Розпорядження голови облдержадміністрації від 15 березня 2012 року №120

Про внесення змін та доповнень до регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2007 року № 440
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 березня 2012 року № 120

Про внесення змін та доповнень до регламенту обласної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням
голови облдержадміністрації від 22 листопада 2007 року № 440


Відповідно до статей 6,45 Закону України „Про місцеві державні адміністрації, постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 „Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації”:

1. Внести до регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2007 року № 440 зміни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови, заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.


Перший заступник голови
облдержадміністрації І. МОВЧАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 15 березня 2012 року №120


Зміни та доповнення,
що вносяться до регламенту обласної державної адміністрації


1. У тексті слова „Секретаріат Президента України” в усіх відмінках замінити словами „Адміністрація Президента України” у відповідних відмінках.

2. Абзац перший пункту 3 викласти в новій редакції:

„ 3. Робота облдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.”.

3. У другому реченні пункту 8 слово „щочетверга” замінити словом „щосереди”.

4. У пункті 19:

4.1. Після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом наступного змісту:

„ забезпечує прозорість та відкритість діяльності облдержадміністрації, а також забезпечує реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання облдержадміністрацією завдань, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні.”

4.2. Абзац 19 викласти в новій редакції:

„забезпечує дотримання режиму роботи, належного протипожежного стану та дотримання правил охорони праці в службових приміщеннях облдержадміністрації адміністративному будинку по вул. Соборна, 70.”.

5. У пункті 23 слова „канцелярії загального відділу” замінити словами „відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації”.

6. Пункт 24 викласти в новій редакції:

„ 24. Чергування в приміщенні облдержадміністрації здійснюється цілодобово: у приймальні голови облдержадміністрації - відповідальними черговими; на центральному вході та внутрішньому дворі адміністративного будинку по вул. Соборна, 70 – працівниками управління державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області.”.

7. У пункті 31:

7.1. В абзаці першому слова „за результатами конкурсу чи стажування” замінити словами „за результатами конкурсу, стажування або з кадрового резерву”.

7.2. Третє речення абзацу першого виключити.

8. Пункт 36 доповнити новим абзацом наступного змісту:

„На державних службовців апарату облдержадміністрації здійснюється супроводження і зберігання відомостей в електронному вигляді, сформованому засобами підсистеми обліку державних службовців (система „Картка”) для формування єдиної державної комп’ютерної системи (ЄДКС) „Кадри.”.


9. У пункті 38 слова „Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153” замінити словами „Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242”.

10. Доповнити пунктом 731 наступного змісту:

"731. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу.”.

11. Після абзацу першого доповнити пункт 78 новим абзацом наступного змісту:

„З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при облдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 утворюється громадська рада.”.

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

12. Абзаци другий та третій пункту 85 викласти у новій редакції:

„Оперативні наради голови облдержадміністрації із його заступниками проводяться щопонеділка з 9-ї години; заступників голови з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів облдержадміністрації (у разі потреби) – з 11-ї години. Забезпечення підготовки цих нарад, їх протоколювання та контроль за виконанням прийнятих рішень, доручень покладається на відповідних помічників голови та заступників голови облдержадміністрації.
В структурних підрозділах облдержадміністрації та її апарату оперативні наради проводяться щопонеділка з 12-ї години.”.

13. Після абзацу першого доповнити пункт 97 новим абзацом наступного змісту:

„У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект головним розробником надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.”.

У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим.

14. Доповнити пунктом 1061 наступного змісту:

„1061.. Головний розробник не пізніш як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою видання через відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечує оприлюднення проекту розпорядження нормативного характеру на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.”.

15. Пункт 107 викласти у новій редакції:

„107. Проект розпорядження візується головним розробником, працівниками апарату облдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, у тому числі в обов’язковому порядку начальником юридичного відділу або його заступником, відповідальним з питань запобігання та виявлення корупції, першим заступником голови або заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації. Завізований проект розпорядження головним розробником передається голові облдержадміністрації через його помічника.
Нормативно-правові акти облдержадміністрації візуються юридичним відділом на кожній сторінці.
Забороняється надавати на підпис голові облдержадміністрації проект розпорядження, який не пройшов опрацювання та візування в порядку, визначеному цим регламентом.”.

16. У пункті 108:

16.1. В абзаці шостому слова „та оприлюднюються на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в установленому її головою порядку” виключити.

16.2. Після абзацу шостого доповнити новим абзацом наступного змісту:

„Розпорядження голови облдержадміністрації нормативного та індивідуального характеру (крім внутрішньоорганізаційних) загальним відділом апарату облдержадміністрації невідкладно, але не пізніше чотирьох робочих днів з дня їх видання в електронному вигляді, передаються відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.”.

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

17. У пункті 111:

17.1. Абзац третій викласти у наступній редакції:

„Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.”

17.2. Доповнити новим абзацом наступного змісту:

Головний розробник невідкладно, але не пізніше чотирьох робочих днів з дня прийняття рішення про публічне громадське обговорення, через відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечує оприлюднення проекту розпорядження на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.”.

18. Доповнити регламент новим розділом наступного змісту:

„Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація


120. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності облдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання облдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні облдержадміністрації, здійснюється сектором забезпечення доступу до публічної інформації відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

121. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація, здійснюється за такими напрямами:
збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання облдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні облдержадміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;
організація прийому запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”;
координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів облдержадміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

122. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є облдержадміністрація та Положення про систему обліку публічної інформації, затверджуються розпорядженнями голови облдержадміністрації.”.

Анонси подій

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 61-45-26
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Архів новин

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

© Вінницька обласна державна адміністрація.

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International 21050 м. Вінниця вул. Соборна 70 Тел. (0432) 59-21-10, Тел./факс 59-21-28 email: oda@vin.gov.ua