РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 487 від 30 липня 2020 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

30 липня 2020 року

Вінниця

№ 487

 

 

Про необхідність призначення

на вакантну посаду державної

служби на період дії карантину

 

Відповідно до пункту 8 Розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення  змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290, доповідної заступника Голови обласної державної адміністрації та у зв’язку з необхідністю виконання невідкладних завдань і  функцій на період дії карантину: 

1. Оголосити добір з призначення на вакантну посаду державної служби категорії «Б» – директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації  на період дії карантину.

2. Визначити Заболотну Наталю Михайлівну, заступника Голови обласної державної адміністрації, уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами. 

3. Затвердити оголошення про добір на вакантну посаду державної служби категорії «Б» – директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації на період дії карантину, що додається. 

4. Відділу з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації забезпечити: 

   1) розміщення  цього розпорядження та оголошення про добір на Єдиному порталі вакансій державної служби; 

   2) розгляд поданої інформації від осіб,  які виявили бажання  взяти участь у доборі, передачу такої інформації уповноваженій особі, інформування про час та місце проведення співбесіди; 

   3) оприлюднення на Єдиному порталі вакансій державної служби інформації про прийняте рішення за результатами добору. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                               

                                                     Сергій БОРЗОВ

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Розпорядження Голови

                                                                         обласної державної адміністрації

                                                                   30 липня 2020 року №  487

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на вакантну посаду категорії «Б»  директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації на період дії карантину

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації категорії «Б»

Посадові обов’язки

1. Здійснює заходи  з організації реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я та реабілітаційних заходів на території області, сприяння виконанню державних і регіональних програм соціально-економічного спрямування, зокрема:

– керівництво підприємствами, установами та організаціями в галузі охорони здоров’я, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація їх матеріально-фінансового та методичного забезпечення;

– формування мережі закладів охорони здоров’я  

та структури медичної реабілітації, прогнозування їх розвитку на території області для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

– здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;

– організація медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

– забезпечення реалізації в області державної політики у сфері медичної реабілітації, розвитку державно-приватного партнерства в напрямку медичної реабілітації;

– участь у розробленні та виконанні регіональних комплексних і цільових програм розвитку системи охорони здоров’я, реабілітації та абілітації;

 – організація оздоровлення населення шляхом розвитку всіх видів реабілітації;

 – координація діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері відновного лікування;

– забезпечення дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього середовища і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;

– забезпечення додержання в галузі охорони здоров’я вимог Національного переліку основних лікарських засобів, який затверджується ЦОВВ, щодо якісного та безпечного застосування  лікарських засобів  у медичній практиці закладів охорони  здоров’я;

 – забезпечення надання населенню безоплатної екстреної медичної  допомоги  в повсякденних  умовах,  при надзвичайних  ситуаціях та в особливий  період;

- впровадження спільно з міжнародними інституціями регіональних інвестиційних проектів, спрямованих на покращення надання медичної допомоги  пацієнтам.

2. Здійснює керівництво Департаментом охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент), несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці, зокрема:

– подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

– затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департамент та розподіляє обов’язки між ними;

– планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

– вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

– звітує перед Головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

– розпоряджається коштами у межах затвердженого Головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

– призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;

– організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

– забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

– здійснює в Департаменті визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби.

3. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проекти відповідних рішень.

4. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації.

5. Видає, в межах своїх повноважень, накази, організовує контроль за їх виконанням.

6. Подає на затвердження Голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

7. Погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників галузевих структурних підрозділів райдержадміністрацій, керівників галузевих підприємств, установ та організацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад області.

8. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

9. Здійснює інші повноваження,  визначені законодавством.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12000 грн.;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

Надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого з метою запобігання поширення  на території України  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290, та до дня визначення суб’єктом призначення переможця за результатами конкурсного відбору  відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у доборі, накладається кваліфікований електронний підпис особи, яка бажає взяти участь у доборі.

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби (до 17.00 год.    03 серпня 2020 року).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

 НУЖНА Наталія Вікторівна,

 тел. (0432) 651732,

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

  Вимоги 

1.

Освіта

 Вища, не нижче ступеня магістра галузі знань «Охорона здоров’я».

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою.

4.

Володіння іноземною мовою

 Не обов’язкове.

 

 

Заступник начальника відділу

з питань персоналу апарату

обласної державної адміністрації                         

                    Наталія  НУЖНА