РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 867 від 05 грудня 2017 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 05 грудня 2017 року                                                     № 867

 

  

Про колегію Департаменту агропромислового розвитку,

екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Відповідно до Положення про Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 травня 2017 року № 336:

 1. Утворити колегію Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації у складі згідно з додатком.

 2. Затвердити Положення про колегію Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації, що додається.

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обл-держадміністрації від 24 травня 2013 року № 401 «Про колегію Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації».

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови

    облдержадміністрації                                                                  

А.ГИЖКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

05 грудня  2017 року № 867 

 

С К Л А Д

колегії Департаментe агропромислового розвитку, екології

та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації

 

 

 

 

ТКАЧУК

Микола Федорович

директор  Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, голова колегії

 

ФІНКЛЕР

Віталій Васильович

начальник відділу організаційного забезпечення, моніторингу, контролю та зв’язків з громадськістю управління дозвільної діяльності, природоохоронних програм, моніторингу та зв’язків з громадськістю Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, секретар колегії

 

БАРЦЬОСЬ

Володимир Васильович

голова постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин (за згодою)

 

ВЕЛЬГУС

Юрій Володимирович

директор Вінницького регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (за згодою)

 

ГОЛОВАШИЧ

Людмила Володимирівна

секретар постійної комісії обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр (за згодою)

 

ДЯКОНОВИЧ

Ілля Мар’янович

начальник управління використання водних

об’єктів та розвитку сільських територій Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації

 

 

ЗАЇКА

Микола Петрович

начальник управління прогнозування розвитку ПК та виробництва продукції тваринництва  Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

КИРИЛЮК

Валентина Михайлівна

заступник директора Департаменту  агро-промислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

КОРНІЙЧУК

Олександр Васильович

директор інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України (за згодою)

 

КОЦ

Олександр Борисович

представник міжнародна благодійна організація «Фундація «Зелений кіт» (за згодою)

 

КУХАРЧУК

Інна Іванівна

голова асоціації фермерів та приватних землевласників Вінницької області (за згодою)

 

МАГЕРА

Андрій Павлович

начальник управління охорони земель, природних ресурсів та екологічної експертизи Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

ПАНАСЮК

Микола Іванович

голова облагрооб’єднання «Вінницька рада сільгоспвиробників» (за згодою)

 

ТЕМЧЕНКО

Василь Васильович

начальник управління організації виробництва продукції рослинництва та технічної політики

 

ШВЕЦЬ

Оксана Павлівна

управління дозвільної діяльності, природо-охоронних програм, моніторингу та зв’язків з громадськістю

 

_____________________

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

05 грудня  2017 року № 867 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про колегію Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

 1. Колегія Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації (далі – Колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів (далі – Департамент), для колективного та вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

 2. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями сесії обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

 3. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається головою обласної державної адміністрації.

 ІІ. Функції колегії

 1. Колегія Департаменту:

обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Департаменту, вносить голові облдержадміністрації відповідні пропозиції;

розглядає пропозиції щодо удосконалення законодавства відповідно до компетенції;

забезпечує співпрацю з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування;

формує та реалізує в області державну політику у відповідних сферах діяльності;

обговорює прогнози, державні та регіональні програми у галузі агропромислового комплексу області та з питань охорони навколишнього природного середовища й раціонального використання надр; визначає шляхи їх реалізації;

розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

розглядає результати роботи та пропозиції щодо вдосконалення діяльності Департаменту, відповідних структурних підрозділів райдержадмі-ністрацій, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

аналізує роботу з виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології України та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної Ради, наказів директора Департаменту;

аналізує стан дотримання законодавства з питань розгляду звернень громадян, державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни в Департаменті;

розглядає питання в порядку контролю за виконанням прийнятих рішень у Департаменті;

розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень;

розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Департамент.

 ІІІ. Склад колегії

 1. Кількісний та Персональний склад Колегії Департаменту затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням директора Департаменту, погодженим із заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 2. До складу Колегії входять: директор Департаменту (голова Колегії), заступник директора Департаменту, начальники управлінь Департаменту, керівники профільних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого, представники громадських організацій. За пропозицією підприємств, наукових установ та інших організацій їх представники можуть теж бути включені до складу Колегії.

 ІV. Організація роботи колегії

 1. Організація роботи Колегії визначається цим Положенням.

 2. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її головою. У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади. Голова Колегії визначає дату, час, місце проведення та перелік питань для розгляду на засіданні Колегії.

3. Координацію роботи щодо підготовки засідань Колегії здійснює секретар Колегії.

 4. Робота Колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою річного плану засідань Колегії, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, орієнтовна дата проведення засідань Колегії, доповідачі та особи, відповідальні за підготовку і надання матеріалів на засідання Колегії, термін подання матеріалів.

 5. План засідань Колегії на рік розробляється секретарем Колегії та подається на затвердження голові Колегії не пізніше ніж за 10 днів до початку року. Пропозиції до плану засідань Колегії вносяться у письмовій формі членами Колегії та керівниками структурних підрозділів Департаменту не пізніше ніж за 20 днів до початку року.

 6. Затверджений план засідань Колегії на рік доводиться до відома членів Колегії та доповідачів, які готуватимуть матеріали з відповідних питань на засідання Колегії.

 7. Додаткові та позапланові питання для розгляду на засіданні Колегії можуть бути включені до плану роботи Колегії за рішенням голови Колегії не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання.

 8. Особи, відповідальні за підготовку і надання матеріалів на засідання Колегії відповідно до розподілу обов’язків, не пізніше ніж за 15 днів до визначеної планом дати проведення чергового засідання надають секретарю Колегії погоджені з головою Колегії письмові пропозиції:

до порядку денного з визначенням доповідача;

до проекту рішення Колегії із зазначеного питання.

Разом із пропозиціями надається список осіб, запрошених на засідання Колегії з контактними телефонами та адресами, та проект доповіді з того чи іншого питання (текст, розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо).

 9. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії здійснюється секретарем Колегії згідно із затвердженим планом засідань і з урахуванням внесених пропозицій. Проект порядку денного не пізніше ніж за 10 (позапланового - за 5) днів до засідання секретар Колегії подає голові Колегії для погодження.

 10. Повідомлення членів Колегії про час, місце проведення, порядок денний та забезпечення матеріалами засідання Колегії здійснюється секретарем Колегії не пізніше ніж за 2 дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за 1 день. Запрошення, порядок денний та матеріали засідання надсилаються в будь-які доступній формі обміну інформацією (в т.ч. - електронній).

 V. Порядок проведення засідання колегії

 1. Засідання Колегії веде голова Колегії, у разі його відсутності – особа, яку визначає голова Колегії, у разі відсутності останнього – заступник директора Департаменту.

 2. Засідання Колегії є легітимним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів Колегії. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто. У разі, коли член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного у письмовій формі та інформувати голову або секретаря Колегії.

 3. Реєстрація учасників Колегії здійснюється секретарем Колегії виключно в письмовій формі.

 4. Протокол засідання Колегії ведеться секретарем Колегії в аудіовізуальній формі із записом на цифрові носії.

 5. Порядок денний засідання та рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування. Члени Колегії, які беруть участь у засіданні, обов'язково реєструються.

 6. Рішення Колегії приймаються на її засіданні членами Колегії відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана в письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування. У разі проведення спільних засідань колегій Департаменту та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.

 7. Члени Колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення. Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути брати участь в засіданні Колегії лише на період розгляду цих питань.

 8. Рішення Колегії вводяться в дію наказом директора Департаменту.

9. Після засідання Колегії особа, відповідальна за підготовку питання, доопрацьовує протягом п'яти робочих днів (якщо головою Колегії не встановлено інший термін) рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із головою Колегії, та подає уточнені пропозиції секретарю Колегії.

Доповіді та виступи осіб, які брали участь в обговоренні, надаються секретарю Колегії не пізніше наступного робочого дня після засідання Колегії.

 10. Контроль за своєчасним доопрацюванням рішення Колегії здійснює секретар Колегії. Рішення Колегії доводиться секретарем Колегії до членів Колегії, керівників структурних підрозділів, керівників відповідних підприємств, установ та організацій за розсилкою, наданою виконавцями.

11. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у відділі організаційного забезпечення, моніторингу, контролю та зв'язків з громадськістю Департаменту.

12. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює голова Колегії.

 

___________________

 

 

                  

Голова ОДА

Скальський Владислав Володимирович

 
Анонси подій

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції 
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення