День захисту тварин

4 жовтня в екологічному календарі відзначене як Всесвітній день захисту тварин. Таке рішення у 1931 році прийняли учасники Міжнародного конгресу прихильників руху захисту природи та присвятили його пам’яті Святого Франциска – великого святого, заступника усіх беззахисних, у тому числі тварин.

З того часу міжнародною спільнотою багато зроблено в галузі підвищення суспільної свідомості та активності громадян щодо захисту тварин та гуманного ставлення до них.

На сьогодні у світі діє цілий ряд міжнародних природоохоронних конвенцій і угод світового, європейського, регіонального та міждержавного рівнів, які є чинними і для України. Серед них: Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція), Конвенція з охорони дикої фауни, флори, та природних місць перебування в Європі (Бернська конвенція), "Про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що знаходяться під загрозою знищення" (CITES). 

Окрім того, в Україні прийняті закони "Про тваринний світ", який регулює відносини у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, "Про захист тварин від жорстокого поводження", спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними та захист їх природних прав.

На чисельність й розвиток популяції диких тварин впливає два фактори: знищення місць існування та знищення самих тварин, тому залишається  актуальним питання збереження не окремих видів в окремих осередках, а збереження й відтворення цілої системи територій, які забезпечували б нормальне існування тварин, стали би місцями їх проживання та можливими шляхами міграції. Нормальні умови існування – це можливість обмінюватись генофондом та знаходити нові місця притулку, мати достатню кормову базу. 
Таким умовам відповідає сформована повноцінна, цілісна екологічна мережа, яка складається з територій – природних ядер, де здійснюється охорона видів та екологічних коридорів, які поєднують місця проживання та є можливими шляхами міграції тварин. З метою зменшення антропогенного впливу на природні комплекси визначаються спеціальні буферні зони та зони відтворення. Таким чином створюється неперервна, цілісна екологічна мережа та забезпечується виживання тварин в антропогенних ландшафтах. 

Створення екомережі є логічним наступним кроком розвитку заповідної справи після створення окремих об'єктів природно-заповідного фонду. Адже, за останні три століття природа зазнала значного впливу господарської діяльності людини. Цілісні природні комплекси локалізовані, стан, близький до природного, мають ландшафти лише на 14,2% території області. Формування екологічної мережі сприяє збору збережених природних комплексів у цілісну систему.

В області проводиться системна робота із виявлення рідкісних та зникаючих видів тварин та надання місцям їх проживання статусу об'єктів природно-заповідного фонду. Дуже добре, коли в таких місцях, окрім охорони, здійснюються біотехнічні заходи, зокрема, підгодівля тварин взимку та створення кормових полів.

Передбачений у нашій країні й захист домашніх тварин й тварин, які утримуються в неволі. Так, Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження " визначені правила утримання домашніх тварин та диких тварин у неволі. Зокрема, чітко визначено, що утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, який видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища – Мінприроди України. Включенням є тимчасове утримання врятованої постраждалої тварини, а також дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища перебування диких тварин, забезпечення умов постійного існування усього видового складу і популяційного різноманіття в стані природної волі, неволі чи напіввільних умовах забезпечується спеціально уповноваженими органами та користувачами мисливських угідь області.