АНАЛІЗ

 регуляторного впливу до проекту розпорядження

 голови Вінницької обласної державної адміністрації

«Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення

зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області»

 

1. Визначення та аналіз проблеми

 

Статтею 16 Закону України «Про рекламу» передбачається, що розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів проводиться на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів  Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цим органом на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» затверджені Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Таким чином, обласним держаним адміністраціям необхідно врегулювати питання видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів шляхом запровадження єдиного порядку.

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання, що надасть можливість розповсюджувачам реклами на законних підставах розміщувати рекламні засоби поза межами населених пунктів Вінницької області.

Державне регулювання пропонується здійснити шляхом запровадження цього регуляторного акта, яким передбачається затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області.

Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на всій території Вінницької області, що знаходиться поза межами населених пунктів, а його вимоги будуть обов’язкові для виконання всіма суб’єктами господарювання, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

2. Цілі державного регулювання

 

Основною ціллю розробки регуляторного акта є врегулювання взаємовідносин, що виникають між обласною державною адміністрацією та  розповсюджувачами зовнішньої реклами, які передбачають її розміщення поза межами населених пунктів відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

  

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

відмова від державного регулювання

Альтернатива 2

прийняття регуляторного акта, що надасть можливість запровадити єдиний Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області, який забезпечить досягнення визначених цілей державного регулювання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Порушення вимог Закону України

«Про рекламу»

Альтернатива 2

Впровадження чіткого механізму з видачі дозволів, врегулювання взаємодії Вінницької обласної державної адміністрації з суб’єктами господарювання та іншими органами при видачі дозволів;

Впорядкування місць та встановлення постійного контролю щодо розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;

Виконання вимог законодавства.

1545,6 грн./1 рік

1545,6 грн./5 років

(облік суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання.)

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Отримання інформаційних послуг від реклами;

Врахування вимог безпеки дорожнього руху при розміщенні зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Відсутність інформації про товари і послуги.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

61*

31*

92*

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

66

34

х

* Відповідно до даних Служби автомобільних доріг  у Вінницькій області

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Негативний вплив на діяльність суб’єктів господарювання (не буде можливості розміщувати зовнішню рекламу поза межами населених пунктів, що погіршиться на фінансовій діяльності)

Альтернатива 2

Можливість розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;

Отримання чіткого та прозорого механізму, а саме, єдиного Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області.

9273,6 грн./1 рік

9273,6 грн./5 років

(процедури отримання інформації про вимоги регулювання та організація їх виконання)

 

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливість суб’єктам господарювання у сфері реклами отримати на законних підставах дозвіл на розміщення  зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Застосування другої альтернативи надасть можливість врегулювати відносини, які виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області, практичної реалізації положень статті 16 Закону України «Про рекламу».

Затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які надають рекламні послуги.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Відсутність порядку, що буде регулювати відносини, які виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області

Альтернатива 2

4

Встановлення чіткої та прозорої процедури розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області

 

Рейтинг результатив ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Впровадження чіткого механізму з видачі дозволів та врегулювання взаємодії Вінницької обласної державної адміністрації з суб’єктами господарювання та іншими органами при видачі дозволів;

Можливість розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;

Виконання вимог законодавства;

Отримання інформаційних послуг від реклами;

Врахування вимог безпеки дорожнього руху при розміщенні зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

10819,2 грн./1рік (1545,6 грн. – витрати держави на виконання вимог регулюван ня;

9273,6 грн. – витрати суб’єктів господарювання на виконання вимог регулюван ня)

 

 

Проблема вирішена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливість суб’єктам господарювання у сфері рекламних послуг отримати на законних підставах дозвіл на розміщення  зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Х

Альтернатива 2

Забезпечення прозорої процедури розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області, що в свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку рекламних послуг

Головними зовнішніми чинниками, які впливатимуть на дію регуляторного акта, можуть бути зміни в законодавчій базі з питань діяльності розповсюджувачів реклами, вимог до розміщення рекламних засобів, інших нормативно-правових актів у сфері надання рекламних послуг.

На виконання вимог акта впливатимуть і економічні чинники, зокрема, інфляційні процеси, надмірне зростання цін, зміни в оподаткуванні тощо, що можуть зменшити кількість отриманих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Разом з тим, суб’єкти господарювання – розповсюджувачі реклами можливі збитки від впливу зовнішніх факторів зможуть компенсувати за рахунок прибутку від здійснення їх підприємницької діяльності з надання рекламних послуг.

 

 


 5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, передбачає затвердження та виконання всіма суб’єктами господарювання Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Вінницької області.

Прийняття даного розпорядження надасть можливість Вінницькій обласній державній адміністрації видавати дозволи на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, що в свою чергу сприятиме розвитку здорової конкуренції у сфері рекламних послуг на території області.

При цьому Вінницька обласна державна адміністрація здійснюватиме моніторинг за розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, а у випадках не виконання розповсюджувачами реклами вимог цього регуляторного акта вживатиме заходи спрямовані на демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів.

Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей визначених при розробці регуляторного акта.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Органи виконавчої влади та суб’єкти господарювання будуть нести витрати на виконання вимог регуляторного акта.

Тест малого підприємництва додається.

 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії Порядку необмежений. Регуляторний акт може втратити чинність у зв’язку із змінами в законодавстві України.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

  • надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з безпосередньою дією регуляторного акту – надходження коштів до державного бюджету не зміниться;
  • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується – дія регуляторного акта поширюється на 92 суб’єкта господарювання;
  • обсяг коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – 9273,6грн./ на 1 рік та 3 год. на отримання одного дозволу (Тест малого підприємництва додається);
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – середній (регуляторний акт розміщено на офіційному сайті Вінницької обласної державної адміністрації, також копія акта надаватиметься на вимогу у разі надходження відповідних звернень);
  • кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами – 92 шт.;

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації шляхом моніторингу статистичних даних отриманих облдержадміністрацією при виконанні вимог цього акту, а також на підставі соціологічних даних, отриманих  шляхом опитування суб'єктів господарювання – розповсюджувачів реклами, а також споживачів послуг. 

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде до набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

Директор Департаменту

міжнародного співробітництва

та регіонального розвитку

облдержадміністрації                                                                                     

В.М. МЕРЕЖКО

 

 

                                                                          Тест                                                                         

малого підприємництва (М-тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 30.03.2017 р. по 30.04.2017 р.

 

Поряд ковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

12

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Телефонні  консультації

23

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 92 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 61 (одиниць) та мікропідприємництва  31 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Поряд ковий номер

 

Найменування оцінки

У перший рік (старто вий рік впровадження регулювання)

Періодичні

 (за наступ

ний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:                                                                   кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

*Інші процедури (уточнити):

 

 

 

 

6

Разом, гривень

Формула:                                                                 (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

92

92

92

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

0

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання (0,5 год.) + отримання необхідних форм та заявок(0,5 год.) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (33,6 грн./год.*)

 (*середня заробітна плата на території Вінницькій області за березень 2017 року -5606 грн. поділити на середню тривалість робочого часу 167 годин/місяць)

33,6

_

33,6

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впро-       вадження вимог регулювання (2 год.  Х   33,6 грн.)

67,2

­_

67,2

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:                                                              витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів (0 год.) вартість часу суб’єкта малого підприємництва (0 грн./год.)

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

 

_

_

_

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

100,8

_

100,8*

15


Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

92

92

92

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

9273,6

_

9273,6*

* В середньому дозвіл планується видавати строком на 5 років.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітни ка органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

грн./год.

Оцінка кількос ті проце дур за рік, що припа дають на одного суб’єк та

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпада ють під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрував ня регулювання* (за рік), гривень

1

2

3

4

5

6

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,5 год.

33,6

(середня заробітна плата на території Вінницькій області за березень 2017 року – 5606 грн. поділити на середню тривалість робочого часу 167 годин/місяць)

1

92

1545,6 (середня заробітна плата / на кількість витрат часу на процедуру Х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання,     у тому числі: камеральні й виїзні перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

_

_

_

_

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

_

_

_

_

_

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

_

_

_

_

_

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

_

_

_

_

_

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

_

_

_

_

_

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

1545,6

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

1545,6

 

 4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9273,6

9273,6

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

9273,6

9273,6

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

1545,6

1545,6

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

10819,2

10819,2

 

 5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

Суб’єкти малого підприємництва в рамках виконання вимог розробленого регуляторного акту не повинні надсилати звіти, суб’єкти нестимуть незначні часові витрати на консультації з облдержадміністрацією по вимогах регулювання та на підготовку заяви на видачу дозволів на розміщення рекламоносіїв.

Витрати на оплату послуг з видачі дозволів суб’єкти малого підприємництва не нестимуть, оскільки дозволи видаватимуться безкоштовно.

Для зменшення (недопущення) випадків демонтажу рекламоносіїв облдержадміністрація проводитиме широку роз’яснювальну роботу з власниками рекламоносіїв щодо необхідності додержання вимог законодавства та регуляторного акта при розміщенні рекламоносіїв.

Звільнити суб’єкти малого підприємництва від регулювання неможливо, оскільки це суперечитиме діючому законодавству, зокрема Закону України «Про рекламу».

 

 

Директор Департаменту

міжнародного співробітництва

та регіонального розвитку

облдержадміністрації                                                                                    

В.М. МЕРЕЖКО