ЗАТВЕРДЖЕНО

          Розпорядження голови

облдержадміністрації

  05 вересня 2019 року № 687

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ  

 про  управління розвитку транспорту

Вінницької обласної державної адміністрації

 

 1. Управління розвитку транспорту Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом Вінницької обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації.

Управління підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації та Міністерству інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури України).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінінфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Повне найменування Управління – управління розвитку транспорту Вінницької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування – управління розвитку транспорту облдержадміністрації.

4. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового, міського електричного транспорту);

2) організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату в області у галузі  транспорту;

3) організація роботи щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами транспорту;

4) організація роботи щодо міжрегіональних економічних зв'язків та взаємодії між підприємствами транспорту та споживачами їх послуг;

5) організація роботи з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних та регіональних програм розвитку, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у галузі транспорту;

6) здійснення аналізу стану і тенденцій розвитку у галузі транспорту, прийняття участі у визначенні пріоритетів розвитку транспорту, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання послуг у галузі транспорту, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1)  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) розробляє пропозиції щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у галузі транспорту;

4) аналізує стан та тенденції розвитку у галузі транспорту у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів обласного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

6) забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та участі у їх виконанні;

7) приймає участь у розробці регіональних стратегій та програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку транспорту;

8) забезпечує в межах повноважень ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

9) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

12) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

14) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

18) забезпечує  доступ до публічної інформації, розпорядником  якої воно є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані обласною Радою облдержадміністрації, відповідно до встановленого порядку;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) вносить облдержадміністрації пропозиції щодо утворення, ліквідації та реорганізації юридичних осіб у відповідній сфері управління;

28) реалізує державну політику у галузі транспорту та здійснює організаційні заходи щодо її економічного розвитку;

29) приймає участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення  інвестиційного клімату, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики,  залученні коштів на розвиток  транспорту в області;

30) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань транспорту;

31) подає пропозиції щодо розвитку галузі транспорту до проекту програми економічного  і соціального  розвитку області;

32) виконує функції управління у сфері  транспорту, координує діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій галузі;

33) взаємодіє з  Мінінфраструктури України з  питань   координації  роботи  автомобільного, повітряного, залізничного, річкового транспорту;

34) сприяє органам  місцевого  самоврядування у вирішенні питань з організації обслуговування населення, організаційно-методичного  забезпечення діяльності їх відповідних структурних підрозділів;

35) здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

36) організовує роботу щодо створення належних умов особам з інвалідністю та інших маломобільних груп населення для користування транспортом загального користування;

37) готує пропозиції щодо реформування і розвитку транспорту, спрямовані на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

38) бере участь у підготовці відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Управління;

39) сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності у галузі транспорту;

40) виконує функції органу управління підприємств, установ та організацій сфери транспорту, які є спільною власністю територіальних громад області;

41) спрямовує та контролює роботу відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій;

42) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері транспорту;

43) готує пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, а у разі делегування головою облдержадміністрації відповідних повноважень –  здійснює функції організатора пасажирських перевезень;

44) здійснює відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку сфери транспорту;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних держадміністрацій в сфері транспорту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління.

7. Управління, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Мінінфраструктури України в установленому законом порядку. Начальник Управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про державну службу.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7)  може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законі інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області;

12)  подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Управління;

14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

17) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) розглядає, погоджує, затверджує кошториси, штатні розписи, плани використання бюджетних коштів, звіти та баланси розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;

19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

20) здійснює в Управлінні визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби.

10. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації та Мінінфраструктури України.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

13. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.

14. У разі припинення Управління як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші відповідні штампи, власні бланки.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                  

Валерій КОРОВІЙ