РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 травня 2016 року № 326 "Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства"

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 травня 2016 року № 326
 
Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства
 


Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», з метою формування сприятливого середовища для посилення ролі громадянського суспільства, залучення потенціалу його організацій до процесів формування та реалізації державної політики, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення:

1. Утворити Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, у складі згідно із додатком.
2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, що додається.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Івасюка І.Д.

Голова обласної державної адміністрації

В. КОРОВІЙ
___________________________ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
облдержадміністрації
від 12 травня 2016 року №326

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства


1. Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського суспільства (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації, що створюються для забезпечення діяльності в питаннях впровадження державної політики та системних заходів, спрямованих на реалізацію Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки (далі – Стратегія), формуванні сприятливого середовища для посилення ролі громадянського суспільства, залученні потенціалу його організацій до процесів формування та здійснення державної і регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення.
2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Координаційну раду.
3. До пріоритетних завдань діяльності Координаційної ради відноситься:
розроблення напрямів та механізмів державного сприяння розвитку громадянського суспільства на основі принципів Стратегії;
сприяння налагодженню конструктивної взаємодії місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства;
підготовка на основі стратегічних напрямів реалізації Стратегії та з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади та організацій громадянського суспільства щорічних проектів планів заходів щодо виконання Стратегії;
сприяння проведенню громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, залученню громадськості до процесів формування та реалізації регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, конструктивної взаємодії місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства, а також вивчення громадської думки з питань, віднесених до завдань Координаційної ради;
визначення критеріїв оцінки ефективності та індикаторів реалізації щорічних планів заходів на виконання Стратегії;
здійснення методичного забезпечення, моніторингу та оцінки реалізації щорічних планів заходів на виконання Стратегії та підготовка пропозицій щодо
актуалізації таких планів;
налагодження співпраці з міжнародними та іноземними організаціями громадянського суспільства з питань, віднесених до відання Координаційної ради;
проведення освітніх та інформаційних заходів з метою залучення представників організацій громадянського суспільства до роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування.
4. Координаційна рада має право
1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань
2) заслуховувати інформацію представників місцевих державних адміністрацій про стан виконання планів заходів щодо реалізації Стратегії
3) запрошувати на свої засідання та залучати для обговорення окремих питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також експертів
4) утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань діяльності Координаційної ради
5) залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, а також експертів, учених, фахівців
6) ініціювати проведення громадського обговорення проектів рішень місцевих державних адміністрацій щодо питань розвитку громадянського суспільства
7) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання Координаційної ради.
5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими, допоміжними органами і службами, створеними державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і міжнародними організаціями.
6. Координаційна рада утворюються у складі співголів Координаційної ради та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.
7. Персональний склад Координаційної ради затверджується головою облдержадміністрації та формується із представників державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також представників організацій громадянського суспільства чисельність яких має становити не менше половини складу Координаційної ради.
8. Співголови Координаційної ради
1) здійснюють загальне керівництво діяльністю Координаційної ради, визначають порядок її роботи, скликають і головують на засіданнях Координаційної ради
2) забезпечують організацію роботи Координаційної ради, підготовку з урахуванням пропозицій її членів, державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства планів її роботи, питань порядку денного засідань Координаційної ради
3) здійснюють моніторинг реалізації рішень Координаційної ради та регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформують голову обласної державної адміністрації про хід їх реалізації
4) представляють Координаційну раду у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і міжнародними організаціями.
9. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.
10. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні співголова та більше половини від складу Координаційної ради.
11. Засідання Координаційної ради є відкритими і гласними.
12. Відкритість засідань Координаційної ради забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність Координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва місцевого органу державної адміністрації.
13. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.
14. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради.
15. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який підписується головою (співголовами) Координаційної ради.
16. Рішення Координаційної ради можуть надсилатися для розгляду органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
17. У разі необхідності рішення Координаційної ради реалізуються шляхом видання актів керівництва місцевої державної адміністрації.
18. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється створеними нею експертними та робочими групами, організаційно-технічне та інше забезпечення структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, що відповідальний за взаємодію з громадськістю.
19. Координаційна рада може використовувати в роботі бланки зі своїм найменуванням.

_______________________