РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 55 від 28 січня 2020 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

28 січня 2020 року

Вінниця

№ 55


Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2020 році

 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки прове-дення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352:

1. Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, придатних за станом здоров’я до військової служби, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу:

1) у квітні – червні 2020 року;

2) у жовтні – грудні 2020 року.

2. Затвердити такі, що додаються:

1) склад обласної призовної комісії;

2) графік засідань обласної призовної комісії.

3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення:

1) утворити  та затвердити основний і  резервний склад районних і міських призовних комісій та забезпечити їх роботу з 01 квітня по 30 червня, з 01 жовтня по 30 грудня 2020 року;

2) вжити заходів щодо підготовки молоді до військової служби, укомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України, Державної спеціальної служби транспорту особовим складом, морально і фізично готовим гідно виконувати свій конституційний обов’язок;

3) у період роботи призовних комісій забезпечити необхідну кількість технічних працівників та обслуговуючого персоналу, за якими на весь час виконання цих обов’язків зберегти місце роботи, посаду та середню заробітну плату;

4) організувати, відповідно до розпоряджень районних (міських) військо-вих комісаріатів, виконання заходів своєчасного оповіщення призовників щодо необхідності їх прибуття до районних (міських) військових комісаріатів шляхом вручення повісток через керівників житлово-експлуатаційних організа-цій, підприємств та інших організацій або установ, які здійснюють експлуата-цію будинків, незалежно від підпорядкування і форми власності, домовлас-ників, та забезпечити прибуття призовників на призовні дільниці;

5) сприяти  виконанню заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням призову громадян України на строкову військову службу, шляхом виділення  необхідних матеріально-технічних засобів для роботи призовних дільниць. Для відправки призовників на обласний збірний пункт у м. Козятин надати військовим комісаріатам, за їх заявками, автомобільний транспорт та забезпечити охорону громадського порядку;

6) організувати до початку відправлень призваних осіб на обласний збірний пункт у м. Козятин урочисті проводи призовників та проявляти необхідну турботу про їх сім’ї;

7) провести підготовчі заходи, пов’язані з попереднім медичним оглядом, обстеженням і лікуванням, а також санацію та протезування зубів призовникам, що включені у команди на відправку до Збройних Сил України, інших військових формувань України, Державної спеціальної служби транспорту та вивченням призовників у березні, вересні 2020 року.

4. Козятинській райдержадміністрації (І. Булавський) та виконавчому комітету Козятинської міської ради (О. Пузир) сприяти організації роботи закладу харчування на обласному збірному пункті у м. Козятин.

5. Квартирно-експлуатаційному відділу м. Вінниця (М. Сакара) забезпе-чити безперебійне надання комунально-побутових послуг (освітлення, водопостачання, опалення тощо) на обласному збірному пункті у м. Козятин на період проведення  призову.

6. Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації (С. Чернявський) забезпечити на обласному збірному пункті у м. Козятин проведення тестування фізичної підготовки громадян, які підлягають призову на строкову військову службу.

7. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Л. Грабович):

1) розглянути питання щодо введення до складу медичних комісій районних (міських) військових комісаріатів, для якісного проведення медичного огляду призовників, досвідчених лікарів та медичних сестер з попереднім прийняттям заліків з військово-лікарської експертизи. Зберігати за ними,  на  період  медичного  огляду,  займану  посаду  та  середній заробіток за

місцем основної роботи. Проводити амбулаторне та стаціонарне обстеження призовників у лікувальних закладах області позачергово і безкоштовно;

2) провести призовникам, які включені у команди на відправку до військо-вих частин, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV),визначення групи крові та резус-належності;

3) відрядити для роботи на обласному збірному пункті у м. Козятин наступних спеціалістів: хірургів – 2; терапевтів – 2; психіатрів – 2; невро-патологів – 2; дерматологів – 2; отоларингологів – 2; рентгенологів – 2; рентгенотехніків – 2; медичних сестер – 6 та  забезпечити їх необхідним медичним інструментарієм, апаратурою і розхідними матеріалами (негатоскоп, електрокардіограф, рентгеноплівка  тощо);

4) забезпечити, в період з  квітня по  червень та з жовтня по  грудень  2019 року, на обласному збірному пункті у м. Козятин дотримання встановлених санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм;

5) провести на обласному збірному пункті у м. Козятин флюорографічне обстеження призовників в період з квітня по червень та з жовтня по грудень  2020 року;

6) забезпечити, за необхідності, надання екстреної та невідкладної медич-ної допомоги особам, які будуть знаходитись на збірному пункті у м. Козятин, шляхом першочергового виїзду бригади швидкої медичної допомоги до місця його розташування;

7) забезпечити комплектування для медичного відділення при обласному збірному пункті у м. Козятин необхідної кількісті медичного інструментарію, перев’язувального матеріалу та медикаментів для проведення медичного огляду.

8. Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області (Ю. Педос):

1) забезпечити, в період проведення відправлення молодого поповнення підтримання публічної безпеки і порядку на обласному збірному пункті у м. Козятин;

2) проводити, відповідно до вимог чинного законодавства, за зверненням районних (міських) військових комісаріатів або органів місцевого самовряду-вання, що ведуть військовий облік, розшук, затримання і доставку до районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

9. Обласній призовній комісії (С. Здітовецький) після проведення призову і відправки призваних до військових частин:

1) заслухати інформацію голів районних та міських призовних комісій за підсумками призову (навесні – до 15 липня 2020 року, восени – до 15 січня 2021 року);

2) перевірити законність прийнятих районними та міськими призовними комісіями рішень про надання відстрочки чи звільнення від призову громадян призовного віку.

10. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опубліку-вання у місцевих засобах масової інформації, крім підпункту 1 пункту 1, який набирає чинності з 01 березня 2020 року, та підпункту 2 пункту 1, який набирає чинності з 01 вересня 2020 року.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                      

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Розпорядження голови

                                                                             облдержадміністрації

                                                                           28 січня 2020 року № 55

 

С К Л А Д

обласної призовної комісії

 

ЗДІТОВЕЦЬКИЙ

Сергій Георгійович

перший заступник голови облдержадміністра-ції,  голова комісії

ВІННИЦЬКИЙ

Олег Миколайович

військовий комісар Вінницького обласного військового комісаріату, перший заступник голови комісії (за згодою)

ПОТЕРЛЕВИЧ

Роман Миколайович

начальник відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) - заступник обласного військового комісара, заступник голови комісії (за згодою)

ПЕЧАЛІН

Ігор Валентинович

головний спеціаліст  відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) Вінницького обласного військового коміса-ріату, секретар комісії (за згодою)

ЗАЄЦЬ

Іван Іванович

заступник начальника управління - начальник відділу дільничних офіцерів поліції управ-ління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Вінницькій області (за згодою)

ЗОРОГЛЯН

Артем Єремович

помічник військового комісара з правової роботи Вінницького обласного військового комісаріату (за згодою)

ІНДИК

Валерій Миколайович

начальник відділу взаємодії з правоохорон-ними органами та оборонної роботи  Департа-менту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами  облдержадміністрації

ШВИДЮК

Світлана Іванівна

головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населен-ню управління лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

ЯКИМЧУК

Олександр Анатолійович

головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти та координації роботи вищих навчальних закладів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

               

 

 

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                               Розпорядження голови

                                                                             облдержадміністрації

                                                                                 28  січня 2020 року № 55

 

 

 

Г Р А Ф І К

засідань обласної призовної комісії

 

02 квітня  (01  жовтня)  2020 року.  Початок роботи – 10оо.

Організаційне засідання.

 

23 квітня (29 жовтня) 2020 року.  Початок роботи – 10оо.

Всі районні (міські) призовні комісії за необхідністю.

 

21 травня  (12 листопада) 2020 року. Початок роботи - 10оо.

Всі районні (міські) призовні комісії за необхідністю.

 

28 травня  (26 листопада) 2020 року. Початок роботи – 10оо.

Всі районні (міські) призовні комісії за необхідністю.

 

11 червня  (03 грудня)  2020 року.  Початок роботи – 10оо.

Всі районні (міські) призовні комісії за необхідністю.

 

25 червня  (24 грудня)  2020 року. Початок роботи – 10оо.

Підсумкове засідання.

 

Місце проведення обласної призовної комісії – зала для брифінгу Вінницького ОВК, м. Вінниця, вул. Данила Галицького 31.