміністрації

та її апарату

 

Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення

Зниження ефективності діяльності органу

  

Завідувач сектору з питань запобігання

корупції апарату облдержадміністрації                                                                                              

         А.СІЛЬНИЦЬКИЙ

 

 

 

                                                                                              Додаток 4

                                                                                                  до Програми

                                                                                                                                 за результатами оцінки корупційних

ризиків у діяльності облдержадміністрації

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний ризик

Пріори
тетність корупцій-ного ризику (низька/середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк вико-нання заходів щодо усунення коруп-ційного ризику

Необхідні для впровад-ження заходів ресурси

Очікувані результати

Особисте спілкування споживача адміністра

тивних послуг та прирівнених  до них послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги

Середня

1)             Зазначення конкретних термінів виконання послуги;

2)             розширення можливості отримання заявником результатів послуги через ЦНАП;

3)             встановлення чіткого переліку документів для отримання послуги;

4)             розроблення порядку передачі результату адміні-

стративної послуги, видачу дозволу від органу виконавчої влади до ЦНАПу;

5) забезпечення наповнення сторінок довідковим матеріалом;

6) проведення додаткових занять з дотримання правил етичної поведінки;

7) створення опитувальника щодо якості надання послуг

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації

 

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдерж

адміністрації

31 грудня 2018 року;

31 грудня 2019 року

Фінансу-вання не потребує

Дозволить запобігти випадкам зловживання своїм службовим становищем та отримання неправомірної  вигоди посадовими особами при особистих контактах з замовниками адміністративної послуги

Недостатній контроль за правильним застосуванням законодавства щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують зайняття посад

середня

Здійснення додаткового контролю з боку сектору з питань запобігання корупції шляхом проведення моніторингу дотримання законодавства під час проведення спеціальної перевірки

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадмі-ністрації

Постійно

Фінансу-вання не потребує

Мінімізація вчинення правопорушення

Вплив з боку посадових осіб або інших осіб при наданні дозволів або проведення конкурсів

Середня

1) Чітке дотримання вимог Порядків надання дозволів та проведення конкурсів;

2) попередження перед початком проведення конкурсів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) проведення періодичних практичних занять зі спеціального законодавства на дотримання правил етичної поведінки

Структурні підрозділи облдержадмі-ністрації

Постійно

Фінансу-вання не потребує

Мінімізація вчинення правопорушення

Необізнаність державного службовця щодо повідомлення спільної роботи близьких осіб

 

Низька

1)          Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за нього;

2)          перевірка зазначеної інформації щодо роботи близьких осіб

Відділ з питань персоналу апарату облдержадмі-ністрації, сектор з питань   запобігання корупції та структурні підрозділи облдержадмі-ністрації

31 грудня 2018 року

Фінансу-вання не потребує

Мінімізація вчинення правопорушення

Необізнаність про наявність потенційного конфлікту інтересів або умисне його приховування. Необізнаність про можливість притягнення до відповідальності

Середня

1)          Детальне вивчення особистої справи кандидата на посаду;

2)          письмове попередження про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» членів комісії та кандидатів на посаду;

3)          розроблення пам'ятки для членів комісії про відповідальність їх у разі виявлення  конфлікту інтересів між членом;

4)          проведення перевірок

Відділ з питань персоналу апарату,  сектор з питань   запобігання корупції  облдержадмі-ністрації та структурні підрозділи облдержадмі-ністрації

31 грудня 2018 року

Фінансу-вання не потребує

Мінімізація вчинення правопорушення

Вплив з боку посадових або інших осіб на рішення конкурсної комісії

 

 

Середня

1)          Відображення зазначеної інформації у документації за результатами проведення конкурсу;

2)          проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців;

3)          забезпечення дотриманням вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Державну службу» при проведенні конкурсу;

4)          розроблення ситуаційних завдань під кожний конкретний конкурс

Апарат  облдержадмі-ністрації та структурні підрозділи облдержадмі-ністрації

Постійно

Фінансу-вання не потребує

Мінімізація вчинення правопорушення. Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийняті на посаду

Надання переваг при призначені стимулюючих виплат працівникам та керівництву, з якими суб’єкт пов’язаний приватним інтересом

Низька

1)Розробка положення про преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових питань працівникам;

2) дотримання положення про преміювання та надання матеріальної допомоги

Апарат облдержадмі-ністрації,  структурні підрозділи облдержадмі-

ністрації

31 грудня 2018 року;

31 грудня 2019 року

Фінансу-вання не потребує

Недопущення зловживання службовим становищем

Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі

Низька

1)          Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

2)          додатковий контроль за розробкою та створення тендерної документації, забезпечення фіксації процесу, детального мотивування рішення, та системи створення контролю за завершеними закупівлями;

3)          встановлення зовнішнього контролю шляхом розміщення інформації про державні закупівлі на офіційних веб-сайтах та площадках проведення закупівель (повідомлення про початок проведення процедури )

 

Члени тендерного комітету; структурні підрозділи облдерж

адміністрації;

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадмі-ністрації

Постійно

Фінансу-вання не потребує

Недопущення отримання неправомірної вигоди особами відповідальними за проведення публічних закупівель

Формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою

Низька

1)          Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

2)          додатковий контроль за розробкою та створення тендерної документації, шляхом моніторингу проведених закупівель відповідною групою;

3)          встановлення зовнішнього контролю шляхом розміщення інформації про державні закупівлі  закупівель (повідомлення про початок проведення процедури);

4)          детальне документування процесу ухвалення рішень

Члени тендерного комітету; структурні підрозділи облдержадмі-ністрації;

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку  облдержадмі-ністрації

Постійно

Фінансу-вання не потребує

Недопущення отримання неправомірної вигоди особам відповідальними за проведення публічних закупівель

Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку, декларування недостовірної інформації

Висока

1) Проведення семінарських занять та забезпечення роз’яснювальної роботи;

2) забезпечення періодичного моніторингу стану подання декларацій;

3) забезпечення необхідним роз’яснювальним матеріалом

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадмі-ністрації, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації

1-й квартал

2018 року;

протягом 2018-2019 років

Фінансу-вання не потребує

Дозволить уникнути

притягнення до відповідальності

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

Низька

1)          Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності органу влади;

2)          забезпечення прийняття звернень через офіційний сайт облдержадміністрації;

3)          розробка порядку реєстрації та обробки звернень на «Гарячу антикоруп-ційну лінію»

Завідувач сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадмі-ністрації

31 грудня 2018 року

Фінансу-вання не потребує

Дозволить підвищити рівень довіри з викривачами

Недоброчесність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах

Низька

Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи

Юридичний відділ апарату облдержадмі-ністрації

 

Структурні підрозділи облдержадмі-ністрації

Постійно

Не

потребує

Недопущення отримання неправомірної вигоди

Можливе викривлення результатів внутрішнього аудиту з метою задоволення особистих інтересів посадовою особою

Низька

Створення дієвої система внутрішнього контролю.

Забезпечення організаційної незалежності підрозділу внутрішнього аудиту.

Керівник установи забезпечує вжиття заходів щодо запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати.

Зазначення у внутрішньо-організаційних документах вимоги щодо  обов’язкового  інформування працівниками підрозділу внутрішнього аудиту керівника підрозділу внутрішнього аудиту про сфери діяльності установи в якій вони працювали на керівних посадах або працюють (працювали у період, який охоплюється внутрішнім аудитом) його близькі особи, для прийняття ним рішення про можливість проведення таким працівником внутрішнього аудиту у зазначених сферах діяльності установи.

Уникнення стосунків з особами, які перешкоджають незалежності посадової особи та впливають на її спроможність виконувати службові обов’язки якісно та неупереджено чи негативно впливають на довіру до результатів її роботи      

Сектор внутрішнього аудиту  апарату облдержадмі-ністрації

 

Постійно

Не потребує

Дозволить запобігти випадкам зловживання своїм службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами при проведенні внутрішніх аудитів

Недостатній контроль за опрацюванням звернень громадян у галузі забезпечення законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян

низька

Проведення навчань та тренінгів щодо дотримання норм Закону України «Про звернення громадян» та недопущення випадків порушення строків розгляду звернень громадян

Структурні підрозділи облдержадмі-ністрації

протягом 2018-2019

Власні ресурси

Недопущення зловживання службовим становищем

Відсутність у посадових осіб належних знань анти

корупційного законодавства щодо визначення поняття конфлікту інтересів та заходів з його врегулювання, що може призвести до неповідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів

низька

Проведення навчань з теми «конфлікт інтересів»

Сектор  з питань запобігання корупції апарату облдежрадмі-ністрації

протягом року

Власні ресурси

Мінімізація вчинення правопорушення

Невідповідність чинному законодавству положень про структурні підрозділи облдерж

адміністрації та її апарату

Низька

Перегляд положень

про структурні підрозділи облдерж-адміністрації на відповідність їх вимогам законодавст-ва та в разі необхід-ності внесення відповідних змін 

 

Керівники структурних підрозділів облдерж-адміністрації та її апарату

31 грудня 2018 року

Власні ресурси

Положення про структурні підрозділи облдержадмі-ністрації відповідають вимогам чинного законодавства

 

Завідувач сектору з питань запобігання

корупції апарату облдержадміністрації                                                                                                      

    А.СІЛЬНИЦЬКИЙ