ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

22 серпня 2018 року № 657

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

02 червня 2020 року № 342)

 

 П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації

 

(нова редакція)


1. Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Вінницької обласної державної адміністрації, підпорядковується голові облдержадмі-ністрації, а також підзвітне та підконтрольне Міністерству інфраструктури України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Повне найменування управління – управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування управління – управління дорожнього господарства облдержадміністрації.

4. Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства;
 • формування та узгодження в установленому порядку переліків об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, планів робіт з їх експлуатаційного утримання;
 • розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;
 • організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об’єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами;
 • забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • контроль за веденням статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;
 • здійснення контролю за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо їх ліквідації;
 • забезпечення фінансування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також автомобільних доріг загального користування державного значення у разі наявності відповідного рішення обласної ради;
 • виконання функцій головного розпорядника коштів, що спрямовуються на утримання, відновлення та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення та відповідної інфраструктури;
 • організація заходів із забезпечення реалізації єдиної транспортної політики у дорожньо-транспортному комплексі, що формується Міністерством інфраструктури України, стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області у межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно з законодавством України;
 • організація діяльності щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сфері дорожнього господарства;
 • організація діяльності з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у галузі дорожнього господарства, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сфері дорожнього господарства;
 • підготовка пропозицій та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення на регіональному рівні, виконання програм розвитку та функціонування об'єктів дорожнього сервісу;
 • організація розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд в регіоні в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно з законодавством;
 • збір та аналіз інформації про стан місцевого дорожнього господарства та безпеки дорожнього руху, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості;
 • підготовка пропозицій щодо реформування і розвитку дорожнього господарства спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;
 • розробка проектів нормативно-правових актів в сфері дорожнього господарства у законодавчо визначених випадках;
 • визначення напрямів використання коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення з урахуванням стратегічних цілей програм розвитку дорожнього господарства;
 • надання статистичної та іншої звітності органам державної влади, місцевого самоврядування та Міністерству інфраструктури України;
 • взаємодія з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов'язаних з функціонуванням та розвитком дорожнього господарства у регіоні;
 • функціональне управління та координація діяльності державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі - підприємство);
 • участь у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством України, у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на мостах та інших штучних спорудах на них;
 • контроль за дотриманням законодавчих та нормативних актів з питань дорожнього руху та міжнародних угод.

 5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надає адміністративні послуги;
 • здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • аналізує стан і тенденції розвитку в сфері дорожнього господарства, з метою розробки заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку галузі;
 • приймає участь у розробці регіональних стратегій та програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузі дорожнього господарства;
 • вносить пропозиції щодо формування проекту обласного бюджету з метою фінансового забезпечення утримання та розвитку місцевого дорожнього господарства;
 • здійснює внутрішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що надходять на утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них, з урахуванням положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно правових актів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
 • бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
 • в межах своєї компетенції та повноважень забезпечує реалізацію державної політики щодо протидії корупції;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • бере участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері дорожнього господарства;
 • організовує інформування про заходи з експлуатаційного утримання та виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на території області;
 • у межах повноважень взаємодіє з органами Національної поліції з питань вжиття превентивних заходів з попередження дорожньо-транспортних пригод та безпечної експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;
 • забезпечує реалізацію технічної політики Міністерства інфраструктури України та Укравтодору з упровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення об’єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення в установленому законодавством України порядку;
 • контролює умови виконання укладених Підприємством договорів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них;
 • забезпечує видачу дозволу на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • забезпечує погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автодоріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • забезпечує фінансування утримання, відновлення та розвиток автомобільних доріг в межах наявних фінансових ресурсів, здійснює залучення додаткових джерел для фінансування місцевого дорожнього господарства;
 • здійснює аналіз закупівель, пов’язаних з виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг;
 • здійснює, в межах компетенції, контроль за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявляє аварійно-небезпечні місця (ділянки) та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснює заходи щодо їх ліквідації;
 • сприяє розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 • бере участь у підготовці і проведенні наукових, практичних конференцій, симпозіумів, організовує роботу комісій, координаційних рад, робочих груп, комітетів, утворених головою обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Управління;
 • забезпечує проведення в межах компетенції необхідних заходів у разі стихійного лиха на території області чи її частини;
 • у межах своїх повноважень здійснює управління підприємством:

здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємству;

залучає до робочих груп, колегій, комісій утворених наказом начальника управління з питань, що належать до компетенції Управління працівників Підприємства;

погоджує штатні розписи підприємства;

погоджує річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси, плани використаних бюджетних коштів підприємства та довідки про зміни до них та проводить моніторинг фінансової діяльності підприємства, з наступним затвердженням заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

погоджує переліки показників ефективності роботи, використання майна та коштів підприємства;

погоджує преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру директорові підприємства, з наступним затвердженням заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємства;

здійснює інші, передбачені законодавством, функції з управління Підприємством як орган управління майном;

 • здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

6. Управління має право:

 • одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку галузі дорожнього господарства;
 • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) представників громадських об’єднань (за згодою);
 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевих органів виконавчої влади в галузі дорожнього господарства;
 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління;
 • порушувати питання щодо відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями (порушення правил експлуатації доріг і дорожніх споруд, псування майна дорожнього господарства, створення перешкод і безпечного руху на автомобільних дорогах та інше), та притягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб згідно із законодавством.

7. Управління, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством інфраструктури України.

Начальник управління може мати заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади начальник управління відповідно до законодавства про державну службу.

9. Начальник управління:

 • здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
 • подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;
 • затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
 • планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
 • від імені управління та в межах компетенції укладає договори, угоди, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та в інших банківських установах;
 • вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
 • звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;
 • може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;
 • видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
 • подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;
 • призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
 • проводить особистий та виїзний прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
 • забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • розглядає, погоджує, кошториси, штатні розписи, плани використання бюджетних коштів, звіти та баланси розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;
 • здійснює в управлінні визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби;
 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації та Міністерством інфраструктури України.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

13. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.

14. У разі припинення управління як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

15. Управління, є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  

Голова обласної державної

адміністрації       

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ