РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 579 від 06 серпня 2019 року

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

06 серпня 2019 року                                            № 579

 

 Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 червня 2017 року №450 

 

Відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Внести зміни до розподілу обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 30 червня 2017 року № 450, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 26 квітня 2019 року № 316 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 червня 2017 року № 450».

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                          

         Валерій КОРОВІЙ

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

30 червня 2017 року № 450

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

від 06 серпня 2019 року № 579)

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

між головою, першим заступником, заступниками голови

облдержадміністрації

 

Голова обласної державної адміністрації

Коровій В.В.

 

Очолює облдержадміністрацію, здійснює керівництво її діяль­ністю,  відповідає за виконання покладених на облдержадміністрацію завдань та  здійснення нею своїх повноважень.

Представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими й релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покла­дених на облдержадміністрацію.

Організовує роботу облдержадміністрації, визначає її структуру, утворює, реорганізовує, ліквідовує структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату, затверджує в установленому порядку штатний розпис апарату, визначає в межах виділених асигнувань граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад у порядку визначеному законодавством першого заступника, заступників голови облдержадміністрації та керівника апарату облдержадміністрації.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади ви­щого рівня.

Вносить на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій.

Утворює колегію облдержадміністрації та інші консультативні, дорадчі органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Виступає розпорядником коштів облдержадміністрації у межах затвердженого бюджету.

Вносить на розгляд обласної Ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Щороку звітує перед обласною Радою з питань виконання облдержадміністрацією делегованих повноважень.

Видає розпорядження і доручення голови облдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює загальну координацію реалізації в області державної політики в галузях соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, розвитку інфраструктури, утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.

 

Забезпечує:

взаємодію з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами у питаннях виконання в області Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби із злочинністю та корупцією;

охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль щодо забезпечення її охорони в облдержадміністрації та у підконтрольних державних органах, установах, організаціях;

реалізацію в області економічної та регіональної політики;

фінансової та податкової політики; 

вирішення питань, пов‘язаних з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням;

питання погашення кредиторської заборгованості на підприємствах та інших господарських структурах області;

розробку стратегії соціально-економічного розвитку області та регіонів,    виконання    обласної    та    регіональних    програм   соціально-економічного розвитку;

супроводження інвестиційних проектів та залучення інвестицій в економіку області, створення сприятливого інвестиційного клімату у регіоні;

здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов’язань перед бюджетом, належним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

координацію роботи з банківською системою області та залучення кредитних ресурсів у базові галузі економіки області;

здійснення контролю за станом виконання місцевих бюджетів;

формування та виконання обласного бюджету, підготовку пропозицій щодо складання проекту Державного бюджету України;

ефективне використання фінансових ресурсів області;

реалізацію в області розвитку підприємництва, бізнесу, інноваційно-інвестиційної політики, євроінтеграцію і міжнародне співробітництво та здійснює заходи щодо розвитку пріоритетних територій, затвердження інвестиційних проектів і укладання контрактів з інвесторами;

реалізацію державної цінової  та тарифної політики;

взаємодію з арбітражними керуючими в області;

виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей агропромислового комплексу, соціальної сфери села, продовольчого забезпечення населення, використання та охорони земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, реформування земельних і майнових відносин;

формування цін і своєчасні розрахунки з населенням та сільськогосподарськими підприємствами області за здане молоко;

розвиток лісового господарства;

реалізацію державної політики в галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;

інформатизацію управлінської діяльності;

розробку та виконання державних і регіональних програм зовнішньо-економічної діяльності, інтеграційної політики, інвестиційної діяльності, підвищення ефективності виробництва на підприємствах транспорту, залучення інвестицій та інноваційних технологій;

розробку та виконання програм розвитку і функціонування промислового комплексу області, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції;

організацію перебування в області зарубіжних делегацій та обласних делегацій за кордоном;

організаційне забезпечення та підтримка добровільного об'єднання територіальних громад та приєднання до об'єднаних територіальних громад.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та оборонною роботою на території області.

Спрямовує і контролює діяльність райдержадміністрацій. Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними де­легованих повноважень органів виконавчої влади.

Здійснює в установленому чинним законодавством порядку розгляд звернень громадян.

 

 Координує роботу з надання адміністративних послуг та функціонування дозвільної системи у сфері господарювання на території області.

Здійснює координацію та контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовніш­ньоекономічних зв’язків, укладає договори з іноземними партнерами у межах компетенції, визначеної законодавством.

Здійснює повноваження, пов’язані з розвитком економічних та соціально-культурних відносин з регіонами іноземних держав.

Координує роботу щодо участі підприємств та організацій регіону у виставково-ярмаркових заходах України.

Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості, залучення інвестицій та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

У межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна до регіональних ресурсів і потреб.

Організовує виконання програм та заходів природоохоронного спрямування. Вирішує питання організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю: 

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку   облдержадміністрації;

Департаменту фінансів облдержадміністрації;

Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації;

патронатної служби;

юридичного відділу апарату облдержадміністрації;

сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації;

сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації.

 

Забезпечує взаємодію з: 

Прокуратурою Вінницької області;

Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області;

Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області;

Головним управлінням Державної казначейської служби у Вінницькій області;

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Вінницькій області;

Головним управлінням статистики у Вінницькій області;

Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області;

Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

Регіональним відділенням Фонду держмайна України по Вінницькій області;

Територіальним управлінням Державної судової адміністрації у Вінницькій області;

Територіальним управлінням Рахункової палати України по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Чернівецькій областях (у м. Вінниця);

Центрально-Західним міжрегіональним територіальним управлінням Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;

Управлінням Державного агентства рибного господарства у Вінницькій області;

Управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області;

Управлінням патрульної поліції в Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України;

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг;

Вінницьким обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість”;

Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством  “Віноблагроліс”;

Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського            господарства;

Вінницьким регіональним відділенням Укрдержфонду підтримки           фермерських господарств;

Вінницькою торгово-промисловою палатою;

Комунальною організацією “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву”.

 

Співпрацює з: 

Генеральною прокуратурою України;

Службою безпеки України;

Міністерством аграрної політики України;

Міністерством внутрішніх справ України;

Міністерством екології та природних ресурсів України;

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

Міністерством закордонних справ України;

Міністерством оборони України;

Міністерством фінансів України;

Міністерством юстиції України;

Державною аудиторською службою України;

Державною казначейською службою України;

Державною службою статистики України;

Державною фіскальною службою України;

Державним агентством водних ресурсів України;

Державним агентством лісових ресурсів України;

Державним агентством резерву України;

Державним агентством рибного господарства України;

Державною аудиторською службою України;

Державною прикордонною службою України;

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Державною судовою адміністрацією України;

Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

Антимонопольним комітетом України;

Національним банком України;

Рахунковою палатою України;

Торгово-промисловою палатою України;

Фондом державного майна України.

 

Очолює: 

колегію обласної державної адміністрації;

раду регіонального розвитку Вінницької області;

раду оборони Вінницької області;

обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

обласну міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів,  протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств;

обласну постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;

комісію з відбору проектів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості;

комісію з відчуження об’єктів державної власності;

комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва;

конкурсну комісію з відбору інвестиційних проектів для часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів;

конкурсну комісію обласного фонду охорони земель;

обласну раду з питань виставкової діяльності;

регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

робочу групу з розроблення проекту Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року;

оперативний штаб з питань вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

координаційну раду з питань розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики при облдержадміністрації;

координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі;

міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля;

координаційну раду з питань організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.

 

Координує діяльність: 

громадської ради при облдержадміністрації; координаційної ради з питань розвитку територіальних громад області при голові облдержадміністрації;

обласної ради церков і релігійних організацій при голові облдержадміністрації;

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

регіональної ради підприємців при облдержадміністрації;

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

 

 

 

Заступник голови обласної державної адміністрації

Броварник В.М.

 

Відповідає за: 

житло­во-комунальне господарство;

енергопостачання та розвиток енергетичної галузі;

енергозбереження;

постачання природного газу;

зв'язок;

цивільний захист;

будівельну галузь;

містобудування та архітектуру;

реалізацію державної політики у галузі транспорту;

захист прав споживачів;

питання безпеки руху;

вирішення питань землеустрою та моніторингу земель;

надання у користування, передачу у власність земельних ділянок;

управління автомобільними дорогами місцевого значення.

 

Забезпечує: 

контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів в галузі житлово-комунального господарства, будівництва, газопостачання, енерго-забезпечення, енергозбереження, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення;

розроблення та реалізацію заходів, пов'язаних з цивільним захистом на території області;

здійснення, в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій, передбачених законодавством заходів, пов’язаних з порятунком життя людей, захистом їх здоров’я й прав, збереженням матеріальних цінностей, підтриманням громадського порядку;

виконання на території області законодавства про військовий обов'язок посадовими особами й громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

сприяння підготовці молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

впровадження заходів з охорони праці;                                             

контроль за збиранням та переробленням побутових відходів;

додержання виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;

координацію роботи підприємств будівельної індустрії з виробництва будівельних матеріалів усіх форм власності;

координацію роботи консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації за напрямком діяльності;

контроль з виконання функцій замовника та технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточних ремонтів і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

 реалізацію державної політики у сфері екологічної безпеки.

 

Організовує роботу з питань структурної перебудови містобудівного комплексу області здійснення державного архітектурно-будівельного контролю,  проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції об'єктів, ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві; забезпечення виконання завдань будівництва об'єктів житлового, дорожнього і цивільного призначення та ефективного використання капітальних вкладень.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю: 

Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації;

Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації;

Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації;

Управління дорожнього господарства облдержадміністрації;

  

Вінницької райдержадміністрації;

Гайсинської райдержадміністрації;

Іллінецької райдержадміністрації;

Могилів-Подільської райдержадміністрації;

Немирівської райдержадміністрації;

Оратівської райдержадміністрації;

Піщанської райдержадміністрації;

Погребищенської райдержадміністрації;

Тиврівської райдержадміністрації;

Тульчинської райдержадміністрації;

Ямпільської райдержадміністрації;

виконавчих органів Вінницької міської ради;

виконавчих органів Могилів-Подільської міської ради.

 

Співпрацює з: 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Міністерством інфраструктури України;

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України;

Міністерством оборони України;

Міністерством юстиції України;

Державною авіаційною службою України;

Державною екологічною інспекцією України;

Державною службою України з безпеки на транспорті;

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Державною службою України з питань праці;

Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

Державним агентством автомобільних доріг України;

Державним агентством водних ресурсів України;

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України;

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;

Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної і теплової енергії.

 

Забезпечує взаємодію та роботу з: 

Вінницьким обласним військовим комісаріатом;

Вінницьким регіональним управлінням водних ресурсів;

Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області;

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у  Вінницькій області;

Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області;

Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії  у  Південно-Західному регіоні;

Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області;

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області;

Державним підприємством “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Вінницястандартметрологія”);

Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»;

Могилів-Подільським прикордонним загоном  ім. Героя України старшого лейтенанта В. Семенова Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області;

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;

Управлінням Держпраці у Вінницькій області;

Управлінням Укртрансбезпеки у Вінницькій області;

підприємствами, що надають послуги з водопостачання та водовідведення незалежно від форм власності;

КП “Вінницяоблводоканал”;

підприємствами, що надають послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання, незалежно від форм власності;

КП “Вінницяоблтеплоенерго”;

підприємствами, що надають послуги з газопостачання та газифікації незалежно від форм власності;

регіональною газовою компанією “Вінницягаз”;

ПАТ по газопостачанню та газифікації “Вінницягаз”;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінницягаз Збут";

ПАТ “Вінницяобленерго”;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енера Вінниця»

Службою автомобільних доріг у Вінницькій області;

підприємствами, що здійснюють ремонт та утримання доріг, незалежно від форм власності;

проектними організаціями, незалежно від форм власності;

будівельними підприємствами, незалежно від форм власності;

Вінницькою обласною асоціацією будівельних матеріалів “Вінниця-облбудматеріали”;

підприємствами з реалізації паливно-мастильних матеріалів, незалежно від форм власності;

ПАТ “Вінницяоблпаливо”;

Вінницькою дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”;

Вінницькою філією ПАТ “Укртелеком”;

підприємствами, що надають послуги зв’язку, кабельного телебачення та Інтернет-зв’язку;

Вінницьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”;

Комунальною організацією “Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” (в частині будівництва об’єктів);

Товариством сприяння обороні України;

комунальними підприємствами “Вінницьке обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації”, “Ямпільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Барське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Гайсинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, “Бершадське районне бюро технічної інвентаризації”, “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації”;

Вінницькою обласною комунальною установою “Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ”;

підприємствами, що надають послуги та здійснюють роботу в галузі житлово-комунального господарства, незалежно від форм власності;

Відокремленим підрозділом Жмеринська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці;

Відокремленим підрозділом Козятинська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці.

 

Очолює: 

Обласну координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху;

конкурсну комісію “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”;

комісію з питань виконання загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2011-2020 рр.;

комісію з питань надання земельних ділянок у власність або користування фізичним та юридичним особам;

комісію з питань відбору об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього господарства;

комісію з розподілу коштів на енергозбереження, в т.ч. встановлення приладів обліку;

конкурсну комісію обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

координаційну  раду з питань безпеки дорожнього руху;

обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальних та інженерно-транспортних інфраструктур;

обласну конкурсну комісію з відбору проектів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;

обласну комісію з питань погодження відкриття міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути) та зміни графіку їх руху;

обласну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;

обласну комісію із розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло;

обласну комісію з питань державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні операцій з металобрухтом;

обласну комісію з питань реалізації програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

обласну комісію з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу;

обласну постійно діючу комісію з питань благоустрою територій;

обласну призовну комісію;

обласну комісію з проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів;

регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

міжвідомчу робочу групу з питань боротьби з нелегальними  перевезеннями;

робочу групу з посилення габаритно-вагового контролю під час проїзду транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування;

робочу групу з розробки регіонального плану управління відходами для Вінницької області.

Координує діяльність обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

 

Заступник голови обласної державної адміністрації  

Івасюк І.Д.

 

Відповідає за реалізацію повноважень облдержадміністрації в соціальній та гуманітарній сферах.

 

Забезпечує: 

реалізацію державних гарантій у сфері праці, здійснення контролю за своєчасною й не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

правильне й своєчасне призначення та виплату державних пенсій і допомог, надання адресної соціальної допомоги та підтримки, призначення й виплату цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

питання своєчасності виплати заробітної плати;

сприяння працевлаштуванню осію з інвалідністю, здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших верств населення, які мають відповідні пільги;

надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги в установленому порядку;

роботу галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я на території області;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, науки, охорони здоров’я, мови, культури, материнства й дитинства, сім’ї, молоді та дітей;

додержання правил санітарної охорони, здійсненням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

 

Організовує: 

роботу щодо розроблення пропозицій до проектів цільових, галузевих та обласних програм поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей і молоді, охорони материнства та дитинства, оздоровлення, відпочинку й дозвілля дітей та молоді;

здійснення заходів щодо фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей і молоді, підвищення статусу сім’ї та ролі жінки у суспільстві.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю: 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації;

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації;

Служби у справах дітей облдержадміністрації;

 

Барської райдержадміністрації;

Бершадської райдержадміністрації;

Крижопільської райдержадміністрації;

Липовецької райдержадміністрації;

Теплицької райдержадміністрації;

Томашпільської райдержадміністрації;

Тростянецької райдержадміністрації;

Чернівецької райдержадміністрації;

Чечельницької райдержадміністрації;

Шаргородської райдержадміністрації;

виконавчих органів Ладижинської міської ради.

 

Співпрацює з: 

Міністерством культури України;

Міністерством молоді та спорту України;

Міністерством освіти і науки України;

Міністерством охорони здоров’я України;

Міністерством соціальної політики України;

Національним агентством України з питань державної служби;

Державною службою інтелектуальної власності України;

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

Державною службою України з питань праці;

Державним агентством України з питань кіно;

Державною службою якості освіти України;

Пен­сійним фондом України.

 

Забезпечує взаємодію з: 

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області;

Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області;

Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях;

Управлінням Держпраці у Вінницькій області;

Управлінням служби якості освіти у Вінницькій області;

Обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Державною службою з лікарських засобів у Вінницькій області;

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області.

 

Очолює: 

атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку комунальної та приватної форми власності;

групу управління субпроектом з впровадження проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»;

державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при облдержадмі-ністрації;

журі Всеукраїнської літературної премії імені М. М. Коцюбинського;

журі з визначення переможця на здобуття Всеукраїнської літературно-мистецької премій ім. С.Руданського;

комісію з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроекту «Складова розвитку охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим  із серцево-судинною патологією»;

комісію  з питань надання дозволу на право  користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям, заснованих громадськими організаціями інвалідів;

комісію з питань нагород при облдержадміністрації;

координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання  при обласній державній адміністрації;

координаційну раду по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності;

координаційну раду при облдержадміністрації з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції СНІДу;

наглядову раду за діяльністю інтернатних установ системи органів соціального захисту населення;

обласний оперативний штаб з координації оздоровчої кампанії;

обласну координаційну раду з питань репродуктивного здоров’я і сприяння здоров’ю матері і дитини;

обласну комісію із призначення персональних та творчих стипендій в галузі культури і мистецтв;

обласну міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

обласну комісію з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа;

обласну спостережну комісію;

регіональну раду професійної освіти (стейкхолдерів);

робочу групу з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації;

робочу групу з впровадження системи відшкодування суб’єктам господарювання вартості лікарських засобів (реімбурсації);

робочу групу з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;

 

Координує діяльність обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

 

Заступник голови облдержадміністрації

Крученюк О.В.

 

Відповідає за суспільно-політичну ситуацію в області, реалізацію повноважень облдержадміністрації в галузі інформаційної політики та комунікацій з громадськістю, внутрішньої політики, національностей та релігій, міграції, спорту, архівної справи.

 

Забезпечує:

 взаємодію між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та політичними партіями, з питань реалізації інформаційної політики та розвитку громадянського суспільства;

здійснення інформаційно-аналітичних заходів щодо реалізації внутрішньої політики держави в області;

сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам у їх статутній діяльності;

висвітлення роботи облдержадміністрації в засобах масової інформації;

реалізацію міжнаціональних відносин, додержання прав національних меншин;

реалізацію в книговидавничій сфері;

комплексний розвиток фізичної культури і спорту, створення і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд, підготовки кадрів, спортсменів, пропаганди фізичної культури і спорту, олімпійського руху;

розроблення та організацію виконання обласної програми зайнятості населення;

організацію всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

 

Організовує: 

здійснення заходів щодо реалізації інформаційної політики на території області;

взаємодію облдержадміністрації з політичними партіями, громадськими об’єднаннями;

роботу щодо сприяння проведенню виборів і референдумів згідно з чинним законодавством.

 Координує роботу з відзначення в області державних свят та заходів, визначних дат.

 Здійснює керівництво редакційними колегіями з підготовки видань “Книга Пам'яті України”, “Реабілітовані історією”.

Сприяє роботі обласного об'єднання “Вічний пам'ятник”.

  

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю: 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації;

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації;

Державного архіву Вінницької області;

 

Жмеринської райдержадміністрації;

Калинівської райдержадміністрації;

Козятинської райдержадміністрація;

Літинської райдержадміністрації;

Мурованокуриловецької райдержадміністрації;

Хмільницької райдержадміністрації;

виконавчих органів Хмільницької міської ради;

виконавчих органів Козятинської міської ради.

виконавчих органів Жмеринської міської ради.

 

Співпрацює з: 

Міністерством інформаційної політики України;

Міністерством молоді та спорту України;

Міністерством у справах ветеранів України;

Державною архівною службою України;

Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

Державною міграційною службою України;

Українським інститутом національної пам'яті;

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України;

Державною службою зайнятості України;

Фо­ндом соціального страхування України.

 

Забезпечує взаємодію з: 

Відділенням Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області;

Вінницьким обласним центром зайнятості;

Вінницьким обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів;

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області;

Обласним відділенням Національного олімпійського комітету України;

Обласним товариством політв’язнів та їх дітей;

Представництвом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області;

Управлінням Державної міграційної служби України у Вінницькій області;

Редакціями електронних та друкованих засобів масової інформації, інформаційними агентствами;

Дирекцією філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція “ВІНТЕРА”;

Центром міжрегіонального сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

 

Очолює: 

експертну раду з питань видання творів місцевих авторів;

конкурсну комісію з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

координаційну раду ветеранів;

координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства;

міжвідомчу комісію з обстеження культових споруд в області;

міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та полі­тичних репресій;

обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення;

обласну комісію з контролю за станом спортивних споруд, інших спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів;

обласну науково-редакційну групу з підготовки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років»;

обласну редакційну колегію «Книга Пам’яті України»;

обласну редакційну колегію з підготовки та видання обласної книги «Реабілітовані історією»;

обласну раду представників національно-культурних товариств;

робочу групу з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при обласній державній адміністрації.

     

Координує діяльність: 

громадської ради при обласній державній адміністрації;

політичної консультативної ради при облдержадміністрації;

координаційної ради з питань розвитку козацтва на Вінниччині;

редакційної колегії з підготовки та видання тому Зводу пам’яток історії та культури України у Вінницькій області;

обласної комісії з реабілітації при обласній державній адміністрації.

 

_________________________

 

  

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

від 06 серпня 2019 року № 579

 

 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

першого заступника, заступників голови облдержадміністрації у разі їх відсутності  

Броварник В.М.

 

Івасюк І.Д.

Івасюк І.Д.

Крученюк О.В.

    

Керівник апарату обласної

  державної адміністрації                                             

    Валерій БОЙКО