РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 504 від 17 червня 2021 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

17 червня 2021 року

Вінниця

     № 504

 

Про затвердження Антикорупційної

програми обласної державної

адміністрації на 2021–2022 роки

 

        Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539: 

 1. Затвердити Антикорупційну програму обласної державної адміністрації на 2021–2022 роки (далі – Антикорупційна програма), що додається. 
 1. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, підприємствам, установам та організаціям, які належать до сфери її управління, з урахуванням компетенції щопівроку до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати про стан виконання Антикорупційної програми сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації для узагальнення, аналізу та подальшого інформування керівництва обласної державної адміністрації до     25 числа місяця, наступного за звітним періодом. 
 1.   Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації подати Антикорупційну програму на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції. 
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

Голова обласної державної

адміністрації                                                   

                           Сергій БОРЗОВ

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО          

          Розпорядження Голови    

          обласної державної адміністрації

17 червня 2021 року № 504

          

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

обласної державної адміністрації на 20212022 роки

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації у сфері діяльності обласної державної адміністрації

 

 1. Антикорупційна програма обласної державної адміністрації на 2021–2022 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства  з  питань  запобігання  корупції  від  19 січня  2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

 

 1. Відповідно до статей 118, 119 Конституції України обласна державна адміністрація забезпечує виконання на території області Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; дотримання законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку; підготовку та виконання місцевого бюджету; звітів про виконання місцевого бюджету та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Вінницькою обласною Радою повноважень.           

                           

 1. Метою Антикорупційної програми є запровадження додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності обласної державної адміністрації, розроблених з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків. Загальна відомча політика обласної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції заснована на Законі України «Про запобігання корупції» та ґрунтується на принципах законності, доброчесності, прозорості, доступності, неупередженості, політичної нейтральності, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, толерантності, дотримання етичних норм, галузевої належності та всеохопленості.

 

 1.   Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у обласній державній адміністрації вживаються наступні заходи:

 

       1) контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління;

 

        2) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, отриманої через внутрішні та регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону щодо причетності працівників обласної державної адміністрації до вчинення правопорушень;

 

        3) проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників обласної державної адміністрації, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;

 

        4) проведення навчань, надання консультацій працівникам обласної державної адміністрації стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

 

        5) своєчасне інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.     

 

        6) моніторинг та контроль за виконанням працівниками обласної державної адміністрації актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

 

        7) проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в обласній державній адміністрації;

 

        8) забезпечення доступу до публічної інформації, доступу громадськості до проєктів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, з метою проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, внесення пропозицій до їх змісту;

 

        9) заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;          

                                                                                         

10) вжиття заходів щодо захисту працівників обласної державної адміністрації, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників обласної державної адміністрації;     

 

        11) реалізація антикорупційної програми Вінницької обласної державної адміністрації та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків;

 

        12) постійне наповнення актуальною інформацією  розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Вінницької обласної державної адміністрації.

 

 

 1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Вінницької обласної державної адміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

 

 1. Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в діяльності обласної державної адміністрації, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

 

 1. Відповідно до статті 19 Закону, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої  в   Міністерстві   юстиції   України   28   грудня   2016   року  за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного   агентства   з   питань   запобігання   корупції   від   19   січня  2017   року  № 31, розпорядженням Голови  обласної  державної  адміністрації  від  22  квітня  2021 року № 356 «Про проведення оцінки корупційних ризиків та розроблення проєкту Антикорупційної  програми  обласної  державної  адміністрації на 2021–2022 роки» доручено провести оцінку корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління.

        Оцінка корупційних ризиків проводилась Комісією обласної державної адміністрації з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), яка утворена  розпорядженням   Голови   обласної   державної   адміністрації   від   23 лютого 2017 року № 120 «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків». У зв’язку з кадровими змінами розпорядженням Голови  обласної  державної  адміністрації  від 22 квітня 2021 року № 355 «Про внесення зміни до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 120» затверджено новий склад Комісії.

 З метою залучення громадськості та експертів до процесу ідентифікації корупційних  ризиків  на офіційному вебсайті обласної державної  адміністрації   розміщено   зазначене   вище   розпорядження від  22  квітня  2021 року № 355, а також відповідне інформаційне повідомлення щодо можливості долучитися до роботи Комісії представникам громадськості та експертам з антикорупційної діяльності, надати пропозиції щодо шляхів усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків.

         Також проведено круглий стіл за участі представників низки організацій (Федерації професійних спілок Вінницької області, Громадської організації «Він-ресурс», Вінницької обласної організації Товариства «Знання» України, Вінницької обласної організації «Союз юристів України»), на якому обговорено  питання  стосовно  оцінки  корупційних  ризиків  у  діяльності обласної  державної  адміністрації  та  внесено  відповідні  пропозиції. Громадська організація «Подільський центр прав людини» та Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО» надіслали інформацію щодо зазначений питань електронною поштою.

         Комісією складено робочий план, затверджений головою Комісії                 28 квітня 2021 року, в якому визначено 18 об’єктів оцінки корупційних ризиків відповідно до загальних та спеціальних функцій, повноважень обласної державної адміністрації, згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, за кожним об’єктом, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної   державної  адміністрації використано такі джерела інформації:

положення, організаційна структура, штатний розпис, посадові інструкції працівників, інші нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність документів та інформація з цих питань тощо;

аналіз результатів перевірок, аудитів, проведених органами, що контролюють, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань в обласній державній адміністрації;

звернення, що надійшли до обласної  державної  адміністрації від фізичних та юридичних осіб;

аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди;

інформація з відкритих реєстрів;

публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;

проведення інтерв’ювання, анкетування (зокрема, анонімне) серед працівників обласної державної адміністрації, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з обласною державною адміністрацією, зокрема, з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо.

З метою виявлення найбільш вразливих напрямів діяльності обласної державної адміністрації, а також притаманних їм корупційних ризиків сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проведено анкетування працівників обласної державної адміністрації, а також фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють (співпрацювали) з обласною державною адміністрацією шляхом розміщення її на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації. Відповідні анкети передбачали можливість надати відповідь без зазначення авторства.

Як  наслідок,  Комісія  ідентифікувала  32  корупційних  ризика  у діяльності  обласної  державної  адміністрації,  здійснила  їх  формальне  визначення (додаток 1 до Антикорупційної програми), проаналізувала наявні заходи контролю, здійснила визначення рівнів їх пріоритетності та схвалила звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління (далі –  Звіт) згідно з додатком 2. Звіт включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту), й таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).

 

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

З метою підтримання рівня знань працівників обласної державної адміністрації, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування  правової  свідомості,  нетерпимого  ставлення  до  корупції,  а також  мінімізації  ризиків  вчинення  корупційних  та  пов’язаних  з  корупцією правопорушень, в  обласній  державній  адміністрації  проводяться  навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

План навчань у Вінницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації затверджений розпорядженням Голови обласної державної адміністрації  від 31 грудня 2020 року № 841 «Про підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств,  установ  і організацій та депутатів місцевих рад у 2021 навчальному році» та погоджений Головою Національного агентства України з питань державної служби, Головою обласної державної адміністрації та Головою обласної Ради.

До проведення занять залучаються представники обласної державної адміністрації, правоохоронних органів, експерти у галузі антикорупційної діяльності.

Відповідним планом-графіком передбачено проведення навчань з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та виявлення корупції за наступними темами:

дотримання  фінансового контролю відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

юридична відповідальність керівників державних органів та органів місцевого самоврядування за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

запобігання та виявлення корупції та конфлікту інтересів в органах публічної служби;

заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

запобігання та виявлення корупції в органах публічної влади.

У 2022 році практику роботи з проведення семінарів-навчань з працівниками обласної державної адміністрації у Вінницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації планується продовжити.

Орієнтовний план навчань в 2021–2022 роках, які будуть проведені працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації для  посадових осіб апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є обласна державна адміністрація, наведений нижче.

 

№ 

Назва навчального заходу

 

Термін проведення

Категорії слухачів

Форма навчання

I. Фінансовий контроль відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

План навчального заходу

 

1.

Актуальні роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

січень–березень 2021 року,

січень–березень

2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є обласна державна адміністрація

Очна форма/

дистанційно в синхронному режимі

2.

Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування.

3.

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оприлюднення документів. Контроль та повна перевірка декларацій. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю встановлені Законом.

II. Вимоги,   обмеження   та   заборони   на   державній   службі   згідно   із   Законом  України «Про запобігання корупції»

 

План навчального заходу

 

1.

Доброчесність як невід’ємна складова у діяльності публічних службовців. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.

травень–серпень

2021 року,

травень–серпень

2022 року

Посадові особи апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є обласна державна адміністрація

Очна форма/

дистанційно в синхронному режимі

2.

Корупційні ризики при виконанні службових обов’язків, дотримання у своїй повсякденній діяльності вимог, обмежень та заборон, встановлених законодавством про запобігання корупції.

3.

Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.

4.

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності під час перебування на державній службі, після припинення державної служби, укладенні трудових договорів (контрактів), вчинення правочинів у сфері підприємницької діяльності, представлення інтересів фізичних або юридичних осіб, використання інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

5.

Обмеження спільної роботи близьких осіб у діяльності публічних службовців.

6.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Етичні засади державної служби.

III. «Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

 

План навчального заходу

 

1.

Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення посадовими особами апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є обласна державна адміністрація, порядок розгляду повідомлень.

вересень–листопад 2021 року,

вересень–листопад 2022 року

Посадові особи апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є обласна державна адміністрація

Очна форма/

дистанційно в синхронному режимі

2.

Відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків

3.

 

 

Сутність поняття «викривач», гарантії захисту викривачів, впровадження інституту викривачів в Україні та їх захисту за законодавством.

 

Крім навчань, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проводить консультації працівників обласної державної адміністрації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.

На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщені нормативно-правові акти, методичні матеріали та інша інформація з питань запобігання корупції, яка постійно оновлюється.

Після погодження Національним агентством з питань запобігання корупції Антикорупційна програма буде розміщена на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації та перебуватиме у вільному доступі для усіх працівників обласної державної адміністрації та громадськості.

 

 

 1. V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

 

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у фіксуванні прогресу та фактів виконання заходів, передбачених у Антикорупційній програмі, а саме: заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, шляхи з усунення  (мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів.

Суб’єктом, відповідальним за здійснення періодичного моніторингу виконання Антикорупційної програми, є сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, з урахуванням компетенції щопівроку до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують про стан виконання Антикорупційної програми сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації для узагальнення, аналізу та подальшого інформування керівництва обласної державної адміністрації до    25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за критеріями своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результатів (впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до прийняття Антикорупційної програми та після її впровадження).

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми, є Комісія.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється у термін до     25 січня кожного календарного року.

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія має право одержувати від структурних підрозділів інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів, які не входять до її складу.

Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

Антикорупційна програми переглядається Комісією за результатами щорічної оцінки її виконання (у разі потреби), виявлення нових корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, внесення змін до антикорупційного законодавства, затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної програми з її виконання.

Антикорупційна програма може бути переглянута за пропозицією будь-якого працівника обласної державної адміністрації. Такі пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються голові Комісії.

Голова Комісії, отримавши пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх обговорення Комісією та надає їй свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

Комісія розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної програми та за необхідності готує відповідні пропозиції Голові обласної державної адміністрації. Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає Голова обласної державної адміністрації.

Розпорядження Голови обласної державної адміністрації про внесення змін до Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації та перебуває у вільному доступі для громадськості.

 

 

 Завідувач сектору з питань запобігання

 та виявлення корупції апарату обласної

 державної адміністрації                                                         

 

       Олег ГУСАК

 

Додаток 1

 

Додаток 2