АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

 

ПРОЕКТУ

розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації

«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року №114»

 

 

Аналіз регуляторного впливу

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Комунальна установа «Томашпільська центральна районна лікарня» є комунальним комплексним лікувально – профілактичним закладом охорони здоров’я. Заклад функціонує з метою надання вторинного рівня багатопрофільної медико – санітарної допомоги населенню.
Предметом діяльності Закладу є: організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Закладу з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної медичної допомоги;

здійснення медичної практики; надання широкого спектру медичних послуг хворим; надання медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару та амбулаторних умовах; здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров'я дорослого та дитячого населення району, забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики та лікування, забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Закладу, для забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги населенню. Заклад може бути базою стажування лікарів-інтернів та клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Підвищення реальної доступності та якості медичної допомоги для широких верств населення є основним напрямком державної політики в галузі охорони здоров'я. Сучасна охорона здоров'я - галузь високих технологій, яка в умовах дефіциту бюджету призводить до значного погіршення якості надання медичної допомоги, що спостерігається протягом останнього десятиліття та вимагає додаткового фінансування. Важливою   із  проблем діяльності Закладу  є  недостатнє  фінансування, що призводить  до необхідності  постійно  шукати нові шляхи для забезпечення  виконання обов’язків, по наданню  якісної  медичної допомоги. Тарифи на платні медичні послуги, за якими, на сьогоднішній день, працює КУ «Томашпільська центральна районна лікарня» затверджені розпорядженням Вінницької ОДА від 31.03.2006 р. № 114, не покривають витрат лікувального закладу для надання медичних послуг. Одним з шляхів вирішення проблем  є розширення надання платних медичних послуг та обґрунтованість  відшкодування вартості наданих послуг. Тому в даний час перед КУ «Томашпільська ЦРЛ» виникла необхідність затвердження тарифів на платні медичні послуги, для розрахунку яких необхідно враховувати наступні чинники:

- темп зростання накладних витрат закладу на електроенергію, комунальні послуги, медикаменти та витратні матеріали, устаткування, апаратуру та інструментарій;

- значне зростання мінімальної заробітної плати;

- прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я», згідно якої з 01.01.2010 року встановлена надбавка за вислугу років медичним працівникам в розмірі від 10% до 30% в залежності від стажу роботи.

    Крім того за цей час значно збільшились закупівельні ціни на матеріали, медикаменти і засоби медичного призначення. Тому на даний час діючі тарифи не забезпечують покриття витрат, пов’язаних  з наданням платних медичних послуг.

Тарифи на дані медичні послуги були розраховані на основі фактичних показників 2006 року.

Проектні тарифи на медичні послуги, збільшуються в середньому в 6,6 раз.

Порівняльна таблиця витрат

№ п/п

Найменування витрат

Тарифи та ставки в 2006 р.

(грн.)

Тарифи та ставки в 2017 р.

(грн.)

Підвищення       (в раз)

1

Мінімальна заробітна плата в охороні здоров’я ( грн.)

350

3200,00

9,1

2

Водопостачання та водовідведення м3

4,21

25,33

6,0

3

Електроенергія  кВт, код.

0,367

2,45

6,7

4

Природній газ  м3

0,264

10,62

40,2

 

В таблиці чітко прослідковується динаміка росту витрат лікувально-профілактичного закладу, що в свою чергу збільшує собівартість платних медичних послуг: збільшилась мінімальна заробітна плата в 9,1 рази, зросли тарифи на комунальні послуги та вартість енергетичних ресурсів (електроенергії в 6,7 раз, водопостачання в 6 раз, опалення в 40,2 раз). Кошти від реалізації платних медичних послуг зараховуватимуться до спеціального фонду даного медичного закладу і будуть використані на заходи, що будуть пов’язані з організацією якісного надання медичних послуг, відновлення матеріально-технічної бази.

Тарифи на платні послуги економічно обґрунтовані та розраховані виходячи з умов їх надання та витрат закладу, пов’язаних з наданням послуг, на кожну послугу окремо.

Затвердження нових тарифів на медичні послуги дасть можливість отримати кошти, які будуть спрямовані не тільки на покриття обов’язкових витрат, а також можливість їх використання на заходи, пов’язані з організацією надання послуг, поліпшенням умов утримання закладу, відновлення матеріально-технічної бази та на покриття дефіциту бюджету закладу. Що в свою чергу буде відповідати вимогам пункту 6 статті 7 глави 2 Бюджетного кодексу України від 28.12.2014 року зі змінами, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Зважаючи на вище викладене, з метою покращення результатів фінансово-господарської діяльності та раціонального використання коштів комунальною установою «Томашпільська центральна районна лікарня» виникла необхідність переглянути та затвердити нові тарифи на платні медичні послуги, а саме:

- Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремихпрофесій;
- Проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії (водіїв), позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів;
- Проведення щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;
- Проведення медичних оглядів для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи ;
- Проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій;
- Проведення обов’язкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду;
- Проведення обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:


Групи(підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Субєкти господарювання

+

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки не будуть використані повноваження обласної державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів).

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, у зв’язку з їх відсутністю.

       Для вирішення проблеми покриття витрат,  пов'язаних з наданням послуг зазначеним закладом охорони здоров’я пропонується затвердити тарифи на платні послуги цього закладу.

 

  1. Цілі державного регулювання

Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного обстеження за економічно - обґрунтованими тарифами фізичним таюридичним особам, а також:

- затвердження тарифів на платні послуги в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг;

- сприяння збільшенню надходжень до спеціального фонду бюджету, які будуть направлятись на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг та на видатки, пов’язані з виконанням основних функцій закладу, що не забезпечені або частково забезпеченні коштами загального фонду;

- покращення результатів фінансово-господарської діяльності лікарні;

- забезпечення рівноваги інтересів споживачів в отриманні якісних послуг за доступними тарифами та інтересів закладу щодо повного відшкодування витрат на наданні послуги;

- покращення умов для надання якісних платних послуг.

- покриття видатків, пов’язаних з наданням послуг, а також на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій закладу, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками 
загального фонду бюджету (п.23 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02 р № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ.

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Альтернатива 3

Опис альтернативи

Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін

Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби

Прийняття регуляторного акту, що передбачає затвердження економічно-обгрунтованих тарифів на платні медичні послуги


Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін

Відсутні

Зменшення надходжень до бюджету

Збільшення навантаження на бюджет

Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби

Покращення надання якісних та вчасних медичних послуг

Відсутні

Прийняття регуляторного акту, що передбачає затвердження економічно- обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги

зміцнення довіри до влади за рахунок прозорості дій;
розвиток чесної конкуренції;
реалізація державної політики у сфері ціноутворення та регулювання цін;

стабілізація фінансового стану Закладу за рахунок коштів спеціального фонду

Відсутні


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін

Стала цінова пропозиція, що дозволяє споживачам послуг не витрачати додаткові кошти у разі підвищення тарифів на медичні послуги.

Спеціалісти, які працюють  у комунальному закладі, при його збитковій діяльності можуть позбутись своїх робочих місць. Відсутність розвитку матеріально- технічної бази комунального закладу призведе до неможливості надання необхідних споживачам медичних послуг у повному обсязі та належної якості.

Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби

Поліпшення якості надання медичних послуг

Не передбачено

Прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно- обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги

Захист громадян від необгрунтованого зростання тарифів на платні послуги;
забезпечення громадян якісними послугами за економічно-обгрунтованими тарифами

Не передбачено

Збільшення тарифів на платні послуги нададуть змогу для покращення надання медичних послуг та покриття витрат на їх надання


Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Дія даного регуляторного акта поширюватиметься на суб’єкти господарювання, які є суб’єктами малого, середнього  та великого підприємництва. При підготовці аналізу регуляторного впливу та розрахунку витрат суб’єктів господарювання від дії регуляторного акта використані дані, надані КУ «Томашпільська ЦРЛ»:

Показник

Великі

(більше 250 працюючих)

дох. біл. 50млн.є)

Середні

(з 50 до 250 працюючих, дох. від 10 млн. до 50млн.є)

Малі

(до 50 працюючих, дох. не біл.10 млн. є)

Мікро

(не більше 10 працюючих, дох. не біл.2 млн. є)

Разом

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

3

3

7

0

13

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

23,1

23,1

53,8

0

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін

Для закладу відсутні;

Для інших суб’єктів господарювання (отримувачів послуг) отримання послуг за меншими тарифами

Збиткова діяльність закладу, як суб’єкта господарювання.

Для інших суб’єктів господарювання витрати часу та коштів на пошук іншої медичної установи для отримання якісних медичних послуг, але за більшими тарифами;

Працівники підприємств, установ, організацій, яким необхідно буде пройти відповідні медичні огляди, отримають їх в неналежній якості або не отримають взагалі, у разі збиткової діяльності лікарні.

Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби

Стабільна робота лікарні та покращення результатів фінансово-господарської діяльності

Не передбачено

Прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги

Приведення тарифів у відповідність до економічно-обгрунтованих витрат;

Відсутність можливості швидко змінювати рівень тарифу у разі зростання мін.з/п,тарифів на комунальні послуги ,що складають собівартість послуг

 

Кількісне визначення витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

 

         Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Залишити розмір тарифів на послуги, які надає КУ «Томашпільська ЦРЛ» без змін.

0

Відміна державного регулювання тарифів на послуги, які надає КУ «Томашпільська ЦРЛ» тобто залишити формування тарифів у вільному режимі ціноутворення.

Обчислити немає можливості

Прийняття даного регуляторного акту, що передбачає затвердження економічно обґрунтованих тарифів на послуги, які надає КУ «Томашпільська ЦРЛ».

7315,08

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

№ п/п

Витрати

За перший рік, грн.

За 5 років, грн.

Витрат зазначених пунктами  з  1 по  7  ( дод. 2 до Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акту)   суб’єкти господарювання не зазнають

 

8

Витрати на оплату послуг лікарні за медогляди працівників по кожному суб’єкту великого і середнього господарювання:

 

1. ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»

833,07

4165,35

 

2. Вапнярська філія ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

422,85

2114,25

 

3. ТОВ «Зернопродукт Липівка»

833,07

4165,35

 

4. Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»

422,85

2114,25

 

5. СТОВ «Кряж і К»

833,07

4165,35

 

6. Томашпільські ЕМ

618,64

3093,20

 

7. СО «Тульчинські ЕМ»

618,64

3093,20

 

8. КП «Томашпільводоканал»

422,85

2114,25

 

9. ПСП «Перемога» с.Високе

618,64

3093,20

 

10. 2-й державний пожежно – рятувальний загін ГУДСНС України у Вінницькій області

422,85

2114,25

 

11. Крижопільська філія ТОВ «ТЕРРА ФУД»

422,85

2114,25

 

12. Філія Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрі» с. Гнатків

422,85

2114,25

 

13.Відділ культури та туризму Томашпільська РДА

422,85

2114,25

9

Разом

7315,08

36575,40

 

На один  суб’єкт господарювання  в середньому ( сума витрат:  на кількість  суб’єктів)

562,70

2813,50

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього  підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

13

13

11

Сумарні  витрати суб’єктів  господарювання великого та середнього  підприємництва, на виконання регулювання ( вартість регулювання ) грн.

7315,08

36575,40


  Зазначена форма державного регулювання не має альтернатив, оскільки згідно із ст.5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України у сфері ціноутворення здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями) обласні державні адміністрації регулюють (встановлюють) тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я.

Отже, за вирішення проблеми приймається встановлення тарифів на медичні послуги, запропоновані проектом розпорядження голови облдержадміністрації «Про тарифи на платні послуги, що надаються Томашпільською центральною районною лікарнею» у Вінницькій області у економічно обґрунтованому розмірі. Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, а також дозволить стабілізувати фінансовий стан лікарні, не допускаючи погіршення якості послуг або припинення їх надання. Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Альтернатива 1 – залишення тарифів на платні медичні послуги без змін, які надає КУ  «Томашпільська ЦРЛ» не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», яка передбачає, що державні регульовані ціни і тарифи повинні бути економічно обґрунтованими, тобто, забезпечувати відповідність ціни на послуги витратам на їх надання, реалізацію та прибуток від їх реалізації.»

Альтернатива 2 забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби, тобто, залишити формування тарифів у вільному режимі ціноутворення, не може бути застосована, оскільки не відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (далі – Постанова № 1548), відповідно до якої обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації регулюють (встановлюють) тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я. В свою чергу, перелік таких послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» (далі – Постанова № 1138).

Альтернатива 3 – прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно обґрунтованого тарифу на платні медичні послуги, які надає КУ «Томашпільська ЦРЛ», відповідає вимогам Закону України «Про ціни та ціноутворення» та Постановам № 1548 та №1138.

Таким чином, за вирішення проблеми приймається встановлення тарифів на послуги КУ «Томашпільська ЦРЛ», запропоновані проектом розпорядження облдержадміністрації «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальною установою «Томашпільська ЦРЛ» у економічно обґрунтованому розмірі.

Узагальнені дані щодо вибору найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей наведено у наступних таблицях.

Рейтинг результа­тивності (досяг­нення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результа­тивності (за чотирибаль­ною систе­мою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми

 

Альтернатива 2

1

Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми; введення не можливе без внесення відповідних змін до законодавчої бази.

Альтернатива 3

3

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті майже повною мірою, разом з тим довготривала процедура затвердження тарифів та відсутність можливості швидко змінювати розмір тарифу, у разі зростання мінімальної заробітної плати, тарифів на комунальні послуги та інші витрати, впливатиме на своєчасне покриття витрат установи, які включаються до собівартості послуг.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтуваннявідповідногомісцяальтернативи у рейтингу

 

 

Залишити існуючі тарифи

Вигодивідсутні для закладу, дозволяє спожива - чам послуг не витрачати додаткові кошти у разі підвищення тарифів на медичні  послуги

Додаткові

витрати, збиткова  діяльність закладу

При збереженні існуючих тарифів  цілі регуляторного акту не будуть досягнуті,  не відповідає вимогам чинного законодавства, щодо економічної обґрунтованості тарифів

 

 

Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби

Вигоди відсутні

Можливе необґрунтоване  підвищення тарифів  як наслідок – надмірна плата за отримані послуги  споживачами послуг

Цілі регуляторного акту  не будуть досягнуті;

Не відповідає вимогам чинного законодавства України;

Можливе зростання вартості послуг на недоступність для більшості населення;

 

 

Прийняти  регуляторний акт, що передбачає затвердження економічно обґрунтованих тарифів на послуги

Приведення вартості послуг до економічно обґрунтованого  рівня;

Покращення якості медичних послуг на сучасному рівні

Витрати споживачів  послуг збільшаться 

Цілі прийняття даного регуляторного акту будуть досягнуті  майже  повною мірою

 

                     

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін

Додаткові витрати бюджетних коштів

Х

Забезпечення закладу бюджетним фінансуванням на 100% від потреби

Покращення результатів фінансово-господарської діяльності та створення передумов для надання якісних медичних послуг

Х

Прийняття регуляторного акту , що передбачає затвердження економічно обгрунтованого тарифу на платні медичні послуги

Надання якісних послуг за економічно обґрунтованою  вартістю;

Покращення результатів  фінансово – господарської діяльності закладу.Відшкодування витрат пов’язаних з наданням медичної допомоги

У разі підвищення  тарифів на комунальні послуги, розміру мінімальної заробітної плати , тощо розмір вартості послуг буде переглянутий закладом


Враховуючи те, що проект розпорядження спрямований на затвердження економічно обгрунтованих тарифів на платні послуги, тобто передбачає правове врегулювання надання медичної допомоги населенню, вбачається позитивний його вплив як на покращення фінансового стану закладу ,так і на підвищення якості медичного обслуговування населення, що передбачено цілями державного регулювання. Результатом прийняття регуляторного акту буде встановлення таких тарифів, які дозволять задовольнити попит споживачів в отриманні якісних послуг за обгрунтованими згідно з чинним законодавством . Негативно на дію регуляторного акту можуть вплинути такі зовнішні чинники, як зміни в чинному законодавстві України, реформи, інфляція. Усе це може привести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого регуляторного акту або зміни його суті чи окремих положень.
Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не потребує  додаткових витрат з бюджету. Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребує створення додаткових систем контролю і буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Тарифи затверджуватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання проблеми є затвердження економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги, що надаються комунальною установою «Томашпільська центральна районна лікарня». 
Введення розпорядженням економічно обґрунтованих тарифів на платні медичні послуги дозволить забезпечити належну якість медичних послуг. Для задоволення споживачів платних послуг комунальна установа «Томашпільська центральна районна лікарня» буде постійно розширювати кількість та покращувати якість своїх послуг, впроваджуватиме новітні технології.
Затвердження тарифів на платні медичні послуги дозволить скоротити бюджетне фінансування за рахунок отримання додаткового джерела фінансування. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, окрім покриття першочергових потреб лікарні, будуть спрямовуватись на придбання нового медичного обладнання та удосконалення матеріально-технічної бази закладу.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ використовуються напокриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

У зв’язку з відсутністю методики визначення вартості платних послуг, основою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з безпосереднім наданням цих послуг. Базовими складовими собівартості медичних послуг лікарні є: заробітна плата медичного персоналу, нарахування на заробітну плату, витрати на матеріали, комунальні послуги.

Основна заробітна плата розрахована згідно Постанови КМУ від  30.08.2002 р № 1298 «Про  оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів  з оплати праці  працівників установ, закладів  та організацій окремих  галузей бюджетної сфери» (із змінами),згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами і доповненнями). При розрахунках використані норми часу, визначені нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, а також норма тривалості робочого часу на 2017рік, розрахована  Міністерством праці та соціальної політики України.

Нарахування на заробітну плату становить – 22 % згідно ч.5 ст.8. Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Відсоток накладних витрат розрахований на основі фактичних витрат закладу за 2016рік пропорційно до заробітної плати основних медичних працівників і становить – 54 %.

Затвердження тарифів надасть можливість для здійснення державного контролю за правильністю формування і застосування зазначених тарифів, а також можливість населенню отримувати медичні послуги за економічно обґрунтованими тарифами.

Введення розпорядженням регульованих тарифів на медичні послуги забезпечить можливість користуватись ними широким верствам населення. Для задоволення споживачів медичних послуг Томашпільська ЦРЛ буде розширювати кількість та підвищувати якість своїх послуг.

Платні медичні послуги дають можливість скоротити бюджетне фінансування, тобто зменшити навантаження на бюджет лікарні.

При здійсненні розрахунків використані наступні нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 «Про обов’язків профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» (із змінами і доповненнями);

Накази Міністерства охорони здоров’я України:

від 20 жовтня 1999 року № 252 «Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 1999 року за № 768/4061 (із змінами і доповненнями),

від 28 листопада 1997 року № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за №586/2390 (із змінами і доповненнями);

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840.

За 2016 рік лікарнею всього було отримано коштів від надання платних медичних послуг з - проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій,
проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії (водіїв), позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів, проведення щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, проведення медичних оглядів для отримання дозволу (ліцензії) на обєкт дозвільної системи, проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій, проведення обов’язкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду, проведення обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду.
на суму 359,1 тис.грн. Використано в 2016 році на покриття витрат, пов’язаних з наданням цих послуг в сумі 359,1 тис.грн., а саме:

- заробітну плату та нарахування на заробітну плану працівникам, згідно затвердженого штатного розпису по госпрозрахунковому підрозділу–73,5 тис.грн;
- придбання бланків сертифікатів та медикаментів для надання платних послуг – 16,3 тис. грн; 

 -продукти харчування – 8,9 тис.грн.;
-придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та оплата окремих послуг –161,5 тис. грн.;

- придбання медичного обладнання – 98,9 тис.грн..

Проаналізувавши доходи та видатки за 2016 рік встановлено, що всі надходження від платних медичних послуг використані за призначеннями і першочергово були направлені на захищені статті бюджету. Проте ці надходження не задовольняють всі потреби споживачів, які не можуть отримати якісних послуг, в зв’язку з незабезпеченістю коштами. Прийняття регуляторного акта допоможе у вирішенні проблем, які дозволять задовольнити попит споживачів в отриманні якісних послуг за обґрунтованими згідно з чинним законодавством тарифами.

Здійснення усіх завдань може бути впроваджено тільки при достатній кількості коштів. Тому планова рентабельність платної медичної послуги становить 20%. Після покриття витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, кошти будуть направлятися на придбання та удосконалення матеріально – технічної бази закладу, на підвищення якості медичних послуг.

Відповідно до вимог регуляторної політики проект розпорядження голови облдержадміністрації для обговорення та отримання зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених сторін буде розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації. Враховуючи, що встановлення тарифів здійснюється шляхом публічного обговорення, то тарифи будуть затвердженні з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.
Контроль за дотримання встановлених тарифів на платні медичні послуги може здійснюватись як державними органами, на які покладено ці функції, так і громадськими організаціями.

 6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинніпроваджувати
або виконувати ці вимоги

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро -  та малого підприємництва  щодо оцінки  впливу  регулювання.

       Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єкти малого підприємництва  та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведені розробником у період з 03.05.2017 р. по 03.07.2017 р.

№№

з/п

Види консультацій (публічні консультації прямі (круглі столи,наради,робочі зустрічі тощо),інтернет – консультації  прямі (інтернет – форуми,соціальні мережі тощо),запити ( до підприємців, експертів,науковців тощо)

Кількість учасників  консультацій,

осіб

Основні  результати консультацій(опис)

1

Робочі зустрічі,наради(консультації ):

-      Томашпільські ЕМ

-      Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»

-      КП «Томашпільводоканал»

-      2-й державнийпожежно –рятувальний загін ГУДСНС України у Вінницькій області

-      Відділ культури та туризму Томашпільська РДА

 

5

Надана інформація  про вартість  та якість проведення послуг

2

Телефонні розмови :

-      ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»

-      ТОВ «Зернопродукт Липівка»

-      Вапнярська філія ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

-      СТОВ «Кряж і К»

-      СО «Тульчинські ЕМ»

-      ПСП «Перемога» с.Високе

-      Крижопільська філія ТОВ «ТЕРРА ФУД»

-      Філія Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрі» с.Гнатків

 

8

Уточнення інформації  щодо витрат суб’єктів  господарювання на виконання вимог регулювання

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва :

Кількість суб’єктів малого підприємництва становить 7  одиниць.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання,  на яких  проблема має вплив становить 53,8% ( відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатку 1).

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва  на виконання вимог регулювання:

№  з/п

Найменування  оцінки

У перший рік

(стартовий рік  впровадження  регулювання 2018 р), 

грн.

Періодичні

(за наступний рік    2019 ),

грн.

Витрати за п’ять  років

Оцінка  «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва  на  виконання вимог регулювання

1

Придбання необхідного  обладнання(пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та / або постановки на відповідний облік у визначеному  органі

0

0

0

3

Процедури  експлуатації обладнання (експлуатаційні  витрати – витратні матеріали )

0

0

0

4

Процедури обслуговування  обладнання (технічне обслуговування )

0

0

0

5

Інші процедури:

Витрати на оплату послуг Закладу по суб’єктах  малого  господарювання,

у   т.ч.

2959,95

2959,95

14799,75

 

Вапнярська філія ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

422,85

422,85

2114,25

 

 Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»

422,85

422,85

2114,25

 

КП «Томашпільводоканал»

422,85

422,85

2114,25

 

 2-й державнийпожежно –рятувальний загін ГУДСНС України у Вінницькій області

422,85

422,85

2114,25

 

Крижопільська філія ТОВ «ТЕРРА ФУД»

422,85

422,85

2114,25

 

 Філія Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрі» с.Гнатків

422,85

422,85

2114,25

 

Відділ культури та туризму Томашпільська РДА

422,85

422,85

2114,25

6

Разом на одного суб’єкта господарювання

в  середньому , грн

(сума рядків   1+2…..+13): 13

422,85

422,85

2114,25

7

Кількість   суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулю -вання, одиниць

7

7

7

8

 Сумарно ,    грн.

( рядок 6 х рядок 7)

2959,95

2959,95

14799,75

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів  малого підприємництва щодо виконання регулювання та  звітування

9

Процедура отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

1600,00: 159,8 :60 хв. х 30 хв.= 5,01 грн.

Де :

1600,00  розмір посад. окладу за ЄТС

159,8  норма тривалості робочого часу

30,0 хв. витрати часу на отримання інформації  про тарифи

5,01

5,01

25,05

10

Процедури організації вико-нання вимог регулювання

1600,00: 159,8 :60 хв. х 10 хв.= 1,67 грн.

Де :

1600,00  розмір посад. окладу за ЄТС

159,8  норма тривалості робочого часу

10,0 хв. витрати часу на отримання інформації  про виконання послуги та здійснення оплати

1,67

1,67

8,35

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпе -чення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

0

0

0

14

Разом , грн.

(сума рядків 9+10+11+12+13)

6,68

6,68

33,40

15

Кількість   суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулю-вання,     одиниць

7

7

7

16

Сумарно , грн.

(рядок 14 х рядок 15)

46,76

46,76

233,80

 

Бюджетні витрати на адміністрування  регулювання  суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання  відсутні.

3. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів  малого підприємництва, що виникають  на виконання вимог  регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік  регулювання                                (стартовий 2017р.)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва  на  виконання  вимог регулювання

2959,95

14799,75

2

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів  малого підприємництва щодо виконання регулювання та  звітування

46,76

233,80

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

3006,71

15033,55

4

Бюджетні витрати на адміністрування  регулювання  суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

3006,71

15033,55

 

4. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних )  заходів  для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання немає потреби, тому що  прийняття  даного  регуляторного акту враховує  інтереси зацікавлених осіб :держави, суб’єктів господарювання  великого, середнього  та  малого бізнесу, лікарні, як суб’єкта  господарювання, та населення і  передбачає затвердження  економічно обгрунтованих тарифів на послуги, які надає КУ «Томашпільська ЦРЛ» для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та населенню, що відповідає потребам у вирішенні  проблем:

  • надання якісних медичних послуг за економічно обгрунтованими тарифами;
  • залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікарні;
  • використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необгрунтованого  зростання вартості медичних послуг, відповідно до постанови КМУ  від 25.12.1996 р.  № 1548.

Результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть зацікавлені сторони при виконанні вимогрегуляторного акту, наведеного у таблиці:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

- забезпечення реалізації механізмів державного цінового регулювання;
- зменшення навантаження на місцевий бюджет за рахунок часткового фінансування видатків комунальної установи «Томашпільська центральна районна лікарня» за рахунок коштів, отриманих як оплата наданих послуг;
- зміцнення довіри до влади за рахунок прозорості дій

- витрати, пов’язані з офіційним оприлюдненням регуляторного акта

Інтереси суб’єкта господарювання

- отримання додаткового джерела поповнення бюджету закладу;
- покращення результатів фінансово-господарської діяльності закладу;
- застосування беззбиткових тарифів на послуги закладу;

- відсутність можливості швидко змінювати рівень тарифів на платні послуги у разі зростання рівня складових, що утворюють собівартість послуги

Інтереси громадян

- прозорість, забезпечення стабільного економічно обгрунтованого рівня тарифів на платні медичні послуги;
- підвищення якості медичних послуг;
- можливість впливу на прийняття рішення;
- захист громадян від необгрунтованого зростання тарифів на платні послуги

- збільшення витрат на медичні послуги


Таким чином, виконання вимог зазначеного регуляторного акта матиме в загальному позитивний соціально-економічний ефект і буде вигідним для усіх зацікавлених сторін.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Строк дії цього регуляторного акта необмежений конкретним терміном.
На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:
-реформи у галузі охорони здоровя;
-значне підвищення заробітної плати;
-зростання тарифів на енергоносії ;
-ріст закупівельних цін на медикаменти , вироби медичного призначення, медичний інструментарій.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою належної якості та в остатньому обсязі на пряму залежить від матеріально-технічної бази закладів, професіоналізму лікарів,компетентності керівників, а також від самого населення і його готовності піклуватись про стан свого здоров’я.

Основними показниками результативності акта можна вважати такі:

- кількість наданих платних послуг (дані за 6 міс. 2017 року);

- сума надходжень до спеціального фонду від надання платних послуг. 

 

Розрахунок прогнозованих вигод від регулювання, яке запроваджується.

Найменування

Ціна грн., яка використовується на даний час згідно з розпорядженням від 31 березня 2006 року №114

Очікувані надходження з прогнозованою ціною при затверджені проекту в 2017р. сума, грн.

Збільшення

проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій

56,54 грн. х 1097 оглядів =

62024,38 грн

283,78 грн. х 1097оглядів =
311306,66 грн

5,0 раз

проведення попереднього (періодичного) медичного огляду кандидатів у водії (водіїв), позачергового медичного огляду водіїв транспортних  засобів

91,80 грн. х 213оглядів =

19553,40 грн

362,88,38 грн. х 213оглядів =
77293,44 грн

3,9 рази

 проведення щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів

1,74 грн. х 237  оглядів =

412,38 грн

26,39 грн. х 237 оглядів =
6254,43 грн

15,2 раз

проведення медичних оглядів для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи

81,66 грн. х 60

 оглядів =

4899,60 грн

257,79 грн. Х 60 оглядів =
15467,40 грн

3,2 рази

 проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій

79,50 грн. х 1124 оглядів =

89358,0 грн

833,07 грн. Х1124 оглядів =
936370,68 грн

10,5 раз

проведення обов’язкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду

 24,66 грн. х 576 оглядів =

14204,16 грн

121,54 грн. х 576 оглядів =
70007,04 грн

4,9рази

проведення обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду

8,30 х 589оглядів = 4888,70 грн.

29,46 грн х 589 оглядів =17351,94 грн.

3,5 раз

 

Висновок: Виходячи з розрахунку видно, що при підвищенні вартості послуг збільшуються надходження до спеціального фонду, які в свою чергу, будуть спрямовані на покриття витрат, пов’язаних з наданням платних медичних послуг в зв’язку з ростом заробітної плати та накладних витрат пов’язаних з проведенням медичних оглядів та на заходи, які потрібні для виконання основних функцій лікувального закладу і які не забезпечені або частково забезпечені асигнуваннями із загального фонду бюджету.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акту

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу звернень громадян, які є споживачами платних медичних послуг, аналізу статистичних даних та фінансових показників діяльності закладу охорони здоров’я , результатів перевірок контролюючими органами порядку формування та застосування тарифів на платні послуги, які надаються комунальною установою «Томашпільська центральна районна лікарня».
Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта здійснюватиметься під час обговорення проекту шляхом аналізу зауважень та пропозицій, до початку набуття ним чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік з дня набрання ним чинності, оскільки для проведення відстеження доцільно використовувати статистичні дані за календарний рік, але не пізніше двох років.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта. Уразі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                                  

   Л.О.Грабович