Проект розпорядження голови облдержадміністрації

Про затвердження Порядку та умов

проведення щорічних конкурсів серед

претендентів на першочергове зарахування

до закладів вищої (фахової передвищої) мистецької

освіти за державним (регіональним) замовленням

 

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» (із змінами), з метою задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) мистецькою освітою

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

1. Затвердити Порядок та умови проведення щорічних конкурсів серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) мистецької освіти за державним (регіональним) замовленням (далі – Порядок), що додається.

2. Юридичному відділу апарату Вінницької обласної державної адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до   Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції      (м. Хмельницький).

3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький), з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Вінницької обласної державної адміністрації Наталю ЗАБОЛОТНУ.

 

Голова Вінницької обласної

державної адміністрації                                                          

Сергій БОРЗОВ

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Розпорядження Голови

                                                                                 Вінницької обласної державної

                                                                                 адміністрації

                                                                                        лютого 2021 року №

 

ПОРЯДОК

та умови проведення щорічних конкурсів серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) мистецької освіти за державним (регіональним) замовленням

 1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм організації та умови щорічного проведення конкурсу серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) мистецької освіти за державним (регіональним) замовленням (далі – Конкурс), з якими буде укладено угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

2. Конкурс на укладення угод серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) мистецької освіти за державним (регіональним) замовленням проводиться структурним підрозділом обласної державної адміністрації, до компетенції якого належать питання культури (далі – організатор Конкурсу).

3. Інформація щодо прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) мистецькою освітою у певній сільській місцевості або селищі міського типу подається виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі – органи місцевого самоврядування) організатору Конкурсу щороку до 01 лютого, за формою згідно з додатком до цього Порядку.

4. Найменування мистецьких спеціальностей (предметної спеціальності, спеціалізації), за якими необхідна підготовка фахівців з вищою (фаховою передвищою) освітою має відповідати Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

2. Умови проведення конкурсу

1. Організатор Конкурсу аналізує та узагальнює інформацію, надану органами місцевого самоврядування про прогнозовану потребу у фахівцях мистецьких спеціальностей та рішення їх виконавчих органів щодо взяття на себе зобов’язань стосовно забезпечення фахівців на строк не менше трьох років безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.

З метою забезпечення прозорості та відкритості проведення Конкурсу зведена інформація про потреби у фахівцях в межах прогнозованої потреби області, яку надали органи місцевого самоврядування, розміщується на офіційному вебсайті організатора Конкурсу.

2. Щороку до 01 березня, у разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою мистецьких спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу, організатором оголошується Конкурс.

3. Інформація про оголошення Конкурсу розміщується організатором Конкурсу на своєму офіційному вебсайті.

4. Для проведення Конкурсу на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) мистецької освіти організатором Конкурсу створюється конкурсна комісія, до складу якої входить непарна кількість осіб, але не більше п’яти.

Склад конкурсної комісії затверджується наказом організатора Конкурсу.

5. Головою конкурсної комісії є заступник керівника – організатора Конкурсу.

Засідання конкурсної комісії проводить її голова. Засідання є правомочним за умови присутності двох третин від загального складу конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови  конкурсної комісії.

6. Участь у Конкурсі можуть брати громадяни України, які раніше не навчалися у закладах вищої (фахової передвищої) освіти за державним (регіональним) замовленням та бажають отримати кваліфікацію працівників культури і мистецтв.

7. Претенденти на участь у Конкурсі щороку до 15 березня подають до організатора Конкурсу пакет документів, а саме:

заяву на участь у Конкурсі, яка пишеться в довільній формі, із зазначенням основних мотивів та бажаного місця відпрацювання після закінчення навчання у закладі вищої освіти;

згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», яка пишеться в довільній формі;

випускники закладів загальної середньої освіти поточного року пред’являють оригінали та подають копії документа, що посвідчує особу, завірені власноручним підписом, і табеля успішності за останні півтора року навчання (за 10 клас та перший семестр 11 класу), завірені в установленому порядку керівником закладу освіти, в якому навчається конкурсант;

випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років пред’являють оригінали та подають копії документа, що посвідчує особу, завірені власноручним підписом, та документа державного зразка про раніше здобутий рівень освіти (атестат за 11 клас) і додатка до нього, завірені в установленому порядку керівником закладу освіти, в якому навчався конкурсант, або засвідчені нотаріусом;

випускники закладів фахової передвищої освіти пред’являють оригінали та подають копії документа, що посвідчує особу, завірені власноручним підписом, і документа державного зразка про раніше здобутий рівень та ступінь вищої освіти (диплом) і додатка до нього, завірені в установленому порядку керівником закладу освіти, в якому навчався чи навчається конкурсант, або засвідчені нотаріусом.

8. Під час проведення Конкурсу обов’язковою умовою є забезпечення відповідності між визначеними потребами у фахівцях у сільській місцевості чи селищі міського типу, терміном навчання та рівнем освіти та переліком мистецьких спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізації), на які планує вступати особа-конкурсант.

9. Результати Конкурсу оголошуються організатором Конкуру не пізніше 30 квітня.

10. Критерії відбору конкурсантів

1. Для випускників закладів загальної середньої освіти – середній бал успішності конкурсанта за останні півтора року навчання (за 10 клас та перший семестр 11 класу).

2. Для випускників закладів загальної середньої освіти попередніх років – середній бал успішності конкурсанта за 11 клас (атестат).

3. Для випускників закладів фахової передвищої освіти – середній бал успішності конкурсанта за результатами семестрового оцінювання.

4. Перевага при рівній сумі балів надається особам, які претендують на вступ до закладів вищої (фахової передвищої) мистецької освіти, а саме:

 які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі міського типу);

які закінчили мистецьку школу та мають свідоцтво про початкову мистецьку освіту.

5. Врахування показників якості навчання на попередньому освітньому рівні учасників конкурсу (середній бал документа закладу освіти).

6. Одним із критеріїв відбору конкурсантів є участь у міжнародних та всеукраїнських професійних, студентських та учнівських конкурсах.

7. Переможець Конкурсу повідомляється про його результати одним із доступних способів, обраних ним, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

8. З переможцем Конкурсу організатор Конкурсу підписує угоду за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417.

 

Начальник управління культури

і мистецтв Вінницької обласної

державної адміністрації                                                    

Ольга ДЕРНОВА

 

      

 

  Додаток

до Порядку та умов проведення щорічних конкурсів серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) мистецької освіти за державним (регіональним) замовленням (пункт 3 розділу 1)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) мистецькою освітою

у певній сільській місцевості або селищі міського типу

 

 №

Назва села, селища або селища міського типу

Повне найменування роботодавця, який гарантує працевлаштування майбутнім випускникам закладів вищої (фаховою перед вищою) мистецької освіти

 

Повне найменування органу місцевого самоврядування

Рівень та ступінь вищої освіти, якого повинна набути особа, з якою передбачається укласти угоду

 

Найменування спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації)

Строк підготовки фахівця з вищою освітою

(в межах прогнозо-ваної потреби)

Рішення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо взяття на себе зобов’язань стосовно забезпечення фахівця на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм

Вища (фахова передвища) мистецька освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка: З обов’язковим наданням копій рішень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, до складу яких входять села або селища міського типу,  щодо взяття на себе зобов’язань стосовно забезпечення фахівця з вищою освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.