Наказ 06.04.2017 № 573

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2017  № 573Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 липня 2017 р. 
за № 833/30701

Про затвердження Переліку документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики 
№ 476 від 10.07.2020}

Відповідно до Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 39 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

  1. ЗатвердитиПерелік документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, що додається.
  2. Відділу гуманітарної допомоги (Чернецька О.І.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Привалова О.В.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
06.04.2017 № 573

 Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 липня 2017 р. 
за № 833/30701

ПЕРЕЛІК 
документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою

  1. Документи, які подаються для визнання гуманітарною допомогою вантажів (товарів):

1) заява про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою, складена за формою, наведеною в додатку 1 до цього Переліку, на бланку отримувача (письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання);

2) копії письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги (інший дарчий документ), документів із зазначенням вичерпного переліку складу вантажу, його кількості та ваги за кожною позицією (рахунок-фактура, накладна, специфікація, інвойс, пакувальний лист тощо);

3) план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами, складений за формою, наведеною в додатку 2 до цього Переліку, з копіями оформлених згідно з вимогами пункту 4 цього Переліку листів-звернень набувачів - юридичних осіб щодо потреби в гуманітарній допомозі;

4) листи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача допомоги, складу вантажу, його ваги та обґрунтуванням потреби в гуманітарній допомозі для відповідного регіону.

{Абзац перший підпункту 4 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 476 від 10.07.2020}

Для прийняття рішення залежно від складу вантажу, крім документів, зазначених у підпунктах 1-4 цього пункту, подаються:

копії документів, наданих донором, які підтверджують якість і безпеку товарів гуманітарної допомоги (довідка про проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), інформація про стан і якість речей, товарів, що були у вжитку, із зазначенням відсотка їх зносу; довідка про терміни (строки) придатності продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів тощо);

копія свідоцтва про державну реєстрацію (технічного паспорта) транспортного засобу та підтвердження права власності донора на предмет дарування;

інформація уповноваженого органу про відсутність відомостей щодо викрадення або розшуку транспортного засобу;

копії міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) (за наявності) та інших документів, що підлягають перевірці під час попереднього документального контролю, перелікяких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 960 "Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (в тому числі з метою транзиту)" (за наявності).

{Абзац шостий підпункту 4 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики№ 476 від 10.07.2020}

  1. Документи, які подаються для визнання гуманітарною допомогою коштів, у тому числі в іноземній валюті:

1) заява про визнання коштів гуманітарною допомогою на бланку отримувача (письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання);

2) копія письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги (дарчий документ, грантова угода тощо);

3) план розподілу коштів між набувачами з копіями оформлених згідно з вимогами пункту 4 цього Переліку листів-звернень набувачів - юридичних осіб щодо потреби в гуманітарній допомозі, а також письмове підтвердження цільового спрямування та адресності коштів;

4) листи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання коштів гуманітарною допомогою (за наявності);

5) письмовий дозвіл про надання інформації щодо перерахування коштів, визнаних в установленому порядку гуманітарною допомогою (відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність");

6) доручення на перерахування коштів в іноземній валюті на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги із зазначенням напряму її використання.

  1. Документи, які подаються для визнання гуманітарною допомогою робіт/послуг:

1) заява про визнання робіт/послуг гуманітарною допомогою на бланку отримувача (письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання);

2) копія письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги (дарчий документ);

3) план розподілу робіт/послуг між набувачами з письмовим підтвердженням цільового спрямування та адресності;

4) листи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання робіт/послуг гуманітарною допомогою (за наявності).

  1. Копії документів мають бути завірені підписом керівника та печаткою отримувача (за наявності). Письмова пропозиція донора, копії та оригінали інших документів, зокрема заяви про визнання гуманітарною допомогою та листи-звернення набувачів, повинні містити обов’язкові реквізити (вихідний номер, дата, підпис уповноваженої особи, печатка (за наявності)).
  2. До документів, викладених іноземною мовою, необхідно додавати їх переклад державною мовою.
  3. За рішенням робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики до цього Переліку долучаються звіти отримувачів гуманітарної допомоги про наявність та розподіл попередніх вантажів (коштів, робіт/послуг), визнаних гуманітарною допомогою, з належним чином завіреними копіями первинних документів.

В.о. начальника 
Відділу гуманітарної допомоги


О. Чернецька

 

 Додаток 1
до Переліку документів,
які подаються для визнання
вантажів (товарів), коштів,
у тому числі в іноземній валюті,
виконаних робіт, наданих послуг
гуманітарною допомогою
(підпункт 1 пункту 1)

 

 

Вих. № _____ від __________ 20___ р.

Міністерство соціальної

політики України

 

ЗАЯВА

про визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою

 

від ________________________________________________________________

 

(найменування отримувача, місцезнаходження, телефон,

номер в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги)

 

Просимо визнати гуманітарною допомогою (потрібне зазначити):

 

вантаж

_____________________________________________________

 

 

(вага, деталізований склад вантажу, у тому числі інформація про транспортні засоби)

кошти

_____________________________________________________

 

 

(сума коштів, валюта)

роботи / послуги

_____________________________________________________

(найменування робіт / послуг)

Донор:

 

найменування донора, реквізити

 

____________________________________

країна донора

 

____________________________________

країна відправлення

 

____________________________________

До заяви додаються: ________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

Цією заявою  _______________________________________________________

    (найменування отримувача)

підтверджує свою згоду на одержання гуманітарної допомоги.

 

Керівник _______________           ______________       _________________

                                    (посада)                                               (підпис)                            (прізвище та ініціали) 

                                          М.П.

 

 

 

Додаток 2 
до Переліку документів, 
які подаються для визнання 
вантажів (товарів), коштів, 
у тому числі в іноземній валюті, 
виконаних робіт, наданих послуг 
гуманітарною допомогою 
(підпункт 3 пункту 1)

ПЛАН РОЗПОДІЛУ 
гуманітарної допомоги між набувачами

 

Отримувач _______________________________________________________________

Донор ____________________________________________________________________

Вага вантажу, сума коштів,

найменування роботи/послуги ______________________________________________

Розподіл між набувачами - юридичними особами

Найменування набувача

Місцезнаходження, телефон

П.І.Б. керівника

Перелік вантажів, сума коштів, найменування робіт/послуг

Вага (або кількість) вантажу за кожною позицією (заповнюється у разі звернення щодо визнання гуманітарною допомогою вантажу)

 

 

 

 

 

 

Розподіл між набувачами - фізичними особами

П.І.Б. набувача

Місце проживання, телефон

Соціальна категорія

Перелік вантажів, сума коштів, найменування робіт/послуг

Вага (або кількість) вантажу за кожною позицією (заповнюється у разі звернення щодо визнання гуманітарною допомогою вантажу)

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________ 
(посада)

 

М.П.

_____________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище та ініціали)