Функціональні повноваження голови облдержадміністрації

Голова обласної державної адміністрації


Скальський В.В.

 

Очолює облдержадміністрацію, здійснює керівництво її діяль­ністю,  відповідає за виконання покладених на облдержадміністрацію завдань та  здійснення нею своїх повноважень.

Представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими й релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покла­дених на облдержадміністрацію.

Організовує роботу облдержадміністрації, визначає її структуру, утворює, реорганізовує, ліквідовує структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату, затверджує в установленому порядку штатний розпис апарату, визначає в межах виділених асигнувань граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад у порядку визначеному законодавством першого заступника, заступників голови облдержадміністрації та керівника апарату облдержадміністрації.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади ви­щого рівня.

Вносить на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій.

Утворює колегію облдержадміністрації та інші консультативні, дорадчі органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Виступає розпорядником коштів облдержадміністрації у межах затвердженого бюджету.

Вносить на розгляд обласної Ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Щороку звітує перед обласною Радою з питань виконання облдержадміністрацією делегованих повноважень.

Видає розпорядження і доручення голови облдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює загальну координацію реалізації в області державної політики в галузях соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, розвитку інфраструктури, утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.

 

Забезпечує:

взаємодію з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами у питаннях виконання в області Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби із злочинністю та корупцією;

охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль щодо забезпечення її охорони в облдержадміністрації та у підконтрольних державних органах, установах, організаціях;

реалізацію в області економічної та регіональної політики;

фінансової та податкової політики; 

вирішення питань, пов‘язаних з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням;

питання погашення кредиторської заборгованості на підприємствах та інших господарських структурах області;

розробку стратегії соціально-економічного розвитку області та регіонів,    виконання    обласної    та    регіональних    програм   соціально-економічного розвитку;

супроводження інвестиційних проектів та залучення інвестицій в економіку області, створення сприятливого інвестиційного клімату у регіоні;

здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов’язань перед бюджетом, належним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

координацію роботи з банківською системою області та залучення кредитних ресурсів у базові галузі економіки області;

здійснення контролю за станом виконання місцевих бюджетів;

формування та виконання обласного бюджету, підготовку пропозицій щодо складання проекту Державного бюджету України;

ефективне використання фінансових ресурсів області;

реалізацію в області розвитку підприємництва, бізнесу, інноваційно-інвестиційної політики, євроінтеграцію і міжнародне співробітництво та здійснює заходи щодо розвитку пріоритетних територій, затвердження інвестиційних проектів і укладання контрактів з інвесторами;

реалізацію державної цінової  та тарифної політики;

взаємодію з арбітражними керуючими в області;

виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей агропромислового комплексу, соціальної сфери села, продовольчого забезпечення населення, використання та охорони земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, реформування земельних і майнових відносин;

формування цін і своєчасні розрахунки з населенням та сільськогосподарськими підприємствами області за здане молоко;

розвиток лісового господарства;

реалізацію державної політики в галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;

інформатизацію управлінської діяльності;

розробку та виконання державних і регіональних програм зовнішньо-економічної діяльності, інтеграційної політики, інвестиційної діяльності, підвищення ефективності виробництва на підприємствах транспорту, залучення інвестицій та інноваційних технологій;

розробку та виконання програм розвитку і функціонування промислового комплексу області, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції;

організацію перебування в області зарубіжних делегацій та обласних делегацій за кордоном;

організаційне забезпечення та підтримка добровільного об'єднання територіальних громад та приєднання до об'єднаних територіальних громад.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та оборонною роботою на території області.

Спрямовує і контролює діяльність райдержадміністрацій. Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними де­легованих повноважень органів виконавчої влади.

Здійснює в установленому чинним законодавством порядку розгляд звернень громадян.

 

 Координує роботу з надання адміністративних послуг та функціонування дозвільної системи у сфері господарювання на території області.

Здійснює координацію та контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовніш­ньоекономічних зв’язків, укладає договори з іноземними партнерами у межах компетенції, визначеної законодавством.

Здійснює повноваження, пов’язані з розвитком економічних та соціально-культурних відносин з регіонами іноземних держав.

Координує роботу щодо участі підприємств та організацій регіону у виставково-ярмаркових заходах України.

Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості, залучення інвестицій та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

У межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна до регіональних ресурсів і потреб.

Організовує виконання програм та заходів природоохоронного спрямування. Вирішує питання організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю: 

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку   облдержадміністрації;

Департаменту фінансів облдержадміністрації;

Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації;

патронатної служби;

юридичного відділу апарату облдержадміністрації;

сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації;

сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації.

 

Забезпечує взаємодію з: 

Прокуратурою Вінницької області;

Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області;

Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області;

Головним управлінням Державної казначейської служби у Вінницькій області;

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Вінницькій області;

Головним управлінням статистики у Вінницькій області;

Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області;

Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

Регіональним відділенням Фонду держмайна України по Вінницькій області;

Територіальним управлінням Державної судової адміністрації у Вінницькій області;

Територіальним управлінням Рахункової палати України по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Чернівецькій областях (у м. Вінниця);

Центрально-Західним міжрегіональним територіальним управлінням Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;

Управлінням Державного агентства рибного господарства у Вінницькій області;

Управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області;

Управлінням патрульної поліції в Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України;

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг;

Вінницьким обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість”;

Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством  “Віноблагроліс”;

Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства;

Вінницьким регіональним відділенням Укрдержфонду підтримки фермерських господарств;

Вінницькою торгово-промисловою палатою;

Комунальною організацією “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву”.

 

Співпрацює з: 

Генеральною прокуратурою України;

Службою безпеки України;

Міністерством аграрної політики України;

Міністерством внутрішніх справ України;

Міністерством екології та природних ресурсів України;

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

Міністерством закордонних справ України;

Міністерством оборони України;

Міністерством фінансів України;

Міністерством юстиції України;

Державною аудиторською службою України;

Державною казначейською службою України;

Державною службою статистики України;

Державною фіскальною службою України;

Державним агентством водних ресурсів України;

Державним агентством лісових ресурсів України;

Державним агентством резерву України;

Державним агентством рибного господарства України;

Державною аудиторською службою України;

Державною прикордонною службою України;

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Державною судовою адміністрацією України;

Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

Антимонопольним комітетом України;

Національним банком України;

Рахунковою палатою України;

Торгово-промисловою палатою України;

Фондом державного майна України.

 

Очолює: 

колегію обласної державної адміністрації;

раду регіонального розвитку Вінницької області;

раду оборони Вінницької області;

обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

обласну міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів,  протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств;

обласну постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;

комісію з відбору проектів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості;

комісію з відчуження об’єктів державної власності;

комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва;

конкурсну комісію з відбору інвестиційних проектів для часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів;

конкурсну комісію обласного фонду охорони земель;

обласну раду з питань виставкової діяльності;

регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

робочу групу з розроблення проекту Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року;

оперативний штаб з питань вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

координаційну раду з питань розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики при облдержадміністрації;

координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі;

міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля;

координаційну раду з питань організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.

 

Координує діяльність: 

громадської ради при облдержадміністрації; координаційної ради з питань розвитку територіальних громад області при голові облдержадміністрації;

обласної ради церков і релігійних організацій при голові облдержадміністрації;

обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

регіональної ради підприємців при облдержадміністрації;

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3