РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 63 від 26 січня 2018 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 від 26 січня 2018 року                                                                          № 63

  

 Про утворення комісії з питань відбору об’єктів комунальної

власності у сфері дорожнього господарства

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 25 рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік», з метою забезпечення цільового та ефективного використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах:

 1. Затвердити склад комісії з питань відбору об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього господарства та Положення про неї, що додаються.

 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14 березня 2014 року № 78 «Про утворення обласної конкурсної комісії з відбору об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та затвердження Порядку розподілу та використання коштів Вінницького обласного дорожнього фонду».

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Броварника В.М.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                        

 В.КОРОВІЙ

  

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації 

26 січня 2018 року № 63

 

С К Л А Д

комісії з питань відбору об’єктів комунальної

власності у сфері дорожнього господарства

 

БРОВАРНИК

Василь Михайлович

заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

 

ВОЛКОВ

Сергій Адієвич

директор Департаменту житлово-комуналь-ного господарства, енергетики та інфра-структури облдержадміністрації, заступник голови комісії

 

МАРШУК

Алла Валеріївна

головний спеціаліст відділу інфраструктури управління транспорту та інфраструктури Департаменту житлово-комунального госпо-дарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, секретар комісії

 

БАБІЙ

Олег Васильович

заступник начальника управління фінансів виробничої сфери та супроводження субвенції - начальник відділу супроводження субвенції Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

КІЗЬ

Степан Васильович

 

начальник обласної комунальної установи «Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства» (за згодою)

 

ШТЕЙКО

Юрій Вікторович

заступник начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області з фінансово-економічних питань (за згодою)

 

КОСТЕНКО

Володимир Володимирович

заступник директора – начальник управління житлово-комунального господарства Департа-менту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадмі-ністрації

 

МАЗУР

Геннадій Федорович

голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (за згодою)

 

МЕЛЬНИК

Андрій Юрійович

 

голова постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку (за згодою)

 

ОВЕРЧУК

Світлана Олександрівна

начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального госпо-дарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

САМУСЬ

Анатолій Петрович

т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції, капітан поліції (за згодою)

 

РЕПЕЙ

Володимир Іванович

перший заступник керівника секретаріату Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування - завідувач Центру організаційно-правового забезпечення розвит-ку та реформування органів місцевого самоврядування (за згодою)

 

ШАМАЛЮК

Анатолій Васильович

голова Калинівської міської об’єднаної територіальної громади, президент Клубу голів об’єднаних територіальних громад (за згодою)

 

ЮРЛОВА

Лариса Іванівна

головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення – юрисконсульт Департаменту житлово-комунального господарства, енерге-тики та інфраструктури облдержадміністрації

 

 

_________________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації 

26 січня 2018 року № 63

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комісію з питань відбору об’єктів комунальної

власності у сфері дорожнього господарства

 1. Комісія з питань відбору об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього господарства (далі – Комісія) утворена для реалізації положень Бюджетного Кодексу України, рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік», Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», з метою забезпечення цільового та ефективного використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі – Субвенція), в частині її спрямування на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

 2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної Ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 3. Головою Комісії є заступник голови облдержадміністрації.

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, за поданням Департаменту  житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.

 4. Основними завданнями Комісії є:

 1) розгляд та аналіз документів щодо об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, в тому числі облаштування місць для паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю (далі – Об’єкти), запропонованих до фінансування місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими їх балансоутримувачами;

 2) відбір та визначення обсягу фінансування кожного з Об’єктів, які пройшли процедуру відбору.

 5. Комісія має право:

 1) заслуховувати інформацію представників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що подали пропозиції щодо Об’єктів i давати в межах їх компетенції відповідні доручення;

 2) одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, інформацію і матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

 3) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за письмовим погодженням з їх керівниками).

 6. Роботою Комісії керує її голова, а за відсутності голови, за його дорученням – заступник голови Комісії.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови. Голова Комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

7. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж дві третини членів Комісії.

 8. Рішення Комісії приймаються колегіально шляхом відкритого голосування простою більшість присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 9. Рішення Комісії оформляється протоколом засідання, який підписується в день проведення засідання головуючим та всіма членами Комісії, присутніми на засіданні.

 10. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень носять рекомендаційний характер.

 11. Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації здійснює функції секретаріату.

12. Секретаріат відповідно до покладених завдань:

 1) здійснює організаційне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Комісії, а також контроль за виконанням її рішень;

 2) одержує та перевіряє документи, які подаються на розгляд Комісії місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими  балансоутримувачами Об’єктів;

 3) організовує підготовку, скликання та проведення засідань Комісії;

 4) готує проекти рішень Комісії;

 5) формує перелік Об’єктів, із зазначенням обсягів бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення за рахунок Субвенції та подає його на затвердження голові облдержадміністрації;

 6) забезпечує оперативний зв’язок між членами Комісії та органами, які подали пропозиції для фінансування Об’єктів, надає консультативну допомогу з відповідних питань.

 

 

___________________________