РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 178 від 11 березня 2020 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

11 березня 2020 року

Вінниця

№ 178

 

Про внесення змін до розпоряджень голови облдержадміністрації від 26 січня 2018 року № 63 та від 06 лютого 2018 року № 84

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про джерела фінансування дорожнього господарства», постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду» та в зв’язку з кадровими змінами:

1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 26 січня 2018 року № 63 «Про утворення комісії з питань відбору об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього господарства» такі зміни:

Затвердити склад комісії з питань відбору об’єктів комунальної  власності у сфері дорожнього господарства у редакції, що додається.

2. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 лютого 2018 року № 84 «Про затвердження Порядку відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства» такі зміни:

Затвердити Порядок відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населе-них пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства у редакції, що додається.

3. Розпорядження голови облдержадміністрації від 13 листопада 2018 року № 868 «Про внесення зміни до розпоряджень голови облдерж-адміністраціївід 26 січня 2018 року № 63 та від 06 лютого 2018 року № 84» визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації О. Піщика.

 

 

 Голова обласної державної

 адміністрації   

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації 

26 січня 2018 року № 63

(в редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

11 березня 2020 року  № 178)

 

С К Л А Д

комісії з питань відбору об’єктів комунальної

власності у сфері дорожнього господарства

 

ПІЩИК

Олександр Володимирович

заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

 

БАБІЙ

Олег Васильович

начальник управління дорожнього госпо-дарства облдержадміністрації, заступник голови комісії

 

ШОТІК

Алла Валеріївна

головний спеціаліст відділу експлуатації та розвитку дорожнього господарства та інфраструктури управління дорожнього господарства облдержадміністрації, секре-тар комісії

 

ВЕРНИГОР

Ігор Віталійович

консультант Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України (за згодою)

 

КІЗЬ

Степан Васильович

 

начальник обласної комунальної установи «Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства» (за згодою)

 

КОСТЕНКО

Володимир Володимирович

директор Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

МАЗУР

Геннадій Федорович

голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (за згодою)

 

МЕЛЬНИК

Андрій Юрійович

 

голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку (за згодою)

 

РЕПЕЙ

Володимир Іванович

перший заступник керівника секретаріату Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування - завідувач Центру організаційно-правового забезпе-чення розвитку та реформування органів місцевого самоврядування (за згодою)

 

САМУСЬ

Анатолій Петрович

начальник відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту пат-рульної поліції, капітан поліції (за згодою)

 

САНДУЛ

Олег Валентинович

 

заступник начальника управління фінансів виробничої сфери та супроводження субвенцій – начальник відділу супровод-ження субвенцій Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

СЛОБОДЯНЮК

Олександр Андрійович

заступник голови громадської ради при Вінницькій обласній державній адмі-ністрації (за згодою)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації 

                                                                         06 лютого 2018 року № 84

(в редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

11 березня 2020 року  № 178)

 

 

П О Р Я Д О К

відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства

 

1. Цей Порядок визначає процедуру відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів (далі - Об’єкти), для забезпечення реалізації проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту шляхом спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі - Субвенція) згідно затвердженого обласною державною адміністрацією розподілу на відповідний рік, але не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085, Технічних правилах ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94, затверджених Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству 27 грудня 1994 року, Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженому наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788,  Технічних правилах ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 14 лютого 2012 № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, іншому чинному законодавстві України.

3. Відбір Об’єктів, запропонованих до фінансування за рахунок коштів Субвенції органами місцевого самоврядування, здійснюється в термін, визначений комісією з питань відбору об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього господарства (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

4. Рішення засідання Комісії оформлюється протоколом, на підставі якого управління дорожнього господарства облдержадміністрації (далі -Управління) формує перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для фінансового забезпечення виконання робіт на них (далі - Перелік) із зазначенням обсягів бюджетних коштів.

До Переліку, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», можуть бути включені вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах області, на яких проводитимуться роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та їх утримання, в тому числі облаштування місць для паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю у кількості, визначеній Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Перелік формується в межах обсягу коштів Субвенції, передбаченого на такі цілі.

5. Затверджений Перелік направляється Управлінням на погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

  Затверджений та погоджений Перелік надсилається Управлінням Департаменту фінансів облдержадміністрації для підготовки відповідного проєкту розпорядження голови облдержадміністрації про внесення змін до обласного бюджету з метою забезпечення спрямування відповідних міжбюджетних трансфертів.

Внесення змін до Переліку здійснюється відповідно до процедури, встановленої пунктами 4-5 Порядку.

6. Спрямування міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам здійснює Департамент фінансів облдержадміністрації за пропозиціями Управління, сформованими за результатами моніторингу виконання робіт на Об’єктах та проведення тендерних процедур.

7. Управління у відповідності до вартості робіт на Об’єкті, визначеної в укладеному між замовником робіт та переможцем тендерної процедури / допорогової закупівлі договорі, здійснює коригування обсягу коштів Субвенції, що спрямовується на фінансове забезпечення виконання робіт на Об’єкті, шляхом внесення змін до Переліку.

8. Розроблення проєктно-кошторисної документації, затвердження проєктів будівництва і проведення експертизи, закупівля робіт, авторський та технічний нагляд під час виконання робіт на Об’єктах та введення їх в експлуатацію здійснюється відповідно чинного законодавства України.

9. Обов’язковими умовами участі у конкурсному відборі Об’єктів є наявність:

розробленої та затвердженої в установленому порядку проєктно-кошторисної документації за видом робіт «будівництво» / «реконструкція» /  «капітальний ремонт» та  експертного звіту;

співфінансування з місцевого бюджету згідно рішення сесії та/або інших джерел незаборонених чинним законодавством в розмірі, не менше 50 відсотків від вартості проєкту.

Якщо Об’єкт співпадає з автомобільною дорогою загального користування місцевого значення, співфінансування з місцевого бюджету може становити не менше 25 відсотків від вартості проєкту.

Створення та реалізація на Об’єктах безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм є обов’язковою.

10. Критеріями відбору Об’єктів для включення до Переліку є:

розташування та спрямованість ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту до закладів охорони здоров’я, шкіл, об’єктів соціально-культурного призначення та місць масового перебування населення, історичних пам’яток та туристичних об’єктів;

наявність на вулично-дорожній мережі населеного пункту маршрутів шкільних автобусів та громадського транспорту;

значимість ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту з точки зору інтенсивності руху та пропускної здатності;

реалізація комплексних рішень з розвитку дорожньої інфраструктури, заходів з підвищення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності;

результат оцінки (величина індексу) транспортно-експлуатаційного стану ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту;

дотримання міжремонтних термінів капітального ремонту дорожнього одягу у відповідності до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788;

завершення проєктів з високим ступенем готовності (понад 70% усіх будівельно-монтажних робіт, передбачених проєктно-кошторисною докумен-тацією);

межування ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту з автомобільними дорогами загального користування.

Оцінка дотримання критеріїв відбору Об’єктів здійснюється з розрахунку один критерій - один бал та формуються методом простого ранжування величин, тобто розміщення Об’єктів за ступенем важливості, а саме у порядку убування їх значущості, в залежності від набраних балів.

Кожних 10 відсотків співфінансування з місцевого бюджету понад встановлений Порядком обсяг оцінюється одним додатковим балом.

11. Органи місцевого самоврядування для участі у конкурсному відборі надають Управлінню у визначені терміни наступні документи:

пояснювальну записку з врахуванням критеріїв, визначених п.9 та п.10 Порядку;

затверджену в установленому законодавством порядку проєктно-кошто-рисну документацію;

експертний звіт щодо розгляду проєктної документації;

довідку про належність Об’єкта до комунальної власності та знаходження його на балансі органу місцевого самоврядування;

завірену копію технічного паспорта відповідної вулиці (дороги);

копію рішень органу місцевого самоврядування про співфінансування робіт з будівництва / реконструкції / капітального ремонту на Об’єкті та про визначення замовника робіт на Об’єкті;

інформаційно-аналітичні матеріали (обґрунтування за формою, згідно з додатком, карти-схеми, фотографії Об’єкта в існуючому стані).

12. Замовник робіт на Об’єкті надає на електронну адресу Управління (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) наступну інформацію:

1) графік виконання робіт з капітального ремонту на Об’єкті;

2) пропозиції до помісячного розпису фінансування за рахунок  коштів державного дорожнього фонду у вигляді відповідної Субвенції та коштів місцевого бюджету;

3) завірену копію укладеного договору з переможцем тендерної процеду-ри / допорогової закупівлі - протягом трьох робочих днів з дня укладення договору;

4) звіт про використання коштів Субвенції на реалізацію проєкту за запропонованою Управлінням формою та завірені копії актів виконаних робіт на Об’єктах - щомісячно до 03 числа місяця наступного за звітним;

5) завірену копію звітів про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3д, №4-3м) та звітів про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д, №7м), за формами, визначеними наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2014 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року № 196/20509, за відповідним ТПКВКМБ за рік – щорічно до 05 числа місяця наступного за звітним роком;

6) завірені копії документів, що підтверджують введення в експлуатацію Об’єкта - щорічно до 05 числа місяця наступного за звітним роком;

7) фотографії Об’єкта за результатами реалізації проєкту.

13. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Додаток

до Порядку відбору

об’єктів вулично-дорожньої мережі

населених пунктів для

фінансового забезпечення виконання

на них робіт за рахунок

субвенції, що спрямовується

в сферу дорожнього господарства

 

ОБГРУНТУВАННЯ

включення до Переліку об’єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Вінницькій області

 

Найменування об’єкта (автомобільної дороги), що пропонується до реалізації

 

Район/райони розташування

 

Вид робіт (будівництво, реконструкція, капітальний, поточний середній ремонт)

 

Опис об’єкта

(інформаційна довідка)

 

Індекс експлуатаційного  стану

 

Протяжність введення в експлуатацію, м2 / км

 

Перелік схем та фото, що додаються

 

Доцільність проведення робіт

 

Обсяг фінансування, тис. гривень

 

Наявність проєктної документації

 

Інформація про проведення тендерних процедур та укладених контрактах

 

Інформація щодо проведення експертизи

 

Дата початку робіт (орієнтовна)

 

Наявність програмного документа

 

Примітки