Положення про Департамент

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 14 лютого 2018 року                                                                      № 128

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 листопада 2013 року № 476

 

          Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового Положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 08   листопада 2017 року № 789 «Про перелік структурних підрозділів облдерж-адміністрації»:

 

Внести зміни та доповнення до Положення про Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадмі-ністрації від 04 листопада 2013 року № 476, у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 17 листопада 2017 року № 808, виклавши його в новій редакції, що  додається.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                                                                                            В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

04 листопада 2013 року № 476

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

від 14 лютого 2018 року №128)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Департамент житлово-комунального господарства,

енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації

(нова редакція)

 1. Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядкований голові облдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству інфраструктури України.

Департамент є правонаступником Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку облдержадміністрації (ЄДРПОУ 33716387) та управління транспорту облдержадміністрації (ЄДРПОУ 34939482). 

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням. 

3. Повне найменування Департаменту – Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації.

Скорочене найменування – Департамент ЖКГ, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.

 

  1. Основними завданнями Департаменту є:

 

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства, розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, інженерного захисту територій, у сферах транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового, міського електричного транспорту), дорожнього господарства, паливно-енергетичного комплексу, зв'язку, діяльності курортів;

2) організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату в області у сферах житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, дорожнього господарства, транспорту, зв’язку, діяльності курортів;

3) організація роботи щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, дорожнього господарства, транспорту, зв’язку, діяльності курортів;

4) організація роботи щодо міжрегіональних економічних зв'язків та взаємодії між підприємствами галузей житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, дорожнього господарства, транспорту, зв’язку, курортів та споживачами їх послуг;

5) організація роботи з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних та регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, дорожнього господарства, транспорту, зв’язку, діяльності курортів; 

6) здійснення аналізу стану і тенденцій розвитку сфер житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, дорожнього господарства, транспорту, зв’язку, діяльності курортів, прийняття участі у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкуренто-спроможності;

7) підготовка пропозицій щодо реформування і розвитку сфер житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту, дорожнього госпо-дарства, зв'язку, діяльності курортів, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації; 

8) взяття участі у підготовці відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

9) розробка проектів нормативно-правових актів в сферах житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, енергозбере-ження, дорожнього господарства, транспорту, зв’язку, діяльності курортів, у законодавчо визначених випадках;

10) сприяння розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

11) виконання функцій органу управління підприємств, установ та організацій, які є спільною власністю територіальних громад області;

12) спрямування та контроль роботи відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій;

13) методологічна допомога та координація діяльності роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, енергетики, дорожнього господарства, транспорту, зв'язку, курортів; 

14) внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства, енергетики, дорожнього господарства, транспорту, зв'язку, діяльності курортів; 

15) забезпечення методичного керівництва нормування та погодження загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності; 

16) вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства, енергетики, дорожнього господарства, транспорту, зв'язку, діяльності курортів  відповідно до законодавства;

17) організація роботи щодо взаємодії з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України з питань координації роботи житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, зв'язку, авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового, міського електричного транспорту, дорожнього господарства, діяльності курортів.

 

  1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів профільних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів об'єктів житлово-комунального та дорожнього господарства, паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку, діяльності курортів у разі покладання на нього функції замовника; 

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

4) відповідно до визначених галузевих повноважень надає адміністративні послуги; 

5) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень; 

6) аналізує стан та тенденції розвитку у галузях житлово-комунального господарства, енергетики, зв'язку, транспорту, дорожнього господарства, діяльності курортів  у межах області та вживає заходів до усунення недоліків; 

7) бере участь у підготовці пропозицій до проектів обласного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

8) забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та участі у їх виконанні; 

9) забезпечує в межах повноважень ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

10) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

11) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень; 

12) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади; 

13) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації; 

14) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради; 

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації; 

16) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції;

17) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад; 

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої     він є; 

21) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень; 

22) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади; 

23) здійснює повноваження, делеговані обласною Радою облдержадмі-ністрації, відповідно до встановленого порядку;

24) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; 

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів; 

26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 27) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів); 

28) забезпечує захист персональних даних; 

29) вносить облдержадміністрації пропозиції щодо утворення, ліквідації та реорганізації юридичних осіб у відповідних сферах управління; 

30) здійснює інші передбачені законом повноваження, в тому числі галузеві; 

 31) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту;

реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

здійснює заходи щодо ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю делегованих повноважень в частині дотримання чинного законодавства з питань ведення квартирного обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов; 

32) у сфері теплопостачання:

розробляє і реалізує обласні програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;

організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо ліцензу-вання господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспорту-вання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;

вирішує інші питання у сфері теплопостачання відповідно до компетенції та законів України; 

33) у сферах енергетики, енергозбереження, енергоефективності та зв'язку:

бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм з розвитку паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, енергоефективності та зв'язку;

здійснює аналіз стану паливно-енергетичного комплексу, сфер енергозбереження, енергоефективності та зв'язку;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення моніторингу за дотриманням законодавства у паливно-енергетичному комплексі та галузі зв'язку;

сприяє впровадженню альтернативних та відновлювальних джерел енергії, підвищенню ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, енергоефективності будівель спільної комунальної власності територіальних громад області, в тому числі шляхом реалізації механізму енергосервісу;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення моніторингу стану розрахунків за спожиті енергоносії;

забезпечує реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями державної та регіональних програм підвищення енергоефективності та енергозбереження;

готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів для підвищення паливно-енергетичного потенціалу і розвитку сфери зв'язку області;

сприяє розробленню проектів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на об’єктах житлово-комунального господарства та соціальної сфери, а також готує перелік пріоритетних до виконання заходів з енергозбереження;

здійснює організацію моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами;

сприяє впровадженню заходів з енергозбереження серед населення  шляхом фінансового стимулювання до впровадження енергоефективності у житловому секторі в рамках державної та регіональної програм енергозбереження;

здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

вирішує інші питання у сферах енергетики, енергозбереження, енергоефективності та зв'язку відповідно до компетенції та законів України;

34) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення:

розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

ініціює перед відповідними органами питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, санітарно-захисних зон об’єктів водовідведення;

забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборону використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам, відповідає за належне забезпечення населення системами водовідведення;

розробляє та реалізує проекти зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;

вирішує інші питання у сферах питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до компетенції та законів України; 

35) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

бере участь у проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»;

здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення на території області контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

вирішує інші питання у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання відповідно до компетенції та законів України;

36) у сфері діяльності курортів:

бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку курортів;

сприяє створенню сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку курортно-рекреаційної індустрії;

разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

сприяє організації діяльності курортних закладів незалежно від форми власності, пов'язаної з використанням природних лікувальних ресурсів;

здійснює контроль за раціональним використанням і охороною природних лікувальних ресурсів природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони в межах повноважень;

забезпечує участь у підготовці проектів затвердження режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення;

організовує у межах своїх повноважень надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань діяльності курортів суб'єктам господарювання;

вирішує інші питання у сфері діяльності курортів відповідно до компетенції та законів України;

37) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення:

розробляє пропозиції щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;

організовує будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, відповідно до державних будівельних норм і стандартів, переліків об’єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами;

забезпечує, в межах компетенції, належне маршрутне орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

забезпечує, в межах компетенції, стале функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

організовує озеленення смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

веде статистичний облік та паспортизацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

здійснює, в межах компетенції, контроль за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявляє аварійно-небезпечні місця (ділянки) та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснює заходи щодо їх ліквідації;

сприяє розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

вирішує інші питання у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення відповідно до компетенції та законів України; 

38) у сфері розвитку транспорту:

здійснює організаційні заходи у транспортній галузі щодо її економічного розвитку;

приймає участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення  інвестиційного клімату, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики, залученні коштів на розвиток транспорту в області;

забезпечує, в межах своїх повноважень, додержання вимог нормативно-правових актів з питань транспорту;

приймає участь у розробленні та виконанні  державних і регіональних програм розвитку транспорту;

подає пропозиції щодо розвитку транспортної галузі економіки до проекту програми економічного і соціального розвитку області;

 виконує функції управління у сфері транспорту, координацію діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій галузі;

взаємодіє з Міністерством інфраструктури України з питань координації роботи автомобільного, повітряного, залізничного, річкового транспорту;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань з організації обслуговування населення, організаційно-методичного забезпе-чення діяльності їх відповідних структурних підрозділів;

здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

готує пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;

організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;

вирішує інші питання у сфері транспорту відповідно до компетенції та законів України.

 

  1. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районних та обласної держадміністрацій в галузях житлово-комунального господарства, енергетики, дорожнього господарства, транспорту, зв'язку та курортів;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції. 

6) Департамент, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

7) Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою облдержадміністрації.

9. Директор Департаменту: 

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті; 

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними; 

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації; 

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту; 

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проекти відповідних рішень; 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає, в межах своїх повноважень, накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законі інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області; 

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту; 

16) погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників галузевих управлінь (відділів) райдержадміністрацій, керівників галузевих підприємств, установ та організацій, що є об'єктами спільної комунальної власності територіальних громад області; 

17) скасовує накази начальників галузевих управлінь (відділів) районних державних адміністрацій, що суперечать законодавству та актам органів виконавчої влади вищого рівня; 

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту; 

19) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

20) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту; 

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України. 

11.Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії) та заступників директора Департаменту, а також інших його працівників. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення. Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту. Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту. 

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту та вирішення інших питань можуть утворюватися наукові ради і комісії. Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту. 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. 

14. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами). 

15. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов’язаним з ними особам. 

16. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші відповідні штампи, власні бланки.

 

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                                                                         В. КОРОВІЙ