Департамент охорони здоров’я

Вінницької облдержадміністрації

 

  

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

  

ПРОЕКТУ

розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації

«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від

18 грудня 2009 року № 568»

 

 

 

м. Вінниця

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Комунальний заклад «Міська лікарня «Центр матері та дитини» (надалі - Заклад) є комунальним комплексним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я і є власністю територіальної громади м. Вінниці.

Заклад функціонує з метою надання вторинного рівня спеціалізованої медико – санітарної  допомоги жіночому та дитячому населенню міста.

Предметом діяльності Закладу є: організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Закладу на території м. Вінниці з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної акушерсько-гінекологічної, анестезіологічної, неонатологічної та педіатричної допомоги;

здійснення медичної практики; надання широкого спектру медичних послуг дітям, вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим, інших, пов’язаних з ними послуг, які направлені на організацію і проведення комплексу лікувально -  профілактичних заходів щодо збереження репродуктивного здоров’я населення; надання медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару та амбулаторних умовах  вагітним, роділлям, породіллям з нормальним перебігом, легкого і середнього (за сукупністю факторів) ступеня акушерського та перинатального ризиків і новонародженим з масою тіла ≥ 1500 г (термін гестації 32 і більше тижнів), які мають порушення життєво важливих вагітних, роділь, породіль, новонароджених до органів;  надання медичної допомоги жінкам з порушенням репродуктивної функції, що потребують інтенсивного лікування та догляду на основі використання новітніх технологій з доведеною ефективністю; забезпечення обсягу надання допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим на ІІ рівні перинатальної допомоги;  надання невідкладної допомоги  гінекологічним хворим, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в умовах відділення інтенсивної терапії для жінок та відділення інтенсивної терапії для новонароджених; забезпечення госпіталізації закладу охорони здоров’я ІІІ рівня перинатальної допомоги, які її потребують, після стабілізації їх стану; здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров'я дорослого та дитячого населення міста, надання платних послуг згідно чинного законодавства України, організація надання педіатричної допомоги пільговим категоріям населення у визначеному законодавством порядку, забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню міста та області із закладами охорони здоров’я та установами, що надають первинну (ЦПМСД), вторинну(спеціалізовану), третинну(високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу ( медичний маршрут пацієнта), забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики та лікування, забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Закладу, для забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги населенню; Заклад має право на договірних засадах залучати спеціалістів інших лікувальних закладів та співробітників кафедр; забезпечення дотримання Закону України «Про захист персональних даних»; проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів; координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання медичної допомоги, придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів; інші функції, що випливають з покладених на Заклад завдань.

Заклад може бути базою стажування лікарів-інтернів та клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

   Важливою   із  проблем діяльності Закладу  є  недостатнє  фінансування, що призводить  до необхідності  постійно  шукати нові шляхи для забезпечення  виконання обов’язків , по наданню  якісної  медичної допомоги.

Одним з шляхів вирішення проблем  є розширення надання платних медичних послуг та обґрунтованість  відшкодування вартості наданих послуг. 

Діючі тарифи діяли з 2009 року згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від  18.12.2009 № 568 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються комунальними лікувально - профілактичними закладами Вінницької міської ради», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 30.12.2009 № 84/917. Проектні тарифи на медичні послуги з проведення «Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями» збільшуються згідно даних порівняльної  таблиці.

Порівняльний аналіз складових вартості послуг , що надаються комунальним закладом – Міською лікарнею «Центр матері та дитини» « Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями»

 

Найменування послуги

 

Одиниця виміру

Діючі тарифи, грн.

Проектні тарифи, грн.

Підвищення, рази

Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями

 

1 послуга

130,58

249,17

1,91

Зважаючи на вищевказане, виникла необхідність затвердження  нових тарифів на платні медичні послуги,  для розрахунку яких враховано наступне :

- зростання мінімальної заробітної плати в 2,3 рази;
-збільшення тарифів на комунальні послуги та вартості енергетичних ресурсів:

теплопостачання – в 4,5 рази,

водопостачання та водовідведення – 1,95 рази,

 електроенергія – 2,4 рази,

 вивіз сміття  – 2,6 рази;
- встановлення надбавки за вислугу років медичним працівникам з 1 січня 2010 року в розмірі від 10% до 30%.

№ з/п

Найменування витрат

Тарифи та ставки в 2009р.(грн.)

Тарифи та ставки в 2015р.(грн.)

Підвищення

1

Мінімальна заробітна плата, грн.

605,00

1378,00

2,3 рази

2

Надбавка за вислугу років медичним працівникам

-

10-30%

10-30%

3

Теплопостачання , Гкал

326,42

1465,03

4,5 рази

4

Водопостачання, м3

4,661

9,11

1,95 рази

5

Водовідведення, м3

3,709

7,25

1,95рази

6

Електроенергія, кВт/год.

0,70152

1,70763

2,4 рази

7

Вивіз сміття, м3

21,68

57,28

2,6 рази


Крім того за період з 2009 року по 2015 рік значно збільшились закупівельні ціни на матеріали, медикаменти, реактиви і засоби медичного призначення,  а це в свою чергу становить більше 58 % вартості послуги.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

Затвердження нових тарифів на медичні послуги дасть можливість отримати кошти, які будуть спрямовані на зменшення навантаження на бюджет  Закладу , покриття обов’язкових витрат. З’явиться можливість використання коштів на заходи , пов’язані з організацією надання послуг, поліпшення умов утримання Закладу, відновлення та  поліпшення  матеріально-технічної бази, надання більш якісних медичних послуг.

 

II. Цілі державного регулювання


До основних цілей даного регуляторного акту належать:
- забезпечення надання якісних медичних послуг за доступними тарифами та інтересів Закладу щодо відшкодування витрат на надання  послуг;
- покращення умов для надання платних послуг;
- залучення коштів до спеціального фонду Закладу, які будуть спрямовані на поліпшення рівня  матеріально-технічного стану;
- затвердження економічно обґрунтованих розмірів тарифів на платні послуги.


III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива  1

Тарифи на платні медичні послуги залишаються без змін

Альтернатива   2

Залишити  формування тарифів у вільному режимі ціноутворення за умови  відміни державного регулювання тарифів на послуги

Альтернатива  3

Прийняти  регуляторний акт, що передбачає затвердження економічнообгрунтованих тарифів на послуги

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючі тарифи

Відсутні

- зменшення надходжень  до бюджету;

- збільшення  наванта - ження  на бюджет

Залишити  формування тарифів у вільному режимі ціноутворення за умови  відміни державного регулювання тарифів на послуги

відсутні

Не відповідає  вимогам постанови про встанов- лення повноважень органів  виконавчої влади (  Постанова КМУ   № 1548 від 25.12.1996р. ), 

Прийняти  регуляторний акт, що передбачає затвердження економічно  -обгрунтованих  тарифів на послуги

- встановлення тарифів на платні медичні послуги на економічнообґрунтованому рівні;

-стабілізація фінансового стану Закладу за рахунок коштів спеціального фонду

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючі тарифи

Дозволяє споживачам послуг не витрачати додаткові кошти у разі підвищення тарифів на медичні  послуги

 додаткові витрати  закладу;

 

 відсутність розвитку матеріально – технічної бази закладу;

 

 неможливість  надання медичних послуг  у повному обсязі та належної якості

Залишити  формування тарифів у вільному режимі ціноутворення за умови  відміни державного регулювання тарифів на послуги

Відсутні

Можливе надмірне зростання вартості послуг та недоступність для більшості населення

Прийняти  регуляторний акт, що передбачає затвердження економічно -обгрунтованих тарифів на послуги

  забезпечення  громадян якісними послугами за еко  номічнообгрунтованими  тарифами;

 

 можливість закладу щодо відшкодування витрат на надання послуг

Збільшення тарифів на платні послуги нададуть змогу для покращення надання медичних послуг та покриття витрат на їх надання

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі       (більше  250 працюючих)

Середні     ( з 50 до  250 працюючих)

Малі          ( до 50 працюючих)

Мікро      (не більше  10працююч.)

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію  регулювання , од- ць.

27

33

26

0

86

Питома вага  групи у загальній кількості,  %

30,6

38,8

30,5

0

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючі  тарифи

Для  Закладу : відсутні

Для суб’єктів  господарювання  : отримання послуг за меншими тарифами

Додаткові витрати  бюджетних коштів для Закладу

Залишити  формування тарифів у вільному режимі ціноутворення за умови  відміни державного регулювання тарифів на послуги

 Відсутні

Можливе необґрунтоване завищення розміру вартості послуг та як наслідок  недоступність  послуг для більшості споживачів

Прийняти  регуляторний акт, що передбачає затвердження економічно обгрунтованих тарифів на послуги

 приведення тарифів на платні медичні послуги у відповідність до витрат; покращення якості медичних послуг та матеріально-технічної бази закладу

можливість отримання  якісних послуг  за еконо – мічнообгрунтованими  тарифами

Збільшення тарифів на платні послуги нададуть змогу для покращення надання медичних послуг та покриття витрат на їх надання

 

Кількісне визначення витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Залишити існуючі  тарифи

0

Залишити  формування тарифів у вільному режимі ціноутворення за умови  відміни державного регулювання тарифів на послуги

Обчислити неможливо

Прийняти  регуляторний акт, що передбачає затвердження економічно обгрунтованих тарифів на послуги

56214,16

 

 

Витрати

на одного суб’єкта господарювання великого та середнього  підприємництва, які виникають внаслідок  дії регуляторного акту

№  за п/п

Витрати

За перший   рік, грн

За  5 років ,  грн.

Витрат зазначених пунктами  з  1 по  7  ( дод. 2 до Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акту)   суб’єкти господарювання не зазнають

 

8

Витрати на оплату послуг Закладу  по суб’єках великого та середнього бізнесу

 

 

1

ПАТ «Сабарівськийкар’єр»

453,34

2266,70

2

ПАТ «Південьзахідшляхбуд»

1360,02

6800,10

3

ПАТ «Вінницькакондитерська фабрика»

1360,02

6800,10

4

ТОВ «Вінницькацукерка»

453,34

2266,70

5

ТОВ Вінницький завод пакувальнихвиробів «Вінтар»

453,34

2266,70

6

ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»

453,34

2266,70

7

ТОВ «Аграна  Фрут Україна»

453,34

2266,70

8

ТОВ «Аграна Джус Україна»

453,34

2266,70

9

ТОВ «СОТКА-7»

453,34

2266,70

10

ТОВ Підприємство «АВІС»

1360,02

6800,10

11

ТОВ «АВІС-АКВА»

453,34

2266,70

12

ТОВ «РИТОН»

453,34

2266,70

13

ТОВ «Інтерагротех»

453,34

2266,70

14

ПАТ «Поділля»

906,68

4533,40

15

ПАТ «Володарка»

906,68

4533,40

16

Вінницька фабрика «Динамо»

906,68

4533,40

17

ТОВ «Імідж-Галант»

453,34

2266,70

18

Вінницьке УВП УТОГ

453,34

2266,70

19

ТОВ «Вінницькашкіргалантерейна фабрика»

453,34

2266,70

20

ТОВ «Барлінек  Інвест»

906,68

4533,40

21

ПрАТ «Вінницькаобласнадрукарня»

453,34

2266,70

22

ПідприємствоВінницькоївиправноїколонії 86

453,34

2266,70

23

ТОВ «Консоль»

453,34

2266,70

24

ТОВ «ПресКорпорейшнЛімітед»

453,34

2266,70

25

ПП «Торгтехніка-Пак»

453,34

2266,70

26

ТОВ «Егаско-ЛТД»

453,34

2266,70

27

ТОВ  «Поліграфічний центр «Енозіс»

453,34

2266,70

28

ТОВ «Регіна ЛТД»

453,34

2266,70

29

 ТОВ «Рітон»

453,34

2266,70

30

ПрАТ «Вінницяпобутхім»

906,68

4533,40

31

ТОВ «ОСПРОМ»

453,34

2266,70

32

ТОВ «Бета-В»

453,34

2266,70

33

СпільнеУкраїнсько-Іспанськепідприємство ТОВ «Сперко-Україна»

906,68

4533,40

34

ТОВ «Полімер»

453,34

2266,70

35

ТОВ «КМП БЛІЦ»

453,34

2266,70

36

МПП Фірма «МЕД»

453,34

2266,70

37

ПП «Компанія «Володимирськиймасив»

906,68

4533,40

38

ПрАТ «Будматеріали»

453,34

2266,70

39

ПАТ «Вінницькийасфальто-бетонний завод»

453,34

2266,70

40

ПрАТ «Вінницькийобласний завод залізобетоннихвиробів і конструкцій»

453,34

2266,70

41

ТОВ «ЄВРОВІКНА»

453,34

2266,70

42

ПП «Будіндустрія-К»

453,34

2266,70

43

ТОВ «ДЕКОРБЕТОН»

453,34

2266,70

44

ТОВ ВКП «ТЕРЕЗИ»

453,34

2266,70

45

ПАТ «Вінницькийінструментальний завод»

906,68

4533,40

46

Державнепідприємство «Вінницятрансприлад» ПАТ "Укрзалізниця"

906,68

4533,40

47

ПрАТ завод «Будмаш»

453,34

2266,70

48

 Казеннепідприємствонауково-виробничеоб’єднання «Форт»

906,68

4533,40

49

ТОВ Компанія «Еліт»

453,34

2266,70

50

ТОВ «Техо​снастка»

453,34

2266,70

51

ПП «ЛАРІС»

453,34

2266,70

52

Вінницьке УВП УТОС

906,68

4533,40

53

ТОВ  «Вінницькийагрегатний завод»

906,68

4533,40

54

ТОВ  «Пневматика»

453,34

2266,70

55

ДП «Вінницькийавіаційний завод»

906,68

4533,40

56

ПАТ «Маяк»

1360,02

6800,10

57

ПП «Виробничеоб’єднання  Елна-Сервіс»

906,68

4533,40

58

ТОВ НВП «Асток»

453,34

2266,70

59

ПрАТ «Вінницькийдослідний завод»

453,34

2266,70

60

ТОВ «ВТН»

453,34

2266,70

61

ТОВ «СБІ»

453,34

2266,70

62

ТОВ «Тірас-12»

453,34

2266,70

63

ТОВ «Нордкліфф»

453,34

2266,70

64

 Державнепідприємство «45 Експериментально-механічний завод»

906,68

4533,40

65

 ТОВ «Компанія «НІВІТ»

453,34

2266,70

66

ТОВ Фірма «ВОІС» 

453,34

2266,70

67

ТОВ НВП «Техавто»

453,34

2266,70

68

 ТОВ «Парк Аудіо ІІ»

453,34

2266,70

69

​ТОВ «Юга-Сервіс»

453,34

2266,70

70

ДП "Вінницькийнауково-виробничий центр стандартизаціх, метрології та сертифікації"​

906,68

4533,40

71

ДП Вінницький завод «Кристал»​

1813,36

9066,80

72

Приватнемалепідприємство  «Геліка»​

453,34

2266,70

73

​Вінницькеказенне протезно-ортопедичнепідприємство

453,34

2266,70

74

​ПрАТ  «Підприємство «Медтехніка»

453,34

2266,70

75

​ПП «Ювелірна фабрика «МАЛЬВА»

453,34

2266,70

76

ТОВ «Іноваційневпроваджувальнепідприємство «ІнноВінн»​

906,68

4533,40

77

ТОВ «Вінницяспеценергомонтаж»​

453,34

2266,70

78

КП ВМР «Вінницяміськтеплокомун-енерго»​

1360,02

6800,10

79

ТОВ «Енергоінвест»​

453,34

2266,70

80

КП «Вінницяоблтеплоенерго»​

906,68

4533,40

81

ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПАТ «Маяк»​

453,34

2266,70

82

ПАТ «Вінницяобленерго»​

1813,36

9066,80

83

ПАТ по постачанню та газифікації «Вінницягаз»​

1360,02

6800,10

84

Комунальнепідприємство  «Вінницяоблводоканал»​

1360,02

6800,10

85

КП «Вінницькешляховеуправління»​

453,34

2266,70

86

Комунальнеунітарнепідприємство «ЕКОВІН»​

453,34

2266,70

9

Разом

56214,16

281070,80

 

На один  суб’єкт господарювання  в середньому          ( сума витрат  :  на кількість  суб’єктів)

653,65

3268,26

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього  підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

86

86

11

Сумарні  витрати суб’єктів  господарювання великого та середнього  підприємництва, на виконання регулювання ( вартість регулювання ) грн.

56214,16

281070,80

 

Затвердження регуляторного акту надасть можливість задовольнити потреби у розв’язанні визначеної проблеми та забезпечити досягнення встановлених цілей. Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству та сприяє покращенню надання якісних медичних послуг, а також оновленню матеріально-технічної бази закладу, зменшення навантаження на бюджет.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за чотирьохбальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишити існуючі тарифи

1

Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми

Залишити  формування тарифів у вільному режимі ціноутворення за умови  відміни державного регулювання тарифів на послуги

1

Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми    та  не  можливе без внесення  відповідних змін  до законодавчих документів

Прийняти  регуляторний акт, що передбачає затвердження економічно обгрунтованих тарифів на послуги

3

При прийнятті даного регуляторного акту усі важливі аспекти проблеми зменшуються,  та будуть досягнуті  майже повною мірою

     

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишити існуючі тарифи

Вигоди відсутні для закладу, дозволяє спожива - чам послуг не витрачати додаткові кошти у разі підвищення тарифів на медичні  послуги

Додаткові витрати, збиткова  діяльність закладу

При збереженні існуючих тарифів  цілі регуляторного акту не будуть досягнуті,  не відповідає вимогам чинного законодавства, щодо економічної обґрунтованості тарифів

Залишити  формування тарифів у вільному режимі ціноутворення за умови  відміни державного регулювання тарифів на послуги

Вигоди відсутні

Можливе необґрунтоване  підвищення тарифів  як наслідок – надмірна плата за отримані послуги  споживачами послуг

Цілі регуляторного акту  не будуть досягнуті;

Не відповідає вимогам чинного законодавства України;

Можливе зростання вартості послуг на недоступність для більшості населення;

Прийняти  регуляторний акт, що передбачає затвердження економічно обґрунтованих тарифів на послуги

Приведення вартості послуг до економічно обґрунтованого  рівня;

Покращення якості медичних послуг на сучасному рівні

Витрати споживачів  послуг збільшаться  в середньому  1,16 рази

Цілі прийняття даного регуляторного акту будуть досягнуті  майже  повною мірою

       

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишити існуючі тарифи

Не сприяє розв’язанню  визначеної проблеми

Х

Залишити  формування тарифів у вільному режимі ціноутворення за умови  відміни державного регулювання тарифів на послуги

Не можливе без внесення відповідних  змін до законодавчих  документів

Х

Прийняти  регуляторний акт, що передбачає затвердження економічно обґрунтованих тарифів на послуги

Надання якісних послуг за економічно обґрунтованою  вартістю;

Покращення результатів  фінансово – господарської діяльності закладу

У разі підвищення  тарифів на комунальні послуги, розміру мінімальної заробітної плати , тощо розмір вартості послуг буде переглянутий закладом


Найбільш сприятливим  буде прийняти даний регуляторний акт, оскільки  прийняття передбачає правове врегулювання надання медичних послуг населенню за економічнообґрунтованими тарифами, дозволить задовольнити попит споживачів в отриманні якісних медичних послуг, мати позитивний вплив на покращення фінансового стану закладу, зменьшення витрат бюджетних коштів.
Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

    Механізмом розв’язання проблеми є прийняття розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 18 грудня 2009 року № 568 »

Затвердження нових тарифів на платні послуги дозволять задовольнити попит споживачів в отриманні якісних медичних послуг, скоротити бюджетне фінансування за рахунок отримання додаткового джерела фінансування, яке буде   направлено  не лише на покриття прямих витрат лікарні, а й на  спрямування коштів на придбання нового, сучасного, більш функціонального  медичного обладнання, удосконалення матеріально-технічної бази лікарні, що в свою чергу підвищить якість надання медичних послуг. Калькуляція  розрахунку вартості  платних послуг, що надаються «Міською  лікарнею «Центр матері  та дитини»,  додається.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

вартості перебування 1 - го  дня у  відділенні гінекології з малоінвазийними операціями (без медикаментозного забезпечення) Міською лікарнею «Центр матері та дитини»

№ п/п

Найменування витрат

Сума , грн.

1.

Заробітна плата

48,31

2.

Нарахування на заробітну плату 22 %

10,63

3.

Вартість харчування

8,47

4.

Матеріали

0,59

5.

Накладні  витрати 42,2%

20,39

6.

Собівартість послуги

88,39

 

Рентабельність  20%

17,68

 

Всього

106,07


 Враховуючи те, що відсутня єдина методика визначення вартості платних послуг,  за основу визначення вартості послуги було взято витрати, пов’язані із безпосереднім наданням цих послуг, а саме:

        - заробітна плата медичного персоналу, що задіяний у наданні послуги,    

        - нарахування на заробітну плату,

- витрати на матеріали,

- амортизаційні  відрахування обладнання, задіяного в наданні послуги

- накладні витрати в %  до зарплати основних працівників і становлять  42,2%.

  У розрахунках враховані фактичні видатки лікарні за 2015 рік ( звіт про надходження та використання  коштів - форма № 2 ) за кодами економічної класифікації видатків, але  в калькуляціях вартості послуг враховані видатки прийняті до розрахунку накладних витрат.  Заробітна плата  на 1 день розрахована  з фактично нарахованої зарплати по кожному відділенню та окремо по контингентам. Обраховано суму  нарахованої зарплати основних працівників і  нарахованої зарплати допоміжного персоналу ( зарплата  адмінперсоналу, спеціалістів і інших), що враховуються для розрахунку накладних  витрат. Посадові оклади  медичного та іншого  персоналу встановлені  згідно Постанови  КМУ від  30.08.2002 р № 1298 «Про  оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів  з оплати праці  працівників установ, закладів  та організацій окремих  галузей бюджетної сфери» (із змінами), наказу  Міністерства  праці та соціальної політики України та  Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року №  308/519 « Про  упорядкування умов оплати праці працівників  охорони  здоров’я та  установ соціального захисту  населення» ( із змінами).

В розрахунках використані норми тривалості робочого часу на  2016 рік, розраховані Міністерством праці та соціальної політики України  та  норми часу на конкретну послугу, прийняті  відповідно затверджених головним лікарем лікарні актів хронометражу по послугах.

 Вартість  харчування для  1 – го ліжко дня  обрахована шляхом ділення  загальної суми фактично використаних коштів на харчування  за  2015 рік  на  фактично  виконані ліжко дні  і становить 8 грн. 47 коп.

  Розрахунок витрат матеріалів ( дезінфікуючі  засоби та  кисень ) проведено згідно  звітів відповідальних за отримання та використання матеріалів  осіб  та карт хронометражних спостережень , за якими визначені норми витрат кисню.

Надалі лікарня планує поступово закупити: дефібрілятор NEARTS TARTMRX вартістю – 395,0 тис. грн., гастрофіброскоп - 378,0 тис. грн., лапарогістерозектоскоп - 4800 тис.грн., апарат штучної вентиляції легенів - 375,0 тис.грн. Усі завдання можуть бути реалізовані тільки при достатній кількості коштів. Тому планова рентабельність платної медичної послуги  становить 20%.

   Треба врахувати, що на сьогодні діючі тарифи не відповідають економічно обґрунтованому рівню витрат, заклад  не може поліпшувати  необхідний рівень матеріально – технічного забезпечення, та як результат  надати   населенню якісні послуги. Виконання таких завдань можливе за умови наявності  коштів, одним із джерел надходження коштів є надання платних послуг.

Відповідно до вимог регуляторної політики, проект розпорядження голови обласної державної адміністрації буде розміщено на офіційному сайті для обговорювання та отримання зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених сторін, які будуть враховані для подальшого затвердження тарифів на платні послуги.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

        ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро -  та малого підприємництва  щодо оцінки  впливу  регулювання.

       Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єкти малого підприємництва  та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведені розробником у період з 04.04.2017 р. по 05.06.2017 р.

№№

з/п

Види консультацій (публічні консультації прямі (круглі столи,наради,робочі зустрічі тощо),інтернет – консультації  прямі (інтернет – форуми,соціальні мережі тощо),запити ( до підприємців, експертів,науковців тощо)

Кількість учасників  консультацій,

осіб

Основні  результати консультацій(опис)

1

Робочі зустрічі,наради(консультації ):

-ПАТ «Сабарівський кар’єр»

-ТОВ «Інтерагротех»

-Підприємство Вінницької виправної колонії  86

-ТОВ «Егаско – ЛТД»

-ТОВ «Браналді СВ»

-ПАТ «Вінницький асфальто – бетонний завод»

-ТОВ «Нордкліфф»

-ТОВ «Компанія «НІВІТ»

-ТОВ Фірма «ВОІС»

-ПП «Ювелірна  фабрика «МАЛЬВА»

10

Надана інформація  про вартість  та якість проведення послуг

2

Телефонні розмови :

-ТОВ «Вінницька цукерка»

-ТОВ Вінницька завод пакувальних виробів «Вінтар»

-ТОВ «Сотка»

-ТОВ «РИТОН»

-ТОВ «Консоль»

-ТОВ «Поліграфічний центр «Енозіс»

-ТОВ «Регіна ЛТД»

-ТОВ «Рітон»

-ТОВ «ОСПРОМ»

-ПП «Будіндустрія-К»

-ТОВ Компанія «Еліт»

-ТОВ «Техноснастка»

-ПП «Ларис»

-ТОВ НИП «Техавто»

-ТОА «Парк Аудіо ІІ»

-ПрАТ «Підприємство «Медтехніка»

-ТОВ «Вінниця спеценерго монтаж»

16

Уточнення інформації  щодо витрат суб’єктів  господарювання на виконання вимог регулювання

 

 

 

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва :

Кількість суб’єктівмалого підприємництва становить 26  одиниць.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких  проблема має вплив становить 30,5% ( відповідно до таблиці ‘’Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання’’  додатку 1.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва  на виконання вимог регулювання:

№  з/п

Найменування  оцінки

У перший рік

(стартовий рік  впровадження  регулювання 2016 р), 

грн.

Періодичні

(за наступний рік    2017 ),

грн.

Витрати за п’ять  років

Оцінка  «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва  на  виконання вимог регулювання

1

Придбання необхідного  обладнання( пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та / або постановки на відповідний облік у визначеному  органі

0

0

0

3

Процедури  експлуатації обладнання (експлуатаційні  витрати – витратні матеріа  -ли )

0

0

0

4

Процедури обслуговування  обладнання (технічне обслуговування )

0

0

0

5

Інші процедури:

Витрати на оплату послуг Закладу посуб’єктах  малого  господарювання,

у   т.ч.

11786,84

11786,84

58934,20

 

ПАТ «Сабарівський кар’єр»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Інтерагротех»

453,34

453,34

2266,70

 

Підприємство Вінницької виправної колонії  86

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Егаско – ЛТД»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Браналді СВ»

453,34

453,34

2266,70

 

ПАТ «Вінницький асфальто – бетонний завод»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Нордкліфф»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Компанія «НІВІТ»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ Фірма «ВОІС»

453,34

453,34

2266,70

 

ПП «Ювелірна  фабрика «МАЛЬВА»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Вінницька цукерка»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ Вінницька завод пакува-льних виробів «Вінтар»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Сотка»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «РИТОН»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Консоль»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Поліграфічний центр «Енозіс»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Регіна ЛТД»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Рітон»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «ОСПРОМ»

453,34

453,34

2266,70

 

ПП «Будіндустрія-К»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ Компанія «Еліт»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Техноснастка»

453,34

453,34

2266,70

 

ПП «Ларис»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ НИП «Техавто»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Парк Аудіо ІІ»

453,34

453,34

2266,70

 

ПрАТ «Підприємство «Медтехніка»

453,34

453,34

2266,70

 

ТОВ «Вінниця спеценерго монтаж»

453,34

453,34

2266,70

6

Разом на одного суб’єктагосподарювання ,

в  середньому , грн

(сума  рядків   1+2…..+26): 26

 453,34

453,34

2266,70

7

Кількість   суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулю -вання, одиниць

26

26

26

8

 Сумарно ,    грн.

( рядок 6 х рядок 7)

11786,84

11786,84

58935,20

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів  малого підприємництва щодо виконання регулювання та  звітування

9

Процедура отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

1600,00: 159,8 :60 хв. х 30 хв.= 5,01 грн.

Де :

1600,00  розмір посад. окладу за ЄТС

159,8  норма тривалості робочого часу

30,0 хв. витрати часу на отримання інформації  про тарифи

5,01

5,01

25,05

10

Процедури організації вико-нання вимог регулювання

1600,00: 159,8 :60 хв. х 10 хв.= 1,67 грн.

Де :

1600,00  розмір посад. окладу за ЄТС

159,8  норма тривалості робочого часу

10,0 хв. витрати часу на отримання інформації  про виконання послуги та здійснення оплати

1,67

1,67

8,35

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпе -чення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

0

0

0

14

Разом , грн.

(сума рядків 9+10+11+10+12+13)

6,68

6,68

33,40

15

Кількість   суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулю-вання,     одиниць

26

26

26

16

Сумарно , грн.

(рядок 14 х рядок 15)

173,68

173,68

868,40

 

Бюджетні витрати на адміністрування  регулювання  суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання  відсутні.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів  малого підприємництва, що виникають  на виконання вимог  регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік  регулювання                                ( стартовий 2017р.)

За п’ять років

1

Оцінка ‘’ прямих ’’ витратсуб’єктів малого підприємництва  на  вико-нання  вимог регулювання

11786,84

58935,20

2

Оцінка вартості адміністративних про-цедур суб’єктів  малого підприєм-ництва щодо виконання регулювання та  звітування

173,68

868,40

3

Сумарні витрати малого підприєм -ництва на виконання запланованого регулювання

11960,52

59802,60

4

Бюджетні витрати на адміністрування  регулювання  суб’єктів малого під-приємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запла-нованого регулювання

11960,52

59802,60

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних )  заходів  для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання немає потреби, тому що  прийняття  даного  регуляторного акту враховує  інтереси зацікавлених осіб :

держави, суб’єктів господарювання  великого, середнього  та  малого бізнесу, лікарні, як суб’єкта  господарювання, та населення і  передбачає затвердження  економічно обгрунтованих тарифів на послуги, які надає Міська лікарня «Центр матері та дитини» для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та населенню м. Вінниці , що відповідає потребам у вирішенні  проблем:

 • надання якісних медичних послуг за економічно обгрунтованими тарифами;
 • залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікарні;
 • використання повноважень обласної державної адміністрації щодо недопущення необгрунтованого  зростання вартості медичних послуг, відповідно до постанови КМУ  від 25.12.1996 р.  № 1548.


VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту
     Строк дії даного регуляторного акту обмежений. Проте , на його функціонування може мати вплив ряд законодавчих  та економічних чинників, а саме :

 • зміни чинного законодавства України
 • значне підвищення заробітної плати
 • зростання тарифів на комунальні послуги та енергоносії
 • ріст закупівельних цін на медикаменти, вироби медичного призначення,    реактиви   та медичний інструментарій.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 Надання населенню медичної допомоги високої якості та в достатньому обсязі залежить від матеріально – технічної бази закладу, професіоналізму  та квалі - фікації  лікарів  та медичних сестер, акушерок, операційних медичних сестер , компетентності керівників та  готовності громадян піклуватися про стан свого  здоров’я.

Основними показниками дії регуляторного акту є:

 • стабільне функціонування та достатнє фінансування закладу для забезпечення населення якісними послугам за економічно обґрунтованими  тарифами;

Кількісними показниками результативності акту також є:

- сума надходжень до спеціального фонду бюджету Закладу у  вигляді плати за надані  послуги наводяться в таблиці :   (довідково : відповідно бухгалтерського звіту на рахунок  спеціального фонду за  2015 рік за надані послуги надійшло  155984,21 грн.);

 

Показник

За  2015 рік     факт

Прогнозні  значення на  2016 р та  на наступні роки

Надходження до спеціального фонду,  тис.грн.

156,0

295,0

Надходження до спеціального фонду Закладу від надання платних послуг ,  тис.грн.

144,9

281,1

Кількість осіб, які отримали медичні послуги,

осіб

3876

4000

Кількість  суб’єктів  господарювання, що отримали медичні послуги,  один.  у т.ч

86

86

Великі

(більше  250 працюючих)

27

27

Середні

( з 50 до  250 працюючих)

33

33

Малі

( до 50 працюючих)

26

26

Мікро

(не більше  10 працююч.)

0

0

- розмір коштів і час , що витрачає суб’єкт господарювання  та / або фізична особа, пов’язані з виконанням вимог акту ( 56214,16 грн. на всі суб’єкти господарювання, що є споживачами послуг, на один об’єкт  в середньому -   653.65 грн.;  витрати   часу   -  вісутні) )
- кількість послуг, що будуть надаватися  ( буде  збережено );

- кількість скарг, що можуть надійти від населення та суб’єктів господарювання, які  є споживачами послуг, щодо рівня  якості отриманих послуг ( не прогно -зується).
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту
    Відстеження  результативності регуляторного акту буде проводитися  шляхом аналізу статистичних та фінансових показників діяльності комунального закладу «Міська лікарня «Центр матері та дитини», що  будуть мати   відображення  у відповідних звітах про результативність регуляторного акту.
Базове відстеження результативності даного регуляторного акту здійснювати – меться під час обговорювання проекту шляхом аналізу зауважень та пропозицій, до початку набуття ним чинності.
Повторне відстеження регуляторного акту буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, за результатами якого можливо здійснити  порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих  та проблемних питань вони будуть усунені  шляхом внесення відповідних змін. Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акту.

 

 

 

В. о. директора Департаменту                                                      

Н.Д. Марусяк